Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0841

2007/841/EB: 2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (byla COMP/E-2/39.141 – Fiat ) (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4274)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/841/oj

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/77


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 13 d.

dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį

(byla COMP/E-2/39.141 – „Fiat“)

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4274)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2007/841/EB)

(1)

Šis sprendimas, priimtas pagal Tarybos reglamento 2002 d. gruodžio 16 d. (EB) Nr. 1/2003 (1), dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 9 straipsnio 1 dalį, yra skirtas „Fiat Auto SpA“ (toliau – „Fiat“) ir susijęs su techninės informacijos teikimu dėl „Fiat“, „ALFA Romeo“ ir „Lancia“ prekės ženklų transporto priemonių remonto.

(2)

Techninę informaciją sudaro duomenys, procedūros ir instrukcijos, reikalingos tikrinant, taisant ir keičiant trūkumų turinčias, sulūžusias, panaudotas motorinių transporto priemonių dalis arba bet kurios transporto priemonės sistemos gedimui taisyti. Ją sudaro septynios pagrindinės kategorijos:

pagrindiniai parametrai (visų referencinių verčių dokumentacija ir su transporto priemone susijusių matuojamų verčių nustatymo taškai, pavyzdžiui, sukimo momento nustatymas, stabdžių tarpo matavimai, hidraulinis ir pneumatinis slėgis),

remonto bei priežiūros etapų aprašymai ir schemos (aptarnavimo vadovai, techniniai dokumentai, pavyzdžiui, darbo planai, įrankių, naudojamų atlikti konkretų remontą, aprašymai ir schemos, pavyzdžiui, elektros laidų schemos arba hidraulika),

tikrinimas ir diagnostika (įskaitant diagnostinį gedimą, problemos sprendimo kodus, programinę įrangą ir kitą informaciją, reikalingą transporto priemonių gedimams nustatyti) didelė šios informacijos dalis yra specializuotuose elektroniniuose prietaisuose,

kodai, programinė įranga ir kita informacija, reikalingi transporto priemonės elektroniniams valdymo blokams (EVB) pakartotinai programuoti, nustatyti arba įdiegti. Ši kategorija yra susijusi su prieš tai nurodyta kategorija, nes paprastai tie patys elektroniniai prietaisai naudojami gedimams nustatyti ir atlieka reikiamus pakeitimus elektroninių valdymo blokų pagalba jiems pašalinti,

informacija apie atsargines dalis, įskaitant atsarginių dalių katalogus su kodais ir aprašymais, transporto priemonės nustatymo būdai (kitaip tariant, su konkrečia transporto priemone susiję duomenys, pagal kuriuos remontą atliekantis asmuo gali atpažinti dalių, pritaikytų surenkant transporto priemonę, individulius kodus ir atpažinti tam tikrus atitinkančių originalių pakeičiančių dalių, skirtų konkrečiai transporto priemonei, kodus),

speciali informacija (grąžinimo pranešimai ir pranešimas apie dažnus gedimus),

mokomoji medžiaga.

(3)

2006 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo nagrinėti bylą ir pateikė „Fiat“ pirminį vertinimą, kuriame išdėstė pradinę nuomonę, jog „Fiat“ susitarimai su garantinio aptarnavimo partneriais kelia susirūpinimą dėl jų suderinamumo su EB sutarties 81 straipsnio 1 dalimi.

(4)

Komisijai atlikus pirminį vertinimą paaiškėjo, kad „Fiat“ nesuteikė tam tikros rūšies techninės, su remontu susijusios informacijos jau pasibaigus 2002 m. liepos 31 d. Reglamente (EB) Nr. 1400/2002 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje (2) nustatytam pereinamajam laikotarpiui. Be to, kai Komisija pradėjo tyrimą, „Fiat“ dar nebuvo sukūrusi veiksmingos sistemos, pagal kurią nepriklausomi remontininkai dalimis galėtų naudotis technine, su remontu susijusia informacija. Nors Komisijos tyrimo metu „Fiat“ pagerino galimybę naudotis technine informacija, pirmiausia 2005 m. birželio mėn. šiam tikslui įkūrusi skirtą tinklavietę (toliau – TI tinklavietė), atrodo, kad informacija, kuria galėjo naudotis nepriklausomi remontininkai, vis dar buvo neišsami.

