Help Print this page 

Document 32006R1287

Title and reference
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, 2006 m. rugpjūčio 10 d. įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 241, 2.9.2006, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 253–277 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 93 - 117

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj
Multilingual display
Text

2.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1287/2006

2006 m. rugpjūčio 10 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

Atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/611/EEB ir 93/6/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 93/22/EEB (1), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 4 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir 4 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 10 dalį, 25 straipsnio 7 dalį, 27 straipsnio 7 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 29 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 3 dalį, 40 straipsnio 6 dalį, 44 straipsnio 3 dalį, 45 straipsnio 3 dalį, 56 straipsnio 5 dalį ir 58 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/39/EB numatoma Bendrijos finansinių priemonių rinkų reguliavimo tvarkos bendrieji principai, kuriais, be kita ko, išdėstoma: investicinių įmonių teikiamoms investicinėms ir pagalbinėms paslaugoms taikomos veiklos sąlygos ir investavimo veiklai taikomos sąlygos; organizaciniai reikalavimai (įskaitant pareigą tvarkyti apskaitos dokumentus), taikomi tokias paslaugas teikiančioms ar tokią veiklą vykdančioms investicinėms įmonėms, kurių tai yra pagrindinė veikla, ir reguliuojamoms rinkoms; informacijos apie sandorius pateikimo reikalavimai, taikomi sandoriams finansinėmis priemonėmis; skaidrumo reikalavimai, taikomi sandoriams akcijomis.

(2)

Šio reglamento nuostatos turėtų būti tokios teisės akto formos, kad būtų galima užtikrinti suderintą tvarką visose valstybėse narėse, skatinti rinkos integraciją ir tarpvalstybinį investicinių ir pagalbinių paslaugų teikimą bei sudaryti sąlygas tolesniam bendrosios rinkos stiprinimui. Nuostatos, susijusios su apskaitos dokumentų tvarkymu ir informacijos apie sandorius pateikimu, skaidrumu ir biržos prekių išvestinėmis priemonėmis, yra keliais aspektais susijusios su nacionaliniais teisės aktais ir teisės aktais, išsamiai reglamentuojančiais santykius su klientais.

(3)

Išsamių ir galutinai suderintų skaidrumo reikalavimų ir taisyklių, reglamentuojančių informacijos apie sandorius pateikimą, pakanka, siekiant užtikrinti lygiavertes rinkos sąlygas ir sklandų vertybinių popierių rinkų veikimą visoje Bendrijoje ir sudaryti sąlygas veiksmingam tų rinkų integravimui. Tam tikri apskaitos dokumentų tvarkymo aspektai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, kadangi jie remiasi tomis pačiomis sąvokomis, kurios apibrėžiamos informacijos apie sandorius pateikimo ir skaidrumo tikslams.

(4)

Direktyva 2004/39/EB nustatyta tvarka, reglamentuojančia informacijos apie sandorius pateikimo reikalavimus, taikomus sandoriams finansinėmis priemonėmis, siekiama užtikrinti, kad atitinkamos kompetentingos institucijos būtų tinkamai informuojamos apie sandorius, kuriuos jos prižiūri. Šiam tikslui reikia užtikrinti, kad iš visų investicinių įmonių surenkamų duomenų rinkinys kuo mažiau skirtųsi valstybėse narėse, siekiant minimizuoti ataskaitų rengimo ir pateikimo reikalavimų, taikomų tarpvalstybinę veiklą vykdančioms įmonėms, skirtumus ir maksimizuoti kompetentingos institucijos turimų duomenų, kuriais gali pasidalyti su kitomis kompetentingomis institucijomis, dalį. Šiomis priemonėmis taip pat siekiama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų kuo operatyviau ir veiksmingiau vykdyti savo įsipareigojimus pagal tą direktyvą.

(5)

Direktyva 2004/39/EB nustatyta tvarka, reglamentuojančia skaidrumo reikalavimus, taikomus sandoriams akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, siekiama užtikrinti, kad investuotojai būtų tinkamai informuoti apie tikrąjį faktinių ir galimų sandorių tokiomis akcijomis lygį, kai tie sandoriai vykdomi reguliuojamose rinkose, daugiašalės prekybos sistemose (toliau – DPS), per finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, arba kitose prekybos vietose. Šie reikalavimai yra didesnės taisyklių sistemos, kuria siekiama skatinti prekybos vietų konkurenciją teikiant paslaugas, dalis, siekiant padidinti investuotojų pasirinkimo galimybes, skatinti naujoves, mažinti sandorių sąnaudas ir didinti kainų nustatymo proceso veiksmingumą visoje Bendrijoje. Didelis skaidrumo laipsnis yra esminė šios sistemos dalis, kad prekybos vietoms būtų užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, kad tam tikrų akcijų kainų atskleidimo mechanizmo neapsunkintų likvidumo fragmentavimas ir kad taip nebūtų sudaroma sunkumų investuotojams. Kita vertus, direktyvoje pripažįstama, kad tam tikromis aplinkybėmis gali tekti daryti skaidrumo reikalavimų iki sandorio sudarymo išimtis arba atidėti po sandorio sudarymo taikomų skaidrumo reikalavimų vykdymą. Šiame reglamente šios aplinkybės išdėstomos išsamiai, atsižvelgiant į būtinybę tiek užtikrinti didelį skaidrumo lygį, tiek užtikrinti, kad likvidumui prekybos vietose ir kitur nebūtų kenkiama dėl įpareigojimų atskleisti sandorius ir taip viešai atskleisti rizikos pozicijas netyčinių pasekmių.

(6)

Atsižvelgiant į apskaitos dokumentų tvarkymo nuostatas, nuorodą į pavedimo tipą reikėtų suprasti kaip jo statuso nuorodą, t. y. ribotas pavedimas, pavedimas rinkos kaina arba kita konkreti pavedimo rūšis. Atsižvelgiant į apskaitos dokumentų tvarkymo nuostatas, nuorodą į pavedimo ar sandorio pobūdį reikėtų suprasti kaip nuorodą į pavedimą pasirašyti vertybinius popierius ar patį vertybinių popierių pasirašymo sandorį, pavedimą sudaryti pasirinkimo sandorį ar patį pasirinkimo sandorio sudarymą, arba kitą panašų kliento pavedimą ar sandorį.

(7)

Šiame etape nebūtina išsamiai nurodyti ar apibūdinti susitarimų dėl tarp kompetentingų institucijų vykdomo apsikeitimo informacija tipo, pobūdžio ir kitų vingrybių.

(8)

Kai per protingą laikotarpį nereaguojama į pranešimą apie sandorį, kurį pateikia kompetentinga institucija, susijusi su alternatyviu labiausiai susijusios rinkos likvidumo atžvilgiu nustatymu, arba kai kompetentinga institucija nesutinka su kitos institucijos atliktais skaičiavimais, susijusios kompetentingos institucijos turėtų dėti pastangas siekdamos sprendimo. Prireikus kompetentingos institucijos klausimą gali aptarti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitete.

(9)

Kompetentingos institucijos turėtų koordinuoti tarpusavio keitimosi informacija apie sandorius susitarimų sukūrimą ir nustatymą. Prireikus kompetentingos institucijos šiuos klausimus gali aptarti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitete. Kompetentingos institucijos turėtų pateikti ataskaitą Komisijai, kuri turėtų informuoti Europos vertybinių popierių komitetą apie tokius susitarimus. Koordinuodamos tokią veiklą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į būtinybę veiksmingai prižiūrėti investicinių įmonių veiklą, siekdamos užtikrinti, kad šios veiktų garbingai, sąžiningai ir profesionaliai bei skatindamos rinkos vientisumą Bendrijoje; į būtinybę, kad sprendimai būtų pagrįsti ekonomiškumo analize; būtinybę užtikrinti, kad informacija apie sandorius būtų naudojama tik tinkamam kompetentingų institucijų funkcijų vykdymui, ir – galiausiai – į būtinybę turėti veiksmingus ar atsakingus valdymo susitarimus bet kurios bendros sistemos atžvilgiu, kaip gali būti laikoma esant reikalinga.

(10)

Tikslinga nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, ar reguliuojamos rinkos veikla yra ypač reikšminga priimančioje valstybėje narėje, ir tokio statuso pasekmes, kad būtų galima išvengti situacijos, kai reguliuojamai rinkai sukuriamas reikalavimas atsiskaityti daugiau kaip vienai kompetentingai institucijai, kuomet kitais atvejais tokio reikalavimo nebūtų.

(11)

ISO 10962 (Finansinių priemonių klasifikavimo kodas) yra vienodo tarptautinio finansinių priemonių klasifikavimo standarto pavyzdys.

(12)

Atšaukdamos iki sandorio sudarymo taikomus skaidrumo reikalavimus arba leisdamos skaidrumo reikalavimų po sandorio sudarymo išimtis, kompetentingos institucijos turėtų vienodai traktuoti visas reguliuojamas rinkas ir DPS, neteikdamos pranašumo nė vienai iš jų, kad reikalavimo atšaukimas arba išimtis būtų taikomi arba visoms jų pagal Direktyvą 2004/39/EB įgaliotoms reguliuojamoms rinkoms ir DPS, arba nė vienai iš jų. Kompetentingos institucijos, kurios atšaukia reikalavimą arba taiko išimtį, neturėtų kelti papildomų reikalavimų.

(13)

Tikslinga laikyti, kad reguliuojamos rinkos arba DPS taikomu prekybos algoritmu paprastai turėtų būti siekiama maksimizuoti prekybos apimtis, tačiau taip pat turėtų būti galimybė remtis kitais prekybos algoritmais.

(14)

Kompetentingos institucijos suteikta teisė atšaukti iki sandorio sudarymo taikomus skaidrumo reikalavimus, atsirandančius pagal Direktyvos 2004/39/EB 29 ir 44 straipsnius, neturėtų sudaryti galimybių investicinėms įmonėms išvengti tokios pareigos tokių sandorių likvidžiomis akcijomis atžvilgiu, kuriuos jos sudaro dvišaliu pagrindu pagal reguliuojamos rinkos arba DPS taisykles ir kuriems, jeigu jie būtų vykdomi ne pagal reguliuojamos rinkos arba DPS taisykles, būtų taikomas reikalavimas skelbti kainas, kaip nustatyta šios direktyvos 27 straipsnyje.

(15)

Laikoma, kad veikla investicinei įmonei vaidina svarbų komercinį vaidmenį, jeigu ta veikla yra reikšmingas pajamų šaltinis arba reikšmingas išlaidų šaltinis. Šiam tikslui įvertinant reikšmingumą, visais atvejais turėtų būti atsižvelgiama į tai, kiek atskirai ši veikla vykdoma ar organizuojama, į tos veiklos piniginę vertę ir jos santykinį reikšmingumą, palyginti su visu įmonės verslu ir jos visa veikla konkrečios akcijos rinkoje, kurioje veikia įmonė. Turėtų būti įmanoma nustatyti, ar veikla yra reikšmingas įmonės pajamų šaltinis, netgi jei konkrečiu atveju tebūtų galima remtis vienu ar dviem pirmiau paminėtais veiksniais.

(16)

Direktyvoje 2004/39/EB akcijos, kuriomis nėra prekiaujama kiekvieną dieną, neturėtų būti laikomos turinčiomis likvidžią rinką. Tačiau, jeigu dėl išimtinių priežasčių prekyba akcija yra sustabdyta, siekiant išlaikyti tvarką rinkoje arba dėl force majeure, ir dėl to akcija nėra prekiaujama kelias prekybos dienas, tai neturėtų reikšti, kad akcijos negalima laikyti turinčia likvidžią rinką.

(17)

Reikalavimas viešai skelbti tam tikras kainas, pavedimus ar sandorius remiantis Direktyvos 2004/39/EB 27, 28, 29, 30, 44 ir 45 straipsniais ir šiuo reglamentu neturėtų trukdyti reguliuojamoms rinkoms ir DPS reikalauti, kad jų nariai ar dalyviai viešai skelbtų kitą tokią informaciją.

(18)

Informacija, kurią reikalaujama skelbti kuo realesniu laiku, turėtų būti skelbiama taip greitai, kaip tai yra techniškai įmanoma, atsižvelgiant į pagrįstą susijusio asmens veiksmingumo lygį ir išlaidas sistemoms. Tik išskirtiniais atvejais, kai dėl esamų sistemų nėra galimybių paskelbti informacijos per trumpesnį laiką, informacija turėtų būti paskelbiama per ne ilgesnį kaip trijų minučių laikotarpį.

(19)

Taikant šio reglamento nuostatas dėl leidimo prekiauti perleidžiamais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto c papunktyje, vertybinių popierių, apibrėžtų 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB dėl prospekto, skelbtino, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančioje Direktyvą 2001/34/EB (2), atveju turėtų būti laikoma, pakanka viešai prieinamos tam tikros rūšies informacijos finansinei priemonei įvertinti.

