EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2006, iš dalies keičiantis ir pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

OL L 384, 2006 12 29, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 200M, 2007 8 1, p. 536–540 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; netiesiogiai panaikino 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/8


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2012/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis ir pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą (toliau – 2005 m. Stojimo aktas), ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (1) buvo nustatytos bendrosios tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės ir tam tikros paramos schemos ūkininkams.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnio 8 dalyje ir 71d straipsnio 6 dalyje draudžiama perduoti teises į išmokas, nustatytas naudojant nacionalinį rezervą, išskyrus paveldėjimo keliu. Susijungimų ir padalijimų atvejais taip pat reikėtų leisti naują valdą ar valdas valdantiems ūkininkams ir toliau naudotis pirminėmis teisėmis į išmokas iš nacionalinio rezervo.

(3)

Patirtis parodė, kad remiant pajamas, atsietas nuo gamybos apimčių, pagalbos skyrimo reikalavimų taisyklės, taikomos žemės ūkio paskirties žemei, gali būti paprastos. Ypač reikėtų supaprastinti taisykles, taikytinas bendrosios išmokos už alyvmedžiais apsodintą žemės ūkio paskirties žemę schemai.

(4)

Maltoje dauguma ūkininkų, dirbančių jautienos ir veršienos sektoriuje, visai neturi žemės. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71m straipsnyje nustatytų specialių taisyklių taikymas galėtų sukelti rimtų sunkumų jautienos ir veršienos sektoriaus tvariam vystymuisi ir pernelyg didelį administracinio darbo krūvį. Tikslinga numatyti paprastesnes sąlygas dėl bendrosios išmokos schemos išmokų atitinkamiems Maltos ūkininkams.

(5)

Šiuo metu tos valstybės narės – Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija (toliau – naujosios valstybės narės), – kurios taiko vienkartinės išmokos už plotus schemą, negauna Bendrijos pagalbos už energetinius augalus. Energetinių augalų schemos persvarstymas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 92 straipsnį parodė, kad nuo 2007 m. reikėtų išplėsti pagalbos už energetinius augalus teikimą visoms valstybėms narėms tokiomis pačiomis sąlygomis. Todėl reikėtų proporcingai didinti maksimalų garantuojamą plotą, paramos didinimo grafikas, taikomas paramos schemų įdiegimui naujosiose valstybėse narėse, neturėtų būti taikomas energetinių augalų schemai, o vienkartinės išmokos už plotus schemos taisykles reikėtų iš dalies pakeisti.

(6)

Siekiant padidinti energetinių augalų reikšmę ir numatyti paskatas auginti daugiau šių augalų, valstybėms narėms reikėtų suteikti teisę skirti nacionalinę pagalbą ne didesnę kaip 50 % sąnaudų, susijusių su augalų įveisimu plotuose, dėl kurių pateikta paraiška pagalbai už energetinius augalus gauti.

(7)

Cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojai naujosiose valstybėse narėse jau pasinaudojo kainų rėmimo sistema pagal 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (2). Todėl Bendrijos pagalbai cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, nustatytai Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 skyriuje, nuo šios pagalbos teikimo dienos neturėtų būti taikomas minėto reglamento 143a straipsnyje numatytas didinimo grafikas. Taip pat tikslinga patikslinti šios pagalbos taikymo ir atitinkamiems ūkininkams teiktinų išmokų apskaičiavimo sąlygas.

(8)

Patirtis parodė, kad vienkartinės išmokos už plotus schema yra veiksminga ir paprasta ūkininkų pajamų rėmimo sistema, atsieta nuo gamybos apimčių. Siekiant supaprastinimo, reikėtų leisti naujosioms valstybėms narėms ją taikyti iki 2010 m. pabaigos. Tačiau manoma, kad po 2008 m. valstybės narės, kurios taiko vienkartinės išmokos už plotus schemą, neturėtų būti atleidžiamos nuo įsipareigojimo taikyti kompleksinį susiejimo principą teisės aktais nustatytiems valdymo reikalavimams. Užtikrinant tam tikrų kaimo plėtros priemonių nuoseklumą tada, kai valstybės narės jau nebus atleidžiamos nuo minėto įsipareigojimo, reikėtų, kad Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 (3) 51 straipsnyje į tai būtų atsižvelgta.

