Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/EB: 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 9 d.

kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)

(2007/756/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (1), ypač į jos 14 straipsnio 4 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2), ypač į jos 14 straipsnio 4 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

kai valstybės narės išduoda leidimą eksploatuoti geležinkelių riedmenis, jos turi užtikrinti, kad kiekvienam atskiram geležinkelių riedmeniui būtų suteiktas identifikacinis kodas. Šis kodas turėtų būtų įtraukiamas į nacionalinį geležinkelių riedmenų registrą (toliau – NGRR). Šis registras turi būti prieinamas kompetentingų institucijų ir tarpininkų įgaliotiesiems atstovams. Skirtingi nacionaliniai registrai turi būti nuoseklūs duomenų turinio ir jų formatavimo požiūriu. Siekiant tai užtikrinti, registrus reikia kurti pagal bendrus techninius eksploatavimo ir techninius reikalavimus.

(2)

Bendrieji NGRR techniniai reikalavimai turėtų būti priimti remiantis Europos geležinkelių agentūros parengtais projektiniais techniniais reikalavimais (toliau – Agentūra). Į šiuos projektinius reikalavimus visų pirma turi būti įtraukta: turinio, funkcinės ir techninės struktūros, duomenų formato, naudojimo režimų, įskaitant duomenų įvedimo taisykles ir konsultacijas, apibrėžtys.

(3)

Šis sprendimas parengtas remiantis Agentūros rekomendacija n°ERA/REC/INT/01–2006, 2006 m. liepos 28 d.

Į valstybės narės NGRR turėtų būti įrašyti visi toje valstybėje narėje patvirtinti geležinkelių riedmenys. Tačiau krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai turėtų būti įregistruojami valstybės narės NGRR prieš pradedant juos eksploatuoti.

(4)

Geležinkelių riedmenims registruoti, patvirtinti registraciją, pakeisti registracijos punktą (-us) ir patvirtinti pakeitimą (-us) turėtų būti naudojamas standartinis blankas.

(5)

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti kompiuterinį NGRR. Visi NGRR turėtų būti susieti su centriniu Virtualiuoju geležinkelių riedmenų registru (toliau – VGRR), kurį tvarko Agentūra, kad būtų sukurtas dokumentų registras dėl sąveikos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (3) 19 straipsnyje. VGRR turėtų suteikti galimybę vartotojams atlikti paiešką visuose NGRR, naudojantis vienu portalu, ir leisti keistis nacionalinių NGRR duomenimis. Tačiau dėl techninių priežasčių sąsaja su VGRR negali būti sukurta iš karto. Todėl iš valstybių narių turėtų būti tik reikalaujama prijungti savo NGRR prie centrinio VGRR, kai įrodoma, jog VGRR veikia efektyviai. Tuo tikslu Agentūra vykdys bandomąjį projektą.

(6)

Pagal Reguliavimo komiteto, įkurto remiantis Direktyvos 2001/16/EB 21 straipsniu, susirinkimo Nr. 40 protokolo straipsnį Nr. 8, visi eksploatuojami geležinkelių riedmenys turėtų būti įregistruojami valstybės narės, kurioje įregistruoti anksčiau, NGRR. Perkeliant duomenis turėtų būti atsižvelgiama į pakankamą pereinamąjį laikotarpį ir tų duomenų prieinamumą.

(7)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą NGRR turėtų prižiūrėti ir atnaujinti nuo jokios geležinkelio įmonės nepriklausanti institucija. Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie instituciją, kurią jos paskiria prižiūrėti NGRR, inter alia, kad tos institucijos galėtų lengviau keistis informacija.

(8)

Kai kurios valstybės narės gerokai išplėtojo 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklą, kuris tinka Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse eksploatuojamiems vagonams. Todėl bendra registracijos sistema yra svarbus 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklo sąveikos ir saugos elementas. Į šią savitą padėtį turėtų būti atsižvelgiama ir sukurtos specialios taisyklės, kad būtų išvengta ES ir NVS šalių įsipareigojimų to paties geležinkelių riedmens atžvilgiu nesuderinamumo.

(9)

TSI P priede išdėstytos taisyklės dėl geležinkelių eismo organizavimo ir valdymo taikomos atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų numeravimo sistemą, taikomą dėl registravimo NGRR. Agentūra sukurs darnaus šių taisyklių taikymo vadovą.

(10)

Šiame sprendime pateiktos priemonės yra suderintos su komiteto, įkurto pagal Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnį, nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu priimami bendrieji Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro techniniai reikalavimai pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 5 dalį ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 5 dalį, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Registruodamos geležinkelių riedmenis po šio sprendimo įsigaliojimo, valstybės narės turi taikyti priede nustatytus bendruosius techninius reikalavimus.

3 straipsnis

Valstybės narės turi įregistruoti egzistuojančius geležinkelių riedmenis, kaip pateikta priedo 4 dalyje.

4 straipsnis

1.   Pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą valstybės narės turi paskirti nacionalinę instituciją, kuri būtų atsakinga už Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro priežiūrą ir atnaujinimą. Ši institucija gali būti tam tikros valstybės narės nacionalinė saugos institucija. Valstybės narės turi užtikrinti, kad šios institucijos bendradarbiautų ir keistųsi informacija ir kad apie duomenų pakeitimus būtų pranešama laiku.

2.   Valstybės narės per vienerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos turi informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie instituciją, paskirtą pagal 1 pastraipą.

5 straipsnis

1.   Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti už Europos Sąjungos ribų kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, turi būti įregistruojami ir Nepriklausomų valstybių sandraugos NGRR, ir Geležinkelio transporto tarybos informacinėje duomenų bazėje. Šiuo atveju gali būti taikoma ne priede nustatyta numeravimo sistema, o 8 skaitmenų numeravimo sistema.

