EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1979

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1979/2006, nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

OJ L 368, 23.12.2006, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 246–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/oj

23.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 368/91


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1979/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Sutartį dėl žemės ūkio (2), sudarytą daugiašalių prekybos derybų Urugvajaus raundo metu, Bendrija įsipareigojo nuo 1995 m. liepos 1 d. tam tikromis sąlygomis taikyti Bendrijos muitų tarifines kvotas tam tikriems konservuotiems Agaricus spp. genties grybams.

(2)

2004 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1864/2004, atidarančiu iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifinę kvotą ir nustatančiu jos administravimą (3), buvo nustatytos tų kvotų administravimo sąlygos. Siekiant aiškumo šis reglamentas turėtų būti panaikintas ir nuo 2007 m. sausio 1 d. pakeistas nauju reglamentu.

(3)

Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), patvirtinto Tarybos sprendimu 2006/398/EB (4), XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį numatoma 5 200 tonų padidinti tarifinę kvotą Kinijos kilmės konservuotiems Agaricus spp. genties grybams, kurių KN kodai yra 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30.

(4)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5), taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d. Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos išsamios nuostatos dėl paraiškų importo licencijoms gauti, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Tuo reglamentu licencijų galiojimo laikas apribojamas importo tarifinės kvotos laikotarpio paskutine diena. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms nepažeidžiant šiame reglamente išdėstytų su pareiškėjais susijusių papildomų sąlygų ir leidžiančių nukrypti nuostatų.

(5)

Turėtų būti parengtos išsamios taisyklės, garantuojančios, jog tarifines kvotas viršijantiems kiekiams būtų apmokestinamas bendrajame muitų tarife numatytu visu muitu. Todėl licencijos turėtų būti išduodamos laikotarpio, kurio metu patikrinami kiekiai ir valstybės narės pateikia reikiamus pranešimus, pabaigoje. Šios nuostatos papildo arba nukrypsta nuo 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6).

(6)

Minėtų produktų tiekimas į Bendrijos rinką neturėtų sutrikti, jų kainos turėtų išlikti stabilios, ir turėtų būti išvengta kainų svyravimų bei neigiamo poveikio Bendrijos gamintojams. Tuo tikslu nuolat skatinama konkurencija tarp importuotojų ir šalinamos jiems kylančios administracinės kliūtys.

(7)

Atsižvelgiant į esamus importuotojus, kurie paprastai įveža didelius minėtų produktų kiekius, ir į rinką atėjusius naujus importuotojus, kuriems turi būti suteiktos visos galimybės kreiptis dėl licencijos įvežti tam tikrą kiekį konservuotų grybų pagal tarifines kvotas, turėtų būti padarytas skirtumas tarp tradicinių ir naujų importuotojų. Turėtų būti aiškiai apibrėžtos šios dvi importuotojų kategorijos, nustatyti tam tikri pareiškėjo statusą apibrėžiantys kriterijai, ir priimamos išduotų licencijų panaudojimo taisyklės.

(8)

Tikslinga nustatyti, kad paskirstymai tarp dviejų importuotojų grupių būtų grindžiami importuotais kiekiais, o ne išduotomis licencijomis.

(9)

Atsižvelgiant į esamų importuotojų interesus, taip pat apskaičiuojant referencinius kiekius reikėtų atsižvelgti į konservuotų grybų kiekius, kuriems taikomos šiuo reglamentu administruojamos tarifinės kvotos ir kurie importo tarifinės kvotos laikotarpiu negalėjo būti importuoti dėl force majeure aplinkybių, kad nesumažėtų jiems skirtas referencinis kiekis.

(10)

Kiekvienos importuotojų grupės pateiktoms paraiškoms išduoti licenciją importuoti konservuotus grybus iš trečiųjų šalių turėtų būti taikomi tam tikri apribojimai. Šie apribojimai reikalingi ne tik tam, kad būtų užtikrinta konkurencija tarp importuotojų, bet ir tam, kad vaisių ir daržovių rinkoje veikiantiems importuotojams būtų suteikta galimybė apginti teisėtas prekybines pozicijas kitų importuotojų atžvilgiu, ir neleisti vienam importuotojui pradėti kontroliuoti rinkos.

(11)

Siekiant patobulinti ir supaprastinti konservuotų grybų tarifinių kvotų administravimą, turėtų būti priimtos aiškios nuostatos dėl paraiškų išduoti licenciją pateikimo terminų ir tvarkos, ir dėl licencijų, kurias išduoda valstybių narių kompetentingos institucijos, išdavimo terminų ir tvarkos.