(9)

Įprastinėmis aplinkybėmis ūkininkai gali susitarti dėl valdos (ar jos dalies), už kurią buvo mokamos atskiros išmokos už cukrų, perdavimo sąlygų. Tačiau paveldėjimo atveju turėtų būti numatyta, kad atskiros išmokos už cukrų būtų mokamos paveldėtojui.

(10)

Tiek 2005 m. Stojimo aktas, tiek šis reglamentas iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir tie pakeitimai turėtų įsigalioti tą pačią dieną. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti patikslintas eiliškumas, kurio laikantis bus taikomi tie pakeitimai.

(11)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

(12)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006, nustatantis specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (4), iš dalies pakeitė Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priedą. Įrašuose apie alyvuogių aliejų ir apynius per klaidą neatsižvelgta į to priedo pakeitimus, padarytus 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2183/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles. Todėl reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priedą, kad šis galiotų nuo Reglamento (EB) Nr. 2183/2005 taikymo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, įskaitant 2005 m. Stojimo aktu padarytus pakeitimus, iš dalies keičiamas taip:

1)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybių narių, teikiančių IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytą pagalbą už alyvmedžių giraites, tapatybės nustatymo sistema apima geografinės informacijos apie alyvuogių auginimą sistemą, susidedančią iš kompiuterizuotos tekstinės duomenų bazės ir kompiuterizuotos referencinės duomenų bazės, kurioje kaupiama grafinė medžiaga apie atitinkamus alyvmedžius ir jų plotus.“;

b)

papildoma šia 3 dalimi:

„3.   Valstybės narės, neteikiančios IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytos pagalbos už alyvmedžių giraites, gali nuspręsti 2 dalyje nurodytą geografinės informacijos apie alyvuogių auginimą sistemą įtraukti į žemės ūkio sklypų tapatybės nustatymo sistemą.“;

2)

22 straipsnio 1 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

teikiant IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytą pagalbą už alyvmedžių giraites arba, jei valstybė narė naudojasi 20 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, – alyvmedžių skaičių ir jų išsidėstymą sklype,“;

3)

42 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Išskyrus perdavimo faktinio ar numanomo paveldėjimo keliu ir susijungimo bei padalijimo atvejus, ir nukrypstant nuo 46 straipsnio, teisės į išmokas, nustatytos naudojant nacionalinį rezervą, neperduodamos penkerių metų laikotarpiu nuo jų paskyrimo. Susijungimo ar padalijimo atveju naują valdą (-as) valdantiems ūkininkams ir toliau leidžiama naudotis pirminėmis teisėmis į išmokas iš nacionalinio rezervo iki penkerių metų laikotarpio pabaigos.“;

4)

44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„„Reikalavimus atitinkantis hektaras“ – tai ir apyniais apsodinti plotai arba laikinieji pūdymai, arba alyvmedžiais apsodinti plotai.“;

5)

51 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

daugiamečiai augalai, išskyrus alyvmedžius ar apynius;“;

6)

56 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybėms narėms leidžiama teikti nacionalinę pagalbą, kurios dydis neviršija 50 % sąnaudų, susijusių su daugiamečių augalų, skirtų biomasės gamybai atidėtoje žemėje, įveisimu.“;

7)