(20)

Leidimas prekiauti reguliuojamoje rinkoje kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) išleistais investiciniais vienetais neturėtų leisti išvengti 1985 m. gruodžio 20 d. Direktyvos 85/611/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS) (3), derinimo, ypač šios direktyvos 44–48 straipsnių atitinkamų nuostatų taikymo.

(21)

Išvestinės priemonės sutartis turėtų būti tik tada laikoma finansine priemone pagal Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 7 punktą, jeigu ji susijusi su biržos preke ir atitinka šio reglamento kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, ar sutartis laikytina turinčia kitų išvestinių finansinių priemonių požymių arba neskirta komerciniams tikslams. Išvestinės priemonės sutartis turėtų būti tik tada laikoma finansine priemone pagal šios direktyvos I priedo C skirsnio 10 punktą, jeigu ji susijusi su pagrindine priemone, apibūdinta C skirsnio 10 punkte arba šiame reglamente, ir atitinka šio reglamento kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, ar sutartis laikytina turinčia kitų išvestinių finansinių priemonių požymių.

(22)

Būtų galima tikėtis, kad Direktyvos 2004/39/EB išimtys, susijusios su sandorių vykdymu sava rizika ir sava atsakomybe arba pardavimu ar teikimu kitų investicinių paslaugų, susijusių su šios direktyvos I priedo C skirsnio 5, 6 ir 7 punktuose apibūdintomis biržos prekių išvestinėmis priemonėmis arba su to I priedo C skirsnio 10 punkte apibūdintomis išvestinėmis priemonėmis, iš šios direktyvos taikymo srities pašalina reikšmingą skaičių energijos ir kitų biržos prekių komercinių gamintojų ir vartotojų, įskaitant energijos tiekėjus, prekiautojus biržos prekėmis ir jų filialus; ir todėl tokiems dalyviams nereikės taikyti šiame reglamente aprašytų kriterijų, kad nustatytų, ar sutartys, kuriomis jie prekiauja, yra finansinės priemonės.

(23)

Remdamosi Direktyvos 2004/39/EB I priedo B skirsnio 7 punktu, investicinės įmonės gali pasinaudoti joms suteikiama teise teikti pagalbines paslaugas kitoje nei jų buveinės valstybėje narėje, teikiant investicines paslaugas ir vykdant investicinę veiklą bei teikiant pagalbines paslaugas, kurių rūšys išvardytos to priedo A ir B skirsniuose ir kurios susijusios su pagrindinėmis priemonėmis išvestinių priemonių, išvardytų to priedo C skirsnio 5, 6, 7 ir 10 punktuose, kai jos susijusios su investicinių arba pagalbinių paslaugų teikimu. Šiuo pagrindu investicines paslaugas teikianti arba tokią veiklą vykdanti įmonė, susijusi su prekyba neatidėliotinų sandorių (angl. spot) sutartimis, turėtų sugebėti pasinaudoti jai suteikiama teise teikti pagalbines paslaugas tos susijusios prekybos atžvilgiu.

(24)

Biržos prekės apibrėžimas neturėtų turėti poveikio kitiems šio termino apibrėžimams nacionalinėje teisėje ir kituose Bendrijos teisės aktuose. Kriterijais, kuriais remiamasi siekiant nustatyti, ar sutartis laikytina turinčia kitų išvestinių finansinių priemonių požymių ir neskirta komerciniams tikslams, ketinama remtis tik siekiant nustatyti, ar sutartys priskirtinos Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 7 ar 10 punktui.

(25)

Išvestinės priemonės sutartis turėtų būti suprantama kaip susijusi su biržos preke arba kitu veiksniu, kai yra tiesioginis ryšys tarp tos sutarties ir susijusios pagrindinės biržos prekės arba veiksnio. Taigi, išvestinės priemonės sutartis dėl biržos prekės kainos turėtų būti laikoma išvestinės priemonės sutartimi, susijusia su ta biržos preke, kai tuo tarpu išvestinės priemonės sutartis dėl biržos prekės pervežimo išlaidų neturėtų būti laikoma išvestinės priemonės sutartimi, susijusia su ta biržos preke. Išvestinė priemonė, susijusi su biržos prekių išvestine priemone, pavyzdžiui, pasirinkimo sandoris dėl biržos prekės būsimojo sandorio (išvestinė priemonė, susijusi su išvestine priemone), būtų netiesioginė investicija į biržos prekes ir todėl vis tiek turėtų būti laikoma biržos prekių išvestine priemone pagal Direktyvą 2004/39/EB.

(26)

Biržos prekės sąvoka neturėtų apimti paslaugų ar kitokių vienetų, kurie nėra prekės, pavyzdžiui, valiutos ar teisių į nekilnojamąjį turtą, arba kurie yra visiškai nematerialūs.

(27)

Į Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos sprendimu 2001/527/EB (4), buvo kreiptasi dėl techninio pobūdžio konsultacijos.

(28)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Objektas ir sritis

1.   Šiame reglamente išdėstomos išsamios Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 4 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 13 straipsnio 6 dalies, 25 straipsnio, 27 straipsnio, 28 straipsnio, 29 straipsnio, 30 straipsnio, 40 straipsnio, 44 straipsnio, 45 straipsnio, 56 straipsnio ir 58 straipsnio įgyvendinimo taisyklės.

2.   7 ir 8 straipsniai taikomi valdymo įmonėms vadovaujantis Direktyvos 85/611/EEB 5 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente vartojamos šios sąvokos:

1)

biržos prekė – visos pakeičiamos prekės, kurias galima pateikti, įskaitant metalą ir jo rūdą bei lydinius, žemės ūkio produktus ir energetikos, pavyzdžiui, elektros energijos išteklius;

2)

emitentas – subjektas, išleidžiantis perleidžiamus vertybinius popierius ir, kur tai taikytina, kitas finansines priemones;

3)

Bendrijos emitentas – emitentas, turintis registruotą buveinę Bendrijoje;

4)

trečiosios šalies emitentas – tai emitentas, kuris nėra Bendrijos emitentas;

5)

įprastos darbo valandos – tai tos valandos, kurias prekybos vieta arba investicinė įmonė nustato iš anksto ir tampa yra viešai prieinama tomis darbo valandomis (kai kalbama apie prekybos vietą arba investicinę įmonę);

6)

prekybos portfelis – tai sandoris daugiau kaip vienu vertybiniu popieriumi, kai tie vertybiniai yra sugrupuojami ir parduodami kaip vienas lotas už konkrečią orientacinę kainą;

7)

finansinės priemonės atžvilgiu kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, kuri tos finansinės priemonės likvidumo atžvilgiu yra labiausiai susijusi rinka;

8)

prekybos vieta – tai reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema (DPS), finansų tarpininkas, veikiantis iš savo nuosavo finansinio turto, ir, kur tai taikytina, panašias į reguliuojamos rinkos arba DPS funkcijas atliekanti sistema ne Bendrijos teritorijoje;

9)

apyvarta (kai kalbama apie finansinę priemonę) – tai rezultatų, kurie gaunami tos priemonės investicinių vienetų, kuriais apsikeičia pirkėjai ir pardavėjai per nustatytą laikotarpį pagal sandorius prekybos vietoje ar kitur, skaičių padauginus iš kiekvienam tokiam sandoriui taikomos vieneto kainos, suma;

10)

vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoris – tai akcijų skolinimo ar skolinimosi arba kitų finansinių priemonių skolinimo ar skolinimosi atvejis, atpirkimo arba atvirkštinio atpirkimo sandoris, arba pirkimo siekiant parduoti atgal arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris.

3 straipsnis

Sandoriai, susiję su individualia akcija prekybos portfelyje, ir vidutinės svertinės kainos sandoriai pagal apimtį

1.   18 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje laikoma, kad sandoris, susijęs su individualia akcija prekybos portfelyje, yra sandoris, kuriam taikytinos kitos sąlygos nei galiojanti rinkos kaina.

Taikant 27 straipsnio 1 dalies b punktą, jis taip pat laikomas sandoriu, kai akcijų mainus lemia kiti veiksniai, o ne galiojančios akcijų rinkos vertės nustatymas.

2.   18 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje laikoma, kad vidutinės svertinės kainos sandoris yra sandoris, kuriam taikytinos kitos sąlygos nei galiojanti rinkos kaina, o 25 straipsnyje laikoma, kad jis yra pavedimas, kuriam taikytinos kitos sąlygos nei galiojanti rinkos kaina.

Taikant 27 straipsnio 1 dalies b punktą, jis taip pat laikomas sandoriu, kai akcijų mainus lemia kiti veiksniai, o ne galiojančios akcijų rinkos vertės nustatymas.

4 straipsnis

Nuorodos į prekybos dieną

1.   Kai kalbama apie prekybos vietą arba informaciją apie akciją po sandorio įvykdymo, kuri pagal Direktyvos 2004/39/EB 30 ir 45 straipsnius yra skelbtina viešai, nuoroda į prekybos dieną yra nuoroda į bet kurią dieną, kai atitinkama prekybos vieta yra atvira prekybai.

Prekybos dienos pradžios nuoroda reiškia prekybos vietos įprastų darbo valandų pradžią.

Nuoroda į prekybos dienos vidurdienį reiškia vidurdienį toje laiko zonoje, kur yra įsikūrusi prekybos vieta.

Prekybos dienos pabaigos nuoroda reiškia prekybos vietos įprastų darbo valandų pabaigą.

2.   Nuoroda į prekybos dieną, kai kalbama apie akcijos likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusią rinką arba informaciją apie akciją po sandorio įvykdymo, kuri pagal Direktyvos 2004/39/EB 28 straipsnį yra skelbtina viešai, yra nuoroda į bet kurią toje rinkoje veikiančių prekybos vietų įprastos prekybos dieną.

Prekybos dienos pradžios nuoroda reiškia nuorodą į anksčiausią toje rinkoje veikiančių prekybos vietų įprastos prekybos ta akcija pradžią.

Nuoroda į prekybos dienos vidurdienį reiškia vidurdienį tos rinkos laiko zonoje.

Prekybos dienos pabaigos nuoroda reiškia nuorodą į vėliausią toje rinkoje veikiančių prekybos vietų įprastos prekybos ta akcija pabaigą.

3.   Kai kalbama apie neatidėliotino sandorio sutartį, atsižvelgiant į 38 straipsnio 2 dalį, nuoroda į prekybos dieną yra nuoroda į bet kurią įprastos prekybos ta sutartimi prekybos vietose dieną.

5 straipsnis

Nuorodos į sandorį

Šiame reglamente nuoroda į sandorį yra nuoroda tik į finansinės priemonės pirkimą arba pardavimą. Šiame reglamente, išskyrus II skyrių, finansinės priemonės pirkimas arba pardavimas neapima:

a)

vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių;

b)

pasirinkimo sandorių arba padengtų varantų vykdymo;

c)

pirminių rinkos sandorių finansinėmis priemonėmis, atitinkančiomis Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto a ir b papunkčių apibrėžimus (kaip antai: išleidimas, paskirstymas ar pasirašymas).

6 straipsnis

Pirmas leidimas prekiauti akcija reguliuojamoje rinkoje

Šiame reglamente laikoma, kad Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnyje minimas pirmas leidimas prekiauti akcija reguliuojamoje rinkoje laikomas suteiktu tada, kai yra įgyvendinta bent viena iš šių sąlygų:

a)

anksčiau nebuvo leista prekiauti ta akcija reguliuojamoje rinkoje;

b)

anksčiau buvo leista prekiauti ta akcija reguliuojamoje rinkoje, tačiau akcija buvo išimta iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri buvo leidusi ja prekiauti.

II SKYRIUS

DUOMENŲ KAUPIMAS KLIENTŲ PAVEDIMAI IR SANDORIAI

7 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 13 straipsnio 6 dalis)

Klientų pavedimų duomenų kaupimas ir sprendimai įvykdyti sandorį

Kiekvieno iš kliento gauto pavedimo ir kiekvieno priimto sprendimo įvykdyti sandorį atžvilgiu investicinė įmonė, teikdama portfelio valdymo paslaugą, nedelsdama užregistruoja tokius duomenis, kiek tai taikytina konkrečiam pavedimui arba sprendimui įvykdyti sandorį:

a)

kliento pavardę (pavadinimą) arba kitokį nurodymą;

b)

bet kurio susijusio asmens, veikiančio kliento vardu, vardą, pavardę arba kitą pavadinimą;

c)

I priedo 1 lentelės 4 ir 6 bei 16–19 punktuose nurodytus duomenis;

d)

pavedimo pobūdį, išskyrus pirkimo arba pardavimo;

e)

pavedimo tipą;

f)

bet kurią kitą išsamią informaciją, sąlygas ir konkrečius kliento nurodymus, kuriais išsamiai apibūdinama, kaip įvykdyti pavedimą;

g)

datą ir tikslų laiką, kada investicinė įmonė gavo pavedimą arba priėmė sprendimą įvykdyti sandorį.

