Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1920

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 104 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 104 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 119 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1920/oj

27.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 376/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1920/2006

2006 m. gruodžio 12 d.

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1991 m. birželio 28 ir 29dienomis Liuksemburge vykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba pritarė Europos narkotikų stebėsenos centro steigimui. Toks organas, pavadinimu Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (toliau – Centras) buvo įsteigtas 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 302/93 (3), kuris buvo iš esmės pakeistas kelis kartus (4). Kadangi pakeitimai turi būti padaryti dar kartą, aiškumo sumetimais jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Bendrijos mastu yra reikalinga faktinė, objektyvi, patikima ir palyginama informacija apie narkotikus, narkomaniją ir jų padarinius, kuri padėtų Bendrijai ir valstybėms narėms susidaryti bendrą vaizdą ir tokiu būdu padidintų jų kompetencijos srityse svarstomų kovos su narkotikais priemonių bei priimamų sprendimų dėl veiksmų vertę.

(3)

Narkomanijos reiškinys apima daug sudėtingų ir glaudžiai tarpusavyje persipynusių aspektų, kuriuos nelengva išskirti. Būtent dėl to Centrui turi būti skirta užduotis parūpinti bendrą informaciją, kuri padėtų Bendrijai ir jos valstybėms narėms susidaryti bendrą narkotikų ir narkomanijos reiškinio vaizdą. Ši užduotis neturėtų sukelti prieštaravimų dėl galių paskirstymo tarp Bendrijos ir valstybių narių, atsižvelgiant į įstatymines nuostatas, susijusias su narkotikų pasiūla bei paklausa.

(4)

2002 m. gruodžio 16 d. Sprendimu Nr. 2367/2002/EB (5) Europos Parlamentas ir Taryba 2003–2007 m. laikotarpiui priėmė Bendrijos statistikos programą, į kurią įtraukti Bendrijos statistikos veiksmai sveikatos ir saugos srityje.

(5)

2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendime 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (6) nustatomas Centro ir jo mokslinio komiteto vaidmuo greito informavimo sistemoje ir vertinant naujų medžiagų riziką.

(6)

Turėtų būti atsižvelgta į naujus medžiagų vartojimo būdus, ypač kombinuoto narkotikų vartojimo, kai draudžiami narkotikai vartojami kartu su teisėtais narkotikais ar vaistais.

(7)

Viena iš Centro užduočių turėtų būti teikti informaciją apie valstybių narių geriausią praktiką ir gaires bei palengvinti jų keitimąsi tokia patirtimi.

(8)

2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos rezoliucijoje dėl penkių pagrindinių epidemiologinių rodiklių įgyvendinimo narkotikų srityje valstybės narės raginamos per nacionalinius centrus užtikrinti, kad būtų prieinama palyginama informacija apie tuos rodiklius. Valstybėms narėms būtina laikytis šių rodiklių, kad Centras galėtų vykdyti šiame reglamente jam numatytas užduotis.

(9)

Komisija pageidautų turėti galimybę Centrui tiesiogiai patikėti įgyvendinti Bendrijos struktūrinės pagalbos projektus, susijusius su informacijos apie narkotikus sistemomis trečiosiose šalyse, pvz., šalyse kandidatėse arba Vakarų Balkanų šalyse, kurių dalyvavimui Bendrijos programose ir agentūrose Europos Vadovų Taryba yra pritarusi.

(10)

Centro veiklos organizavimas ir darbo metodai turėtų atitikti objektyvią siekiamų rezultatų prigimtį, tai yra informacijos apie narkotikus šaltinių ir metodų tarpusavio palyginamumą bei suderinamumą.

(11)

Centro kaupiama informacija turėtų būti susijusi su prioritetinėmis sritimis, kurių turinį, aprėptį ir įgyvendinimo priemones dar reikia apibrėžti.

(12)

Jau yra nacionalinės, Europos ir tarptautinės organizacijos bei institucijos, teikiančios šios rūšies informaciją, ir Centras turi galėti vykdyti savo uždavinius glaudžiai bendradarbiaudamas su jomis.

(13)

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7) turėtų būti taikomas Centrui tvarkant asmens duomenis.

(14)

Centras taip pat turėtų taikyti bendruosius principus ir apribojimus, reglamentuojančius teisę susipažinti su dokumentais, kaip numatyta Sutarties 255 straipsnyje ir apibrėžta 2001 m. gegužės 30 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (8).

(15)

Centras turėtų būti juridinis asmuo.

(16)

Atsižvelgiant į jos dydį, Centro valdybai turėtų padėti vykdomasis komitetas.

