EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1932R(01)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, klaidų ištaisymas ( OL L 405, 2006 30 12 )

OL L 29, 2007 2 3, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1932/corrigendum/2007-02-03/oj

3.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/10


2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 405, 2006 m. gruodžio 30 d. )

Reglamentą (EB) Nr. 1932/2006 skaityti taip:

TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 1932/2006,

2006 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, klaidų ištaisymas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Tarybos Reglamento (EB) Nr. 539/2001 (1) I ir II prieduose pateikiamų trečiųjų šalių sąrašų sudėtis ir dabar, ir vėliau turėtų atitikti to reglamento 5 konstatuojamojoje dalyje išdėstytus kriterijus. Kai kurios trečiosios šalys turėtų būti perkeltos iš vieno priedo į kitą, visų pirma dėl nelegalios migracijos ir viešosios tvarkos politikos.

(2)

Bolivija turėtų būti perkelta į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priedą. Turėtų būti nustatyta tokia vizų režimo taikymo Bolivijos piliečiams pradžios data, kad valstybėms narėms būtų sudarytos sąlygos laiku denonsuoti savo dvišalius susitarimus su Bolivija ir imtis administracinių bei organizacinių priemonių, reikalingų minėtam vizų režimui įvesti.

(3)

Antigvą ir Barbudą, Bahamas, Barbadosą, Mauricijų, Sent Kitsą ir Nevį bei Seišelius reikėtų perketi į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priedą.

Šių šalių piliečiams nereikėtų pradėti netaikyti vizų režimo tol, kol nebus sudaryti Europos bendrijos ir kiekvienos iš šių šalių dvišaliai susitarimai dėl vizų režimo netaikymo.

(4)

Abu Reglamento (EB) Nr. 539/2001 priedai turėtų būti išsamūs. Šiuo tikslu į kiekvieną Reglamento (EB) Nr. 539/2001 priedą reikia įterpti eilutę dėl vizų režimo, kurį valstybės narės turi taikyti tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems kai kurios valstybės narės taikė vizų režimą, o kitos netaikė, nustatymo. Įvairios „britų“, kurie pagal Bendrijos teisę nėra Jungtinės Karalystės piliečiai, kategorijos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priedą, o Britanijos piliečiai (užjūrio) – į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priedą.

(5)

Valstybės narės gali nustatyti išimtis dėl vizų režimo asmenims, turintiems tam tikrus kitokius nei įprasti pasus. Būtina aiškiau įvardyti, kokie tai pasai. Jeigu taikomos šios vizų režimo išimtys, Reglamente (EB) Nr. 539/2001 taip pat reikia pateikti nuorodą į taikytinas procedūras.

(6)

Valstybės narės gali netaikyti vizų režimo pabėgėlio statusą turintiems asmenims, visiems asmenims be pilietybės, kurių padėtį reglamentuoja 1954 m. rugsėjo 28 d. Konvencija dėl asmenų be pilietybės statuso arba kuriems ši konvencija netaikoma, ir mokyklos ekskursijose dalyvaujantiems moksleiviams, kai šių kategorijų asmenys gyvena II priedo sąraše nurodytoje trečiojoje šalyje.

Vizų režimas jau dabar visiškai netaikomas šių trijų kategorijų asmenims, gyvenantiems Šengeno erdvėje, kai jie atvyksta ar pakartotinai atvyksta į tą erdvę; turėtų būti įvestas vizų netaikymas bendra tvarka šių kategorijų asmenims, gyvenantiems valstybėje narėje, kuri dar nėra ar dar nėra prisijungusi prie Šengeno erdvės, tais atvejais, kai jie atvyksta pakartotinai atvyksta į bet kurios kitos valstybės narės, kurią saisto Šengeno acquis, teritoriją.

(7)

Atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1931/2006, nustatantį vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantį Šengeno konvencijos nuostatas (2), reikia nustatyti naują vizų režimo netaikymą asmenims, turintiems pasienio vietinio eismo leidimą.

(8)

Išimtis dėl vizų režimo reglamentuojančios procedūros turėtų visapusiškai atitikti dabartinę praktiką. Kai kurios valstybės narės vizų režimo netaiko Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra ginkluotųjų pajėgų nariai, jiems keliaujant NATO ar „Partnerystės taikos labui“ reikalais. Tačiau dėl teisinio tikrumo tame reglamente turėtų būti pateikta nuoroda į šiuos vizų režimo netaikymo atvejus, grindžiamus Bendrijos teisės nereglamentuojamais tarptautiniais įsipareigojimais.

(9)

Dėl vienas paskui kitą padarytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 0 pakeitimų būtina pagerinti jo struktūrą ir padaryti jį aiškesnį; šiuo tikslu vėliau reikėtų parengti naują jo redakciją.

(10)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (3), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (4) dėl tam tikrų priemonių taikant minėtą susitarimą 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį.

(11)

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 nėra privalomas Jungtinei Karalystei ir Airijai. Todėl jos nedalyvauja priimant šį reglamentą, jis nėra joms privalomas ar taikomas.