8 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 13 straipsnio 6 dalis)

Sandorių duomenų kaupimas

1.   Įvykdžiusios kliento pavedimą arba – jeigu tai yra investicinės įmonės, kurios perduoda pavedimus vykdyti kitam asmeniui – gavusios patvirtinimą apie pavedimo įvykdymą, investicinės įmonės nedelsdamos užregistruoja tokius susijusio sandorio duomenis:

a)

kliento pavardę (pavadinimą) arba kitokį nurodymą;

b)

I priedo 1 lentelės 2, 3, 4, 6, ir 16–21 punktuose nurodytus duomenis;

c)

bendrą kainą, kuri lygi vieneto kainos ir vienetų skaičiaus sandaugai;

d)

sandorio pobūdį, išskyrus pirkimo arba pardavimo;

e)

fizinio asmens, kuris atliko sandorį arba kuris yra atsakingas už jo atlikimą, pavardę.

2.   Jeigu investicinė įmonė perduoda pavedimą vykdyti kitam asmeniui, investicinė įmonė iš karto po to, kai perdavė pavedimą, užregistruoja tokius duomenis:

a)

kliento, kurio pavedimas buvo perduotas, pavadinimą ar kitokį nurodymą;

b)

asmens, kuriam buvo perduotas pavedimas, pavadinimą ar kitokį nurodymą;

c)

perduoto pavedimo sąlygas;

d)

tikslią perdavimo datą ir laiką.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE SANDORIUS PATEIKIMAS

9 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 dalies antra pastraipa)

Likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusios rinkos nustatymas

1.   Finansinės priemonės, kuria buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusi rinka, toliau – labiausiai susijusi rinka, nustatoma pagal šio straipsnio 2–8 dalis.

2.   Akcijos ar kitokių perleidžiamų vertybinių popierių, įtrauktų į Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto a papunktį, arba investicinio vieneto kolektyvinio investavimo įmonėje atveju labiausiai susijusi rinka yra valstybė narė, kurioje buvo pirmą kartą leista prekiauti akcija ar investiciniu vienetu reguliuojamoje rinkoje.

3.   Obligacijos ar kitokių perleidžiamų vertybinių popierių, įtrauktų į Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto b papunktį, arba pinigų rinkos priemonės, kuriuos kiekvienu atveju išleido valstybėje narėje registruotą buveinę turinčio ūkio subjekto dukterinė bendrovė, kaip apibrėžta 1983 m. birželio 13 d. Septintojoje Tarybos direktyvoje 83/349/EEB dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės (5), atveju labiausiai susijusi rinka yra valstybė narė, kurioje yra patronuojančios įmonės registruota buveinė.

4.   Obligacijos ar kitokių perleidžiamų vertybinių popierių, įtrauktų į Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto b papunktį, arba pinigų rinkos priemonės, kuriuos kiekvienu atveju išleido Bendrijos emitentas ir kurie nėra įtraukti į šio straipsnio 3 dalį, atveju labiausiai susijusi rinka yra valstybė narė, kurioje yra emitento registruota buveinė.

5.   Obligacijos ar kitokių perleidžiamų vertybinių popierių, įtrauktų į Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto b papunktį, arba pinigų rinkos priemonės, kuriuos kiekvienu atveju išleido trečiosios šalies emitentas ir kurie nėra įtraukti į šio straipsnio 3 dalį, atveju labiausiai susijusi rinka yra valstybė narė, kurioje pirmą kartą buvo leista prekiauti tais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje.

6.   Išvestinės priemonės sutarties arba finansinės sutarties dėl skirtumų arba perleidžiamo vertybinio popieriaus, įtrauktų į Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto c papunktį, atveju labiausiai susijusi rinka yra:

a)

kai pagrindinis vertybinis popierius yra akcija arba kitokie perleidžiami vertybiniai popieriai, įtraukti į Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto a papunktį, kuriais buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės akcijos likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusia rinka laikoma valstybė narė pagal 2 dalį;

b)

kai pagrindinis vertybinis popierius yra obligacija, kitokie perleidžiami vertybiniai popieriai, įtraukti i Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto b papunktį, arba pinigų rinkos priemonės, kuriomis buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės akcijos likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusia rinka laikoma valstybė narė pagal šio straipsnio 3, 4 arba 5 dalis;

c)

kai pagrindinė priemonė yra indeksas, susidedantis iš akcijų, kuriomis visomis prekiaujama konkrečioje reguliuojamoje rinkoje – valstybė narė, kurioje yra ta reguliuojama rinka.

7.   Bet kuriais šio straipsnio 2–6 dalyse nepaminėtais atvejais labiausiai susijusi rinka yra valstybė narė, kurioje yra ta reguliuojama rinka, kurioje pirmą kartą buvo leista prekiauti tais vertybiniais popieriais, išvestinės priemonės sutartimis arba finansinėmis sutartimis dėl skirtumų.

8.   Jeigu šio straipsnio 2, 5 arba 7 dalyse apibūdinta finansine priemone arba 6 dalyje apibūdintos finansinės priemonės pagrindine finansine priemone, kuriai taikoma viena iš 2, 5 arba 7 dalių, buvo pirmą kartą vienu metu leista prekiauti daugiau kaip vienoje reguliuojamoje rinkoje ir jeigu visų tų reguliuojamų rinkų buveinės valstybė narė yra ta pati, ta valstybė narė laikoma labiausiai susijusia rinka.

Kai šių reguliuojamų rinkų buveinės valstybės narės yra skirtingos, tos priemonės likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusi rinka yra ta rinka, kurioje didžiausia tos priemonės apyvarta.

Nustatant labiausiai susijusią rinką, kurioje priemonės apyvarta yra didžiausia, kiekviena kompetentinga institucija, kuri įgaliojo vieną iš šių reguliuojamų rinkų, apskaičiuoja tos priemonės apyvartą atitinkamoje jos rinkoje praėjusiais kalendoriniais metais, jeigu ta priemone buvo pirmą kartą leista prekiauti tų metų pradžioje.

Jeigu konkrečios finansinės priemonės apyvartos negalima apskaičiuoti dėl nepakankamų ar neturimų duomenų, o emitentas turi savo registruotą buveinę valstybėje narėje, labiausiai susijusia rinka laikoma rinka tos valstybės narės, kurioje yra emitento registruota buveinė.

Tačiau kai emitentas neturi registruotos buveinės valstybėje narėje, labiausiai susijusia rinka tos priemonės atžvilgiu laikoma rinka, kurioje yra didžiausia atitinkamos klasės priemonių rinka. Nustatant tą rinką, kiekviena kompetentinga institucija, kuri įgaliojo vieną iš šių reguliuojamų rinkų, apskaičiuoja tos pačios klasės priemonių apyvartą atitinkamoje jų rinkoje praėjusiais kalendoriniais metais.

Atitinkamos finansinių priemonių klasės:

a)

akcijos;

b)

obligacijos ar kitos formos skolos vertybiniai popieriai,

c)

bet kurios kitos finansinės priemonės.

10 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 dalies antra pastraipa)

Alternatyvus likvidumo atžvilgiu labiausiai susijusios rinkos nustatymas

1.   Kompetentinga institucija gali kiekvienų metų sausio mėn. pranešti konkrečios priemonės atžvilgiu labiausiai susijusios rinkos kompetentingai institucijai, kad ji ketina užginčyti nustatymą, atliktą laikantis 9 straipsnio.

2.   Per keturias savaites po tokio pranešimo išsiuntimo abi institucijos apskaičiuoja tos finansinės priemonės praėjusių kalendorinių metų apyvartą savo atitinkamose rinkose.

Jeigu tokio apskaičiavimo rezultatai rodo didesnę apyvartą nustatymą užginčijusios kompetentingos institucijos rinkoje, ši rinka laikoma tos finansinės priemonės labiausiai susijusia rinka. Jeigu tos finansinės priemonės rūšis yra 9 straipsnio 6 dalies a arba b punktuose nurodyta rūšis, ta rinka taip pat yra labiausiai susijusi rinka bet kuriai išvestinės priemonės sutarčiai, finansinei sutarčiai dėl skirtumų arba vertybiniams popieriams, nurodytiems Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto c papunktyje, kurių atžvilgiu ši finansinė priemonė yra pagrindinė.

11 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 dalis)

Finansinių priemonių sąrašas

Vienos ar kelių finansinių priemonių atžvilgiu atitinkama kompetentinga institucija užtikrina, kad yra sudaromas ir nuolat atnaujinamas šių finansinių priemonių sąrašas. Šis sąrašas pateikiamas vienintelei kompetentingai institucijai, kiekvienos valstybės narės paskirtai kontaktiniu punktu pagal Direktyvos 2004/39/EB 56 straipsnį. Šis sąrašas pirmą kartą pateikiamas 2007 m. birželio mėn. pirmą prekybos dieną.

Siekiant padėti kompetentingoms institucijoms laikytis pirmosios pastraipos reikalavimų, kiekvienos reguliuojamos rinkos buveinės valstybės kompetentingoms institucijoms elektronine standartizuota forma pateikia referentinius nustatymo duomenis apie kiekvieną finansinę priemonę, kuria leista prekiauti. Ši informacija pateikiama apie kiekvieną finansinę priemonę prieš pradedant prekybą ta priemone. Buveinės valstybės kompetentingos institucijos užtikrina, kad konkrečios finansinės priemonės duomenys perduodami atitinkamai kompetentingai institucijai. Kiekvieną kartą pasikeitus duomenims, atnaujinami priemonės referentiniai duomenys. Šios pastraipos reikalavimo galima nepaisyti, jeigu šios finansinės priemonės kompetentinga institucija gauna atitinkamus referentinius duomenis kitais būdais.

12 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 5 dalis)

Ataskaitų pateikimo kanalai

1.   Sandorių finansinėmis priemonėmis ataskaitos pateikiamos elektronine forma, išskyrus išimtinius atvejus, kai jas galima pateikti ne elektronine forma laikmenoje, leidžiančioje saugoti informaciją taip, kad kompetentingai institucijai ši informacija būtų prieinama ateityje, o jų pateikimo būdai tenkina šias sąlygas:

a)

jie užtikrina pranešamų duomenų saugumą ir konfidencialumą;

b)

jie apima mechanizmus, leidžiančius nustatyti ir ištaisyti sandorio ataskaitos klaidas;

c)

jie apima sandorio ataskaitos autentiškumo šaltinio nustatymo mechanizmus;

d)

jie numato atitinkamas atsargumo priemones, leidžiančias laiku iš naujo pradėti rengti ataskaitą sistemos gedimo atveju;

e)

jie sudaro sąlygas pranešti pagal 13 straipsnį reikalaujamą informaciją kompetentingos institucijos prašomu formatu ir, laikantis šios dalies, Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 dalyje nurodytu laikotarpiu.

2.   Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 5 dalies tikslais kompetentinga institucija patvirtina prekybos suderinamumo ar informacijos sistemą, jeigu toje sistemoje nustatytos informavimo apie sandorius priemonės tenkina šio straipsnio 1 dalies sąlygas ir šių priemonių nuolatinę atitiktį nuolat prižiūri kompetentinga institucija.

13 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 ir 5 dalys)

Sandorių ataskaitos turinys

1.   Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytose sandorių ataskaitose pateikiama šio reglamento I priedo 1 lentelėje nurodyta informacija, susijusi su atitinkamos finansinės priemonės rūšimi, kurios kompetentinga institucija paskelbia dar neturinti arba negalinti gauti kitokiais būdais.

2.   Siekdama identifikuoti sandorio šalį, kuri yra reguliuojama rinka, DPS arba kita pagrindinė sandorio šalis, kaip nurodyta I priedo 1 lentelėje, kiekviena kompetentinga institucija viešai paskelbia reguliuojamų rinkų ir DPS, kurių atžvilgiu kiekvienu atveju ji yra kompetentinga institucija buveinės valstybėje narėje, ir bet kurių ūkio subjektų, veikiančių kaip tokių reguliuojamų rinkų ir DPS pagrindinės sandorio šalys, identifikavimo kodų sąrašą.

3.   Valstybės narės gali pareikalauti, kad pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 ir 5 dalis parengtose sandorių ataskaitose be I priedo 1 lentelėje nurodytos informacijos, būtų papildomai pateikta su konkrečiais sandoriais susijusi informacija, kai tokios informacijos reikia siekiant sudaryti sąlygas kompetentingai institucijai prižiūrėti investicinių įmonių veiklą, kad šios veiktų garbingai, sąžiningai ir profesionaliai ir skatindamos rinkos vientisumą, ir atitinkant bent vieną iš šių kriterijų:

a)

finansinė priemonė, apie kurią pateikiama ataskaita, turi tos rūšies priemonei būdingus bruožus, kurie nėra įtraukti į toje lentelėje pateiktą informaciją;

b)

prekybos būdai, būdingi prekybos vietai, kurioje buvo vykdomas sandoris, turi bruožų, kurie nėra įtraukti į toje lentelėje pateiktą informaciją.

