Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0817

2007/817/EB: 2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

OJ L 334, 19.12.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 247 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/817/oj

19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl neteisėtai

gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2007/817/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu vedė derybas su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija dėl susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir darant poveikio minėto protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas turi pateikti susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


APSIKEITIMAS LAIŠKAIS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA,

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties;

ATSIŽVELGDAMOS į Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (1), kuriuo Šalys įpareigojamos, paprašius, sudaryti readmisijos susitarimą, 76 straipsnio 2 dalį,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

(a)

Susitariančiosios Šalys – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Bendrija;

(b)

Readmisija – prašančioji valstybė perduoda, o prašomoji valstybė priima asmenis (prašomosios valstybės piliečius, trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės), kurie, remiantis šio susitarimo nuostatomis, buvo sulaikyti nelegaliai patekę, esantys arba gyvenantys prašančioje valstybėje;

(c)

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietis – bet kuris pagal Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisės aktus Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybę turintis asmuo;

(d)

Valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

(e)

Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

(f)

Trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

(g)

Asmuo be pilietybės – bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

(h)

Leidimas gyventi – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

(i)

Viza – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

(j)

Prašančioji valstybė – valstybė (Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

(k)

Prašomoji valstybė – valstybė (Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

(l)

Kompetentinga institucija – bet kuri Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

(m)

Pasienio regionas – sritis, kuri driekiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos sausumos sienos, bei valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarptautinių oro uostų teritorijos;

(n)

Tranzitas – trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I SKIRSNIS

BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai.

2.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, jeigu įmanoma, taip pat tuo pačiu metu priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus iki 18 metų, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiosios valstybės narės teritorijoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybės, išskyrus atvejus, kai ta valstybė tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 30 dienų. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (2).

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės arba

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, o atitinkamas asmuo buvo pasilikęs Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu arba

toks asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų, ir buvo pasilikęs Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės narės prašymu taip pat priima atgal buvusius Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečius, kurie neįgijo jokios kitos pilietybės, ir kurių gimimo vieta bei nuolatinė gyvenamoji vieta 1991 m. rugsėjo 8 d. buvo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje.

4.   Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė, jei būtina, asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (2).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė, jeigu įmanoma, taip pat tuo pačiu metu priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus iki 18 metų, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiosios Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės, išskyrus atvejus, kai Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija tokiems asmenims pažadėjo suteikti jos pilietybę.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga prašomosios valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 30 dienų. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga prašomosios valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės arba

b)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė arba

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, o atitinkamas asmuo buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu arba

toks asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų, ir buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pasibaigimo data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, jei būtina, asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal 6 straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą ir, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

3.   Jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione (įskaitant oro uostus) neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 darbo dienas po asmens sulaikymo (pagreitinta procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turėtų būti ši informacija:

a)

išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir – jei įmanoma – gimimo vieta, paskutinė gyvenamoji vieta ir tėvų anketiniai duomenys) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

nurodytos priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, neteisėto atvykimo ir gyvenimo;

c)

atitinkamo asmens nuotrauka.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 6 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Nepažeidžiant atitinkamų taikytinos nacionalinės teisės nuostatų, pilietybė pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį gali būti įrodyta pateikiant šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio patikrinimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiko pilietybės prezumpciją nustatyta, jei jos negali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos, apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio patikrinimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiko sąlygų prezumpciją nustatyta, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

4.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiko sąlygas nustatytomis, jei ji negali įrodyti priešingai.

5.   Jei nei vieno iš 5 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta raštu:

per 2 darbo dienas, jei paraiška pateikta pagal pagreitintą procedūrą (6 straipsnio 3 dalis);

per 14 kalendorinių dienų visais kitais atvejais.

Terminai prasideda readmisijos prašymo gavimo dieną. Jei per šiuos terminus atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

4.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems terminams, atitinkamas asmuo perduodamas nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, atvykimo vietos, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir perduodama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per kitas galimas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro ar sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma pateikta šio susitarimo 7 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 5 kalendorines dienas raštu informuoja prašančiąją valstybę apie leidimą vykdyti tranzito operaciją ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeisdama kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad konkrečiu atveju Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Asmens duomenų apdorojimą ir tvarkymą konkrečiu atveju reglamentuoja Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionalinės teisės aktai, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB (3) ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

asmens pasu, tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta);

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais;

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis susitarimas nepažeidžia Bendrijos, valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, numatytų tarptautinėje teisėje, visų pirma:

