Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

2007 m. vasario 21 d. Komisijos direktyva 2007/10/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 92/119/EEB II priedą dėl priemonių, kurių reikia imtis apsaugos zonose kiaulių vezikulinės ligos protrūkio atveju (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/24


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/10/EB

2007 m. vasario 21 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 92/119/EEB II priedą dėl priemonių, kurių reikia imtis apsaugos zonose kiaulių vezikulinės ligos protrūkio atveju

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/119/EEB, nustatančią Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos, (1) ypač į jos 24 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (2), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/119 nustatytos tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemonės. Šios direktyvos II priede pateiktos konkrečios nuostatos dėl kiaulių vezikulinės ligos.

(2)

Kadangi Tarybos direktyvos 72/461/EEB (3) ir 80/215/EEB (4) nuo 2006 m. sausio 1 d. panaikintos, Direktyvoje 92/119/EEB pateiktos nuorodos į šias direktyvas turėtų būti pakeistos nuorodomis į Direktyvos 2002/99/EB II ir III priedus.

(3)

Todėl tikslinga numatyti konkrečius sprendimus dėl mėsos ženklinimo ir vėlesnio panaudojimo, taip pat dėl perdirbtų produktų paskirties, jeigu kiaulių vezikulinės ligos padėtis tai leidžia, su sąlyga, kad dėl šių priežasčių priimtos priemonės nesusilpnintų apsaugos nuo kiaulių vezikulinės ligos dėl Bendrijos vidaus ar išorės prekybos.

(4)

Kai kurios valstybės narės informavo Komisiją, kad pramonės įmonės ir vartotojai vangiai priėmė Direktyvos 2002/99/EB II priede numatytą identifikavimo žymą. Todėl tikslinga numatyti alternatyviąją identifikacinę žymą, kurią valstybės narės galėtų nuspręsti naudoti. Visgi kontrolės sumetimais yra svarbu, kad valstybės narės iš anksto informuotų Komisiją apie sprendimą taikyti alternatyviąją identifikacinę žymą vezikulinės kiaulių ligos protrūkio atveju.

(5)

Šioje direktyvoje numatyta alternatyvioji identifikacinė žyma turėtų būti aiškiai atskiriama nuo kitų identifikacinių žymų, dedamų ant kiaulienos pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (5) arba 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2076/2005, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (6).

(6)

Skirtingai nuo bendrųjų nuostatų, išdėstytų Direktyvos 91/119/EB 13 straipsnyje, šios direktyvos II priede pateiktose specialiosiose priemonėse dėl kiaulių vezikulinės ligos nenumatyta leisti išvežti gyvūnus iš ūkio, esančio apsaugos zonoje, jeigu, atsižvelgiant į naujus ligos atvejus, draudimas išvežti trunka ilgiau nei 30 dienų. Tikslinga numatyti tokią leidžiančią nukrypti nuostatą, taikytiną ūkiams, kuriuose laikant gyvūnus ilgiau nei 30 dienų, tai sukeltų problemų.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/119/EEB II priedo 7 skyrius iš dalies keičiamas taip:

1)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

g punktas keičiamas taip:

„g)

f punkto i papunktyje nurodytų kiaulių mėsa:

i)

nepatenka į Bendrijos vidaus arba išorės prekybą ir yra žymima šviežios mėsos sveikatos žyma, numatyta Tarybos direktyvos 2002/99/EB (7) II priede;

ii)

yra gaunama, pjaustoma, gabenama ir sandėliuojama atskirai nuo mėsos, skirtos Bendrijos vidaus ar išorės prekybai ir naudojama taip, kad būtų išvengta jos patekimo į mėsos produktus, skirtus Bendrijos vidaus ar išorės prekybai, nebent yra apdirbta taip, kaip nustatyta Direktyvos 2002/99/EB III priede“.

b)

Įterpiamas toks h punktas:

„h)

i)

Nukrypdamos nuo g punkto nuostatų, valstybės narės gal nuspręsti ant kiaulių, nurodytų f punkto i papunktyje, mėsos dėti kitas identifikacines žymas, nei nustatytosios Direktyvos 2002/99/EB II priede, su sąlyga, kad tokios identifikacinės žymos būtų lengvai atskiriamos nuo identifikacinių žymų, dedamų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004 (8) arba Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2076/2005 (9).

Valstybės narės, nusprendusios naudoti alternatyviąsias identifikacines žymas, informuoja apie tai Komisiją Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

ii)

i papunktyje išdėstytu tikslu identifikacinė žyma turi būti aiški ir neištrinama, rašmenys turi būti įskaitomi ir aiškiai pateikti. Identifikacinė žyma turi būti tokios formos ir joje turi būti nurodoma tokia informacija:

Image

XY – Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnio B dalies 6 punkte nurodytas atitinkamos šalies kodas.

1234 – Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnio B dalies 7 punkte nurodytas įmonės patvirtinimo numeris“.

(2)

Pridedama 5 dalis:

„5.

Jeigu 2 dalies f punkte numatyti draudimai taikomi ilgiau nei 30 dienų dėl naujų ligos atvejų ir dėl šios priežasties kyla problema dėl gyvūnų laikymo, gavusi pagrįstą savininko prašymą ir su sąlyga, kad oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas patikrino faktus, kompetentinga institucija gali leisti išvežti gyvūnus iš apsaugos zonoje esančio ūkio. 2 dalies f ir h punktai taikomi mutatis mutandis.“

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės, priimdamos minėtas nuostatas, jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma nuostatas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(3)  OL L 302, 1972 12 31, p. 24. Direktyva panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(4)  OL L 47, 1980 2 21, p. 4. Direktyva panaikinta Direktyva 2004/41/EB.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(6)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83.

(7)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(9)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83.


Top