4.   Valstybės narės taip pat gali pareikalauti, kad pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 ir 5 dalis parengtoje sandorio ataskaitoje būtų nurodyti klientai, kurių vardu investicinė įmonė įvykdė tą sandorį.

14 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 ir 5 dalys)

Keitimasis informacija apie sandorius

1.   Kompetentingos institucijos nustato priemones, skirtas užtikrinti, kad pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 3 ir 5 dalis gauta informacija būtų pateikiama:

a)

konkrečios finansinės priemonės atžvilgiu kompetentingai institucijai;

b)

filialų atveju – kompetentingai institucijai, kuri suteikė įgaliojimus informaciją teikiančiai investicinei įmonei, nepažeidžiant jos teisių atsisakyti gauti šią informaciją pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 6 dalį;

c)

bet kuriai kitai kompetentingai institucijai, prašančiai informacijos tam, kad galėtų tinkamai vykdyti veiklos priežiūros funkcijas pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 1 dalį.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį viešai skelbtina informacija apima I priedo 1 ir 2 lentelėse apibūdintą informaciją.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija viešai paskelbiama kuo greičiau.

Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. ši informacija viešai paskelbiama ne vėliau kaip nuo prašymą gavusios kompetentingos institucijos kitos darbo dienos, einančios po dienos, kurią ta kompetentinga institucija gavo informaciją, pabaigos.

4.   Kompetentingos institucijos koordinuoja:

a)

kompetentingų institucijų tarpusavio keitimosi informacija susitarimų sukūrimą ir nustatymą, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 2004/39/EB ir šį reglamentą;

b)

bet kuriuos būsimus susitarimų atnaujinimus.

5.   Iki 2007 m. vasario 1 d. kompetentingos institucijos pateikia atskaitas apie susitarimų, nustatytinų pagal šio straipsnio 1 dalį, sukūrimą Komisijai, kuri savo ruožtu informuoja Europos vertybinių popierių komitetą.

Kompetentingos institucijos taip pat praneša Komisijai, kuri informuoja Europos vertybinių popierių komitetą, kai siūlomi svarbūs šių susitarimų pakeitimai.

15 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 58 straipsnio 1 dalis)

Prašymas bendradarbiauti ir keitimasis informacija

1.   Kai kompetentinga institucija pageidauja, kad kita kompetentinga institucija suteiktų jai informacijos arba nori pasikeisti informacija pagal Direktyvos 2004/39/EB 58 straipsnio 1 dalį, ji pateikia pakankamai išsamų rašytinį prašymą tai kompetentingai institucijai, kad ši galėtų suteikti pageidaujamą informaciją.

Tačiau skubiu atveju prašymas gali būti perduotas žodžiu su sąlyga, kad po to yra patvirtinamas raštu.

Prašymą gavusi kompetentinga institucija patvirtina tai kuo greičiau.

2.   Kai pagal šio straipsnio 1 dalį prašomą informaciją vidaus naudojimui turi prašymą gavusi kompetentinga institucija, ši institucija nedelsdama perduoda prašomą informaciją prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai.

Tačiau jeigu prašymą gavusi kompetentinga institucija neturi arba netvarko prašomos pateikti informacijos, ji nedelsdama imasi būtinų veiksmų, kad gautų tą informaciją ir visiškai įvykdytų prašymą. Ta kompetentinga institucija taip pat praneša prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai priežastis, dėl kurių ji negali iš karto atsiųsti prašomos informacijos.

16 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 56 straipsnio 2 dalis)

Reguliuojamos rinkos veiklos reikšmingumo nustatymas priimančioje valstybėje narėje

Reguliuojamos rinkos veikla priimančioje valstybėje narėje laikoma ypač reikšminga vertybinių popierių rinkos veikimui ir investuotojų apsaugai toje priimančiojoje valstybėje narėje, jeigu tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų:

a)

priimančioji valstybė narė anksčiau yra buvusi tos reguliuojamos rinkos buveinės valstybės nare;

b)

ta reguliuojama rinka susijungimo, perėmimo arba kitokio perleidimo būdu įsigijo reguliuojamos rinkos verslą, kuris turėjo savo registruotą buveinę arba pagrindinę buveinę priimančioje valstybėje narėje.

IV SKYRIUS

RINKOS SKAIDRUMAS

1 SKIRSNIS

Reguliuojamoms rinkoms ir DPS taikomi skaidrumo reikalavimai iki sandorio sudarymo

17 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 29 ir 44 straipsniai)

Skaidrumo įsipareigojimai iki sandorio sudarymo

1.   Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, administruojantis DPS arba reguliuojamą rinką, apie kiekvieną akciją, kuria leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kuria yra prekiaujama II priedo 1 lentelėje nurodytoje jo administruojamoje sistemoje, viešai paskelbia šio straipsnio 2–6 dalyse nurodytą informaciją.

2.   Kai vienas iš šio straipsnio 1 dalyje minimų subjektų administruoja nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistemą, jis apie kiekvieną tokią akciją, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, savo įprastomis prekybos valandomis nepertraukiamai viešai skelbia bendrą pavedimų ir su jais susijusių akcijų skaičių pagal kiekvieną kainos lygį, nurodydami penkis geriausius paklausos ir pasiūlos kainos lygius.

3.   Kai vienas iš šio straipsnio 1 dalyje minimų subjektų administruoja kotiravimu pagrįstą prekybos sistemą, apie kiekvieną tokią akciją, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, jis savo įprastomis prekybos valandomis viešai ir nuolat skelbia geriausią kiekvieno rinkos formuotojo tos akcijos paklausos ir pasiūlos kainos lygį, kartu nurodydamas su tomis kainomis susijusias apimtis.

Viešai skelbiamos kotiruojamos kainos – tai tos kainos, kurios atspindi saistančius įsipareigojimus pirkti ir parduoti akcijas bei nurodo kainą ir apimtį akcijų, kurias registruotieji rinkos formuotojai yra pasirengę nupirkti ar parduoti.

Tačiau neįprastomis rinkos sąlygomis ribotą laikotarpį gali būti leidžiamos tik orientacinės, tik pasiūlos arba tik paklausos kainos.

4.   Kai vienas iš šio straipsnio 1 dalyje minimų subjektų administruoja reguliaraus pavedimų knygos aukciono prekybos sistemą, jis kiekvienos tokios akcijos, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, atžvilgiu viešai ir nuolat savo įprastomis prekybos valandomis skelbia kainą, kuri geriausiai atitiktų sistemos prekybos algoritmą, ir apimtį, kurią ta kaina galėtų įvykdyti tos sistemos dalyviai.

5.   Kai vienas iš šio straipsnio 1 dalyje minimų subjektų administruoja prekybos sistemą, kuri nėra išsamiai aprašyta šio straipsnio 2, 3 arba 4 dalyje dėl to, kad ji yra mišri sistema ir yra priskiriama daugiau nei vienai iš šių dalių, arba dėl to, kad kainos nustatymo procesas yra kitoks, jis laikosi skaidrumo iki sandorio sudarymo standarto, užtikrinančio, kad būtų viešai skelbiama atitinkama informacija apie pavedimų kainos lygius arba kiekvienos 1 dalyje nurodytos akcijos kotiruojamas kainas ir komercinį susidomėjimą ta akcija.

Visų pirma viešai skelbiami turėtų būti penki geriausi pasiūlyti pasiūlos ir paklausos kainų lygiai ir (arba) kiekvieno rinkos formuotojo kotiruojamos tos akcijos pasiūlos ir paklausos kainos, jeigu tai leidžiama daryti pagal kainos atskleidimo mechanizmą.

6.   Pagal šio straipsnio 2–5 dalis viešai skelbtinos informacijos santrauka pateikiama II priedo 1 lentelėje.

18 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 2 dalis)

Reikalavimo atšaukimas, pagrįstas rinkos modeliu ir pavedimo arba sandorio rūšimi

1.   Reikalavimus gali atšaukti pagal Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalį kompetentingos institucijos sistemoms, kurias administruoja DPS arba reguliuojama rinka, jeigu tos sistemos atitinka vieną iš šių kriterijų:

a)

jos turi būti pagrįstos prekybos metodika, pagal kurią kaina nustatoma vadovaujantis orientacine kitos sistemos pateikta kaina, kai ta orientacinė kaina yra plačiai skelbiama ir bendrai rinkos dalyvių yra laikoma patikima orientacine kaina;

b)

jos įformina tiesioginius (derybų keliu pasiektus) sandorius su sąlyga, kad kiekvienas iš tokių sandorių atitinka vieną iš šių kriterijų:

i)

jis yra sudaromas dabartinėse pasiūlos ir paklausos kainų ribose, atsispindėtose reguliuojamos rinkos formuotojų arba tą sistemą administruojančios DPS pavedimų knygoje ar nustatytose kainose, arba, kai nenutrūkstama prekyba tomis akcijomis nevyksta, neviršijant tinkamos orientacinės kainos procentinės dalies, kurią sudaro sistemos administratoriaus iš anksto nustatyta procentinė dalis ir orientacinė kaina;

ii)

jam taikomos kitos sąlygos, o ne dabartinė akcijos rinkos kaina.

Taikant b punktą, taip pat turi būti įvykdytos tokios rūšies sandoriui reguliuojamos rinkos arba DPS taisyklėse apibrėžtos kitos sąlygos.

Jeigu sistemos turi kitų funkcijų, nei aprašyta a ir b punktuose, toms kitoms funkcijoms netaikomas reikalavimo atšaukimas.

2.   Reikalavimo atšaukimas, pagrįstas pavedimų rūšimi, pagal Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalį gali būti taikomas tik pavedimams, kuriuos tvarko reguliuojamos rinkos ar DPS naudojamos pavedimų tvarkymo sistemos, prieš atskleisdamos informaciją apie juos rinkai.

19 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 2 dalis)

Nuorodos į tiesioginius sandorius

18 straipsnio 1 dalies b punkte tiesioginis sandoris – tai sandoris, kuriame dalyvauja reguliuojamos rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, dėl kurio susitariama asmeniškai, o jis pats vykdomas reguliuojamoje rinkoje arba DPS ir kai tas narys arba dalyvis atlieka vieną iš šių užduočių:

a)

sudaro sandorius savo sąskaita su kitu nariu arba dalyviu, kuris vykdo veiklą kliento sąskaita;

b)

sudaro sandorius su kitu nariu arba dalyviu, kai abi šalys sandorius vykdo savo sąskaita;

c)

vykdo veiklą ir pirkėjo, ir pardavėjo sąskaita;

d)

veikia pirkėjo sąskaita, kai kitas narys arba dalyvis veikia pardavėjo sąskaita;

e)

prekiauja savo sąskaita pagal kliento pavedimą.

20 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 2 dalis bei 27 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa)

Reikalavimo atšaukimai, susiję su didelės apimties sandoriais

Pavedimas laikomas didelės apimties, palyginti su vidutinio sandorio dydžiu rinkoje, jeigu jis yra lygus ar didesnis už II priedo 2 lentelėje nurodytą minimalų pavedimo dydį. Siekiant palyginti, ar pavedimas yra didelės apimties, palyginti su vidutinio sandorio dydžiu rinkoje, visos akcijos, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, grupuojamos pagal jų vidutinę dienos apyvartą, apskaičiuojamą 33 straipsnyje išdėstyta tvarka.

2 SKIRSNIS

Finansų tarpininkams, nuolatos vykdantiems kliento pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, taikomi skaidrumo reikalavimai iki sandorio sudarymo

21 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 7 punktas)

Investicinės įmonės kaip finansų tarpininko, nuolatos vykdančio kliento pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, nustatymo kriterijai

1.   Kai investicinė įmonė veikia savo sąskaita vykdydama klientų pavedimus už reguliuojamos rinkos arba DPS ribų, ji laikoma finansų tarpininku, nuolatos vykdančiu kliento pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, jeigu ji atitinka šiuos kriterijus, reiškiančius, kad ji vykdo šią veiklą organizuotai, dažnai ir sistemingai:

a)

ši veikla įmonei vaidina svarbų komercinį vaidmenį ir yra vykdoma vadovaujantis ne savo nuožiūra nustatytomis taisyklėmis ar procedūromis;

b)

veiklą vykdo darbuotojai arba tam tikslui skirta automatinė techninė sistema, neatsižvelgiant į tai, ar šie darbuotojai arba ta techninė sistema yra naudojami išimtinai tik šiam tikslui;

c)

klientams ši veikla yra prieinama reguliariai ir nepertraukiamai.

2.   Investicinė įmonė nustoja būti finansų tarpininku, nuolatos vykdančiu kliento pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, vienos arba kelių akcijų atžvilgiu, jeigu ji nebeužsiima šio straipsnio 1 dalyje minėta veikla šių akcijų atžvilgiu, jeigu apie savo ketinimą nebeužsiimti šia veikla ji iš anksto pranešė tais pačiais paskelbimo kanalais, kuriuos ji naudoja savo kotiruojamoms kainoms skelbti, arba – kai tai neįmanoma – pasinaudodama kanalu, kuris jos klientams ir kitiems rinkos dalyviams yra vienodai prieinamas.