(17)

Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų gerai informuojamas apie narkomanijos reiškinį Europos Sąjungoje, jis turėtų turėti teisę išklausyti Centro direktorių.

(18)

Centro darbas turėtų būti vykdomas skaidriai, o jo valdymui turi būti taikomos visos galiojančios gero valdymo ir kovos su sukčiavimu taisyklės, visų pirma 1999 m. gegužės 25 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (9) ir 1999 m. gegužės 25 d.Tarpinstitucinis susitarimas tarp Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (10), kuriems Centras pritarė ir kuriems įgyvendinti priėmė reikiamas nuostatas.

(19)

Centro darbą reguliariai turėtų įvertinti išorės ekspertai, ir prireikus šis reglamentas turėtų būti atitinkamai pritaikytas.

(20)

Kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio reglamento masto bei poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(21)

Šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šiuo Reglamentu numatomas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (toliau – Centras).

2.   Centro uždavinys – 3 straipsnyje nurodytose veiklos srityse aprūpinti Bendriją ir valstybes nares faktine, objektyvia, patikima ir palyginama Europos masto informacija, susijusia su narkotikais ir narkomanija bei to padariniais.

3.   Apdorojama ar pateikiama statistinė, dokumentinė ir techninė informacija turėtų padėti Bendrijai ir valstybėms narėms turėti bendrą narkotikų paplitimo ir narkomanijos padėties vaizdą tuomet, kai atitinkamose savo kompetencijos srityse jos imasi priemonių ar svarsto sprendimus dėl veiksmų. Šios informacijos statistinė dalis parengiama bendradarbiaujant su atitinkamomis statistikos institucijomis, prireikus pasitelkiant Bendrijos statistikos programą, taip skatinant sinergiją ir vengiant dubliavimosi. Atsižvelgiama į kitus visame pasaulyje prieinamus Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų organizacijos (JT) duomenis.

4.   Neribojant 2 straipsnio d punkto v papunkčio taikymo, Centras neturėtų imtis jokių priemonių, kurios peržengtų informacijos ir jos apdorojimo srities ribas.

5.   Centras nerenka jokios atskirus asmenis ar nedideles asmenų grupes galinčios identifikuoti informacijos. Jis susilaiko nuo bet kokios informacijos, susijusios su konkrečiais įvardytais atvejais, teikimo.

2 straipsnis

Uždaviniai

Centras, siekdamas 1 straipsnyje nurodytų tikslų, savo veiklos srityse vykdo tokias užduotis:

a)

Esamų duomenų rinkimas ir analizė

i)

rinkti, registruoti ir analizuoti informaciją, apimančią ir duomenis, gautus atliekant mokslinius tyrimus iš valstybių narių, taip pat duomenis, gautus iš Bendrijos, nevyriausybinių nacionalinių šaltinių ir kompetentingų tarptautinių organizacijų, įskaitant Europos policijos biurą (Europolas); teikti informaciją apie valstybių narių geriausią praktiką ir palengvinti jų keitimąsi tokia praktika; taip renkami, registruojami, analizuojami bei pateikiami ir duomenys apie atsirandančias kombinuoto narkotikų vartojimo, taip pat skirtingų teisėtų ir draudžiamų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, tendencijas;

ii)

atlikti apklausas, parengiamąsias ir galimybių ištyrimo studijas, taip pat bandomuosius projektus, reikalingus uždaviniams įgyvendinti; organizuoti ekspertų susitikimus ir, kai būtina, sudaryti ad hoc tikslines darbo grupes; surinkti ir viešai pateikti mokslinius dokumentus bei prisidėti prie informacinės veiklos skatinimo;

iii)

sukurti organizacinę ir techninę bazę, kuri būtų pajėgi teikti informaciją apie panašias ar papildomas programas, arba valstybių narių vykdomą veiklą;

iv)

konsultuojantis ir bendradarbiaujant su valstybių narių kompetentingomis įstaigomis bei organizacijomis, sukurti 5 straipsnyje nurodytą tinklą ir koordinuoti jo veiklą;

v)

palengvinti pasikeitimą informacija tarp sprendimų priėmėjų, tyrinėtojų, ekspertų ir visų dalyvaujančiųjų sprendžiant su narkotikais susijusius klausimus iš vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų;

b)

