EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2003

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2003/2006, nustatantis išsamias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu susijusių išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taisykles

OJ L 379, 28.12.2006, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 805–811 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 144 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2003/oj

28.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 379/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2003/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis išsamias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu susijusių išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač jo 35 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2) 3 straipsnio 2 dalies f punkte numatoma, kad Europos žemės ūkio garantijų fondas su žuvininkystės rinka susijusias išlaidas finansuoja centralizuotai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 35 straipsnyje nurodytos valstybių narių patiriamų išlaidų rūšys.

(3)

Šios išlaidos finansuojamos pagal tarp Komisijos ir valstybių narių taikomo centralizuoto tiesioginio valdymo taisykles.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad Komisijos lėšos būtų racionaliai valdomos, ir apginti Bendrijos finansinius interesus, Reglamente (EB) Nr. 1290/2005 valstybėms narėms yra nustatyti tam tikri įpareigojimai, susiję su šių lėšų valdymu ir kontrole, su informacijos apie taikomą teisinę ir administracinę valdymo ir kontrolės sistemą pateikimu ir su neteisingų išmokų susigrąžinimu, jei nustatoma šių lėšų valdymo pažeidimų. Be to, Bendrijos finansiniai interesai, susiję su pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 35 straipsnį finansuojamomis išlaidomis, yra saugomi taikant atitinkamas su šių interesų saugojimu susijusias taisykles, nustatytas 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3)1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (4)1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (EB Euratomas,) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (5) ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (6).

(5)

Kadangi valstybės narės pradžioje pačios telkia lėšas Reglamento (EB) Nr. 104/2000 35 straipsnyje nurodytoms išlaidoms padengti, o Komisija vėliau du kartus per metus jas kompensuoja, siekdamos užtikrinti racionalų finansinių srautų valdymą, jos turėtų rinkti reikiamą informaciją apie išlaidas ir perduoti ją Komisijai kartu su išlaidų deklaracija.

(6)

Komisija turėtų kompensuoti lėšas valstybėms narėms du kartus per metus, remdamasi išlaidų deklaracijomis ir patvirtinamaisiais dokumentais.

(7)

Kad Komisija galėtų veiksmingai pasinaudoti iš valstybių narių gauta informacija, ją reikėtų siųsti elektroniniu būdu.

(8)

Kad išmokant gamintojų organizacijoms pagalbą ne eurais ir rengiant išlaidų deklaracijas nebūtų taikomas skirtingas valiutos keitimo kursas, atitinkamos valstybės narės deklaracijose turėtų naudoti tokį patį valiutos keitimo kursą, kokį naudojo išmokėdamos pagalbą gavėjams. Taikomas valiutos keitimo kursas yra nustatomas pagal vykdomas operacijas, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1925/2000, nustatančiame vykdomas operacijas apskaičiuojant tam tikras pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros rinkos organizavimo mechanizmus valiutos keitimo kursui taikytinas sumas (7).

(9)

Kad pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu suteiktos išmokos turėtų teisinį pagrindą, šį reglamentą tikslinga taikyti atgaline tvarka nuo 2006 m. spalio 16 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 nuostatų dėl valstybių narių patiriamų su bendru žuvininkystės ir akvakultūros rinkų organizavimu susijusių išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taikymo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

Išlaidos – tai valstybių narių patiriamos išlaidos, nurodytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 35 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

Kompetentinga institucija

Kiekviena valstybė šio reglamento įgyvendinimui paskiria kompetentingą instituciją ir informuoja apie tai Komisiją.

4 straipsnis

Išlaidų deklaracijos

1.   Visos valstybės narės parengia išlaidų deklaraciją pagal priede nurodytą pavyzdį. Išlaidų deklaraciją sudaro duomenys, išdėstyti pagal Europos Bendrijų biudžeto nomenklatūrą ir pagal išlaidų rūšį remiantis išsamia valstybėms narėms pateikta nomenklatūra. Duomenys apima:

a)

per pastarąjį šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas;

b)

visas išlaidas, patirtas nuo finansinių metų pradžios iki pastarojo šešių mėnesių ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2.   Valstybės narės surenka visą su išlaidų deklaracija susijusią informaciją.