3.   Veikla, kai įmonė veikia savo sąskaita vykdydama klientų pavedimus, nelaikoma vykdoma organizuotai, dažnai ir sistemingai, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

veikla vykdoma ad hoc ir nereguliariai dvišaliu pagrindu, sudarant sandorius su didmenine prekyba užsiimančiomis sandorio šalimis ir laikoma verslo santykių, kuriems būdingi didesni sandoriai, nei įprasta toje rinkoje, dalimi;

b)

sandoriai vykdomi kitaip, t. y. jų nevykdo tos sistemos, kuriuos paprastai įmonė naudoja bet kuriai veiklai, kurią ji vykdo veikdama kaip finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto.

4.   Kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų tvarkomas ir skelbiamas visų finansų tarpininkų, nuolatos vykdančių pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, kuriems ji suteikė investicinės įmonės įgaliojimus, sąrašas akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atžvilgiu.

Ji užtikrina, kad sąraše būtų pateikta naujausia informacija, peržiūrėdama jį bent kartą per metus.

Sąrašas pateikiamas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui. Jis laikomas paskelbtu, kai jį paskelbia Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas pagal 34 straipsnio 5 dalį.

22 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnis)

Likvidžių akcijų nustatymas

1.   Laikoma, kad akcija, kuria leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi likvidžią rinką, jeigu ta akcija prekiaujama kasdien, jeigu laisvai apyvartoje esančių tokių akcijų vertė yra ne mažiau kaip 500 mln. EUR ir jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

sandorių akcija skaičiaus dienos vidurkis yra ne mažiau kaip 500;

b)

vidutinė akcijos dienos apyvarta yra ne mažiau kaip 2 mln. EUR.

Tačiau valstybė narė gali akcijoms, kurių atžvilgiu ji yra labiausiai susijusi rinka, nustatyti, kad turi būti taikomos šios abi sąlygos. Šis pranešimas skelbiamas viešai.

2.   Valstybė narė gali nurodyti tai valstybei narei mažiausią likvidžių akcijų skaičių. Mažiausias skaičius negali viršyti 5. Šie nurodymai skelbiami viešai.

3.   Kai, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, valstybė narė būtų labiausiai susijusi rinka likvidžių akcijų skaičiui, mažesniam už mažiausiąjį skaičių, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, tos valstybės narės kompetentinga institucija gali nustatyti vieną ar kelias papildomas likvidžias akcijas su sąlyga, kad akcijų, kurios tokiu būdu laikomos likvidžiomis akcijomis, kurių atžvilgiu ta valstybė narė yra labiausiai susijusi rinka, skaičius neviršija tos valstybės narės nurodyto mažiausiojo skaičiaus.

Kompetentinga institucija nustato papildomas likvidžias akcijas iš eilės mažėjančia tvarka pagal jų vidutinę dienos apyvartą, išskirdama jas iš akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje bei kuriomis prekiaujama kasdien ir kurių atžvilgiu ji yra atitinkama kompetentinga institucija.

4.   Apskaičiuojant šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje minimą laisvai apyvartoje esančios akcijos vertę, neįtraukiami akcijų paketai, viršijantys 5 % visų emitento balsavimo teisių, išskyrus atvejus, kai tokį akcijų paketą kontroliuoja kolektyvinio investavimo subjektas arba pensijų fondas.

Balsavimo teisės apskaičiuojamos remiantis visomis akcijomis, su kuriomis susietos balsavimo teisės, net ir tuo atveju, jei yra laikinai sustabdyta galimybė pasinaudoti tokia teise.

5.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnį, šešias savaites nuo leidimo prekiauti akcija reguliuojamoje rinkoje ši akcija nebus laikoma turinčia likvidžią rinką, jeigu tos akcijos atžvilgiu apytikriai įvertinta bendra rinkos kapitalizacija prasidėjus pirmai prekybos dienai po tokio leidimo prekiauti, suteikto pagal 33 straipsnio 3 dalį, yra mažesnė kaip 500 mln. EUR.

6.   Kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų tvarkomas ir skelbiamas visų likvidžių akcijų, kurių atžvilgiu ji yra kompetentinga institucija, sąrašas.

Ji užtikrina, kad sąraše būtų pateikta naujausia informacija, peržiūrėdama jį bent kartą per metus.

Sąrašas pateikiamas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui. Jis laikomas paskelbtu, kai jį paskelbia Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas pagal 34 straipsnio 5 dalį.

23 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa)

Įprastas rinkos dydis

Siekiant nustatyti likvidžių akcijų įprastą rinkos dydį, šios akcijos sugrupuojamos į klases pagal įvykdytų pavedimų vidutinę vertę II priedo 3 lentelėje nustatyta tvarka.

24 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 1 dalis)

Vyraujančias rinkos sąlygas atspindinčios kotiruojamos kainos

Finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, apie kiekvieną likvidžią akciją, kurios atžvilgiu jis yra tokiu finansų tarpininku, turi tokius duomenis:

a)

kotiruojamą kainą ar kainas, artimas tos pačios akcijos palyginamosioms kotiruojamoms kainoms kitose prekybos vietose;

b)

duomenis apie savo kotiruojamas kainas bei saugo juos 12 mėnesių arba savo nuožiūra pasirinktą ilgesnį laikotarpį.

Ši b punkte išdėstyta pareiga nepažeidžia investicinės įmonės pareigos pagal Direktyvos 2004/39/EB 25 straipsnio 2 dalį kompetentingos institucijos žinioje mažiausiai penkerius metus saugoti duomenis apie visus jos įvykdytus sandorius.

25 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa ir 27 straipsnio 6 dalis)

Finansų tarpininkų, nuolatos vykdančių pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, gautų pavedimų vykdymas

1.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 3 dalies penktą pastraipą, jeigu sandoris susijęs su keliais vertybiniais popieriais, tai laikoma vieno sandorio dalimi, jeigu tas vienas sandoris yra portfelio prekyba, apimanti 10 ar daugiau vertybinių popierių.

Taip pat pavedimas kitomis sąlygomis, nei dabartinė rinkos kaina, – tai bet kuris pavedimas, kuris nėra nei pavedimas įvykdyti sandorį akcijomis vyraujančia rinkos kaina, nei ribotas pavedimas.

2.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 6 dalį, laikoma, kad pavedimų skaičius arba apimtis žymiai viršija nustatytą dydį, jeigu finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, negali įvykdyti šių pavedimų nesukeldamas sau pernelyg didelės rizikos.

Norėdamas nustatyti pavedimų skaičių ir apimtį, kuriuos jis gali įvykdyti nesukeldamas sau pernelyg didelės rizikos, finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, laikydamasis savo rizikos valdymo politikos pagal Komisijos direktyvos 2006/73/EB (6) 7 straipsnį, laikosi ir vykdo nediskriminacinę politiką, pagal kurią atsižvelgiama į sandorių apimtį, įmonės kapitalą, kurį turi įmonė tokios rūšies prekybos rizikai padengti, ir vyraujančias rinkos sąlygas, kuriomis įmonė vykdo savo veiklą.

3.   Kai pagal Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 6 dalį investicinė įmonė riboja pavedimų, kuriuos ji apsiima įvykdyti, skaičių ir apimtį, ji tai išdėsto raštu ir pateikia esamiems ir galimiems klientams susipažinti priemones, skirtas užtikrinti, kad dėl tokio apribojimo nebus diskriminuojami klientai.

26 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa)

Mažmeninis dydis

Taikant Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą, laikoma, kad pavedimas yra didesnio dydžio nei tas, kurio paprastai imasi mažmeninis investuotojas, jeigu jis viršija 7 500 EUR.

3 SKIRSNIS

Reguliuojamoms rinkoms, DPS ir investicinėms įmonėms taikomi skaidrumo reikalavimai po sandorio sudarymo

27 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 28 , 30 ir 45 straipsniai)

Skaidrumo reikalavimas po sandorio sudarymo

1.   Investicinės įmonės, reguliuojamos rinkos ir investicinės įmonės bei rinkos operatoriai, administruojantys DPS, viešai skelbia tokius duomenis apie jų pačių arba – reguliuojamų rinkų arba DPS atvejais – jų sistemose sudarytus sandorius akcijomis, kuriomis buvo leista prekiauti reguliuojamose rinkose:

a)

I priedo 1 lentelės 2, 3, 6, 16, 17, 18 ir 21 punktuose nurodytus duomenis;

b)

nuorodą, kad akcijų mainus lemia kiti veiksniai, o ne galiojančios akcijų rinkos vertės nustatymas, kur taikytina;

c)

nuorodą, kad prekyba buvo tiesioginis sandoris, jeigu taikytina, ir

d)

jei taikytina, bet kokius anksčiau atskleistos informacijos pakeitimus.

Ši informacija skelbiama viešai arba nurodant kiekvieną sandorį arba susumuojant visų tuo pačiu metu už tą pačią kainą vykstančių sandorių ta pačia akcija apimtį ir kainą.

2.   Išimties tvarka finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, užuot nurodydamas šio straipsnio 1 dalies a punkte minimą akcijos sandorio, kurį jis vykdo ta akcija kaip toks finansų tarpininkas, vietą, gali naudoti akronimą „SI“.

Finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, šia teise gali pasinaudoti tik tada, jeigu jis viešai atskleidžia paskutinio kalendorinio ketvirčio suvestinius duomenis, susijusius su sandoriais, kuriuos tos akcijos atžvilgiu jis atliko kaip finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, arba kalendorinio ketvirčio dalies, per kurią tos akcijos atžvilgiu įmonė veikė kaip finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, duomenis. Duomenys paskelbiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui.

Šia teise jis taip pat gali naudotis nuo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos arba nuo tada, kai tos akcijos atžvilgiu įmonė pradeda veikti kaip finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, – priklausomai nuo to, kuri iš šių dienų yra vėliau – iki datos, kai būtina pirmą kartą paskelbti suvestinius ketvirčio duomenis apie akciją.

3.   Šio straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyti suvestiniai ketvirčio duomenys apima šią informaciją apie akciją už atitinkamo kalendorinio ketvirčio kiekvieną prekybos dieną:

a)

didžiausią kainą;

b)

mažiausią kainą;

c)

vidutinę kainą;

d)

akcijų, kuriomis prekiaujama, skaičiaus sumą;

e)

sandorių skaičiaus sumą;

f)

visą kitą informaciją, kurią finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, nutaria atskleisti.

4.   Kai sandorio vykdymui netaikomos reguliuojamos rinkos arba DPS taisyklės, viena iš šių investicinių įmonių, abiem šalims susitarus, užtikrina, kad būtų viešai atskleista ši informacija:

a)

investicinė įmonė, parduodanti tą konkrečią akciją;

b)

investicinė įmonė, veikianti pardavėjo vardu arba jam sudaranti sąlygas įvykdyti sandorį;

c)

investicinė įmonė, veikianti pirkėjo vardu arba jam sudaranti sąlygas įvykdyti sandorį;

d)

investicinė įmonė, perkanti tą konkrečią akciją.

Jei nėra tokio susitarimo, informaciją viešai skelbia ta investicinė įmonė, kuri nustatoma nuosekliai pereinant nuo a punkto iki d punkto, kol pasiekiamas pirmas punktas, taikytinas konkrečiam atvejui.

Šalys imasi visų pagrįstų žingsnių, siekdamos užtikrinti, kad apie sandorį būtų viešai skelbiama kaip apie vieną sandorį. Šiam tikslui du suderinti prekybos sandoriai, vienu metu ir už tą pačią kainą sudaryti su viena šalimi tarpininke, laikomi vienu sandoriu.

28 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 28 , 30 ir 45 straipsniai)

Informacijos skelbimo apie didelius sandorius atidėjimas

Informacijos apie sandorius paskelbimas gali būti atidėtas ne ilgesniam kaip II priedo 4 lentelėje nurodytam laikotarpiui tos klasės akcijai ar sandoriui, jeigu tenkinami šie kriterijai:

a)

sandorį sudarė savo sąskaita veiklą vykdanti investicinė įmonė ir tos įmonės klientas;

b)

to sandorio dydis lygus arba viršija II priedo 4 lentelėje nustatytą atitinkamą mažiausiąjį dydį.

Nustatant šio straipsnio b punkte minimą atitinkamą mažiausiąjį dydį, visos akcijos, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sugrupuojamos pagal vidutinę jų dienos apyvartą, apskaičiuojamą 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 SKIRSNIS

Skaidrumo reikalavimų iki ir po sandorio sudarymo įprastos nuostatos

29 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27 straipsnio 3 dalis, 28 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 dalis, 44 straipsnio 1 dalis ir 45 straipsnio 1 dalis)

Galimybė gauti duomenis iki ir po sandorio sudarymo ir jų paskelbimas

1.   Laikoma, kad reguliuojama rinka, DPS arba finansų tarpininkas, nuolatos vykdantis kliento pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, nuolat skelbia informaciją iki sandorio sudarymo per įprastines prekybos valandas, jeigu ši informacija paskelbiama viešai iškart, kai tik tampa prieinama per reguliuojamos rinkos, DPS ar finansų tarpininko, nuolatos vykdančio pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, prekybos valandas ir išlieka prieinama iki tol, kol yra atnaujinama.