Duomenų palyginimo metodų pagerinimas

i)

pagerinti informacijos palyginamumą, objektyvumą ir patikimumą Europos lygiu, sukuriant neprivalomo pobūdžio rodiklius bei bendruosius kriterijus, kurių laikymąsi galėtų rekomenduoti Centras taip padidindamas valstybių narių ir Bendrijos taikomų matavimo metodų suvienodinimą; visų pirma Centras kuria priemones, kurios padėtų valstybėms narėms ir Europos Komisijai kontroliuoti bei vertinti atitinkamai jų nacionalines ir Sąjungos politikos sritis;

ii)

palengvinti pasikeitimą informacija bei jos sisteminimą kokybine ir kiekybine prasme (duomenų bazės);

c)

Informacijos platinimas

i)

pasirūpinti, kad Centro parengta informacija būtų prieinama Bendrijai, valstybėms narėms ir kompetentingoms organizacijoms;

ii)

plačiai išplatinti informaciją apie kiekvienoje valstybėje narėje atliktus darbus ir pačios Bendrijos vykdomą veiklą, ir atitinkamais atvejais apie trečiųjų šalių bei tarptautinių organizacijų vykdomą veiklą;

iii)

užtikrinti platų patikimos nekonfidencialios informacijos platinimą; surinktų duomenų pagrindu paskelbti metinę ataskaitą apie narkotikų problemas, įskaitant duomenis apie atsirandančias tendencijas;

d)

Bendradarbiavimas su Europos ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis, taip pat su trečiosiomis šalimis

i)

padėti gerinti nacionalinių ir Bendrijos veiksmų tarpusavio koordinavimą vykdomos veiklos srityse;

ii)

neprieštaraujant valstybių narių įsipareigojimams dėl informacijos teikimo pagal Jungtinių Tautų konvencijas dėl narkotikų, skatinti, kad informacija apie narkotikus ir narkomaniją, surinkta valstybėse narėse ar atsirandanti iš Bendrijos, būtų įtraukta į tarptautines stebėsenos ir narkotikų kontrolės programas, o ypač į JT ir jos specializuotų atstovybių parengtas programas;

iii)

aktyviai bendradarbiauti su Europolu siekiant kuo veiksmingiau stebėti narkotikų problemą;

iv)

glaudžiai bendradarbiauti su 20 straipsnyje nurodytomis organizacijomis ir įstaigomis;

v)

Komisijos prašymu ir 9 straipsnyje nurodytai valdybai pritariant tam tikroms trečiosioms šalims, tokioms kaip šalims kandidatėms arba Vakarų Balkanų šalims, perduoti savo pažangiąją patirtį ir padėti kurti bei tvirtinti struktūrinius saitus su 5 straipsnyje nurodytu tinklu, steigti ir stiprinti nacionalinius centrus, nurodytus tame straipsnyje;

e)

Pareiga informuoti

Centras iš esmės įpareigotas informuoti kompetentingas valstybių narių institucijas, jei jis pastebi pasikeitimus ir besikeičiančias tendencijas.

3 straipsnis

Prioritetinės veiklos sritys

Centro tikslas ir uždaviniai, nurodyti 1 ir 2 straipsniuose, įgyvendinami laikantis I priede nurodytos pirmenybės tvarkos.

4 straipsnis

Darbo metodas

1.   Centras savo uždavinius vykdo laipsniškai, pagal tikslus, nustatytus trimetėje ir metinėje darbo programose, nurodytose 9 straipsnio 4 dalyje ir 5 straipsnyje, tinkamai atsižvelgiant į turimus išteklius.

2.   Vykdydamas savo veiklą ir siekdamas išvengti dubliavimo, Centras atsižvelgia į jau vykdomą veiklą ar veiklą, kurią vykdys kitos esamos bei būsimos institucijos ir agentūros, o ypač Europolas, bei siekia didinti šių darbų vertę.

5 straipsnis

Europos narkotikų ir narkomanijos informacinis tinklas (Reitox)

1.   Centras savo žinioje turi Europos narkotikų ir narkomanijos informacinį tinklą (Reitox). Tinklą sudaro centrai (po vieną) kiekvienoje valstybėje narėje ir kiekvienoje šalyje, sudariusioje susitarimą pagal 21 straipsnį, ir Komisijos centras. Nurodyti nacionalinius centrus – išimtinė atitinkamos šalies atsakomybė.

2.   Nacionaliniai centrai yra sąsaja tarp dalyvaujančių šalių ir Centro. Jie padeda nustatyti pagrindinius rodiklius ir duomenis, įskaitant jų įgyvendinimo gaires, siekiant surinkti patikimą ir palyginamą informaciją Europos Sąjungos lygiu. Jie nacionaliniu lygiu, sutelkdami skirtingų sektorių – sveikatos apsaugos, teisingumo, teisėsaugos – patirtį ir bendradarbiaudami su ekspertais bei narkotikų problemas nagrinėjančiomis nacionalinėmis organizacijomis, objektyviai renka ir analizuoja visą su narkotikais ir narkomanija, taip pat su taikoma politika ir priemonėmis susijusią informaciją. Visų pirma jie pateikia duomenis apie Centro nurodytus penkis epidemiologinius rodiklius.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos atstovas Reitox tinkle teiktų informaciją, nurodytą Sprendimo 2005/387/TVR 4 straipsnio 1 dalyje.

