Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0675

2007/675/EB: 2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

OJ L 277, 20.10.2007, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2011; panaikino 32011D0502

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/675/oj

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 17 d.

kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

(2007/675/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Siekiant Europos lygmeniu stiprinti kovą su prekyba žmonėmis ir vadovaujantis 2002 m. Briuselio deklaracija (1), kurioje nurodyta, kad reikia, jog Komisija įsteigtų ekspertų grupę dėl prekybos žmonėmis, Komisijos sprendimu 2003/209/EB tokia grupė buvo įsteigta. Konsultacinė grupė bus vadinama ekspertų grupe dėl prekybos žmonėmis (2).

(2)

Ekspertų grupei dėl prekybos žmonėmis buvo suteikti įgaliojimai prisidėti plėtojant prekybos žmonėmis prevenciją ir kovą su ja, suteikti galimybę Komisijai rinkti nuomones dėl Komisijos iniciatyvų, susijusių su prekyba žmonėmis, ir parengti ataskaitą pagal Briuselio deklaracijoje pateiktas rekomendacijas. 2004 m. gruodžio mėn. ekspertų grupė pateikė ataskaitą ir keletą rekomendacijų dėl tolesnių konkrečių pasiūlymų Europos lygmeniu.

(3)

2005 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatas „Kova su prekyba žmonėmis – integruota strategija ir pasiūlymai dėl veiksmų plano“ (3) iš esmės pagrįstas ekspertų grupės parengtomis rekomendacijomis ir ataskaita. 2005 m. gruodžio 1 d. Taryba priėmė ES planą dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų (4), kuriame atsižvelgiama į kelis Komisijos komunikate pateiktus pasiūlymus.

(4)

Atsižvelgiant į vertingą 2003 m. pradėtą ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis darbą, suteikusį galimybę Komisijai toliau plėtoti savo politiką prekybos žmonėmis srityje, ir į didėjančią prekybos žmonėmis srities politikos svarbą pasaulio lygmeniu, ekspertų grupė turėtų dirbti toliau. Reikia naujo sprendimo, kad būtų atsižvelgta į Europos Sąjungos plėtrą. Ekspertų grupės veiklos sritis taip pat turėtų būti išplėsta, o ekspertų grupė turėtų turėti galimybę pasinaudoti įvairesnėmis specialiosiomis žiniomis, kurios reikalingos, nes prekybos žmonėmis reiškinys nuolat kinta.

(5)

Ekspertų grupė turėtų toliau patarti Komisijai atsižvelgdama į dabartinius pokyčius Europos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Visų pirma ji turėtų padėti Komisijai įgyvendinti ir plėtoti veiksmus, numatytus 2005 m. gruodžio mėn. ES plane dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų, taip pat kreipti ypatingą dėmesį į darbuotojų išnaudojimą.

(6)

Ekspertų grupėje turėtų būti 21 narys, proporcingai atstovaujantis ES valstybių narių valstybinėms įstaigoms, ne pelno organizacijoms Europos Sąjungoje ir Europolui. Nariais taip pat turėtų teisę tapti mokslo sektoriaus ekspertai ir ne pelno sektoriuje veikiančių konsultacinių įmonių ekspertai.

(7)

Ekspertų grupė turėtų turėti galimybę steigti pogrupius, kad palengvintų ir paspartintų savo darbą sutelkdama dėmesį į konkretų klausimą. Visi ekspertų grupės nariai turėtų sutarti dėl tokių pogrupių kompetencijos ir ją aiškiai apibrėžti.

(8)

Reikėtų numatyti ekspertų grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, kurios nepažeistų Komisijos saugumo taisyklių, nustatytų Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (5) priede.

(9)

Grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).

(10)

Nariai turėtų būti skiriami trejų metų kadencijai ir juos turėtų būti galima skirti kitai kadencijai.

(11)

Sprendimas 2003/209/EB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

Šiuo sprendimu įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis (toliau – grupė).

2 straipsnis

Konsultacijos

1.   Komisija gali konsultuotis su grupe visais su prekyba žmonėmis susijusiais klausimais.

2.   Grupės užduotis:

a)

pradėti valstybių narių, kitų 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų šalių ir Komisijos bendradarbiavimą įvairiais su prekyba žmonėmis susijusiais klausimais;

b)

padėti Komisijai, teikiant su prekyba žmonėmis susijusias nuomones ir užtikrinant nuoseklų požiūrį į prekybą žmonėmis;

c)

padėti Komisijai vertinti su prekyba žmonėmis susijusios politikos raidą nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis;

d)

padėti Komisijai nustatyti ir apibrėžti galimas tinkamas priemones ir veiksmus, susijusius su kovos su prekyba žmonėmis politika, Europos ir nacionaliniu lygmenimis;

e)

Komisijos prašymu arba savo iniciatyva grupė jai teikia nuomones arba ataskaitas tinkamai atsižvelgdama į ES plano dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų įgyvendinimą ir tolesnę plėtrą ES lygmeniu bei į susijusias išnaudojimo rūšis. Ji taip pat atsižvelgs į lyties aspektą.