2.   Informacija apie sandorius, vykstančius prekybos vietose įprastomis prekybos valandomis, iki ir po sandorio sudarymo skelbiama kuo realesniu laiku. Bet kuriuo atveju tokia informacija po sandorio skelbiama per tris minutes nuo atitinkamo sandorio.

3.   Informacija, susijusi su portfelio prekyba, skelbiama apie kiekvieną sudėtinį sandorį ir kiek įmanoma realesniu laiku, atsižvelgiant į būtinybę priskirti kainas konkrečioms akcijoms. Kiekvienas sudėtinis sandoris vertinamas atskirai, siekiant nustatyti, ar pagal 28 straipsnį galimas informacijos apie šį sandorį skelbimo atidėjimas.

4.   Informacija po sandorio sudarymo, susijusi su sandoriais, vykstančiais prekybos vietoje, tačiau pasibaigus įprastinėms prekybos valandoms, skelbiama prieš prasidedant kitai prekybos vietos, kurioje įvyko sandoris, prekybos dienai.

5.   Informacija po sandorio sudarymo, susijusi su sandoriais, vykstančiais ne prekybos vietoje, skelbiama:

a)

jeigu sandoris sudaromas konkrečios akcijos labiausiai susijusios rinkos prekybos dieną arba investicinės įmonės įprastomis darbo valandomis, kiek įmanoma realesniu laiku. Bet kuriuo atveju tokia informacija po sandorio skelbiama per tris minutes nuo atitinkamo sandorio;

b)

a punkte nenumatytais atvejais – iš karto prasidėjus investicinės įmonės įprastoms darbo valandoms arba vėliausiai prieš prasidedant kitai su ta akcija labiausiai susijusios rinkos prekybos dienai.

30 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27, 28, 29, 30, 44 ir 45 straipsniai)

Galimybė viešai susipažinti su informacija iki ir po sandorio sudarymo

Taikant Direktyvos 2004/39/EB 27, 28, 29, 30, 44 ir 45 straipsnius ir į šį reglamentą, laikoma, kad informacija iki ir po sandorio sudarymo yra paskelbta arba prieinama visuomenei, jeigu Bendrijoje esantys investuotojai gali ją bendra tvarka gauti vienu iš šių kanalų:

a)

reguliuojamosios rinkos sistemose arba DPS;

b)

naudojantis trečiosios šalies suteiktomis sistemomis;

c)

naudojantis privačiomis priemonėmis.

31 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 22 straipsnio 2 dalis)

Klientų ribotų pavedimų atskleidimas

Laikoma, kad investicinė įmonė atskleidžia klientų ribotus pavedimus, kurie nėra vykdomi nedelsiant, jeigu ji perduoda pavedimą reguliuojamai rinkai ar DPS, administruojančiai pavedimų knygos prekybos sistemą, arba užtikrina, kad pavedimas yra viešas ir jį galima lengvai įvykdyti, kai tik leidžia rinkos sąlygos.

32 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 22 straipsnio 2 dalis, 27, 28, 29, 30, 44 ir 45 straipsniai)

Informacijos paskelbimo viešai priemonės

Bet kokios informacijos viešo paskelbimo priemonės, taikant 30 ir 31 straipsnius, atitinka šias sąlygas:

a)

jos turi apimti visus pagrįstus veiksmus, būtinus užtikrinti viešai skelbtinos informacijos patikimumą, nuolatinę klaidų stebėseną ir pastebėtų klaidų ištaisymą nedelsiant;

b)

jos turi padėti konsoliduoti iš kitų šaltinių gautus panašius duomenis;

c)

turi užtikrinti, kad visuomenei būtų sudarytos galimybės nediskriminaciniu komerciniu pagrindu ir pagrįstomis sąnaudomis susipažinti su informacija.

33 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27, 28, 29, 30, 44 ir 45 straipsniai)

Akcijų, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, apskaičiavimai ir įverčiai

1.   Kiekvienos akcijos, kuria buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atžvilgiu kompetentinga institucija pasirūpina, iškart pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams, atlikti tokius su ta akcija susijusius skaičiavimus:

a)

vidutinę dienos apyvartą;

b)

sandorių skaičiaus dienos vidurkį;

c)

akcijoms, kurios tenkina 22 straipsnio 1 dalies a arba b punkte (priklausomai nuo to, kuris taikytinas) išdėstytas sąlygas, – laisvai apyvartoje esančių akcijų vertę gruodžio 31 d.;

d)

jeigu akcija yra likvidi akcija, – vidutinę įvykdytų pavedimų vertę.

Ši dalis ir 2 dalis netaikoma akcijai, kuria pirmą kartą buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje likus ne daugiau kaip keturioms savaitėms iki kalendorinių metų pabaigos.

2.   Apskaičiuojant vidutinę dienos apyvartą, vidutinę įvykdytų pavedimų vertę ir sandorių skaičiaus dienos vidurkį, atsižvelgiama į visus pavedimus, susijusius su konkrečia akcija, įvykdytus Bendrijoje nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., arba, kur taikytina, per tą metų laikotarpį, per kurį akcija buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir prekyba ja reguliuojamoje rinkoje nebuvo sustabdyta.

Apskaičiuojant vidutinę dienos apyvartą, vidutinę įvykdytų pavedimų vertę ir sandorių, susijusių su konkrečia akcija, skaičiaus dienos vidurkį, neįtraukiamos atitinkamos tos akcijos atžvilgiu kompetentingos institucijos valstybėje narėje ne prekybos dienos.

3.   Prieš pirmą kartą leisdama prekiauti akcija reguliuojamoje rinkoje, tos akcijos atžvilgiu kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų pateikti tos akcijos vidutinės dienos apyvartos ir rinkos kapitalizavimo, koks jis bus pirmosios prekybos dienos pradžioje, įvertinimai ir, jeigu apytikriai įvertinta rinkos kapitalizacija siekia 500 mln. EUR ar daugiau:

a)

sandorių skaičiaus dienos vidurkį, o toms akcijoms, kurios tenkina 22 straipsnio 1 dalies a arba b punkte (priklausomai nuo to, kuris taikytinas) išdėstytas sąlygas – laisvai apyvartoje esančių akcijų vertę;

b)

jeigu akcija yra įvertinta kaip likvidi akcija – vidutinę atliktų pavedimų vertę;

Atliekant šiuos apytikrius įvertinimus, atsižvelgiama į šešių savaičių nuo leidimo prekiauti laikotarpį arba į šio laikotarpio pabaigą, priklausomai nuo to, kuris taikytinas, ir ankstesnės prekybos ta akcija bei panašias charakteristikas turinčiomis akcijomis duomenis.

4.   Suteikusi leidimą pirmą kartą prekiauti akcija reguliuojamoje rinkoje, tos akcijos atžvilgiu kompetentinga institucija užtikrina, kad tos akcijos atžvilgiu būtų apskaičiuojami 1 dalies a–d punktuose nurodyti duomenys remiantis pirmųjų keturių prekybos savaičių duomenimis, laikant, kad 1 dalies c punkto nuoroda į gruodžio 31 d. yra nuoroda į pirmųjų keturių prekybos savaičių pabaigą, kai tik tą įmanoma praktiškai padaryti gavus tokius duomenis, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 22 straipsnio 5 dalyje minimo šešių savaičių laikotarpio pabaigos.

5.   Per kalendorinius metus atitinkamos kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų peržiūrėta ir, jei reikia, perskaičiuota vidutinė dienos apyvarta, dienos vidutinė įvykdytų pavedimų vertė, vidutinis dienos sandorių, susijusių su konkrečia akcija, skaičius bei laisvai apyvartoje esančių vieno emitento akcijų vertė, jeigu įvyko pokyčių, susijusių su konkrečia akcija ar jos emitentu, turinčių ilgalaikį poveikį ankstesniems skaičiavimams.

6.   1–5 dalyse minimi apskaičiavimai, skelbtini ne vėliau kaip 2009 m. kovo mėn. pirmą prekybos dieną, atliekami remiantis duomenimis, susijusiais su valstybės narės, kuri konkrečios akcijos likvidumo atžvilgiu yra labiausiai susijusi rinka, reguliuojama rinka ar rinkomis. Atliekant šiuos apskaičiavimus, 19 straipsnyje apibrėžti tiesioginiai sandoriai neįtraukiami.

34 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 27, 28, 29, 30, 44 ir 45 straipsniai)

Reikalaujamų skaičiavimų ir įverčių rezultatų paskelbimas ir poveikis

1.   Kiekvienų metų kovo mėn. pirmą prekybos dieną kompetentinga institucija užtikrina, kad apie kiekvieną akciją, kurios atžvilgiu ji yra kompetentinga institucija ir kuria buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, būtų viešai skelbiama tokia informacija:

a)

vidutinė dienos apyvarta ir sandorių skaičiaus dienos vidurkis, apskaičiuoti pagal 33 straipsnio 1 ir 2 dalis;

b)

laisvai apyvartoje esančių vieno emitento akcijų vertė ir dienos vidutinė įvykdytų pavedimų vertė, apskaičiuotos pagal 33 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Ši dalis netaikoma akcijoms, kurioms taikoma 33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

2.   Pagal 33 straipsnio 3, 4 arba 5 dalis reikalaujamų skaičiavimų ir įverčių rezultatai paskelbiami kuo galima greičiau, kai tik užbaigiami skaičiavimai ar įverčiai.

3.   1 arba 2 dalyje nurodyta informacija laikoma paskelbta, kai ją paskelbia Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas pagal 5 dalį.

4.   Šiame reglamente:

a)

klasifikavimas, pagrįstas 1 dalyje minėta viešai skelbiama informacija, taikomas 12 mėnesių laikotarpiu, kuris prasideda balandžio 1 d. po paskelbimo ir baigiasi kitų metų kovo 31 d.;

b)

klasifikavimas, pagrįstas 33 straipsnio 3 dalyje numatytais įverčiais, taikomas nuo atitinkamo pirmojo leidimo prekiauti momento iki 22 straipsnio 5 dalyje minėto šešių savaičių laikotarpio pabaigos;

c)

klasifikavimas, pagrįstas pagal 33 straipsnio 4 dalį atliktais apskaičiavimais, taikomas nuo 22 straipsnio 5 dalyje minėto šešių savaičių laikotarpio pabaigos iki:

i)

jeigu šis šešių savaičių laikotarpis pasitaiko laikotarpiu nuo tam tikrų metų sausio 15 d. iki kovo 31 d. (abi dienos imtinai) – kitų metų kovo 31 d.;

ii)

kitu atveju – kovo 31 d. po šio laikotarpio pabaigos.

Tačiau klasifikavimas, pagrįstas 33 straipsnio 5 dalyje nurodytu perskaičiavimu, taikomas nuo paskelbimo dienos iki kitų metų kovo 31 d., jeigu toliau neperskaičiuojama pagal 33 straipsnio 5 dalį.

5.   Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas, remdamasis duomenimis, kuriuos jam pateikė kompetentingos institucijos arba tų kompetentingų institucijų vardu pateiktais duomenimis, savo tinklavietėje skelbia tokius konsoliduotus ir reguliariai atnaujinamus sąrašus:

a)

kiekvieno finansų tarpininko, nuolatos vykdančio pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, akcijos, kuria leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atžvilgiu;

b)

kiekvienos akcijos, kuria leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nurodydamas:

i)

vidutinę dienos apyvartą, sandorių skaičiaus dienos vidurkį, o toms akcijoms, kurios tenkina 22 straipsnio 1 dalies a arba b punkte (priklausomai nuo to, kuris taikytinas) išdėstytas sąlygas – laisvai apyvartoje esančių akcijų vertę;

ii)

jeigu akcija yra likvidi akcija – vidutinę atliktų pavedimų vertę ir įprastinį tos akcijos rinkos dydį;

iii)

jeigu akcija yra likvidi akcija, kuri buvo paskirta kaip papildoma likvidi akcija pagal 22 straipsnio 3 dalį – ją tokia paskyrusios kompetentingos institucijos pavadinimą; bei

iv)

atitinkamą kompetentingą instituciją.

6.   Kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija būtų paskelbta 2007 m. liepos mėn. pirmą prekybos dieną, remiantis 2006 m. balandžio 1 d.–2007 m. kovo 31 d. laikotarpio duomenimis. Nukrypstant nuo šio straipsnio 4 dalies, tokiu paskelbimu pagrįsta klasifikacija taikoma penkių mėnesių laikotarpiui, kuris prasideda 2007 m. lapkričio 1 d. ir baigiasi 2008 m. kovo 31 d.