Nacionaliniai centrai taip pat gali Centrui teikti informaciją apie naujas egzistuojančių psichoaktyvių medžiagų ir (arba) psichoaktyvių medžiagų naujų derinių vartojimo tendencijas, keliančias galimą riziką visuomenės sveikatai, bei informaciją apie galimas su visuomenės sveikata susijusias priemones.

3.   Nacionalinės valdžios institucijos užtikrina, kad jų centrai rinktų ir analizuotų duomenis nacionaliniu lygiu, remdamiesi Centro priimtomis gairėmis.

4.   Konkretūs nacionaliniams centrams paskirti uždaviniai centrams pateikiami Centro trejų metų programoje, nurodytoje 9 straipsnio 4 dalyje.

5.   Centras, visiškai atsižvelgdamas į nacionalinių centrų viršenybę ir glaudžiai bendradarbiaudamas su jais, gali atlikti papildomą tyrimą ir pasinaudoti informacijos šaltiniais narkotikų ir narkomanijos srityje.

6 straipsnis

Duomenų apsauga ir konfidencialumas

1.   Informacija apie narkotikus ir narkomaniją, kuri yra teikiama Centro arba Centrui, gali būti skelbiama tik laikantis Bendrijos ir nacionalinių informacijos konfidencialumo bei platinimo taisyklių. Asmens duomenys negali būti skelbiami ar pateikiami viešai.

Valstybės narės ir nacionaliniai centrai neįpareigoti suteikti informaciją, kuri pagal nacionalinę teisę laikoma konfidencialia.

2.   Centrui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

7 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 taikomas Centro turimiems dokumentams.

2.   9 straipsnyje nurodyta valdyba priima Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones.

3.   Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį Centro priimtų sprendimų gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba iškelta byla Europos Bendrijų Teisingumo Teisme laikantis atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

8 straipsnis

Juridinis statusas ir buveinė

1.   Centras yra juridinis asmuo. Kiekvienoje valstybėje narėje jis naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų įstatymus. Konkrečiai jis gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

2.   Centro būstinė yra Lisabonoje.

9 straipsnis

Valdyba

1.   Centras turi valdybą, į kurios sudėtį įeina po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai, du nepriklausomi ekspertai, kurie kompetentingi narkotikų srityje, ir yra paskirti Europos Parlamento taip pat po vieną kiekvienos šalies, sudariusios susitarimą pagal 21 straipsnį, atstovą.

Kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą, išskyrus šalių, sudariusių susitarimus pagal 21 straipsnį, atstovus, kurie neturi teisės balsuoti.

Valdybos sprendimai priimami dviejų trečdalių narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytus atvejus.

Valdybos narius gali pavaduoti arba jiems padėti pakaitiniai nariai. Kai tikrasis narys, turintis balsavimo teisę, nedalyvauja, pakaitinis narys gali pasinaudoti šia teise.

Valdyba gali pakviesti dalyvauti stebėtojų teisėmis be balso teisės tarptautinių organizacijų, su kuriomis Centras bendradarbiauja pagal 20 straipsnį, atstovus.

2.   Valdybos pirmininką ir jo pavaduotoją iš jos narių renka jos nariai trejiems metams. Jie gali būti perrinkti dar vienai kadencijai.

Pirmininkas ir jo pavaduotojas turi teisę dalyvauti balsavime.

Valdyba pati nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Valdybos susirinkimus sušaukia jos pirmininkas. Eilinį susirinkimą ji surengia ne rečiau kaip kartą per metus. Centro direktorius, nurodytas 11 straipsnyje, dalyvauja valdybos susirinkimuose be teisės balsuoti ir pagal 11 straipsnio 3 dalį rūpinasi valdybos sekretoriatu.

4.   Valdyba priima trejų metų darbo programą Direktoriaus pateikto projekto pagrindu, pasikonsultavusi su 13 straipsnyje nurodytu moksliniu komitetu ir gavusi Komisijos nuomonę, ir persiunčia ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

5.   Pagal trejų metų darbo programą valdyba kiekvienais metais priima Centro metinę darbų programą pagal Direktoriaus pateiktą projektą, pasikonsultavusi su moksliniu komitetu ir gavusi Komisijos nuomonę. Darbo programa nusiunčiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ji per metus gali būti tikslinama laikantis tos pačios procedūros.

