Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1546

2006 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1546/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti Tekstas svarbus EEE

OJ L 286, 17.10.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 149–150 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; netiesiogiai panaikino 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1546/oj

17.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1546/2006

2006 m. spalio 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 Komisija, kai būtina, turi priimti bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo visoje Europos bendrijoje priemones. 2003 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2003, nustatantis priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), buvo pirmasis tokias priemones nustatantis teisės aktas.

(2)

Reikia priemonių, kurios patikslintų bendruosius pagrindinius standartus, visų pirma atsižvelgiant į padidėjusią skystųjų sprogmenų patekimo į orlaivį riziką. Šios priemonės turėtų būti peržiūrimos kas šeši mėnesiai, atsižvelgiant į techninę pažangą, pasekmes oro uostų darbui ir poveikį keleiviams.

(3)

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 2320/2002 ir siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, Reglamento (EB) Nr. 622/2003 priede nustatytos priemonės turėtų būti slaptos ir neturėtų būti skelbiamos. Ta pati taisyklė turi būti taikoma ir bet kokiam pakeitimų teisės aktui. Nepaisant to, keleiviai aiškiai informuojami apie taisykles, susijusias su daiktais, kuriuos draudžiama gabenti orlaiviu.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 622/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 622/2003 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

Šio priedo konfidencialų pobūdį reglamentuoja to reglamento 3 straipsnis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 849/2004 (OL L 158, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 89, 2003 4 5, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 240/2006 (OL L 40, 2006 2 11, p. 3).


PRIEDAS

Remiantis 1 straipsniu, priedas yra slaptas ir neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Top