2.   Trečiojoje šalyje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti Europos Sąjungoje kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, neturi būti įregistruojami NGRR. Tačiau pagal Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalį iš NVS geležinkelio transporto tarybos informacinės duomenų bazės turi būti įmanoma gauti 14 straipsnio 5 dalies c, d ir e punktuose nurodytą informaciją.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/32/EB (OL L 141, 2007 6 2, p. 63).

(2)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/32/EB.

(3)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

1.   DUOMENYS

Pateiktame sąraše nurodomas siūlomas NGRR duomenų formatas.

Punktai numeruojami pagal 4 priedėlyje nurodytą siūlomą standartinį registravimo blanką.

Be to, galima įtraukti laukelį (-ius) pastaboms, pvz., ieškomų geležinkelių riedmenų atpažinimas (žr. 3.4 dalį).

1.

Europos geležinkelių riedmens numeris

Privaloma

Turinys

Skaitmeninis atpažinimo kodas, kaip apibrėžta TSI P priede dėl „eismo organizavimo ir valdymo“ (toliau – „OPE TSI“) (1)

 

Formatas

1.1.

Numeris

12 skaitmenų (2)

1.2.

Ankstesnis numeris (jei taikoma pernumeruojamam geležinkelių riedmeniui)

12 skaitmenų (2)

2.

Valstybė narė ir NSA

Privaloma

Turinys

Valstybės narės ir NSA, kur geležinkelių riedmuo buvo įregistruotas, identifikacija. Iš trečiosios šalies atgabenamiems geležinkelių riedmenims nurodoma MS, kurioje jie buvo įregistruoti.

 

Formatas

2.1.

Valstybės narės skaitmeninis kodas, kaip apibrėžta OPE TSI P priede

2 skaitmenų kodas

2.2.

NSA pavadinimas

Tekstas

3.

Pagaminimo metai

Privaloma

Turinys

Metai, kuriais geležinkelių riedmuo išsiųstas iš gamyklos.

 

Formatas

3.

Pagaminimo metai

YYYY

4.

EB nuoroda

Privaloma

Turinys

Nuorodos į „EB“ patikros deklaraciją ir išdavusią instituciją (susitariančioji institucija)

 

Formatas

4.1.

Deklaravimo data

Data

4.2.

EB nuoroda

Tekstas

4.3.

Išdavusios institucijos pavadinimas (susitariančioji institucija)

Tekstas

4.4.

Registruotas įmonės kodas

Tekstas

4.5.

Organizacijos adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

4.6.

Miestas

Tekstas

4.7.

Šalies kodas

ISO

4.8.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

5.

Nuoroda į riedmenų registrą

Privaloma

Turinys

Nuoroda į subjektą, atsakingą už RS registrą (3)

 

Formatas

5.1.

Už registrą atsakingas subjektas

Tekstas

5.2.

Subjekto adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

5.3.

Miestas

Tekstas

5.4.

Šalies kodas

ISO

5.5.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

5.6.

El. pašto adresas

El. pašto adresas

5.7.

Nuoroda, leidžianti gauti svarbius riedmenų registro techninius duomenis

Raidinis ir skaitmeninis kodas

6.

Apribojimai

Privaloma

Turinys

Visi geležinkelių riedmens naudojimo apribojimai

 

Formatas

6.1.

Užkoduoti apribojimai

(žr. 1 priedėlį)

Kodas

6.2.

Neužkoduoti apribojimai

Tekstas

7.

Savininkas

Papildoma

Turinys

Geležinkelių riedmenų savininko identifikacija

 

Formatas

7.1.

Organizacijos pavadinimas

Tekstas

7.2.

Registruotas įmonės kodas

Tekstas

7.3.

Organizacijos adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

7.4.

Miestas

Tekstas

7.5.

Šalies kodas

ISO

7.6.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

8.

Valdytojas

Privaloma

Turinys

Geležinkelių riedmens valdytojo identifikacija

 

Formatas

8.1.

Organizacijos pavadinimas

Tekstas

8.2.

Registruotas įmonės kodas

Tekstas

8.3.

Organizacijos adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

8.4.

Miestas

Tekstas

8.5.

Šalies kodas

ISO

8.6.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

8.7.

VKM – papildoma

Raidinis ir skaitmeninis kodas

9.

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas

Privaloma

Turinys

Nuoroda į už techninę priežiūrą atsakingą subjektą (4)

 

Formatas

9.1.

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas

Tekstas

9.2.

Subjekto adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

9.3.

Miestas

Tekstas

9.4.

Šalies kodas

ISO

9.5.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

9.6.

El. pašto adresas

El. pašto adresas

10.

Panaikinimas

Privaloma, kai taikoma

Turinys

Oficialaus atidavimo į metalo laužą ir (arba) kitokio utilizavimo data ir panaikinimo būdo kodas

 

Formatas

10.1.

Utilizavimo būdas

(žr. 3 priedėlį)

2 skaitmenų kodas

10.2.

Panaikinimo data

Data

11.

MS, kurioje geležinkelių riedmeniui išduotas leidimas

Privaloma

Turinys

MS, kuriose geležinkelių riedmeniui išduotas leidimas, sąrašas

 

Formatas

11.

Valstybės narės skaitmeninis kodas, kaip apibrėžta OPE TSI P.4 priede

Sąrašas

12.

Leidimo numeris

Privaloma

Turinys

Suderintas leidimo eksploatuoti numeris, sukurtas NSA

 

Formatas

12.