(5)

Atlikus pirminį vertinimą nustatyta, kad aptariama veikla darė poveikį atitinkamoms rinkoms, t. t. remonto bei priežiūros paslaugų keleiviniams automobiliams teikimo rinkai ir techninės informacijos remontą atliekantiems asmenims teikimo rinkai. Pirmoje rinkoje „Fiat“ įgaliotieji tinklai užėmė labai dideles rinkos dalis, o antroje rinkoje „Fiat“ buvo vienintelis tiekėjas galintis pasiūlyti visą techninę informaciją, kurios reikia jo transporto priemones taisantiems remontininkams.

(6)

Iš esmės „Fiat“ paslaugų teikimo ir atsarginių dalių platinimo susitarimai nustato, kad įmonės įgaliotųjų tinklų nariai teiktų visas remonto paslaugas skirtingų prekės ženklų transporto priemonėms ir veiktų kaip atsarginių dalių didmeninės prekybos atstovai. Komisija susirūpinusi, kad galimą neigiamą tokių susitarimų poveikį gali sustiprinti tai, kad „Fiat“ nesuteikė galimybės nepriklausomiems remontininkams tinkamai naudotis technine informacija, tuo atimdamas veiklos galimybę iš firmų, kurios norėtų ir galėtų siūlyti kitokias remonto paslaugas.

(7)

Komisijos pradinė išvada buvo tokia, kad „Fiat“ techninės informacijos teikimo tvarka nepriklausomiems remontininkams neatitinka pastarųjų poreikio dėl gaunamos informacijos apimties arba dėl galimybės ją gauti ir kad tokia veikla kartu su panašia kitų automobilių gamintojų praktika, būtų galėjusi prisidėti prie nepriklausomų remontininkų padėties rinkoje silpnėjimo. Savo ruožtu dėl labai sumažėjusio atsarginių dalių pasirinkimo, pakilusių remonto paslaugų kainų, sumažėjusio remonto paslaugas teikiančių įmonių pasirinkimo, galimų saugos problemų ir naujoviškų remonto dirbtuvių stokos galėjo labai nukentėti vartotojai.

(8)

Be to, jeigu „Fiat“ akivaizdžiai nesuteikė nepriklausomiems remontininkams tinkamos galimybės naudotis technine informacija, jos susitarimams su garantinio aptarnavimo partneriais negalima taikyti Reglamente (EB) Nr. 1400/2002 numatytos išimties, nes, remiantis reglamento 4 straipsnio 2 dalimi, reglamente numatyta išimtis netaikoma, jeigu motorinių transporto priemonių tiekėjas nepriklausomiems operatoriams nesuteikia galimybės naudotis technine informacija, diagnostine ir kitokia įranga, įrankiais, įskaitant visą atitinkamą programinę įrangą, arba nesuteikia mokymo, būtino šioms motorinėms transporto priemonėms remontuoti arba jų techninei priežiūrai atlikti. Kaip aiškinama reglamento 26 konstatuojamojoje dalyje, taikant galimybės pasinaudoti sąlygas įgaliotieji ir nepriklausomi operatoriai turi būti vertinami vienodai.

(9)

Taigi Komisijos pradine nuomone, jeigu nesuteikiama galimybė naudotis technine su remontu susijusia informacija, „Fiat“ ir jos įgaliotųjų remontininkų susitarimams negalėtų būti taikoma 81 straipsnio 3 dalies nuostata.

(10)

2007 m. sausio 22 d. atsižvelgdama į pirminiame vertinime išdėstytas konkurencijos problemas, „Fiat“ Komisijai pateikė savo įsipareigojimus.

(11)

Pagal šiuos įsipareigojimus teiktinos informacijos apimtis nustatoma remiantis nepriklausomų ir įgaliotųjų remontininkų nediskriminavimo principu. Atsižvelgdama į tai, „Fiat“ užtikrins, kad visa techninė informacija, įrankiai, įranga, programinė įranga ir mokymas, reikalingi jos transporto priemonių remontui ir techninei priežiūrai atlikti, kurie „Fiat“ arba „Fiat“ vardu teikiami įgaliotiesiems remontininkams ir (arba) nepriklausomiems importuotojams bet kurioje ES valstybėje narėje, taip pat būtų suteikti nepriklausomiems remontininkams.