V DALIS

LEIDIMAS PREKIAUTI FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS

35 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 dalis)

Perleidžiami vertybiniai popieriai

1.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 dalį, perleidžiami vertybiniai popieriai laikomi laisvai cirkuliuojančiais, jeigu sandorio šalys gali jais prekiauti, o vėliau juos perleisti be jokių apribojimų ir jeigu tos pačios klasės vertybiniai popieriai, kaip ir konkretus vertybinis popierius, gali būti pakeičiami.

2.   Perleidžiami vertybiniai popieriai, kuriems taikomi apribojimai sandorio atžvilgiu, nelaikomi laisvai cirkuliuojančiais, nebent nėra tikėtina, šis apribojimas gali iškreipti rinką.

3.   Nevisiškai apmokėti perleidžiami vertybiniai popieriai gali būti laikomi laisvai cirkuliuojančiais, jeigu buvo imtasi priemonių, užtikrinančių, kad tokių vertybinių popierių cirkuliacija nėra apribota, ir kad yra viešai prieinama pakankama informacija apie tai, kad šie vertybiniai popieriai nėra visiškai apmokėti, ir apie šio fakto pasekmes akcininkams.

4.   Pasinaudodama teise savo nuožiūra spręsti dėl leidimo prekiauti akcija, reguliuojama rinka, vertindama, ar akcija galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į:

a)

šių akcijų viešą išplatinimą;

b)

tokią istorinę informaciją, informaciją apie emitento veiklą ir veiklą apžvelgiančią informaciją, kurią reikalaujama parengti pagal Direktyvą 2003/71/EB arba kuri yra arba bus viešai prieinama kitokiu būdu.

5.   Perleidžiamai vertybiniai popieriai, kurie pagal Direktyvą 2001/34/EB yra įtraukti į oficialųjį sąrašą ir kurių įtraukimas į sąrašą nėra sustabdytas, laikomi laisvai cirkuliuojančiais ir laikoma, kad jais galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai.

6.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 dalį, vertindama, ar šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto c papunktyje nurodytais perleidžiamais vertybiniais popieriais galima sąžiningai, organizuotai ir efektyviai prekiauti pagal vertybinio popieriaus, kuriuo leidžiama prekiauti, pobūdį, reguliuojama rinka atsižvelgia į tai, ar tenkinami šie kriterijai:

a)

vertybinio popieriaus sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos bei leidžia nustatyti ryšį tarp vertybinio popieriaus kainos ir pagrindinės finansinės priemonės kainos ar kito vertės mato;

b)

pagrindinės finansinės priemonės kaina ar kitas vertės matas yra patikimas ir viešai prieinamas;

c)

yra pakankamai viešai prieinamos tam tikros rūšies informacijos vertybiniam popieriui įvertinti;

d)

priemonėmis, kuriomis nustatoma atsiskaitymo už vertybinį popierių kaina, užtikrinama, kad ši kaina tinkamai atspindi pagrindinės finansinės priemonės kainą ar kitą vertės matą;

e)

jeigu atsiskaitymui už vertybinį popierių, vietoj atsiskaitymo grynaisiais pinigais, būtina arba galima pateikti pagrindinę finansinę priemonę ar turtą, veikia tinkamos atsiskaitymo už tą pagrindinę finansinę priemonę ir jos pateikimo procedūros ir tinkamos priemonės gauti susijusią informaciją apie pagrindinę finansinę priemonę.

36 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 dalis)

Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai

1.   Leisdama prekiauti kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais (neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo įsteigtas pagal Direktyvą 85/611/EEB), reguliuojama rinka įsitikina, kad kolektyvinio investavimo subjektas laikosi arba laikėsi visų registracijos, pranešimo ar kitų procedūrų, kurios yra būtina prekiavimo kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais sąlyga tos reguliuojamos rinkos jurisdikcijoje.

2.   Nepažeisdamos Direktyvos 85/611/EEB ir bet kurių kitų Bendrijos teisės aktų arba nacionalinių teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjektais, valstybės narės gali numatyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų laikymasis nėra būtina sąlyga, kad būtų leidžiama prekiauti kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais reguliuojamoje rinkoje.

3.   Atsižvelgiant į Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 dalį, vertindama, ar atvirojo kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į šiuos aspektus:

a)

šių investicinių vienetų viešą išplatinimą;

b)

į tai, ar yra atitinkamos rinkos formavimo priemonės arba ar schemos valdymo įmonė teikia investuotojams tinkamas alternatyvias priemones investiciniams vienetams išpirkti;

c)

į tai, ar, nuolat viešai skelbiant grynąją turto vertę, investicinių vienetų vertė yra pakankamai skaidriai pateikiama investuotojams.

4.   Atsižvelgiant į Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 dalį, vertindama, ar uždarojo kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į šiuos aspektus:

a)

šių investicinių vienetų viešą išplatinimą;

b)

į tai, ar investicinių vienetų vertė pateikiama pakankamai skaidriai investuotojams, arba skelbiant viešai informaciją apie fondo investavimo strategiją, arba reguliariai viešai skelbiant grynąją turto vertę.

37 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 40 straipsnio 1 ir 2 dalys)

Išvestinės priemonės

1.   Leisdamos prekiauti Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose išvardytų rūšių finansinėmis priemonėmis, reguliuojamos rinkos įsitikina, kad yra tenkinamos šios sąlygos:

a)

finansinę priemonę sukuriančios sutarties sąlygos turi būti aiškios ir nedviprasmiškos bei leisti nustatyti ryšį tarp tos finansinės priemonės kainos ir pagrindinės finansinės priemonės kainos ar kito vertės mato;

b)

pagrindinės finansinės priemonės kaina ar kitas vertės matas turi būti patikimas ir viešai prieinamas;

c)

turi būti pakankamai viešai skelbiamos tam tikros rūšies informacijos išvestinei finansinei priemonei įvertinti;

d)

priemonėmis, kuriomis nustatoma atsiskaitymo už vertybinį popierių kaina, turi būti užtikrinama, kad ši kaina tinkamai atspindėtų pagrindinės finansinės priemonės kainą ar kitą vertės matą;

e)

jeigu atsiskaitymui už vertybinį popierių, vietoj atsiskaitymo grynaisiais pinigais, būtina arba galima pateikti pagrindinę finansinę priemonę arba turtą, turi būti tinkamos procedūros, kad rinkos dalyviai galėtų gauti susijusią informaciją apie pagrindinę finansinę priemonę, bei tinkamos atsiskaitymo už tą pagrindinę finansinę priemonę ir jos pateikimo procedūros.

2.   Jeigu šios atitinkamos finansinės priemonės yra Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 5, 6, 7 arba 10 punktuose išvardytų rūšių, šio straipsnio 1 dalies b punktas netaikomas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

turi būti tikėtina, kad šią finansinę priemonę sukuriančioje sutartyje yra numatytas būdas atskleisti informaciją rinkai arba rinkai sudaromos sąlygos įvertinti pagrindinės finansinės priemonės kainą ar kitą vertės matą (kai ta kaina ar kitas vertės matas nėra viešai skelbiami kitais būdais);

b)

reguliuojama rinka turi užtikrinti, kad yra įdiegtos tinkamos priežiūros priemonės, leidžiančios prižiūrėti ir stebėti prekybą tokiomis finansinėmis priemonėmis ir atsiskaitymą už jas;

c)

reguliuojama rinka turi užtikrinti, kad atsiskaitymą ir pateikimą, neatsižvelgiant į tai, ar tai būtų fizinis pateikimas, ar atsiskaitymas grynaisiais pinigais, būtų galima atlikti laikantis tas finansines priemones sukuriančių sutarčių terminų ir sąlygų.

VI SKYRIUS

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

38 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

Kitų išvestinių finansinių priemonių požymiai

1.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 7 punktą, laikoma, kad sutartis, kuri nėra neatidėliotino sandorio sutartis pagal šio straipsnio 2 dalies apibrėžimą ir kuriai netaikoma 4 dalis, turi kitų išvestinių finansinių priemonių požymių ir neskirta komerciniams tikslams, jeigu ji tenkina šias sąlygas:

a)

ji atitinka vieną iš šių kriterijų grupių:

i)

ja prekiaujama trečiojoje šalyje, kuri atlieka panašias funkcijas, kaip ir reguliuojama rinka arba DPS;

ii)

ja aiškiai galima prekiauti reguliuojamoje rinkoje, DPS arba tokioje trečiosios šalies prekybos sistemoje arba jai taikomos jų taisyklės;

iii)

ji aiškiai apibrėžiama esanti lygiavertė sutarčiai; kuria prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, DPS arba tokioje trečiosios šalies prekybos sistemoje;

b)

už ją atsiskaito kliringo namai arba kitas subjektas, atliekantis tokias pačias kaip pagrindinės sandorio šalies funkcijas, arba sutarties atžvilgiu egzistuoja veikiančios apmokėjimo sistemos arba yra nustatytas reikalavimas įmokėti garantinę sumą;

c)

normomis nustatyta, kad ypač kaina, lotas, pateikimo data ir kitos sąlygos nustatomos išimtinai remiantis reguliariai skelbiamomis kainomis, standartiniais lotais arba standartinėmis pateikimo datomis.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalį, neatidėliotina sutartis – sutartis dėl biržos prekės, turto arba teisės pardavimo, kurios sąlygos nustato, kad pateikimą numatoma atlikti per ilgesnįjį iš šių laikotarpių:

a)

dvi prekybos dienos;

b)

laikotarpis, kuris paprastai rinkoje taikomas tai biržos prekei, turtui arba teisei kaip įprastas pateikimo laikotarpis.

Tačiau sutartis nėra neatidėliotina sutartis, jeigu, neatsižvelgiant į jos aiškias sąlygas, sutarties šalys yra susitarusios, kad pagrindinės priemonės pateikimas turi būti atidėtas ir neatliekamas tam tikrą laikotarpį, paminėtą pirmoje pastraipoje.

3.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 10 punktą, išvestinės priemonės sutartis, susijusi su tame skirsnyje arba 39 straipsnyje minima pagrindine priemone, laikoma turinčia kitų išvestinių finansinių priemonių požymių, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

už šią sutartį atsiskaitoma grynais pinigais arba galima atsiskaityti grynais pinigais vienos ar kelių šalių pasirinkimu (dėl kitokių priežasčių nei įsipareigojimų nevykdymas ar kitoks nutraukimo įvykis);

b)

šia sutartimi yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba DPS;

c)

šios sutarties atžvilgiu tenkinamos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

4.   Taikant Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 7 punktą, laikoma, kad sutartis yra skirta komerciniams tikslams ir, taikant to priedo C skirsnio 7 ir 10 punktus, neturinti kitų išvestinių finansinių priemonių požymių, jeigu ją sudaro energijos perdavimo sistemos, energijos subalansavimo mechanizmų arba vamzdynų tinklo operatorius ar administratorius arba ji yra sudaroma tokių operatorių arba administratorių, ir ji yra būtina, kad bet kuriuo nustatytu laiku būtų galima išlaikyti energijos tiekimo ir naudojimo pusiausvyrą.

39 straipsnis

(Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

Išvestinės priemonės, išvardytos Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 10 punkte

Be Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 10 punkte išvardytų išvestinių priemonių rūšių, jeigu tenkinami kiti tame skirsnyje ir 38 straipsnio 3 dalyje išvardyti kriterijai, tam skirsniui bus priskirta išvestinės priemonės sutartis, susijusi su bet kuriuo iš toliau išvardytųjų vienetų:

a)

telekomunikacijų dažnių diapazonu;

b)

biržos prekės saugyklos talpa;

c)

su biržos prekėmis susijusiais perdavimo arba pervežimo pajėgumais, neatsižvelgiant, ar perdavimas arba pervežimas vykdomas kabeliu, vamzdynu ar kitomis priemonėmis;

d)

pašalpa, kreditu, leidimu, teise arba panašiu turtu, tiesiogiai susijusiu su energijos, gautos iš atsinaujinančių šaltinių, tiekimu, paskirstymu ar vartojimu;

e)

geologiniu, aplinkos ar kitokiu fiziniu kintamu dydžiu;

f)

bet kuriuo kitu pakeičiamu turtu arba teise (išskyrus teisę gauti paslaugą), kurią galima perleisti;

g)

indeksu arba priemone, susijusia su sandorių bet kokiu turtu, teise, paslauga arba įsipareigojimais kaina arba verte ar apimtimi.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40 straipsnis

Peržiūrėjimas

1.   Mažiausiai kas dvejus metus, pasikonsultavusi su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu, Komisija iš naujo įvertina šiame reglamente pateiktą „sandorio“ apibrėžimą, II priede pateiktas lenteles ir 22 straipsnyje nurodytų likvidžių akcijų nustatymo kriterijus.