(12)

Taip pat turėtų būti priimtos priemonės, saugančios nuo abejotinų paraiškų išduoti licenciją, dėl kurių tarifinės kvotos gali likti neišnaudotos. Atsižvelgiant į minėtų produktų rūšį ir vertę, kiekvienai minėto produkto, dėl kurio pateikta paraiška išduoti importo licenciją, tonai (sausas svoris neto) taikomas užstatas. Jis turėtų būti pakankamas, kad būtų išvengta abejotinų paraiškų, kartu tačiau neatbaidanti sąžiningų iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų rinkoje komercinę veiklą vykdančių importuotojų. Tinkamiausias objektyvus kriterijus užstato dydžiui nustatyti būtų ne daugiau kaip 2 % nuo vidutinio papildomo muito, taikomo į Bendriją importuojamiems konservuotiems Agaricus spp. genties grybams, kurių KN kodai šiuo metu yra 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30, vidurkio.

(13)

Bulgarija ir Rumunija įstos į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d. Todėl šiuo metu joms skirta GATT kvota turėtų būti paskirstyta kitiems tiekėjams.

(14)

Turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, leisiančios Bulgarijos ir Rumunijos importuotojams pasinaudoti šio reglamento nuostatomis.

(15)

Turėtų būti nustatytos 2007 ir 2008 m. taisyklės siekiant užtikrinti, kad 2006 m. gruodžio 31 d. sudėties Bendrijoje veikiantys tradiciniai ir nauji importuotojai būtų skiriami nuo Bulgarijos ir Rumunijos tradicinių ir naujų importuotojų.

(16)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarifinių kvotų atidarymas ir taikomi muitai

1.   Tarifinės kvotos į Bendriją importuojamiems konservuotiems Agaricus spp. genties grybams, kurių KN kodai yra 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30, (toliau – konservuoti grybai) yra pradedamos taikyti šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, eilės numeris ir jos taikymo laikotarpis nurodyti I priede.

2.   Produktams, kurių KN kodas yra 0711 51 00, taikomo muito norma yra 12 % ad valorem, o produktams, kurių KN kodai yra 2003 10 20 ir 2003 10 30 – 23 %.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 taikymas

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006.

3 straipnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente „kompetentingos institucijos“ – tai institucija ar institucijos, kurios valstybės narės nurodymu įgyvendina šį reglamentą.

2.   Šiame reglamente „referencinis kiekis“ – tai maksimalus konservuotų grybų kiekis (sausas svoris neto), kurį tradicinis importuotojas įvežė per vienerius iš trejų praėjusių kalendorinių metų.

Į referencinį kiekį neįtraukiami iš 2006 m. gruodžio 31 d. sudėties Bendrijos valstybių narių arba Bulgarijos ir Rumunijos kilmės importuoti konservuoti grybai.

Į konservuotų grybų kiekius, kuriems taikomos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarifinės kvotos ir kurie importo tarifinės kvotos laikotarpiu negalėjo būti importuoti dėl force majeure aplinkybių, taip pat atsižvelgiama apskaičiuojant referencinius kiekius.

4 straipsnis

Importuotojų kategorijos

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio nuostatų, „tradiciniai importuotojai“ – tai importuotojai, kurie gali įrodyti, kad:

a)

į Bendriją importavo konservuotus grybus mažiausiai dvejus iš trejų praėjusių kalendorinių metų;

b)

per metus prieš pateikiant paraišką į Bendriją importavo ne mažiau kaip 100 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio nuostatų, „nauji importuotojai“ – tai kiti nei šio straipsnio 1 dalyje apibrėžti importuotojai, kurie kiekvienais metais per dvejus praėjusius kalendorinius metus importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

3.   Tradiciniai ir nauji importuotojai, pirmą kartą teikdami paraišką, skirtą konkrečiam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir įregistruoti PVM mokėtojais, kompetentingoms institucijoms pateikia įrodymų, kad laikėsi 1 ir 2 dalyse išdėstytų kriterijų.

Prekyba su trečiosiomis šalimis įrodoma tik vienu būdu – pateikiant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės dokumentus, kurie yra muitinės tinkamai patvirtinti ir kuriuose atitinkamas pareiškėjas yra nurodytas kaip gavėjas.

5 straipsnis

Paraiškos išduoti licenciją ir licencijos

1.   Importo licencijos (toliau – licencijos) įsigalioja nuo jų faktinės išdavimo datos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje.

2.   Užstato suma yra 40 EUR už toną (sausas svoris neto).

3.   Kilmės šalis įrašoma į paraišką išduoti licenciją ir licencijos 8 langelį, o žodis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencija galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, importo licencijos suteikiamos teisės neperduodamos.

6 straipsnis

Viso kiekio paskirstymas tradiciniams ir naujiems importuotojams

1.   Visas Kinijai ir kitoms trečiosioms šalims skirtas kiekis pagal I priedą paskirstomas taip:

a)

95 % tradiciniams importuotojams;

b)

5 % naujiems importuotojams.