3.   Ataskaitinis laikotarpis yra spalio 16 d. – balandžio 15 d. ir balandžio 16 d. – spalio 15 d. šešių mėnesių laikotarpiai.

4.   Į išlaidų deklaraciją gali būti įtraukti ankstesnių ataskaitinių laikotarpių deklaruotų sumų pataisymai.

5.   Valstybių narių kompetentingos institucijos išlaidų deklaraciją kartu su 2 dalyje nurodyta informaciją pateikia elektroniniu būdu Komisijai atitinkamai ne vėliau kaip gegužės 10 d. ir lapkričio 10 d.

5 straipsnis

Pusės metų išmokos

1.   Išlaidoms finansuoti būtinus asignavimus Komisija valstybėms narėms išmoka du kartus per metus kompensacijų forma, toliau – pusės metų išmokos.

Šių išmokų sumos nustatomos remiantis valstybių narių pagal 4 straipsnį pateiktomis išlaidų deklaracijomis.

2.   Pusės metų išmokos valstybėms narėms pervedamos per 60 dienų, kai Komisija iš valstybės narės gauna išsamią išlaidų deklaraciją. Deklaracija laikoma išsamia, jei Komisija per 30 dienų nuo jos gavimo nepaprašo papildomos informacijos.

3.   Iki kol Komisija perveda pusės metų išmokas, valstybės narės telkia išlaidoms padengti būtinus išteklius.

6 straipsnis

Taikytinas valiutos keitimo kursas

Valstybės narės išlaidų deklaracijose naudoja naujausią valiutos keitimo kursą, Europos centrinio banko (ECB) nustatytą prieš vykdomas operacijas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1925/2000.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(5)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(6)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(7)  OL L 230, 2000 9 12, p. 7.


PRIEDAS

IŠLAIDŲ DEKLARACIJA

Pagal Europos Bendrijų biudžeto nomenklatūrą ir išlaidų rūšį pateikiami duomenys

Išlaidų deklaracijos, Komisijai pateiktinos elektroniniu paštu, turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje nurodoma:

pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios valstybės narės identifikavimo kodas. (Pastaba: jis bus naudojamas siekiant užtikrinti, kad deklaraciją pateikiantis asmuo turi įgaliojimus teikti deklaracijas atitinkamos valstybės narės vardu). Kodą jums pateiks Komisija,

deklaruojamų išlaidų laikotarpis,

deklaracijos kalba.

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje kiekvienam EŽŪGF nomenklatūros papunkčiui turi būti nurodyta:

papunkčio identifikavimo kodas (pvz., 110201002610033),

papunkčio pavadinimas deklaracijos antraštėje nurodyta kalba,

deklaruojama atitinkamo laikotarpio suma (N) ir suvestinė nuo finansinių metų pradžios deklaruota suma. Visos sumos turi būti deklaruojamos eurais.

Baigiamoji dalis

Po papunkčių sąrašo nurodoma:

deklaruojama bendra atitinkamo laikotarpio suma (N) ir suvestinė bendra nuo finansinių metų pradžios deklaruota suma,

vieta pastaboms.

Kompiuterinis žinutės kodas

Image

Laukelių apibūdinimas

Pavadinimas

Formatas

Apibūdinimas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas: 1 kartą

[IDENTIFICATION] *

 

FISH GD suteiktas identifikavimo kodas

[PERIOD] *

Data (YYYYMM)

Išlaidų laikotarpis

[LANGUAGE] *

(2 ženklai)

Kalbos ISO kodas

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas: nuo 1 iki n kartų

[SUBITEM] *

Skaičius (15)

Papunktis

[DESCRIPTION] *

Laisvas tekstas (600)

Papunkčio pavadinimas

[AMOUNT ] *

Skaičius (15,2)

Deklaruota suma

[AMOUNT CUMUL] *

Skaičius (15,2)

Bendra suma

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas: 1 kartą

[AMOUNT TOT ] *

Skaičius (15,2)

Bendra deklaruota suma

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Skaičius (15,2)

Suvestinė bendra suma

[COMMENT]

Laisvas tekstas (80)

Komentarai

Žvaigždute pažymėtus langelius pildyti privaloma.

Pavyzdys

Image


Top