Leidimo numeris

Raidinis ir skaitmeninis kodas, remiantis EIN, žr. 2 priedėlį

13.

Eksploatavimo leidimas

Privaloma

Turinys

Leidimo eksploatuoti (5) geležinkelių riedmenį data ir jo galiojimas

 

Formatas

13.1.

Leidimo data

Data (YYYYMMDD)

13.2.

Leidimas galioja iki

Data (įtraukta)

13.3.

Leidimo galiojimo sustabdymas

Taip/Ne

2.   STRUKTŪRA

2.1.   Ryšys su kitais registrais

Taikant naują ES priežiūros tvarką yra kuriama keletas registrų. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinama, kurie registrai ir duomenų bazės gali turėti ryšių su NGRR, kai jie bus sukurti.

Registras arba duomenų bazės

Atsakingas subjektas

Kiti prieigą turintys subjektai

NGRR

(sąveikos direktyvos)

RE (6)/NSA

Kiti NSA/RE/RU/IM/IB/RB/valdytojas/savininkas/ERA/OTIF

RRS

(sąveikos direktyvos)

Sprendžia valstybės narės

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/valdytojas/dirbtuvės

RSRD

(TAF TSI ir SEDP)

Valdytojas

RU/IM/NSA/ERA/valdytojas/dirbtuvės

WIMO

(TAF TSI ir SEDP)

Dar nenuspręsta

RU/IM/NSA/ERA/valdytojas/dirbtuvės/naudotojas

Geležinkelių riedmenų registras (7)

(Keiptauno konvencija)

Registratorius

Viešas

OTIF registras

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Kompetentingos institucijos/RU/IM/IB/RB/valdytojas/savininkas/ERA/OTIF Sec.

Siekiant įgyvendinti NGRR, negalima laukti, kol bus sukurti visi registrai. Todėl NGRR specifikacija turi leisti vėliau užtikrinti sąsają su kitais registrais. Tuo tikslu:

RRS: į jį NGRR pateikiama nuoroda ir nurodomas už RRS atsakingas subjektas. Abiejų registrų susiejimo raktas turi būti 5.7 punktas.

RSRD: joje yra keletas „administracinių“ NGRR elementų pagal TAF TSI SEDP specifikaciją. SEDP turi būti atsižvelgiama į NGRR specifikaciją.

WIMO: joje yra duomenų iš RSRD ir priežiūros duomenų. Nenumatytas joks ryšys su NGRR.

VKMR: jį turėtų bendrai tvarkyti ERA ir OTIF (ERA – ES, o OTIF visoms ne ES OTIF valstybėms narėms). Valdytojas įrašomas į NGRR. TSI OPE nustato kitus visuotinius centrinius registrus (pvz., geležinkelių riedmenų tipo kodus, sąveikos kodus, šalių kodus ir kt.), kuriuos turėtų valdyti „centrinė institucija“, įsteigta bendradarbiaujant ERA ir OTIF.

geležinkelių riedmenų registras (Keiptauno konvencija): tai finansinės informacijos, susijusios su mobiliąją įranga, registracija. Šis registras gali būti sukurtas kaip diplomatinės konferencijos, kuri vyko 2007 m. vasario mėn., rezultatas. Galimas ryšys, nes UNIDROIT registrui reikalinga informacija apie geležinkelių riedmens numerį ir savininką. Abiejų registrų susiejimo raktas turi būti EVN.

OTIF registras: OTIF registras bus apibrėžtas atsižvelgiant į šį sprendimą ir į kitus ES registrus.

Visos sistemos struktūros apibrėžtis, taip pat NGRR ir kitų registrų sąsajos bus apibrėžtos taip, kad prireikus būtų galima gauti reikalingą informaciją.

2.2.   Visuotinė ES NGRR struktūra

NGRR registrai turi būti įgyvendinami decentralizuotu sprendimu. Tikslas – įdiegti išplatintų duomenų ieškos modulį, naudojant įprastą programinę įrangą, leidžiančią vartotojams gauti duomenis iš visų valstybėse narėse esančių vietinių registrų (LR).

NGRR duomenys saugomi nacionaliniu lygmeniu ir juos bus galima rasti internete (turės savo interneto adresą).

Centralizuotas virtualusis Europos geležinkelių riedmenų registras (EC VGRR) yra sudarytas iš dviejų papildomų sistemų:

Virtualiojo geležinkelių riedmenų registro (VGRR), kuris yra centrinis ERA ieškos modulis,

Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro (-ų) (NGRR), kuris yra valstybės narės LR.

1 pvz.

EC-VGRR struktūra

Image

Ši struktūra pagrįsta dviem papildomomis sistemomis, kurios leidžia ieškoti duomenų, saugomų vietoje visose MS; struktūrą sudaro:

kompiuterinių registrų kūrimas nacionaliniu lygmeniu ir jų pateikimas konsultacijoms,

spausdintų registrų pakeitimas kompiuteriniais įrašais. Tai leis MS tvarkyti ir keistis informacija su kitomis MS,

bus galima palaikyti ryšius tarp NGRR ir VGRR, taikant įprastus standartus ir terminologiją.

Pagrindiniai šios struktūros principai:

visi NGRR taps kompiuterinės tinklo sistemos dalimi,

visos MS, prisijungusios prie sistemos, iš naujo patikrins bendruosius duomenis,

kai bus sukurtas VGRR, bus išvengta dvigubo duomenų registravimo ir susijusių galimų klaidų,

atnaujinami duomenys.