6.   Kai Komisija pareiškia nesutinkanti su trejų metų arba metine darbo programa, šias programas valdyba priima trijų ketvirtadalių narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma.

7.   Valdyba tvirtina metinį pranešimą apie Centro veiklą ir iki birželio 15 d. nusiunčia jį Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir valstybėms narėms.

8.   Centras kasmet perduoda biudžeto valdymo institucijai visą informaciją, susijusią su vertinimo procedūrų rezultatais.

10 straipsnis

Vykdomasis komitetas

1.   Valdybai padeda vykdomasis komitetas. Vykdomąjį komitetą sudaro valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas, du kiti valdybos nariai, atstovaujantys valstybėms narėms ir paskirti valdybos, bei du Komisijos atstovai. Direktorius dalyvauja vykdomojo komiteto komiteto susirinkimuose.

2.   Vykdomasis komitetas renkasi mažiausiai du kartus per metus ir tuomet, kai būtina parengti valdybos sprendimus bei padėti direktoriui ir jį konsultuoti. Valdybos vardu komitetas priima sprendimus tais klausimais, kurie numatyti finansinėse taisyklėse, priimtose pagal 15 straipsnio 10 dalį, ir kurių pagal šį reglamentą nepriima išimtinai valdyba. Sprendimai priimami bendru sutarimu.

11 straipsnis

Direktorius

1.   Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria valdyba Komisijos teikimu, penkerių metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinama.

2.   Direktoriaus postui užimti vadybos atrinktas kandidatas, skiriant jį pirmajai (iš daugiausia dviejų) kadencijai, nedelsiant pakviečiamas padaryti pareiškimą Europos Parlamentui ir atsakyti į šios institucijos narių užduotus klausimus.

3.   Direktorius atsako už:

a)

Centro valdybos priimtų programų rengimą ir sprendimų įgyvendinimą,

b)

kasdieninį administravimą,

c)

Centro darbo programų rengimą,

d)

Centro pajamų ir išlaidų sąmatos projekto parengimą ir biudžeto vykdymą,

e)

šiame reglamente numatytų ataskaitų rengimą ir paskelbimą,

f)

visų su personalu susijusių reikalų tvarkymą ir visų pirma naudojimąsi galiomis, kurias suteikė darbuotojus skiriančioji organizacija,

g)

Centro organizacinės struktūros nustatymą ir jos pateikimą valdybai tvirtinti,

h)

1 ir 2 straipsniuose nurodytų užduočių atlikimą,

i)

reguliarų Centro darbo vertinimą.

4.   Direktorius už savo veiklą atskaitingas valdybai ir dalyvauja jos susirinkimuose.

5.   Direktorius yra Centro teisinis atstovas.

12 straipsnis

Direktoriaus ir valdybos pirmininkoiš klausymas Europos Parlamente

Kasmet direktorius Europos Parlamentui pateikia bendrąją Centro veiklos ataskaitą. Europos Parlamentas taip pat gali direktorių ir valdybos pirmininką pakviesti ir išklausyti bet kokiu su Centro veikla susijusiu klausimu.

13 straipsnis

Mokslinis komitetas

1.   Valdybai ir direktoriui padeda mokslinis komitetas, kuris šiame reglamente numatytais atvejais paskelbia savo nuomonę visais su centro veikla susijusiais moksliniais klausimais, kuriuos valdyba ar direktorius pateikia moksliniam komitetui.

Mokslinio komiteto nuomonės skelbiamos viešai.

2.   Mokslinį komitetą sudaro daugiausia penkiolika gerai žinomų mokslininkų, paskirtų valdybos atsižvelgiant į jų mokslinę kompetenciją ir nepriklausomumą po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Atrankos procedūra užtikrinama, kad specifinės mokslinio komiteto narių kompetencijos sritys aprėptų visas svarbiausias su narkotikų ir narkomanijos problemomis susijusias sritis.

Mokslinio komiteto nariai yra skiriami kaip individualūs asmenys ir teikia savo nuomones visiškai nepriklausomai nuo valstybių narių ir Bendrijos institucijų.

Prieš pateikdamas bet kokią galutinę nuomonę, mokslinis komitetas atsižvelgia į įvairias nacionalinių ekspertų nuomonėse išreikštas pozicijas, jei tokių yra.

Siekiant įgyvendinti Sprendimą 2005/387/TVR mokslinis komitetas gali būti išplėstas vadovaujantis to sprendimo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.   Mokslinio komiteto nariai dirba trejų metų kadenciją, kuri gali būti atnaujinta.

