EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1976

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1976/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 dėl jų taikymo laikotarpio pratęsimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 801–804 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1976/oj

23.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 368/85


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1976/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 dėl jų taikymo laikotarpio pratęsimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i, ii ir iv papunkčius ir b punktą,

paskelbusi šio reglamento projektą,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 12 d. nustoja galioti 2002 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2204/2002 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai užimtumui (2), 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (3) ir 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (4). Valstybės pagalbos veiksmų plane (5) Komisija pasiūlė pergrupuoti šiuos reglamentus į vieną Bendrosios išimties reglamentą ir pagal galimybes įtraukti kitas sritis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 994/98 1 ir 2 straipsniuose.

(2)

Būsimojo Bendrosios išimties reglamento turinys visų pirma priklauso nuo Valstybės pagalbos veiksmų planu – Mažesnė ir tikslingesnė valstybės pagalba: 2005 m. valstybės pagalbos reformos programa ir konsultacija dėl pagalbos inovacijoms (6) – inicijuotų viešųjų konsultacijų rezultatų. Taip pat reikia diskusijų su valstybių narių atstovais, kad būtų apibrėžtos pagalbos kategorijos, kurias būtų galima laikyti suderintomis su Sutartimi. Norint tęsti dabartines konsultacijas ir analizuoti jų rezultatus, reikėtų pratęsti reglamentų (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 galiojimo terminą iki 2008 m. birželio 30 d.

(3)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 2204/2002, (EB) Nr. 70/2001 ir (EB) Nr. 68/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Be to, tikslinga neprašyti valstybių narių siųsti naujų informacijos santraukos lapų apie priemones, kurių galiojimas pratęsiamas pagal šį reglamentą iš esmės jų nekeičiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2204/2002 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2008 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 70/2001 10 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2008 m. birželio 30 d.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 68/2001 8 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2008 m. birželio 30 d.“

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 68/2001 7 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 70/2001 9 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 2204/2002 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta prievolė teikti informacijos santraukos lapus apie įgyvendintas priemones netaikoma valstybės pagalbos priemonėms, kuriomis pratęsiamas esamų priemonių galiojimas pagal šį reglamentą, su sąlyga, kad tokios priemonės iš esmės nėra keičiamos ir kad informacijos santraukos lapai apie tokių priemonių įgyvendinimą buvo tinkamu laiku pateikti.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Parengta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 142, 1998 5 14, p. 1.

(2)  OL L 337, 2002 12 13, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1040/2006 (OL L 187, 2006 7 8, p. 8).

(3)  OL L 10, 2001 1 13, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1040/2006.

(4)  OL L 10, 2001 1 13, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 galutinis.

(6)  COM(2005) 436 galutinis.


Top