Ši struktūra bus įgyvendinta tokiais veiksmais:

šio sprendimo priėmimas,

Agentūra įgyvendins bandomąjį projektą, įskaitant VGRR su prijungtais bent trijų valstybių narių NGRR ir sėkmingą egzistuojančio NGRR prijungimą, naudojant vertimo modulį,

bandomojo projekto įvertinimas ir, tam tikrais atvejais, šio sprendimo atnaujinimas,

Agentūra paskelbs specifikaciją, kurią valstybės narės turės naudoti savo NGRR prijungti prie centrinio VGRR,

paskutinis veiksmas, kuris bus atliekamas atskiru sprendimu po bandomojo projekto įvertinimo, – visų nacionalinių NGRR prijungimas prie centrinio VGRR.

3.   VEIKIMO BŪDAS

3.1.   NGRR naudojimas

NGRR turi būti naudojamas tokiems tikslams:

leidimų registravimas,

geležinkelių riedmenims paskirtų EVN registravimas,

trumpos, su tam tikru geležinkelių riedmeniu susijusios informacijos (Europos mastu) paieška,

teisinių aspektų, pvz., įsipareigojimų, teisinės informacijos, kontrolė,

patikrų informacija, daugiausia susijusi su sauga ir priežiūra,

ryšio nustatymas su savininku ir valdytoju,

kai kurių saugos reikalavimų kryžminė patikra, prieš išduodant saugos sertifikatą,

tam tikro geležinkelio riedmens kontrolė.

3.2.   Paraiškų blankai

3.2.1.   Registracijos paraiška

Naudotinas blankas pateiktas 4 priedėlyje.

Dėl geležinkelių riedmens registracijos besikreipiantis subjektas pažymi langelį „Nauja registracija“. Tada pirmojoje blanko dalyje nuo 2 iki 9 punkto ir 11 punkte įrašoma visa reikalinga informacija ir blankas pateikiamas:

valstybės narės RE, kur norima gauti registraciją,

pirmosios valstybės narės RE, kur ketinama naudoti geležinkelių riedmenį, gaunamą iš trečiosios šalies.

3.2.2.   Geležinkelių riedmens registravimas ir Europos geležinkelių riedmens numerio suteikimas

Pirmosios registracijos atveju tam tikras RE suteikia Europos geležinkelių riedmens numerį.

Galima kiekvienam geležinkelių riedmeniui naudoti atskirą registracijos blanką arba bendrą blanką visiems tos pačios serijos geležinkelių riedmenims ar paraišką, pridėtą prie geležinkelių riedmenų numerių sąrašo.

RE turi stengtis, kad į NGRR įvedami duomenys būtų tikslūs. Dėl to RE gali prašyti informacijos iš kitų RE, visų pirma, kai valstybėje narėje dėl registracijos besikreipiančio subjekto įsteigimo vieta yra ne ta valstybė narė.

3.2.3.   Vieno arba daugiau registracijos punktų pakeitimas

Pakeisti geležinkelių riedmens registracijos punktą (-us) prašantis subjektas:

pažymi langelį „Keitimas“,

įrašo tikrąjį Europos geležinkelių riedmens numerį (0 punktas),

pažymi langelį, susijusį su pakeistu punktu (-ais),

nurodo naują pakeisto punkto (-ų) turinį, tada pateikia blanką bet kurios valstybės narės, kurioje geležinkelių riedmuo įregistruotas, RE.

Kai kuriais atvejais standartinio blanko gali nepakakti. Jei būtina, tam tikras RE gali naudoti papildomus dokumentus – spausdintus arba elektroninius.

Jei keičiasi valdytojas, registruotas valdytojas turi informuoti RE, o RE turi pranešti naujajam valdytojui apie registracijos pasikeitimą. Ankstesnis valdytojas pašalinamas iš NGRR ir atleidžiamas nuo įsipareigojimų tik tada, kai naujasis valdytojas įgyja valdytojo statusą.

Jei pasikeičia savininkas, registruotas savininkas turi apie tai informuoti RE. Tada ankstesnis savininkas pašalinamas iš NGRR. Naujasis savininkas gali prašyti, kad informacija apie jį būtų įrašyta į NGRR.

Įregistravus pakeitimus, NSA gali suteikti naują leidimo numerį, o kai kuriais atvejais – naują EVN.

3.2.4.   Registracijos panaikinimas

Dėl registracijos panaikinimo besikreipiantis subjektas pažymi langelį „Panaikinimas“. Tada jis užpildo 10 punktą ir blanką pateikia bet kurios valstybės narės, kurioje geležinkelių riedmuo įregistruotas, RE.

RE panaikina registraciją: įrašo panaikinimo datą ir pripažįsta minėto subjekto panaikinimą.

3.2.5.   Leidimo išdavimas keliose valstybėse narėse

Kai geležinkelių riedmeniui yra išduotas leidimas ir įregistruotas vienoje valstybėje narėje, o leidimo prašoma kitoje valstybėje narėje, geležinkelių riedmuo turi būti užregistruojamas pastarosios valstybės narės NGRR. Tačiau šiuo atveju turi būti įrašomi tik su 1, 2, 6, 11, 12 ir 13 punktais susiję duomenys, nes šie duomenys yra susiję tik su pastarosiomis valstybėmis narėmis.

Kol VGRR ir ryšiai su visais NGRR iki galo nenustatyti, registracijos subjektai turi keistis informacija, kad būtų užtikrinta, jog su tuo pačiu geležinkelių riedmeniu susiję duomenys būtų nuoseklūs.

Krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai registruojami tik tos valstybės narės, kurioje buvo pradėti eksploatuoti, NGRR.

