EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0471

2007/471/EB: 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje

OJ L 179, 7.7.2007, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 247 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/471/oj

7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/46


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 12 d.

dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje

(2007/471/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (toliau – 2003 m. Stojimo aktas), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Šengeno acquis nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios nurodytos minėto Akto I priede, taikomos naujojoje valstybėje narėje, kaip apibrėžta tame dokumente, tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos sprendimą, patikrinus, ar būtinos sąlygos dėl atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos.

(2)

Taryba patikrino, ar Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika (toliau – atitinkamos valstybės narės) užtikrina pakankamą duomenų apsaugos lygį, imdamasi šių veiksmų:

atitinkamoms valstybėms narėms buvo pateiktas išsamus klausimynas, o atsakymai užregistruoti ir visose atitinkamose valstybėse narėse buvo surengti patikrinimo ir įvertinimo vizitai pagal taikomas Šengeno įvertinimo procedūras, nurodytas Vykdomojo komiteto sprendime, įsteigiančiame Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (1), duomenų apsaugos srityje.

(3)

2006 m. gruodžio 5 d. Taryba padarė išvadą, kad Čekijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika ir Slovėnijos Respublika įvykdė sąlygas šioje srityje. 2007 m. birželio 11 d. Taryba padarė išvadą, kad Estijos Respublika ir Slovakijos Respublika įvykdė sąlygas šioje srityje. Todėl galima nustatyti datą, nuo kurios Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS), gali būti taikomos tose valstybėse narėse.

(4)

Šio sprendimo įsigaliojimas turėtų sudaryti sąlygas atitinkamoms valstybėms narėms perduoti tikrus SIS duomenis. Konkretus šių duomenų naudojimas turėtų sudaryti sąlygas Tarybai pagal taikomas Šengeno įvertinimo procedūras, nurodytas Sprendime SCH/Com-ex (98) 26 def., patikrinti, ar atitinkamose valstybėse narėse teisingai taikomos Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS. Atlikus šiuos įvertinimus Taryba turėtų nuspręsti panaikinti vidaus sienų kontrolę atitinkamose valstybėse narėse.

(5)

Reikėtų priimti atskirą Tarybos sprendimą, nustatantį vidaus sienų kontrolės panaikinimo datą. Iki tuo sprendimu nustatytos kontrolės panaikinimo datos reikėtų nustatyti tam tikrus SIS naudojimo apribojimus.

(6)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (2), nuostatos, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB (3) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS, kaip nurodyta I priede, nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. taikomos Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai, joms bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Belgijos Karalyste, Danijos Karalyste, Vokietijos Federacine Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Nyderlandų Karalyste, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalyste bei Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste.

2.   Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS, kaip nurodyta II priede, nuo tose nuostatose numatytos datos taikomos Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai, joms bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Belgijos Karalyste, Danijos Karalyste, Vokietijos Federacine Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Nyderlandų Karalyste, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalyste bei Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste.

3.   Nuo 2007 m. liepos 7 d. tikri SIS duomenys gali būti perduoti atitinkamoms valstybėms narėms.

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. atitinkamos valstybės narės, kaip ir valstybės narės, kurioms Šengeno acquis nuostatos jau taikomos, galės įvesti duomenis į SIS ir naudoti SIS duomenis, atsižvelgdamos į 4 dalies nuostatas.

4.   Iki vidaus sienų kontrolės panaikinimo atitinkamose valstybėse narėse datos tos valstybės narės:

a)

neprivalo neleisti atvykti į savo teritoriją trečiųjų valstybių piliečiams ar išsiųsti trečiųjų valstybių piliečius, dėl kurių kita valstybė narė yra pateikusi SIS perspėjimą atsisakymo leisti atvykti tikslais;

b)

neįveda duomenų, kuriems taikomos 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, sudarytos 1985 m. birželio 14 d. tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (toliau – Šengeno konvencija) (4) 96 straipsnio nuostatos.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2007 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SCHÄUBLE


(1)  OL L 239, 2000 9 22, p. 138.

(2)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).


I PRIEDAS

Šengeno acquis nuostatų, susijusių su SIS, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, taikytinų atitinkamoms valstybėms narėms, sąrašas

1.

Šengeno konvencijos nuostatos:

Šengeno konvencijos 64 straipsnis ir 92–119 straipsniai;

2.

Kitos su SIS susijusios nuostatos:

a)

šių Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal Šengeno konvenciją, sprendimų nuostatos:

1997 m. gruodžio 15 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, iš dalies keičiantis C. SIS finansinį reglamentą (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

b)

šių Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal Šengeno konvenciją, deklaracijų nuostatos:

i)

1996 m. balandžio 18 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl užsieniečio sąvokos apibrėžimo (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2);

ii)

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl SIS struktūros (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) (3),

c)

kiti dokumentai:

i)

2000 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas (2000/265/EB) dėl finansinio reglamento, reglamentuojančio Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojo vardu tam tikrų valstybių narių naudai sudarytų sutarčių, susijusių su Šengeno aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros „Sisnet“ įrengimu ir veikimu, valdymo biudžetinius aspektus, nustatymo (4),

ii)

SIRENE vadovas (5),

iii)

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 871/2004 dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo (6) ir vėlesni sprendimai dėl tų funkcijų taikymo datos;

iv)

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje (7), ir vėlesni sprendimai dėl tų funkcijų taikymo datos;

v)

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1160/2005, iš dalies keičiantis Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos (8),

vi)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (9), 5 straipsnio 4 dalies a punkto ir II antraštinės dalies bei priedų nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS).


(1)  OL L 239, 2000 9 22, p. 444. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2007/472/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 50).

(2)  OL L 239, 2000 9 22, p. 458.

(3)  OL L 239, 2000 9 22, p. 459.

(4)  OL L 85, 2000 4 6, p. 12. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/155/EB (OL L 68, 2007 3 8, p. 5).

(5)  SIRENE vadovo dalys buvo paskelbtos OL C 38, 2003 2 17, p. 1. Vadovas buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2006/757/EB (OL L 317, 2006 11 16, p. 1) ir 2006/758/EB (OL L 317, 2006 11 16, p. 41).

(6)  OL L 162, 2004 4 30, p. 29.

(7)  OL L 68, 2005 3 15, p. 44.

(8)  OL L 191, 2005 7 22, p. 18.

(9)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.


II PRIEDAS

Šengeno acquis nuostatų, susijusių su SIS, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, taikytinų atitinkamoms valstybėms narėms nuo tose nuostatose numatytos datos, sąrašas

1.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) (1);

2.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (2);

3.

… Tarybos sprendimas 2007/…/EB dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (3).


(1)  OL L 381, 2006 12 28, p. 1.

(2)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

(3)  Žr. Tarybos dokumentą 14914/06. Sprendimas dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje, bet priimtas 2007 m. birželio 12 d, išskyrus bulgarų ir rumunų kalbomis (šiomis kalbomis dokumentą planuojama priimti 2007 m. liepos 10 d.).


Top