4.   Mokslinis komitetas išsirenka pirmininką trejų metų kadencijai. Pirmininkas mokslinį komitetą šaukia ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

14 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvieniems finansiniams metams, kurie sutampa su kalendoriniais metais, parengiama Centro pajamų ir išlaidų sąmata, kuri įtraukiama į Centro biudžetą.

2.   Biudžete turi būti išlaikyta pajamų ir išlaidų pusiausvyra.

3.   Neribojant kitų išteklių, Centro pajamas sudaro Bendrijos subsidija, bendrajame Europos Bendrijų biudžete įrašoma po atskira paantrašte (Komisijos skirsnyje), pajamos, gautos už suteiktas paslaugas, ir 20 ir 21 straipsniuose atitinkamai nurodytų organizacijų ir organų bei trečiųjų šalių bet kokie piniginiai įnašai.

4.   Centro išlaidas sudaro:

a)

darbo užmokestis personalui, administracinės ir infrastruktūros išlaidos ir veiklos sąnaudos;

b)

išlaidos, remiančios Reitox centrus.

5.   Kiekvienais metais valdyba pagal direktoriaus parengtą projektą sudaro kitų finansinių metų Centro pajamų ir išlaidų sąmatą. Šią sąmatą, į kurią įeina ir personalo planas, valdyba pateikia Komisijai iki kovo 31 dienos kartu su Centro darbo programa. Komisija pateikia šią sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

6.   Sąmatos pagrindu Komisija įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą personalo planui būtinas numatomas sumas ir atitinkamą subsidijos dydį, kuris turi būti įrašytas į bendrąjį biudžetą, kurį Komisija pagal Sutarties 272 straipsnį pateikia biudžeto valdymo institucijai.

7.   Biudžeto valdymo institucija patvirtina asignavimus Centro subsidijai ir tvirtina Centro personalo planą.

8.   Centro biudžetą priima valdyba. Jis tampa galutiniu po paskutinio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tvirtinimo. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai tikslinamas.

9.   Valdyba kuo greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, kuris gali turėti didelės įtakos biudžeto finansavimui, ypač apie bet kokius projektus, susijusius su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Ji apie tai praneša Komisijai.

Jei biudžeto valdymo institucijos padalinys pranešė, kad norėtų pareikšti savo nuomonę, jis pateikia šią nuomonę valdybai. ne vėliau kaip per šešias savaites nuo projekto paskelbimo dienos.

15 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1.   Direktorius vykdo Centro biudžetą.

2.   Iki kovo 1 d. po kiekvienų finansinių metų už apskaitą atsakingas Centro pareigūnas nusiunčia Komisijos apskaitos pareigūnui išankstines ataskaitas kartu su šių finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Už apskaitą atsakingas Komisijos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų išankstines ataskaitas pagal 2002 m. birželio 25 d.Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (11) (toliau - finansinis reglamentas) 128 straipsnį.

3.   Pasibaigus finansiniams metams ir iki kovo 31 d. už apskaitą atsakingas Komisijos pareigūnas laikinąsias Centro finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Audito Rūmams. Minėtų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Centro išankstinių ataskaitų, pagal bendrojo finansinio reglamento 129 straipsnį direktorius savo atsakomybe parengia Centro galutines ataskaitas ir nusiunčia jas valdybai, kad ši pateiktų nuomonę.

5.   Valdyba pateikia nuomonę apie galutines Centro finansines ataskaitas.

6.   Pasibaigus finansiniams metams ir iki liepos 1 d. direktorius galutines Centro finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone siunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

Galutinės ataskaitos skelbiamos.

7.   Iki rugsėjo 30 d. direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą dėl pateiktų pastabų. Jis taip pat siunčia šį atsakymą valdybai.

8.   Direktorius Europos Parlamento prašymu pateikia jam visą informaciją, reikalingą sklandžiai atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros taikymui, kaip nustatyta bendrojo finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

9.   Remdamasis kvalifikuota balsų dauguma priimta Tarybos rekomendacija, Europos Parlamentas iki N + 2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad direktorius N metų biudžetą įvykdė.

10.   Centrui taikomas finansines taisykles priima valdyba, prieš tai pasikonsultavusi su Komisija. Šios taisyklės negali prieštarauti Komisijos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (12) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, išskyrus kai to konkrečiai reikia Centro veiklai ir gavus išankstinį Komisijos sutikimą.

16 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita neteisėta veikla, įtakojančia Bendrijos finansiniu interesus, Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 nuostatos Centrui taikomos be apribojimų.