60 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei valstybė narė pasinaudoja 59 straipsnyje numatyta galimybe, ūkininkai, nukrypdami nuo 51 straipsnio b ir c punktų ir pagal šio straipsnio nuostatas, taip pat gali naudoti sklypus, deklaruotus pagal 44 straipsnio 3 dalį, Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai ir bulvėms, išskyrus bulvių krakmolui gaminti skirtas bulves, už kurias pagal šio reglamento 93 straipsnį skiriama pagalba, auginti, išskyrus 51 straipsnio a punkte nurodytus augalus.“;

8)

71d straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„6.   Išskyrus perdavimo faktinio ar numanomo paveldėjimo keliu ir susijungimo bei padalijimo atvejus, ir nukrypstant nuo 46 straipsnio, teisės į išmokas, nustatytos naudojant nacionalinį rezervą, neperduodamos penkerių metų laikotarpiu nuo jų paskyrimo. Susijungimo ar padalijimo atveju naują (-as) valdą (-as) valdantiems ūkininkams ir toliau leidžiama naudotis pirminėmis teisėmis į išmokas iš nacionalinio rezervo per likusią penkerių metų laikotarpio dalį.“;

9)

71g straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo 51 straipsnio b ir c punktų ir pagal šio straipsnio nuostatas, taip pat gali naudoti sklypus, deklaruotus pagal 44 straipsnio 3 dalį, Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai ir bulvėms, išskyrus bulvių krakmolui gaminti skirtas bulves, už kurias skiriama pagalba pagal šio reglamento 93 straipsnį, auginti, išskyrus 51 straipsnio a punkte nurodytus augalus.“;

10)

71m straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau Maltai netaikoma antra pastraipa, o pirmoje pastraipoje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma netaikant sąlygos, kad ūkininkas toliau vykdo ne mažiau nei 50 % žemės ūkio veiklos, vykdytos prieš pereinant į bendrosios išmokos schemą, išreikštos gyvulių vienetais.“;

11)

88 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„143a ir 143c straipsniai netaikomi pagalbai už energetinius augalus tokios sudėties Bendrijoje, kokia ji yra 2007 m. sausio 1 d.“;

12)

89 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nustatomas maksimalus garantuojamas 2 000 000 ha plotas, už kurį gali būti teikiama pagalba.“;

13)

Įterpiamas šis straipsnis:

„90a straipsnis

Nacionalinė pagalba

Valstybėms narėms leidžiama teikti nacionalinę pagalbą, kurios dydis neviršija 50 % sąnaudų, susijusių su augalų įveisimu plotuose, dėl kurių buvo pateikta paraiška pagalbai už energetinius augalus gauti.“;

14)

110q straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybėse narėse, kurios suteikė Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnyje numatytą restruktūrizavimo pagalbą už ne mažiau kaip 50 % 2006 m. vasario 20 d. Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede nustatytos cukraus kvotos, Bendrijos pagalba suteikiama cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams.“;

15)

110s straipsnis pakeičiamas taip:

„110s straipsnis

Pagalbos dydis

Pagalba išreiškiama standartinės kokybės balto cukraus tona. Pagalbos dydis lygus pusei dydžio, gauto VII priedo K dalies 2 punkte nurodytų viršutinių ribų, skirtų atitinkamai valstybei narei už atitinkamus metus, dydį padalinus iš 2006 m. vasario 20 d. Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede nustatytos bendros cukraus ir inulino sirupo kvotos.

143a ir 143c straipsniai netaikomi pagalbai, skirtai cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams.“;

16)

143b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne vėliau kaip iki įstojimo dienos naujosios valstybės narės gali nuspręsti 9 dalyje nustatytu laikotarpiu tiesiogines išmokas, išskyrus IV antraštinės dalies 5 skyriuje nustatytą pagalbą už energetinius augalus, pakeisti pagal 2 dalį apskaičiuota vienkartine išmoka už plotus.“;

b)