3.3.   Prieigos teisės

Prieigos prie NGRR duomenų teisės iš nurodytos MS „XX“ išvardytos toliau esančioje lentelėje, kurioje prieigos kodai apibrėžiami taip:

Prieigos kodas

Prieigos tipas

0.

Nėra prieigos

1.

Apribotas naudojimasis (sąlygos stulpelyje „Skaitymo teisės“)

2.

Neribotas naudojimasis

3.

Apribotas naudojimasis ir naujinimas

4.

Neribotas naudojimasis ir naujinimas

Kiekvienas RE turi turėti visišką prieigą ir naujinimo teises tik prie savo duomenų bazėje esančių duomenų. Todėl prieigos kodas yra 3.

Subjektas

Apibrėžtis

Skaitymo teisės

Naujinimo teisės

7 punktas

Visi kiti punktai

RE/NSA „XX“

Registracijos subjektas/NSA, esanti MS „XX“

Visi duomenys

Visi duomenys

4

4

Kita NSA/RE

Kita NSA ir (arba) registracijos subjektai

Visi duomenys

Nėra

2

2

ERA

Europos geležinkelių agentūra

Visi duomenys

Nėra

2

2

Valdytojai

Geležinkelių riedmens valdytojas

Visų valdytojo geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

1

1

Riedmenų parko valdytojai

Valdytojo paskirtų geležinkelių riedmenų valdymas

Geležinkelių riedmenys, kuriuos valdyti paskyrė valdytojas

Nėra

1

1

Savininkai

Geležinkelių riedmens savininkas

Visi savininko geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

1

1

RU

Traukinio operatorius

Visi duomenys, remiantis geležinkelių riedmens numeriu

Nėra

0

1

IM

Infrastruktūros valdytojas

Visi duomenys, remiantis geležinkelių riedmens numeriu

Nėra

0

1

IB ir RB

MS registruotųjų įstaigų tikrinimas ir auditas

Visi tikrinamų arba audituojamų geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

2

2

Kiti teisėti naudotojai

Visi paprasti naudotojai, kuriuos pripažįsta NSA arba ERA

Kartais apibrėžiama, trukmė gali būti ribojama

Nėra

0

1

3.4.   Ankstesnieji įrašai

Visi NGRR duomenys turi būti saugomi 10 metų nuo geležinkelių riedmens panaikinimo ir išregistravimo. Bent pirmuosius trejus metus duomenys turi būti randami internete. Praėjus trejiems metams, duomenys gali būti saugomi skaitmeninėse laikmenose, spausdinti arba kitaip archyvuojami. Jei bet kuriuo metu per 10 metų laikotarpį pradedamas tyrimas dėl geležinkelių riedmens ar geležinkelių riedmenų, su jais susiję duomenys turi būti saugomi ilgiau kaip 10 metų, jei būtina.

Visi NGRR pakeitimai turėtų būti registruojami. Ankstesnių pakeitimų tvarkymo klausimai turi būti sprendžiami taikant IT technines funkcijas.

4.   EGZISTUOJANTYS GELEŽINKELIŲ RIEDMENYS

4.1.   Nagrinėjamų duomenų turinys

Apsvarstomas kiekvienas iš 13 punktų, kad būtų nustatyta, kuris iš jų yra privalomas, o kuris ne.

4.1.1.   1 punktas – Europos geležinkelių riedmens numeris (privalomas)

a)   Geležinkelių riedmenų, kuriems jau suteiktas 12 skaitmenų identifikacinis numeris, atvejis

Šalyse, kuriose vartojamas unikalus šalies kodas, turėtų būti išsaugoti esami geležinkelių riedmenų numeriai. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas nedarant jokių pakeitimų.

Šalys, kuriose vartojamas pagrindinis šalies kodas ir anksčiau suteiktas specialusis kodas:

Vokietijos pagrindinis šalies kodas yra 80, o specialusis AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) kodas 68,

Šveicarijos pagrindinis šalies kodas yra 85, o specialusis BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) kodas 63,

Italijos pagrindinis šalies kodas yra 83, o specialusis FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) kodas 64,

Vengrijos pagrindinis šalies kodas yra 55, o specialusis GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) kodas 55.

Turėtų būti išsaugoti esami geležinkelių riedmenų numeriai. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas nedarant jokių pakeitimų (8).

IT sistema turi į abu kodus (pagrindinį šalies kodą ir specialųjį kodą) atsižvelgti kaip į susijusius su ta pačia šalimi.

b)   Geležinkelių riedmenų, naudojamų tarptautiniame eisme be 12 skaitmenų identifikacinio numerio, atvejis

Turėtų būti taikoma dviejų veiksmų procedūra:

NGRR paskirti 12 skaitmenų numerį (pagal OPE TSI), kuris apibrėžiamas pagal geležinkelių riedmens charakteristikas. IT sistema turėtų susieti šį užregistruotą numerį su dabartiniu geležinkelių riedmens numeriu,

Per 6 metų laikotarpį fiziškai pritaikyti geležinkelių riedmeniui 12 skaitmenų numerį.

c)   Geležinkelių riedmenų, naudojamų vidaus eisme be 12 skaitmenų identifikacinio numerio, atvejis

Pirmiau aprašyta tvarka savanoriškai gali būti taikoma geležinkelių riedmenims, naudojamiems tik vidaus eisme.

4.1.2.   2 punktas – valstybė narė ir NSA (privalomas)

Punkte „Valstybė narė“ visada turi būti nurodoma MS, kai geležinkelių riedmuo registruojamas savo NGRR. Punktas NSA nurodo subjektą, kuris išduoda geležinkelių riedmens eksploatavimo leidimą.