2.   Jeigu viena iš importuotojų kategorijų neišnaudoja Kinijai ir kitoms trečiosioms šalims paskirto kiekio, likusi dalis paskiriama kitai kategorijai.

3.   Paraiškų išduoti licenciją 20 langelyje nurodoma „tradicinis importuotojas“ arba „naujas importuotojas“.

7 straipsnis

Paraiškoms taikomi apribojimai

1.   Tradicinio importuotojo pateiktose paraiškose išduoti licenciją importuoti į Bendriją konservuotus grybus nurodytas visas kiekis (sausas svoris neto) negali viršyti 150 % referencinio kiekio.

2.   Tam tikros kilmės naujo importuotojo pateiktose paraiškose išduoti licenciją importuoti į Bendriją konservuotus grybus nurodytas visas kiekis (sausas svoris neto) negali viršyti 1 % I priede tai kilmės šaliai nurodyto viso kiekio.

8 straipsnis

Importuotojų paraiškos išduoti licenciją pateikimas

1.   Importuotojai paraiškas išduoti licencijas pateikia per pirmąsias penkias sausio mėnesio darbo dienas.

2.   Jei nauji importuotojai praėjusiais kalendoriniais metais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1864/2004 ar šį reglamentą buvo gavę licencijas, jie taip pat pateikia įrodymus, kad laisvai cirkuliuoti Bendrijoje buvo išleista mažiausiai 50 % jiems paskirto kiekio.

9 straipsnis

Pranešimas apie paraiškas išduoti licencijas

Valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius kilogramais, kuriems buvo pateiktos paraiškos išduoti licenciją, ne vėliau kaip dešimtą sausio mėnesio darbo dieną.

Pranešimai pateikiami pagal KN kodą ir produktų kilmę, taip pat pateikiami atskiri skaičiai, dėl kokio kiekvieno produkto kiekio atitinkamai paraiškas pateikė tradiciniai ir nauji importuotojai.

10 straipsnis

Licencijų išdavimas

Valstybės narės kompetentingos institucijos licencijas išduoda septintą darbo dieną nuo 9 straipsnio 1 pastraipoje numatyto pranešimo galutinės datos.

11 straipsnis

Importui iš Kinijos taikomi tarptautiniai įsipareigojimai

1.   Kinijos kilmės konservuoti grybai yra išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (7) 55–65 straipsnius.

2.   Institucijos, turinčios teisę išduoti kilmės sertifikatą Kinijos kilmės konservuotiems grybams, išvardytos II priede.

12 straipsnis

Valstybių narių administracinis bendradarbiavimas

Tam, kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, valstybės narės imasi priemonių, reikalingų užtikrinti tarpusavio administracinį bendradarbiavimą.

13 straipsnis

2007 ir 2008 m. taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, 2007 ir 2008 metais ir tik Bulgarijoje ir Rumunijoje galioja šios apibrėžtys:

1)

„tradiciniai importuotojai“ – tai importuotojai, kurie gali įrodyti, kad:

a)

importavo konservuotus grybus mažiausiai dvejus iš trejų praėjusių kalendorinių metų;

b)

per praėjusius kalendorinius metus jie importavo ne mažiau kaip 100 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje;

c)

a ir b punktuose nurodytas importas buvo vykdomas Bulgarijoje arba Rumunijoje, kur importuotojas turi pagrindinę buveinę;

2)

„nauji importuotojai“ – tai kiti nei straipsnio 1 punkte apibrėžti importuotojai, kurie kiekvienais metais per dvejus praėjusius kalendorinius metus importavo į Bulgariją arba Rumuniją ne mažiau kaip 50 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

14 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004 panaikinamas 2007 m. sausio 1 d.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

13 straipsnis taikomas tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 325, 2004 10 28, p. 30. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1995/2005 (OL L 320, 2005 12 8, p. 34).

(4)  OL L 154, 2006 6 8, p. 22.

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų dydis tonomis (sausas svoris neto), eilės numeriai ir taikymo trukmė

Kilmės šalis

Eilės numeriai

Kiekvienų metų sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

Kinija

Tradiciniai importuotojai: 09.4157

Nauji importuotojai: 09.4193

28 950

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai: 09.4158

Nauji importuotojai: 09.4194

5 030


II PRIEDAS

Kinijos kompetentingų institucijų, išduodančių 10 straipsnio 2 dalyje minimus kilmės sertifikatus, sąrašas:

Generalinė kokybės priežiūros administracija

Kinijos Liaudies Respublikos įvežamų ir išvežamų prekių inspekcijos ir karantino biuro filialai šiose vietovėse:

Pekinas

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Šanchajus

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibetas

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


Top