5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Išmokų pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą skyrimo tikslais finansavimo reikalavimus atitinka visi žemės ūkio paskirties sklypai, atitinkantys 4 dalyje numatytus kriterijus, ir žemės ūkio paskirties sklypai, apsodinti miško kirtimo atžalynais (KN kodas ex 0602 90 41), kurių žemės ūkio būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo gera ir kuriems teikiama 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus. Tačiau Bulgarijos ir Rumunijos atveju finansavimo reikalavimus atitinka visi žemės ūkio paskirties sklypai, atitinkantys 4 dalyje numatytus kriterijus, ir žemės ūkio paskirties sklypai, apsodinti miško kirtimo atžalynais (KN kodas ex 0602 90 41), kuriems teikiama 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus.“;

c)

6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. naujosios valstybės narės gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius, jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d.“;

d)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Pagal 11 dalį visos naujosios valstybės narės gali pasinaudoti vienkartinės išmokos už plotus schema jos taikymo laikotarpiu iki 2010 m. pabaigos. Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasinaudoti vienkartinės išmokos už plotus schema jos taikymo laikotarpiu iki 2011 m. pabaigos. Iki paskutiniųjų schemos taikymo metų rugpjūčio 1 d. naujosios valstybės narės praneša Komisijai apie savo ketinimą nutraukti schemos taikymą.“;

e)

11 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Iki vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta 9 dalyje, taikomas 143a straipsnyje nustatytas procentinis dydis. Jeigu vadovaujantis sprendimu, priimtu pagal šios dalies pirmosios pastraipos b punktą, vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymas pratęsiamas po 2010 m., 143a straipsnyje 2010 metams nustatytas procentinis dydis taikomas iki paskutiniųjų vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymo metų pabaigos.“;

17)

143ba straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo 143b straipsnio, iki 2006 m. balandžio 30 d. naujosios valstybės narės, taikančios vienkartinės išmokos už plotus schemą, gali nuspręsti 2006–2010 m. skirti ūkininkams, atitinkantiems vienkartinės išmokos už plotus schemos reikalavimus, atskirą išmoką už cukrų.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypdama nuo 2 dalies, kiekviena atitinkama nauja valstybė narė gali iki tų metų, kuriems teikiama atskira išmoka už cukrų, kovo 31 d., remdamasi objektyviais kriterijais, nuspręsti nustatyti žemesnes atskirų išmokų už cukrų ribas, nei nurodyta VII priedo K punkte. Kai bendra sumų, nustatytų pagal 1 dalį, suma viršija naujosios valstybės narės nustatytą viršutinę ribą, proporcingai sumažinama metinė ūkininkams skirtina suma.“;

c)

straipsnis šia 6 dalimi:

„6.   Faktinio ar numanomo paveldėjimo atveju atskira išmoka už cukrų skiriama valdą paveldėjusiam ūkininkui, jeigu tas ūkininkas atitinka vienkartinės išmokos už plotus schemos reikalavimus.“;

18)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašas „alyvuogių aliejus“ pakeičiamas taip:

„Alyvuogių aliejus

IV antraštinė dalis, šio reglamento 10b skyrius

Pagalba už plotą

Komisijos reglamento (EB) Nr. 795/2004 48a straipsnio 11 dalis (OL L 141, 2004 4 30, p. 1)

2006 m. taikoma Maltai ir Slovėnijai“

b)

įrašas „apyniai“ pakeičiamas taip:

„Apyniai

IV antraštinė dalis, šio reglamento 10d skyrius (***) (****)

Pagalba už plotą

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 48a straipsnio 12 dalis

2006 m. taikoma Slovėnijai“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki 2008 m. gruodžio 31 d. Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai ji taikoma iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį tiek, kiek šio reglamento nuostatos remiasi ta Sutartimi.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. Tačiau 1 straipsnio 6 dalis taikoma nuo 2005 m. sausio 1 d., 1 straipsnio 14, 15, 17 ir 18 dalys taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(3)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1463/2006 (OL L 277, 2006 10 9, p. 1).

(4)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1.


Top