4.1.3.   3 punktas – pagaminimo metai

Kai tiksliai nėra žinoma pagaminimo metų, turėtų būti įrašomi apytiksliai metai.

4.1.4.   4 punktas – EB nuoroda

Paprastai tokia nuoroda nenaudojama egzistuojantiems geležinkelių riedmenims, išskyrus nedidelį kiekį HS RS. Registruojama, tik jei įmanoma.

4.1.5.   5 punktas – nuoroda į RRS

Įrašoma, tik jei įmanoma.

4.1.6.   6 punktas – apribojimai

Įrašoma, tik jei įmanoma.

4.1.7.   7 punktas – savininkas

Įrašoma, tik jei įmanoma ir (arba) reikalaujama.

4.1.8.   8 punktas – valdytojas (privaloma)

Paprastai tinkama ir privaloma.

4.1.9.   9 punktas – už priežiūrą atsakingas subjektas

Šis punktas yra privalomas.

4.1.10.   10 punktas – panaikinimas

Taikoma.

4.1.11.   11 punktas – MS, kurioje geležinkelių riedmeniui išduotas leidimas

Paprastai RIV vagonai, RIC kupė vagonai ir geležinkelių riedmenys registruojami pagal dvišalius arba daugiašalius susitarimus. Jeigu šią informaciją įmanoma gauti, ji atitinkamai turėtų būti įrašoma.

4.1.12.   12 punktas – leidimo numeris

Įrašoma, tik jei įmanoma.

4.1.13.   13 punktas – eksploatavimo pradžia (privaloma)

Kai eksploatavimo pradžios data nėra tiksliai žinoma, turėtų būti įrašomi apytiksliai metai.

4.2.   Tvarka

Subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už geležinkelių riedmens registraciją, turėtų savo šalies NSA arba RE atskleisti visą turimą informaciją.

Egzistuojantys krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai turėtų būti registruojami valstybės narės, kurioje buvo įsikūręs ankstesnis registravimo subjektas, NGRR.

Jei egzistuojančiam geležinkelių riedmeniui leidimas buvo išduotas keliose valstybės narėse, šį geležinkelių riedmenį registruojantis RE turi susijusius duomenis nusiųsti į tam tikrų valstybių narių RE.

NSA arba RE informaciją pateikia savo NGRR.

NSA arba RE informuoja visas susijusias šalis, kai informacija yra perkelta. Turėtų būti informuojami bent šie subjektai:

subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už geležinkelių riedmens registraciją,

valdytojas,

ERA.

4.3.   Pereinamasis laikotarpis

4.3.1.   Registruojamos informacijos pateikimas NSA

Ankstesnis už geležinkelių riedmens registraciją atsakingas subjektas turėtų atskleisti visą reikalingą informaciją pagal tarpusavio susitarimą su RE. Duomenų perkėlimas turėtų būti atliktas per 12 mėnesių nuo Komisijos sprendimo. Jei įmanoma, turėtų būti naudojamas elektroninis formatas.

4.3.2.   Tarptautiniam eismui naudojami geležinkelių riedmenys

Kiekvienos valstybės narės RE turėtų įtraukti šiuos geležinkelių riedmenis į savo NGRR per dvejus metus nuo Komisijos sprendimo.

Taip pat žr. 4.1.1 b)

4.3.3.   Šalies viduje naudojami geležinkelių riedmenys

Kiekvienos valstybės narės RE turėtų įtraukti šiuos geležinkelių riedmenis į NGRR per trejus metus nuo Komisijos sprendimo.


(1)  2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisija priėmė Sprendimą 2006/920/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio techninių sąveikos specifikacijos (pranešta 2006 m. rugpjūčio 14 d.). Atitinkamą greitųjų geležinkelių TSI tikimasi priimti 2007 m., joje bus naudojama tokia pati numeravimo sistema.

(2)  Pagal šio sprendimo 5 straipsnio 1 dalį galėtų būti taikoma ir Nepriklausomų valstybių sandraugos Geležinkelio transporto tarybos 8 skaitmenų numeravimo sistema.

(3)  Registrai pateikti Direktyvos 96/48/EB 22 straipsnio a dalyje ir Direktyvos 2001/16/EB 24 straipsnyje.

(4)  Šis subjektas gali būti geležinkelių riedmenį naudojanti geležinkelio įmonė, jos subrangovas arba valdytojas.

(5)  Leidimas suteikiamas pagal Direktyvos 96/48/EB arba Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnį.

(6)  Registracijos subjektas (toliau – RE) yra, kaip nurodyta Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punkte ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punkte, valstybės narės paskirtas subjektas NGRR prižiūrėti ir atnaujinti.

(7)  Kaip pateikta Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, naudojama geležinkelių riedmenims svarbiose srityse, protokolo projekte.

(8)  Tačiau visiems geležinkelių riedmenims, pradėtiems eksploatuoti AAE, BLS, FNME ir GySEV/RoeEE, turėtų būti suteiktas standartinis šalies kodas.

1 priedėlis

APRIBOJIMŲ KODAVIMAS

1.   PRINCIPAI

Apribojimų (techninių charakteristikų), kurie jau įrašyti kituose registruose ir prie kurių NSA turi prieigą, NGRR kartoti nereikia.

Pripažinimas tarptautiniame eisme pagrįstas:

geležinkelių riedmens numeryje užkoduota informacija,

abėcėliniu kodavimu,

geležinkelių riedmens ženklinimu.

Todėl tokios informacijos kartoti NGRR nereikia.

2.   STRUKTŪRA

Kodų struktūrą sudaro trys lygiai:

1 lygis: apribojimo kategorija,

2 lygis: apribojimo tipas,

3 lygis: vertė arba specifikacija.