2.   Sprendimuose dėl finansavimo ir įgyvendinimo susitarimų bei su jais susijusių priemonių aiškiai teigiama, kad Audito Rūmai ir OLAF, jei būtina, gali atlikti Centro finansavimo gavėjų patikrinimus vietoje.

17 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Centrui yra taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

18 straipsnis

Tarnybos nuostatai

Centro personalui yra taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir bendrai Bendrijos institucijų priimtos taisyklės dėl šių tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų taikymo.

Personalo iš trečiųjų šalių įdarbinimas sudarius susitarimus, nurodytus 21 straipsnyje, bet kokiu atveju turi atitikti Pareigūnų tarnybos nuostatus ir įdarbinimo sąlygas, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje.

Centras savo darbuotojų atžvilgiu turi galias, kurios yra suteikiamos darbuotojus skiriančiajai organizacijai.

Valdyba, suderinusi su Komisija, priima atitinkamas įgyvendinimo taisykles, laikydamasi Pareigūnų tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų, nurodytų 1 dalyje, 110 straipsnio.

Valdyba gali priimti nuostatas, leidžiančias Centre įdarbinti kitų valstybių narių deleguotus nacionalinius ekspertus.

19 straipsnis

Atsakomybė

1.   Centro sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė. Teisingumo Teismas turi teisę spręsti ginčus pagal Centro sudarytoje sutartyje nurodytą arbitražinę išlygą.

2.   Deliktinės atsakomybės atveju, Centras pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina bet kokią žalą, kurią, eidami savo pareigas, padaro Centras arba jo darbuotojai. Teisingumo Teismas turi teisę spręsti ginčus, susijusius su tokios žalos kompensavimu.

3.   Centro darbuotojų asmeninę atsakomybę Centrui reglamentuoja nuostatos, taikomos Centro personalui.

20 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir įstaigomis

Neribojant ryšių, kuriuos Komisija gali palaikyti pagal Sutarties 302 straipsnį, Centras aktyviai siekia bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis, ypač Europos, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, veikiančiomis narkotikų srityje.

Šis bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas darbo susitarimais, sudarytais su pirmoje pastraipoje nurodytomis organizacijomis ir įstaigomis. Šiuos susitarimus pagal direktoriaus pateiktą projektą ir Komisijai pateikus nuomonę priima valdyba. Kai Komisija pareiškia nesutinkanti su šiais susitarimais, valdyba juos priima trijų ketvirtadalių narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma.

21 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

Centro veikloje gali dalyvauti ir trečiosios šalys, kurias su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis sieja bendri interesai siekiant Centro tikslų ir atliekant jo darbą. Šis bendradarbiavimas grindžiamas šių šalių ir Bendrijos susitarimais, sudaromais pagal Sutarties 300 straipsnį.

22 straipsnis

Teisingumo Teismo jurisdikcija

Teisingumo Teismas turi jurisdikciją nagrinėti ieškinius, pateiktus prieš Centrą pagal Sutarties 230 straipsnį.

23 straipsnis

Vertinimo ataskaita

Komisija Centro išorės vertinimą inicijuoja kas šešerius metus, kai užbaigiamos dvi trejų metų Centro darbo programos. Šis vertinimas taip pat turėtų aprėpti Reitox sistemą. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir valdybai pateikia vertinimo ataskaitą.

Prireikus Komisija Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia pasiūlymą peržiūrėti šio reglamento nuostatas, atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su reguliuojančiomis agentūromis.

24 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 302/93 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateikiamą atitikmenų lentelę.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. gruodžio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  OL C 69, 2006 3 21, p. 22.

(2)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 36, 1993 2 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1651/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 30).

(4)  Žr. II priedą.

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 787/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).

(6)  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(9)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(10)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(11)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(12)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


I PRIEDAS

A.

Centro veikla vykdoma deramai atsižvelgiant į Bendrijos ir jos valstybių narių galias narkotikų srityje, kurios yra apibrėžtos Sutartyje. Ji aprėpia įvairius narkotikų ir narkomanijos reiškinio aspektus ir taikomas priemones. Centras veikia pagal Europos Sąjungos priimtas su narkotikais susijusias strategijas ir veiksmų planus.