3.   Grupės pirmininkas gali patarti Komisijai, kad reikėtų pasikonsultuoti su grupe sprendžiant tam tikrą klausimą.

3 straipsnis

Narystė ir skyrimas

1.   Grupę sudaro 21 narys. Kvietimas teikti paraiškas tapti grupės nariu bus skelbiamas Oficialiajame leidinyje ir viešoje Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklavietėje.

2.   Grupės nariais skiriami specialistai, turintys specialiųjų žinių ir patirties kovos su prekyba žmonėmis srityje, įskaitant prekybos žmonėmis darbuotojų išnaudojimo aspektą, ir priklausantys:

a)

valstybių narių administracijoms (iki 11 narių);

b)

Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms tinkamai dokumentais patvirtintų specialiųjų žinių ir patirties prekybos žmonėmis srityje (iki 5 narių);

c)

Europos lygmeniu veikiantiems socialiniams partneriams ir darbdavių asociacijoms (iki 4 narių);

d)

Europolui (1 narys);

e)

asmenys, turintys patirties, kurią įgijo atlikdami akademinius mokslinius tyrimus viešuosiuose ar privačiuosiuose universitetuose arba institutuose valstybėse narėse, taip pat gali tapti grupės nariais (iki 2 narių).

3.   Šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus narius valstybių narių siūlymu teikia ir skiria Komisija. Šio straipsnio 2 dalies b, c ir e punktuose nurodytus narius Komisija skiria iš paraiškas pateikusių asmenų tarpo. Šio straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą narį skiria Europolas.

4.   Paraiškas pateikę kandidatai, kurie buvo laikomi tinkamais tapti grupės nariais, bet nebuvo paskirti, jų sutikimu turėtų būti įtraukti į rezervo sąrašą. Prireikus Komisija naudosis šiuo sąrašu nariams pakeisti.

5.   Grupės nariai eina savo pareigas tol, kol jie pakeičiami arba kol pasibaigia jų kadencija.

6.   Tie nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės darbe, atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio 3 dalyje arba EB sutarties 287 straipsnyje nustatytų sąlygų, gali būti pakeisti likusiam jų kadencijos laikotarpiui.

7.   Individualiai paskirti nariai kiekvienais metais pasirašo įsipareigojimą veikti visuomenės interesais ir deklaraciją, kurioje nurodo, ar yra kokių nors interesų, galinčių turėti įtakos jų objektyvumui.

8.   Individualiai paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

9.   Narių vardai ir pavardės renkami, tvarkomi ir skelbiami vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

4 straipsnis

Veikla

1.   Grupė paprasta balsų dauguma iš savo narių išsirenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus.

2.   Komisijai pritarus grupė gali steigti pogrupius nustatydama jų kompetenciją nagrinėti konkrečius klausimus. Pogrupius sudaro daugiausia 9 nariai; įvykdžius užduotį pogrupių veikla iš karto nutraukiama.

3.   Negalima atskleisti informacijos, gautos dalyvaujant grupės arba jos pogrupio svarstymuose, jeigu, Komisijos nuomone, ta informacija susijusi su konfidencialiais klausimais.

4.   Grupės ir jos pogrupių posėdžiai paprastai vyksta Komisijos patalpose laikantis jos nustatytų procedūrų ir tvarkaraščio. Komisija grupės ir jos pogrupių posėdžiuose teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuotųjų Komisijos tarnybų atstovai.

5.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

6.   Komisija gali originalia susijusio dokumento kalba skelbti visas grupės parengtas santraukas, išvadas, dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5 straipsnis

Papildomi ekspertai

1.   Komisija gali kviesti grupei nepriklausančius ekspertus arba stebėtojus, turinčius su darbotvarkės tema susijusios ypatingos kompetencijos, dalyvauti grupės darbe.

2.   Komisija gali kviesti oficialius valstybių narių, šalių kandidačių arba trečiųjų šalių ir tarptautinių, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti grupės posėdžiuose.

6 straipsnis

Posėdžių išlaidos

1.   Vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo Komisija atlygina narių ir ekspertų kelionės bei prireikus pragyvenimo išlaidas, susijusias su grupės veikla.

2.   Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

3.   Posėdžių išlaidos atlyginamos neviršijant metinio biudžeto, kurį grupei skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

7 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2003/209/EB yra panaikinamas.

8 straipsnis

Taikymas

Sprendimas taikomas trejus metus.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Franco FRATTINI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  Briuselio deklaracija, priimta 2002 m. rugsėjo 18–20 d. vykusioje Europos konferencijoje „Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja: globalūs XXI a. iššūkiai“, OL C 137, 2003 6 12, p. 1.

(2)  OL L 79, 2003 3 26, p. 25.

(3)  COM(2005) 514 galutinis.

(4)  OL C 311, 2005 12 9, p. 1.

(5)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EB, Euratomas (OL L 215, 2006 8 5, p. 38).

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Top