Apribojimų kodavimas

Kat.

Tipas

Vertė

Pavadinimas

1

 

 

Su konstrukcija susijęs techninis apribojimas

 

1

Skaitmeninė (3)

Mažiausias kreivės spindulys metrais

 

2

Bėgių grandinių apribojimai

 

3

Skaitmeninė (3)

Greičio apribojimai km/h (žymimi ant vagonų ir kupė vagonų, bet nežymimi ant lokomotyvų)

2

 

 

Geografinis apribojimas

 

1

Raidinė ir skaitmeninė (3)

Kinematinis gabaritas (kodavimas WAG TSI C priedas)

 

2

Koduotas sąrašas

Ratų poros gabaritas

 

 

1

Kintamas gabaritas 1435/1520

 

 

2

Kintamas gabaritas 1435/1668

 

3

Traukinyje nėra CCS

 

4

Traukinyje yra ERTMS A

 

5

Skaitmeninė (3)

Traukinyje yra B sistema (1)

3

 

 

Aplinkosaugos apribojimai

 

1

Koduotas sąrašas

Klimato juosta EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Į leidimą įtraukti naudojimo apribojimai

 

1

Taikomas laiko kriterijus

 

2

Taikomas būklės kriterijus (rida, nusidėvėjimas ir kt.)


(1)  Jei geležinkelių riedmenyje įrengta daugiau kaip viena B sistema, turi būti nurodytas atskiras kiekvienos sistemos kodas.

Skaitmeninį kodą sudaro trys simboliai:

1xx naudojamas geležinkelių riedmeniui su signalizacijos sistema,

2xx naudojamas geležinkelių riedmeniui su radiju,

Xx atitinka skaitmeninį B priedo kodavimą CCS TSI.

2 priedėlis

EIN STRUKTŪRA IR TURINYS

Saugos sertifikatų ir kitų dokumentų suderintos numeravimo sistemos kodas, vadinamasis Europos identifikacinis numeris (EIN)

Pavyzdys:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Šalies kodas

(2 raidės)

Dokumento rūšis

(2 skaitmenys)

Išdavimo metai

(4 skaitmenys)

Numeris

(4 skaitmenys)

1 skiltis

2 skiltis

3 skiltis

4 skiltis

1 SKILTIS –   ŠALIES KODAS (2 RAIDĖS)

Naudojami šalių kodai, kurie buvo oficialiai paskelbti ir atnaujinti Europos interneto svetainėje Institucijų leidinių rengimo vadovas (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm)

Valstybė

Kodas

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Kipras

CY

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Suomija

FI

Prancūzija

FR

Vokietija

DE

Graikija

EL

Vengrija

HU

Islandija

IS

Airija

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lichtenšteinas

LI

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Norvegija

NO

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Ispanija

ES

Švedija

SE

Šveicarija

CH

Jungtinė Karalystė

UK

Tarptautinių saugos institucijų kodas turėtų būti sudarytas tokiu pačiu būdu. Dabar yra tik viena institucija: Lamanšo tunelio saugos institucija. Siūloma naudoti tokį kodą:

Tarptautinė saugos institucija

Kodas

Lamanšo tunelio saugos institucija

CT

2 SKILTIS –   DOKUMENTO RŪŠIS (2 SKAITMENŲ NUMERIS)

Du skaitmenys nurodo dokumento rūšį:

pirmasis skaitmuo rodo bendrą dokumento klasifikaciją,

antrasis skaitmuo rodo dokumento porūšį.

Prireikus kitų kodų, šią numeravimo sistemą galima išplėsti. Toliau pateikiamas siūlomas žinomų galimų iš dviejų skaitmenų sudarytų numerių derinių, išplėstų pasiūlymu išduoti eksploatavimo leidimą geležinkelių riedmenims, sąrašas:

2 skilties skaičių derinys

Dokumento rūšis

Dokumento porūšis

[0 1]

Licencijos

RU licencijos

[0 x]

Licencijos

Kiti

[1 1]

Saugos sertifikatas

A dalis

[1 2]

Saugos sertifikatas

B dalis

[1 x]

Saugos sertifikatas

Kiti

[2 1]

Saugos leidimas

A dalis

[2 2]

Saugos leidimas

B dalis

[2 x]

Saugos leidimas

Kiti

[3 x]

Rezervuotas, pvz., riedmenų priežiūrai, infrastruktūrai arba kt.

 

[4 x]

Rezervuotas registruotosioms įstaigoms

Pvz., skirtingos registruotųjų įstaigų rūšys

[5 1] ir [5 5] (1)

Eksploatacijos leidimas

Lokomotyvas

[5 2] ir [5 6] (1)

Eksploatacijos leidimas

Traukiami keleiviniai vagonai

[5 3] ir [5 7] (1)

Eksploatacijos leidimas

Vagonai

[5 4] ir [5 8] (1)

Eksploatacijos leidimas

Specialūs geležinkelių riedmenys

[6 x] … [9 x]

Rezervuotas (4 dokumentų rūšys)

Rezervuotas (kiekvienas 10 porūšių)

3 SKILTIS –   IŠDAVIMO METAI (4 SKAITMENŲ NUMERIS)

Šioje skiltyje nurodomi metai (nurodytu formatu yyyy, t. y. 4 skaitmenys), kuriais buvo išduotas leidimas.

4 SKILTIS –   NUMERIS

Numeris turi būti didėjantis skaičius, padidinamas vienetu kiekvieną kartą išduodant dokumentą, nepaisant to, ar leidimas naujas, ar atnaujintas (pakeistas). NET kai sertifikatas panaikinamas arba leidimo galiojimas sustabdomas, jo numeris negali būti naudojamas dar kartą.