Centro prioritetinės sritys yra šios:

1)

stebėti narkotikų problemą, visų pirma pasitelkiant epidemiologinius ar kitus rodiklius, ir stebėti atsirandančias tendencijas, visų pirma kombinuoto narkotikų vartojimo tendencijas;

2)

stebėti priemones, taikomas su narkotikais susijusioms problemoms; teikti informaciją apie valstybių narių geriausią praktiką ir palengvinti jų keitimąsi šia praktika;

3)

vertinti naujų psichoaktyvių medžiagų riziką ir turėti greito informavimo apie jų vartojimą bei apie naujus egzistuojančių psichoaktyvių medžiagų vartojimo būdus sistemą;

4)

kurti tam skirtas priemones padėti valstybėms narėms ir Komisijai stebėti bei vertinti atitinkamai jų nacionalines ir Europos Sąjungos politikos kryptis.

B.

Komisija pateikia Centrui informaciją ir statistinius duomenis, kuriais ji disponuoja pagal savo galias, o Centras ją išplatina.


II PRIEDAS

PANAIKINTAS REGLAMENTAS IR JO VėLESNI PAKEITIMAI

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 302/93

OL L 36, 1993 2 12, p. 1.

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3294/94

OL L 341, 1994 12 30, p. 7.

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2220/2000

OL L 253, 2000 10 7, p. 1.

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1651/2003

OL L 245, 2003 9 29, p. 30.


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 302/93

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnio 3 dalies antras ir trečias sakiniai

2 straipsnio A punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio a punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio A punkto 1 papunktis

2 straipsnio a punkto i papunkčio pirmas sakinys

2 straipsnio a punkto i papunkčio antras ir trečias sakiniai

2 straipsnio A punkto 2–5 papunkčiai

2 straipsnio a punkto ii–v papunkčiai

2 straipsnio B punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio b punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio B punkto 6 papunkčio pirmas sakinys

2 straipsnio b punkto i papunkčio pirmas sakinys

2 straipsnio b punkto i papunkčio antras sakinys

2 straipsnio B punkto 7 papunktis

2 straipsnio b punkto ii papunktis

2 straipsnio C punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio c punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio C punkto 8–10 papunkčiai

2 straipsnio c punkto i–iii papunkčiai

2 straipsnio D punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio d punkto įvadinis sakinys

2 straipsnio D punkto 11–13 papunkčiai

2 straipsnio d punkto i, ii ir iv papunkčiai

2 straipsnio d punkto iii ir v papunkčiai

2 straipsnio e punktas

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6a straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnio pavadinimas

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalies pirma, ketvirta ir penkta pastraipos

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos;

9 straipsnio 2 dalis;

9 straipsnio 3 dalies antras sakinys

9 straipsnio 3 dalies pirmas ir trečias sakiniai

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 5 dalies pirmas ir trečias sakiniai

9 straipsnio 5 dalies antras sakinys

9 straipsnio 6 dalis

8 straipsnio 5 ir 6 dalys

9 straipsnio 7 ir 8 dalys

10 straipsnis

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma–šešta įtraukos

11 straipsnio 3 dalies a–f punktai, pirmas sakinys

11 straipsnio 3 dalies f punkto antras sakinys

11 straipsnio 3 dalies g punktas

9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos septinta įtrauka

11 straipsnio 3 dalies h punktas

11 straipsnio 3 dalies i punktas

9 straipsnio 2 ir 3 dalys

11 straipsnio 4 ir 5 dalys

12 straipsnis

10 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir ketvirta pastraipos

13 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

10 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

13 straipsnio 3 ir 4 dalys

11 straipsnio 1–6 dalys

14 straipsnio 1–5 dalys

11 straipsnio 7–10 dalys

14 straipsnio 6–9 dalys

11a straipsnio 1–5 dalys

15 straipsnio 1–5 dalys

11a straipsnio 6 ir 7 dalys

15 straipsnio 6 dalis

11a straipsnio 8–11 dalys

15 straipsnio 7–10 dalys

16 straipsnis

12 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnio antra pastraipa

13 straipsnio 1 dalis

21 straipsnis

13 straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

17 straipsnis

15 straipsnis

18 straipsnio pirma, trečia ir ketvirta pastraipos

18 straipsnio ketvirta ir penkta pastraipos

16 straipsnis

19 straipsnis

17 straipsnis

22 straipsnis

18 straipsnis

23 straipsnio pirmos pastraipos antras sakinys

23 straipsnio pirma pastraipa

23 straipsnio antra pastraipa

24 straipsnis

19 straipsnis

25 straipsnis

Priedo A dalies pirma pastraipa

I priedo A dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys

I priedo A dalies pirmos pastraipos antras ir trečias sakiniai

I priedo A dalies antros pastraipos 1–4 punktai

Priedo A dalies 1–5 punktai

Priedo B dalis

I priedo B dalis

Priedo C dalis

II priedas

III priedas


Top