(12)

Įsipareigojimuose nurodyta, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 4 straipsnio 2 dalį techninę informaciją sudaro visa įgaliotiesiems remontininkams teikiama informacija, reikalinga „Fiat“, „ALFA Romeo“ ir „Lancia“ motorinių transporto priemonių remontui arba techninei priežiūrai atlikti. Tai – programinė įranga, gedimų kodai ir kiti parametrai kartu su atnaujintomis versijomis, reikalingi elektroniniams valdymo blokams (EVB) norint įdiegti arba atkurti „Fiat“ rekomenduojamus nustatymus, transporto priemonės identifikavimo būdai, atsarginių dalių katalogai, praktine patirtimi paremti darbo sprendimai, skirti įprastoms konkretaus modelio arba gamybos partijos problemoms spręsti, grąžinimo pranešimai, taip pat kiti pranešimai apie remontą, kuris gali būti nemokamai atliekamas įgaliotajame remonto tinkle.

(13)

Galimybę naudotis įrankiais sudaro galimybė naudotis elektroninės diagnostikos ir kitomis remonto priemonėmis kartu su susijusia programine įranga, įskaitant jos periodinius atnaujinimus ir garantinį tokių priemonių aptarnavimą.

(14)

Įsipareigojimai bus privalomi „Fiat“ ir su ja susijusioms įmonėms, tačiau nebus tiesiogiai privalomi nepriklausomiems „Fiat“ prekės ženklų transporto priemonių importuotojams. „Fiat“ ypač stengsis, kad valstybėse narėse, kuriose „Fiat“ platina „Fiat“, „ALFA Romeo“ ir (arba) „Lancia“ transporto priemones per nepriklausomus importuotojus, šios įmonės būtų sutartimis įpareigotos teikti „Fiat“ bet kokią techninę informaciją arba tos techninės informacijos versijas kitomis kalbomis, kurias jos suteikė įgaliotiesiems remontininkams atitinkamoje valstybėje narėje. „Fiat“ įsipareigojo nedelsdama paskelbti šią informaciją arba jos versijas kitomis kalbomis savo TI tinklavietėje.

(15)

Pagal reglamento 26 konstatuojamąją dalį „Fiat“ neprivalo nepriklausomiems remontininkams teikti techninės informacijos, kuria pasinaudojusios trečiosios šalys galėtų apeiti arba išjungti transporto priemonėje sumontuotus nuo vagystės apsaugančius įtaisus ir (arba) perkalibruoti (3) elektroninius įtaisus arba suklastoti įtaisus, kurie riboja transporto priemonės veikimą. Kaip ir bet kuri išimtis pagal ES teisę, 26 konstatuojamoji dalis turi būti aiškinama siaurai. Įsipareigojimuose pažymima, kad jeigu pritaikiusi šią išimtį „Fiat“ nesuteiks jokios techninės informacijos nepriklausomiems remontininkams, ji įsipareigoja užtikrinti, kad būtų nesuteikta tik ta informacija, kurios nesuteikus būtų sukurta 26 konstatuojamojoje dalyje aprašyta apsauga, ir kad konkrečios informacijos neturėjimas netrukdytų nepriklausomiems remontininkams vykdyti kitos nei 26 konstatuojamoje dalyje nurodytos veiklos, įskaitant darbą su įtaisais, pavyzdžiui, variklio elektroniniais valdymo blokais, oro pagalvėmis, saugos diržų įtempimo įtaisais arba centrinį užraktą sudarančiais elementais.

(16)

Reglamento Nr. 1400/2002 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad techninę informaciją privaloma pateikti tokiu būdu, kuris būtų proporcingas nepriklausomų remontininkų poreikiams. Vadinasi, informacija turi būti išskaidyta dalimis ir jos kaina turi būti nustatyta atsižvelgiant į tai, kiek informacijos naudoja nepriklausomi remontininkai.