Kiekvienas metais numeravimas turi būti pradedamas nuo nulio.


(1)  Jei 4 skilčiai „Numeris“ numatyti 4 skaitmenys išnaudojami per metus, pirmieji du 2 skilties skaitmenys turi būti atitinkamai perkelti iš:

nuo [5 1] iki [5 5] lokomotyvams,

nuo [5 2] iki [5 6] traukiamiems keleiviniams vagonams,

nuo [5 3] iki [5 7] vagonams,

nuo [5 4] iki [5 8] specialiems geležinkelių riedmenims.

3 priedėlis

PANAIKINIMO KODAVIMAS

Kodas

Panaikinimo būdas

Aprašas

00

Nėra

Geležinkelių riedmens registracija galioja.

10

Registracija sustabdyta

Priežastis nenurodyta

Geležinkelių riedmens registracija pristabdyta savininko arba valdytojo prašymu ar NSA arba RE sprendimu.

11

Registracija sustabdyta

Geležinkelių riedmenį numatyta laikyti parengtą naudoti, kaip neaktyvų arba strateginį rezervą.

20

Registracija perkelta

Geležinkelių riedmuo perregistruotinas skirtingu numeriu arba skirtingo NGRR, kad būtų galima toliau naudoti Europos geležinkelių tinkle (visame ar dalyje).

30

Išregistruota

Priežastis nenurodyta

Geležinkelių riedmens leidimas naudoti Europos geležinkelių tinkle buvo neperregistruotas.

31

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta toliau naudoti kaip geležinkelių riedmenį ne Europos geležinkelių tinkle.

32

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta utilizuoti dėl pagrindinių susijusių sudedamųjų dalių/modulių/atsarginių dalių arba rekonstruoti

33

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta atiduoti į metalo laužą, o medžiagas (tarp jų ir pagrindines atsargines dalis) perdirbti.

34

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta laikyti „istoriniu saugotinu riedmeniu“, naudoti atskirtame tinkle arba statiškai demonstruoti ne Europos geležinkelių tinkle.

Kodų naudojimas

Jei panaikinimo priežastis nenurodyta, registracijos būsenos pokyčiui parodyti turi būti naudojami kodai 10, 20 ir 30.

Jei žinoma panaikinimo priežastis: NGRR duomenų bazėje galima naudoti kodus 11, 31, 32, 33 ir 34. Šie kodai yra pagrįsti tik ta informacija, kurią RE pateikia valdytojas arba savininkas.

Registracijos klausimai

Geležinkelių riedmuo, kurio registracija sustabdyta arba kuris išregistruotas, negali būti naudojamas Europos geležinkelių tinkle, naudojant esamą registracijos įrašą.

Norint atnaujinti registraciją, reikia gauti leidimą iš NSA, nepažeidžiant leidimo galiojimo sustabdymo ir išregistravimo sąlygų.

Registracijos perkėlimas vyksta pagal ES direktyvose nustatytas bendrąsias geležinkelių riedmenų tvirtinimo ir leidimų eksploatuoti išdavimo nuostatas.

4 priedėlis

STANDARTINIS REGISTRACIJOS BLANKAS

Image

Image

Image

5 priedėlis

ŽODYNĖLIS

Santrumpa

Apibrėžtis

CCS

Kontrolės ir valdymo sistema

CIS

Nepriklausomų valstybių sandrauga

COTIF

Konvencija dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais

CR

Paprastasis geležinkelis (sistema)

DB

Duomenų bazė

EC

Europos Komisija

EC VGRR

Centralizuotas virtualusis Europos geležinkelių riedmenų registras

EIN

Europos identifikacinis numeris

EN

Europos standartas (Europos norma)

EVN

Europos geležinkelių riedmens numeris

ERA

Europos geležinkelių agentūra, taip pat vadinama „Agentūra“

ERTMS

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema

ES

Europos Sąjunga

HS

Didelis greitis (sistema)

IB

Tyrimo institucija

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

IM

Infrastruktūros valdytojas

INF

Infrastruktūra

IT

Informacijos technologija

LR

Vietinis registras

MS

Europos Sąjungos valstybė narė

NoBo

Registruotoji įstaiga

NSA

Nacionalinė saugos institucija

NGRR

Nacionalinis geležinkelių riedmenų registras

OPE (TSI)

Eismo organizavimas ir valdymas (TSI)

OTIF

Tarpvyriausybinė tarptautinio vežimo geležinkeliais organizacija

RE

Registracijos subjektas, pvz., už NGRR registro priežiūrą ir naujinimą atsakinga institucija

RB

Priežiūros institucija

RIC

Taisyklės, reglamentuojančios abipusį keleivinių vagonų ir stabdžių vagonų naudojimą tarptautiniam eismui

RIV

Taisyklės, reglamentuojančios abipusį vagonų naudojimą tarptautiniam eismui

RS arba RST

Riedmenys

RSRD (TAF)

Informacinė riedmenų duomenų bazė (TAF)

RU

Geležinkelio įmonė

SEDP (TAF)

Strateginis išdėstymo Europoje planas (TAF)

TAF (TSI)

Telematikos priemonės krovininių traukinių eismui valdyti (TSI)

TSI

Techninė sąveikos specifikacija

VKM

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklinimas

VKMR

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklinimo registras

VGRR

Virtualusis geležinkelių riedmenų registras

WAG (STI)

Vagonas (TSI)

WIMO (TAF)

Vagonų ir sąryšinių traukinių eksploatacinių duomenų bazė (TAF)


Top