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Protokolu dėl pabėgėlių statuso;

tarptautinėse konvencijose, nustatančiose valstybę, atsakingą už pateiktų paraiškų dėl prieglobsčio suteikimo svarstymą;

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos ir tranzito;

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

VII SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pagal 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovai; Bendrijai atstovauja Komisija.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir valstybė narė parengia įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus bei bendravimo kalbas;

b)

asmenų grąžinimo būdų pagal pagreitintą procedūrą;

c)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

d)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–5 prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

20 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišalėmis readmisijos sutartimis arba susitarimais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurios dvišalės sutarties arba susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kuri(s) buvo sudaryta(s) arba gali būti sudaryta(s) pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, nuostatas, jei tokios sutarties ar susitarimo nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į 21 straipsnio 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje.

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai ir iš anksto pasikonsultavusi su 18 straipsnyje minimu komitetu. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną nuo tokio pranešimo dienos.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

23 straipsnis

Priedai

1–7 priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.


(1)  OL L 84, 2004 3 20.

(2)  Atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą.

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

1 PRIEDAS

Bendras dokumentų sąrašas pilietybei nustatyti (2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis)

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai (skubos tvarka išduodami) pasai));

asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias);

karinės tapatybės kortelės;

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės;

pilietybės pažymėjimas kartu su kitu asmens tapatybės dokumentu, kuriame yra dokumento savininko nuotrauka.

2 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurių pateikimas laikomas pilietybės prima facie įrodymu, sąrašas (2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 2 dalis)

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopijos;

darbo knygelės arba jų kopijos;

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos;

gimimo liudijimai arba jų kopijos;

patikimų liudytojų oficialūs parodymai;

atitinkamo asmens parodymai ir kalba, kuria jis (ji) kalba, įskaitant oficialaus testo rezultatus. Šiame priede terminu „oficialus testas“ apibrėžiamas testas, kurį paveda atlikti arba atlieka prašančiosios valstybės institucijos, ir kurį patvirtina prašomoji valstybė;

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę;

1 priede išvardyti dokumentai, kurių galiojimo laikotarpis pasibaigęs.

3 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurie laikomi trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų įrodymu, sąrašas (3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 dalis)

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz., fotografinis);

galiojantis dokumentas, pvz., prašomosios valstybės išduota viza ir (arba) leidimas gyventi, suteikiantis teisę būti prašomosios valstybės teritorijoje;

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą prašomosios valstybės teritorijoje;

oficialūs parodymai, kuriuos davė pasienio įstaigos personalas, galintis paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną.

4 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurie laikomi trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų prima facie įrodymu, sąrašas (3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis)

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją;

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija;

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje;

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis;

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

5 PRIEDAS

Dokumentų, kurie laikomi buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygų prima facie įrodymu, sąrašas (3 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 4 dalis)

Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti gimimo liudijimai arba jų kopijos;

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti viešieji dokumentai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip reikalaujama 3 straipsnio 3 dalyje;

kiti dokumentai arba pažymėjimai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje;

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

6 PRIEDAS

Image

Image

Image

7 PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 4 STRAIPSNIO 2 DALIES

Taikydamos atitinkamas nuostatas, Šalys turėtų stengtis imtis atitinkamų priemonių kad, kiek įmanoma būtų išsaugota šeimos vienovė ir vientisumas. Šiuo tikslu Šalys turėtų dėti visas pastangas priimti atgal šeimos narius per priimtiną laikotarpį.

Šeimos vienovės ir vientisumo principo taikymo kontrolė turėtų būti visų pirma priskirta 18 straipsnyje nurodytam komitetui.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 3 DALIES IR 4 STRAIPSNIO 3 DALIES

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad pagal Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir valstybių narių pilietybės įstatymus iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba Europos Sąjungos piliečio negali būti atimta pilietybė.

Šalys susitaria laiku viena su kita konsultuotis, jei ši teisinė padėtis pasikeistų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 IR 5 STRAIPSNIŲ

Šalys stengsis grąžinti bet kokį trečiosios šalies pilietį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo jų atitinkamoje teritorijoje teisinių sąlygų, į jo kilmės šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

„Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas jos piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Danija sudarytų readmisijos susitarimą tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.“

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

„Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sudarytų readmisijos susitarimą su Islandija ir Norvegija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.“

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

„Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Europos Sąjunga, Europos bendrija ir Šveicarija pasirašė susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Todėl tikslinga, kai tik įsigalios šis asociacijos susitarimas, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sudarytų readmisijos susitarimą su Šveicarija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.“


Top