(17)

Remiantis šiuo principu įsipareigojimuose nurodoma, kad „Fiat“ TI tinklavietėje paskelbs visą techninę informaciją, susijusią su modeliais, gaminamais nuo 1996 m., ir užtikrins, kad TI tinklavietėje arba bet kurioje vėliau sukurtoje tinklavietėje nuolat būtų skelbiama visa atnaujinta techninė informacija. Be to, „Fiat“ visuomet užtikrins, kad tinklavietę būtų galima greitai rasti ir kad joje informacija būtų pateikta tokiais būdais, kurie naudojami techninei informacijai teikti įgaliotųjų tinklų nariams. Tais atvejais, kai „Fiat“ arba kita „Fiat“ vardu veikianti įmonė teikia įgaliotiesiems remontininkams techninę informaciją tam tikra ES kalba, „Fiat“ užtikrins, kad informacija ta kalba būtų neatidėliojant paskelbta TI tinklavietėje.

(18)

Toliau nurodyta trijų rūšių techninė informacija, kuri dar neskelbiama TI tinklavietėje, tačiau „Fiat“ įsipareigojo ją paskelbti iki 2007 m. gruodžio 31 d.:

techninės informacijos vertimai į vietos kalbas, kurių šiuo metu „Fiat“ neturi ir kuriuos pateiks jos nepriklausomi importuotojai atitinkamose ES valstybėse narėse,

pranešimai apie remontą, kuris gali būti nemokamai atliekamas įgaliotųjų remontininkų tinkle, ir

21 punkte nurodytų tarpininkavimo centrų nustatymas.

(19)

Įsipareigojimuose nurodoma, kad „Fiat“ nustatyto mokesčio už galimybę naudotis tinklaviete struktūra bus pagrįsta metiniu mokesčiu už kompaktinių diskų rinkinį, kurį „Fiat“ teikia savo įgaliotiesiems remontininkams, t. t. 3 356 EUR, taip pat 65 EUR už atsarginių dalių katalogą bei papildomas 134 EUR mėnesinis mokestis už atnaujinimus. Tačiau, laikydamasi reglamente nustatyto proporcingumo reikalavimo, „Fiat“ sutinka išskaidyti mokestį proporcingai pagal mėnesio, dienos ir valandos naudojimosi tinklaviete laiką, kurio kaina – 3 EUR už valandą, 22 EUR už dieną ir 350 EUR už mėnesį. „Fiat“ sutinka išlaikyti šią mokesčio už galimybę naudotis informacija struktūrą ir nedidinti mokesčių lygio virš ES vidutinės infliacijos normos, kol galios įsipareigojimai.

(20)

„Fiat“ įsipareigojimais nebus ribojamas joks esamas arba būsimas Bendrijos arba nacionalinėje teisėje nustatytas reikalavimas, kuriuo galėtų būti padidinta techninės informacijos, kurią „Fiat“ turi pateikti nepriklausomiems operatoriams, apimtis ir (arba) nustatyti palankesni būdai tokiai informacijai pateikti.

(21)

Nepriklausomo remontininko arba nepriklausomų remontininkų asociacijos reikalavimu „Fiat“ įsipareigojo su techninės informacijos teikimu susijusius ginčus spręsti tarpininkavimo būdu. Tarpininkavimas vyks valstybėje narėje, kurioje registruota prašančiosios šalies buveinė, pagal pripažinto vietinio tarpininkavimo centro taisykles. Tarpininkavimu nebus apribota teisė kreiptis į kompetentingą nacionalinį teismą.

(22)

Sprendime daroma išvada, kad atsižvelgiant į įsipareigojimus nebėra jokio pagrindo Komisijai imtis veiksmų. Įsipareigojimai galioja iki 2010 m. gegužės 31 d.

(23)

2007 m. liepos 9 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančiųjų padėčių patariamasis komitetas priėmė palankią nuomonę.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).

(2)  OL L 203, 2002 8 1, p. 30.

(3)  T. y. pakeisti originalius elektroninio valdymo bloko nustatymus taip, kaip „Fiat“ nerekomenduoja.


Top