EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0759

2007/759/EB: 2007 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/504/EB nuostatas dėl Brazilijos kilmės arba iš Brazilijos siunčiamų žemės riešutų ir jų produktų kontrolės dažnumo, susijusio su galimu šių produktų užteršimu aflatoksinais (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5516) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 305, 23.11.2007, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; netiesiogiai panaikino 32009R1152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/759/oj

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 19 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/504/EB nuostatas dėl Brazilijos kilmės arba iš Brazilijos siunčiamų žemės riešutų ir jų produktų kontrolės dažnumo, susijusio su galimu šių produktų užteršimu aflatoksinais

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5516)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/759/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/504/EB (2) nustatyti specialieji reikalavimai tam tikriems iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais.

(2)

Maisto produktų mokslinis komitetas pažymėjo, kad aflatoksinas B1 yra stiprus genotoksiškas kancerogenas, ir net labai mažas jo kiekis didina kepenų vėžio riziką. 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (3), nustatyta didžiausia leidžiama aflatoksinų koncentracija maisto produktuose. Tačiau 2005 ir 2006 m. per skubaus įspėjimo apie pavojų dėl nesaugaus maisto ir pašarų sistemą (RASFF) buvo teikiama vis daugiau pranešimų, kuriuose nurodyta, kad didžiausia leistina koncentracija nuolat viršijama Brazilijos kilmės žemės riešutuose ir jų produktuose.

(3)

Užteršti produktai kelia grėsmę Bendrijos visuomenės sveikatai. Todėl reikėtų Bendrijos lygmeniu priimti specialiąsias priemones.

(4)

2007 m. balandžio 25 d.–gegužės 4 d. Europos Komisijos maisto ir veterinarijos biuro delegacija lankėsi Brazilijoje, kad įvertintų šalyje taikomas kontrolės sistemas, skirtas išvengti į Bendriją skirtų eksportuoti žemės riešutų iš Brazilijos užteršimo aflatoksinais (4). Per šį apsilankymą nustatyta, kad į Bendriją eksportuojamų žemės riešutų kontrolės sistema įdiegta, tačiau ji nėra visapusiškai taikoma. Todėl ši sistema neužtikrina, kad visi į Bendriją eksportuojami žemės riešutai atitiktų su aflatoksinais susijusius reikalavimus.

(5)

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą importuojančios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija turėtų dažniau imti iš Brazilijos į Bendriją importuojamų žemės riešutų ir jų produktų mėginius ir tirti aflatoksinų koncentraciją juose, prieš leisdama pateikti šiuos produktus į rinką.

(6)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (5), 15 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad remiantis žinoma arba galima rizika turi būti sudarytas negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų, kuriems reikia taikyti sustiprintą oficialią kontrolę, sąrašas. Šio reglamento 15 straipsnio 5 dalyje nurodytos priemonės nebus taikomos iki 2008 m. Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą tikslinga nedelsiant nustatyti dažnesnę aflatoksinų koncentracijos Brazilijos kilmės žemės riešutuose kontrolę. Šiuo metu nereikalaujama, kad iš Brazilijos importuojamiems žemės riešutams ir jų produktams Brazilijos kompetentingos valdžios institucijos išduotų sveikatos sertifikatus.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Komisijos sprendimą 2006/504/EB.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/504/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio antros pastraipos a punktas papildomas šiais iii, iv ir v papunkčiais:

„iii)

žemės riešutai, kurių KN kodas 1202 10 90 arba 1202 20 00;

iv)

žemės riešutai, kurių KN kodas 2008 11 94 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 98 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

v)

skrudinti žemės riešutai, kurių KN kodas 2008 11 92 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 96 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg).“

2)

3 straipsnis papildomas šia 9 dalimi:

„9.   Šis straipsnis netaikomas 1 straipsnio antros pastraipos a punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytiems importuojamiems žemės riešutams.“

3)

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

iš kiekvienos Brazilijos maisto produktų siuntos; išskyrus 1 straipsnio antros pastraipos a punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytus žemės riešutus, kurių mėginiai turi būti imami iš 50 % šių žemės riešutų siuntų iš Brazilijos;“.

4)

7 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Šis straipsnis netaikomas 1 straipsnio antros pastraipos a punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytiems importuojamiems žemės riešutams.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

(2)  OL L 199, 2006 7 21, p. 21. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/563/EB (OL L 215, 2007 8 18, p. 18).

(3)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1126/2007 (OL L 255, 2007 9 29, p. 14).

(4)  2007 m. balandžio 25 d.–gegužės 4 d. MVB delegacijos apsilankymo Brazilijoje, kurio metu buvo siekiama įvertinti šalyje taikomas kontrolės sistemas, skirtas išvengti į Europos Sąjungą skirtų eksportuoti žemės riešutų užteršimo aflatoksinais, ataskaita (GD (SANCO)/7182/2007 – MA).

(5)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


Top