(12)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos bei Šveicarijos Konfederacijos sudarytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios Sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant minėtą susitarimą 1 straipsnio B punkte ir 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (5) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą sritį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nepažeidžiant iš 1959 m. balandžio 20 d. Strasbūre pasirašytos Europos sutarties dėl vizų panaikinimo pabėgėliams kylančių įsipareigojimų, pabėgėlio statusą turintys asmenys ir asmenys be pilietybės, kirsdami valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizą, jei trečioji šalis, kurioje jie gyvena ir kuri jiems išdavė kelionės dokumentą, yra šio reglamento I priedo sąraše nurodyta trečioji šalis.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Be to, vizų režimas taip pat netaikomas:

šio reglamento I priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1931/2006, nustatantį vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantį Šengeno konvencijos nuostatas (6), išduotą pasienio vietinio eismo leidimą, kai šio leidimo turėtojai naudojasi savo teise pagal pasienio vietinio eismo režimą,

moksleiviams, kurie yra I priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių piliečiai, gyvenantys 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 94/795/TVR dėl bendrųjų veiksmų, Tarybos priimtų remiantis Europos Sąjungos steigimo sutarties K.3 straipsnio 2 dalies b punktu, nustatančiu trečiųjų šalių moksleivių, kurie gyvena vienoje iš valstybių narių, galimybes keliauti Sprendimą (7) taikančioje valstybėje narėje ir vykstantys į mokyklos ekskursiją kaip mokyklos moksleivių grupės, lydimos tos mokyklos mokytojo, nariai,

pabėgėlio statusą turintiems asmenims ir asmenims be pilietybės, taip pat kitiems jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, gyvenantiems valstybėje narėje ir turintiems tos valstybės narės išduotą kelionės dokumentą.

2)

Reglamento (EB) Nr. 539/2001 3 straipsnis panaikinamas.

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

asmenims, turintiems diplomatinius, tarnybinius ir (arba) oficialius ar specialius pasus, pagal vieną iš 2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 789/2001, paliekančio Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą (8), 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nustatytų procedūrų.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybė narė vizų režimo gali netaikyti:

a)

moksleiviui, kuris yra I priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių pilietis, gyvenantis vienoje iš II priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių arba Šveicarijoje ar Lichtenšteine ir vykstantis į mokyklos ekskursiją kaip moksleivių grupės, lydimos tos mokyklos mokytojo, narys;

b)

pabėgėlio statusą turintiems asmenims ir asmenims be pilietybės, jei trečioji šalis, kurioje jie gyvena ir kuri jiems išdavė kelionės dokumentą, yra viena iš II priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių;

c)

NATO ir „Partnerystės taikos labui“ reikalais keliaujantiems ginkluotųjų pajėgų nariams, turintiems 1951 m. birželio 19 d. Šiaurės Atlanto sutarties šalių konvencijoje dėl šių šalių ginkluotųjų pajėgų statuso numatytus tapatybės dokumentus ir judėjimo įsakymus.“;

4)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje:

i)

įtraukiama nuoroda į Boliviją;

ii)

nuorodos į Antigvą ir Barbudą, Bahamas, Barbadosą, Mauricijų, Sent Kitsą ir Nevį bei Seišelius yra išbraukiamos;

iii)

nuoroda į Rytų Timorą keičiama nuoroda į Timorą-Leste;

iv)

nuoroda į Jugoslavijos Federacinę Respubliką (Serbija-Juodkalnija) keičiama nuorodomis į Serbiją ir į Juodkalniją;

v)

nuoroda į Vakarų Samoa keičiama nuoroda į Samoa;

b)

įterpiama ši dalis:

„3.

BRITANIJOS PILIEČIAI, KURIE PAGAL BENDRIJOS TEISĘ NĖRA JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS PILIEČIAI:

 

Britanijos užjūrio teritorijų piliečiai (British Overseas Territories Citizens), neturintys teisės apsigyventi Jungtinėje Karalystėje

 

Britanijos užjūrio piliečiai (British Overseas Citizens)

 

Britanijai pavaldūs subjektai (British subjects), neturintys teisės apsigyventi Jungtinėje Karalystėje

 

Britanijos saugomi asmenys (British Protected Persons)“.

5)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje:

i)

nuoroda į Boliviją išbraukiama;

ii)

įrašomos šios nuorodos:

 

„Antigva ir Barbuda(*)

 

Bahamos(*)

 

Barbadosas(*)

 

Mauricijus(*)

 

Sent Kitsas ir Nevis(*)

 

Seišeliai(*)“;

iii)

įrašoma ši išnaša:

„(*)

Vizų režimas nebus taikomas nuo su Europos bendrija sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.“;

iv)

nuoroda į Brunėjų keičiama nuoroda į Brunėjaus Darusalamą;

b)

įterpiama ši dalis:

„3.

BRITANIJOS PILIEČIAI, KURIE PAGAL BENDRIJOS TEISĘ NĖRA JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS PILIEČIAI:

Britanijos piliečiai (užjūrio) (British Nationals (Overseas))“.

2 straipsnis

Valstybės narės vizų režimą Bolivijos piliečiams taiko nuo 2007 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės vizų režimą Antigvos ir Barbudos, Bahamų, Barbadoso, Mauricijaus, Sent Kitso ir Nevio bei Seišelių piliečiams taiko nuo Europos bendrijos ir susijusios trečiosios šalies sudaryto susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 851/2005 (OL L 141, 2005 6 4, p. 3).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 3 p.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  OL L 368, 2004 12 15, p. 26.

(5)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.

(6)  OL L 405, 2006 12 30, p. 1.

(7)  OL L 327, 1994 12 19, p. 1.“

(8)  OL L 116, 2001 4 26, p. 2. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/927/EB (OL L 396, 2004 12 31, p. 45).“;


Top