2.   Pasikonsultavusi su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu, Komisija peržiūri 38 ir 39 straipsnių nuostatas, susijusias su kriterijais, kuriais remiantis nustatoma, kurios priemonės laikytinos turinčiomis kitų išvestinių finansinių priemonių požymių arba skirtos komerciniams tikslams, arba kurios priskiriamos Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 10 punktui, jeigu tenkinami kiti šioms priemonėms taikomi kriterijai, išdėstyti tame skirsnyje.

Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai tuo pačiu metu, kai ji parengia savo ataskaitas pagal Direktyvos 2004/39/EB 65 straipsnio 3 dalies a ir d punktus.

3.   Komisija, ne vėliau kaip po dvejų metų pradėjus taikyti šį reglamentą, pasikonsultavusi su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu, peržiūri II priedo 4 lentelę ir praneša šios peržiūros rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2007 m. lapkričio 1 d., išskyrus 11 straipsnį ir 34 straipsnio 5 ir 6 dalis, kurie taikomi nuo 2007 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/31/EB (OL L 114, 2006 4 27, p. 60).

(2)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(3)  OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).

(4)  OL L 191, 2001 7 13, p. 43.

(5)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 26 p.


I PRIEDAS

1 lentelė

Pildytinų laukų sąrašas

Lauko identifikatorius

Aprašymas

1.

Ataskaitą teikiančios įmonės identifikavimas

Unikalus sandorį įvykdžiusios įmonės atpažinimo kodas.

2.

Prekybos diena

Prekybos diena, kurią buvo įvykdytas sandoris.

3.

Prekybos laikas

Sandorio įvykdymo laikas, kurį vietos laiku nurodo kompetentinga institucija, kuriai bus pranešta apie sandorį, ir pagrindas, kuriuo remiantis pranešama apie sandorį, nurodytas suderintuoju pasauliniu laiku (UTC) +/- valandos.

4.

Pirkimo (pardavimo) rodiklis

Parodo, ar ataskaitą teikiančios investicinės įmonės atžvilgiu tai buvo pirkimo ar pardavimo sandoris, o jeigu tai yra ataskaita klientui, tai – kliento atžvilgiu.

5.

Prekybos pajėgumai

Parodo, ar įmonė įvykdė sandorį:

savo sąskaita (savo vardu arba kliento vardu),

kliento sąskaita ir jo vardu.

6.

Priemonės identifikavimas

Atpažinimo informaciją sudaro:

unikalus kodas, dėl kurio nusprendžia kompetentinga institucija (jeigu tokia yra), kuriai pateikiama ataskaita, identifikuojantis įvykdytą finansinės priemonės sandorį,

jeigu konkreti finansinė priemonė neturi unikalaus identifikavimo kodo, ataskaitoje privaloma pateikti priemonės pavadinimą arba – išvestinės priemonės sutarties atveju – sutarties požymius.

7.

Priemonės kodo rūšis

Kodo rūšis, naudojama pranešti apie priemonę.

8.

Pagrindinės priemonės identifikavimas

Priemonės identifikavimas, taikytinas vertybiniam popieriui, kuris yra pagrindinis turtas pagal išvestinės priemonės sutartį, taip pat perleidžiamam vertybiniam popieriui, priskiriamam Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 18 punkto c papunkčiui.

9.

Pagrindinės priemonės identifikavimo kodo rūšis

Kodo rūšis, naudojama pranešti apie pagrindinę priemonę.

10.

Priemonės rūšis

Finansinės priemonės, kurios atžvilgiu vykdomas sandoris, suderintas klasifikavimas. Aprašyme bent jau privaloma nurodyti, ar priemonė priklauso kuriai nors aukščiausio lygio kategorijų, kaip nurodyta vienodame tarptautiniame finansinių priemonių klasifikavimo standarte.

11.

Išpirkimo terminas

Obligacijos ar kitos formos skolos vertybinio popieriaus išpirkimo terminas arba išvestinės priemonės sutarties vykdymo data (išpirkimo terminas).

12.

Išvestinės priemonės rūšis

Išvestinės priemonės rūšies suderintas aprašymas turėtų būti atliktas remiantis viena iš aukščiausio lygio kategorijų, kaip nurodyta vienodame tarptautiniame finansinių priemonių klasifikavimo standarte.

13.

Pardavimo (pirkimo) pasirinkimo sandoris

Patikslinimas, ar pasirinkimo sandoris ar bet kuri kita finansinė priemonė yra pardavimo ar pirkimo sandoris.

14.

Iš anksto nustatyta kaina

Iš anksto nustatyta pasirinkimo sandorio ar kitos finansinės priemonės kaina.

15.

Kainos daugiklis

Konkrečios finansinės priemonės investicinių vienetų viename prekybos lote skaičius; pavyzdžiui, vienos sutarties išvestinių priemonių ar vertybinių popierių skaičius.

16.

Vieneto kaina

Vertybinio popieriaus ar išvestinės priemonės sutarties kaina be komisinio atlygio ir (jeigu reikia) sukauptų palūkanų. Skolos finansinės priemonės atveju kaina gali būti nurodyta valiuta ar išreikšta kaip procentinis dydis.

17.

Kainos žymėjimas

Valiuta, kuria išreikšta kaina. Jeigu obligacijos ar kitos rūšies skolos vertybinio popieriaus atveju buvo pateiktas procentinis kainos dydis, būtina nurodyti šį procentinį dydį.

18.

Kiekis

Finansinių priemonių investicinių vienetų skaičius, nominali obligacijų vertė arba į sandorį įtrauktų išvestinių priemonių sutarčių skaičius.

19.

Kiekio žymėjimas

Nuoroda, ar kiekis pažymi finansinių priemonių investicinių vienetų skaičių, nominalią obligacijų vertę arba išvestinių priemonių sutarčių skaičių.

20.

Sandorio šalis

Sandorio šalies identifikavimo informacija. Identifikuojama nurodant:

jeigu sandorio šalis yra investicinė įmonė – tos įmonės unikalus kodas, kurį nustato kompetentinga institucija, kuriai pateikiama ataskaita,

jeigu sandorio šalis yra reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema (DPS) arba subjektas, veikiantis kaip jos pagrindinė sandorio šalis – unikalus suderintas identifikavimo kodas tai rinkai, DPS arba subjektui, veikiančiam kaip jos pagrindinė sandorio šalis, kaip nurodyta pagal šio reglamento 13 straipsnio 2 dalį to subjekto buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos paskelbtame sąraše,

jeigu sandorio šalis nėra investicinė įmonė, reguliuojama rinka, DPS arba subjektas, veikiantis kaip pagrindinė sandorio šalis, ji turėtų būti identifikuojama kaip sandorį įvykdžiusios investicinės įmonės „klientas“.

21.

Vietos identifikavimas

Prekybos vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, identifikavimas. Identifikuojama nurodant:

kai vieta yra prekybos vieta: jos unikalų suderintą identifikavimo kodą,

kitais atvejais: kodą „nebiržinė rinka“.

22.

Sandorio identifikavimo numeris

Unikalus identifikavimo numeris, kurį sandoriui suteikė investicinė įmonė arba trečioji šalis, jos vardu teikianti ataskaitą.

23.

Anuliavimo žyma

Nuoroda, ar sandoris buvo anuliuotas.

2 lentelė

Išsamesnė informacija kompetentingų institucijų naudojimui

Lauko identifikatorius

Aprašymas

1.

Ataskaitą teikiančios įmonės identifikavimas

Jei 1 priedo 1 lentelėje minimo unikalaus kodo nepakanka sandorio šaliai identifikuoti, kompetentingos institucijos turėtų sukurti atitinkamas priemones, užtikrinančias sandorio šalies identifikavimą.

6.

Priemonės identifikavimas

Konkrečiai finansinei priemonei taikytinas visų kompetentingų institucijų tarpusavyje sutartas unikalusis kodas.

20.

Sandorio šalis

Jei 1 priedo 1 lentelėje minimo unikalaus kodo arba unikalaus suderinto identifikavimo kodo nepakanka sandorio šaliai identifikuoti, kompetentingos institucijos turėtų sukurti atitinkamas priemones, užtikrinančias sandorio šalies identifikavimą.


II PRIEDAS

1 lentelė

Pagal 17 straipsnį viešai skelbtina informacija

Sistemos rūšis

Sistemos aprašymas

Pagal 17 straipsnį viešai skelbtinos informacijos santrauka

Nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

Sistema, kuri pagal pavedimų knygą ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo, nenutrūkstamai lygina pavedimus parduoti su juos atitinkančiais pavedimais pirkti, remdamasi geriausia turima kaina.

Bendras pavedimų ir su jais susijusių akcijų skaičius pagal kiekvieną kainos lygį, nurodant ne mažiau kaip penkis geriausius pasiūlytus paklausos ir pasiūlos kainos lygius.

Kotiravimu pagrįsta prekybos sistema

Sistema, kurioje sandoriai vykdomi remiantis tvirtomis kotiruojamomis kainomis, kurios nepertraukiamai skelbiamos dalyviams; o tam rinkos formuotojai rinkos turi išlaikyti kotiruojamas kainas tokio lygio, kad būtų subalansuoti narių ir dalyvių poreikiai, kad jie galėtų atlikti komercinės apimties sandorius, ir rinkos formuotojams galima rizika.

Geriausia paklausos ir pasiūlos kaina pagal kiekvieno rinkos formuotojo pasiūlytą tos akcijos kainą, kartu su apimtimis, susijusiomis su tomis kainomis.

Reguliaraus pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

Sistema, kuri palygina pavedimus pagal reguliarų aukcioną ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo.

Kaina, pagal kurią aukciono prekybos sistema geriausiai atitiktų savo prekybos algoritmą ir apimtį, kurią būtų galima įvykdyti ta kaina.

Prekybos sistema, neapibūdinta pirmose trijose eilutėse

Mišri sistema, priskiriama dviem ar daugiau iš šių pirmųjų trijų eilučių, kai kainos nustatymo procesas yra kitoks, nei taikomas pirmose trijose eilutėse aprašytų tipų sistemoms.

Atitinkama informacija apie pavedimų lygius arba kotiruojamas kainas ir komercinį susidomėjimą; visų pirma nurodant penkis geriausius pasiūlytus pasiūlos ir paklausos kainų lygius ir (arba) kiekvieno rinkos formuotojo kotiruojamas tos akcijos pasiūlos ir paklausos kainas, jeigu tą leidžia daryti kainos atskleidimo mechanizmas.

2 lentelė

Dideli pavedimai, palyginti su įprastu sandorio dydžiu rinkoje

(EUR)

Klasė pagal vidutinę dienos apyvartą

(VDA)

VDA < 500 000

500 000 ≤ VDA < 1 000 000

1 000 000 ≤ VDA < 25 000 000

25 000 000 ≤ VDA < 50 000 000

VDA ≥ 50 000 000

Mažiausia suma, kad pavedimas būtų laikomas dideliu, palyginti su įprastu sandorio dydžiu rinkoje

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

3 lentelė

Įprasti rinkos dydžiai

(EUR)

Klasė pagal vidutinę pavedimų vertę

(VPV)

VPV < 10 000

10 000 ≤ VPV < 20 000

20 000 ≤ VPV < 30 000

30 000 ≤ VPV < 40 000

40 000 ≤ VPV < 50 000

50 000 ≤ VPV < 70 000

70 000 ≤ VPV < 90 000

ir t. t.

Įprastas rinkos dydis

7 500

15 000

25 000

35 000

45 000

60 000

80 000

ir t. t.

4 lentelė

Informacijos paskelbimo atidėjimo ribinės vertės ir terminai

Lentelėje toliau pateiktas leistinas informacijos paskelbimo atidėjimo terminas pagal kiekvieną akcijų klasę, nurodant vidutinę dienos apyvartą (VDA) ir atitinkamą mažiausiąjį sandorio dydį, kad būtų leidžiama vėluoti to tipo akcijos atžvilgiu.

 

Akcijų klasė pagal vidutinę dienos apyvartą (VDA)

VDA < 100 000 EUR

100 000 EUR ≤ VDA < 1 000 000 EUR

1 000 000 EUR ≤ VDA < 50 000 000 EUR

VDA ≥ 50 000 000 EUR

Mažiausias leistinas sandorio dydis, kad būtų leistinas vėlavimas

Leistinas informacijos paskelbimo atidėjimo terminas

60 minučių

10 000 EUR

Didesnis iš 5 % VDA ir 25 000 EUR

Mažesnis iš 10 % VDA ir 35 000 000 EUR

Mažesnis iš 10 % VDA ir 75 000 000 EUR

180 minučių

25 000 EUR

Didesnis iš 15 % VDA ir 75 000 EUR

Mažesnis iš 15 % VDA ir 5 000 000 EUR

Mažesnis iš 20 % VDA ir 15 000 000 EUR

Iki prekybos dienos pabaigos (arba pratęsiama iki kitos prekybos dienos vidurdienio, jeigu prekyba vyko dvi paskutines prekybos dienos valandas)

45 000 EUR

Didesnis iš 25 % VDA ir 100 000 EUR

Mažesnis iš 25 % VDA ir 10 000 000 EUR

Mažesnis iš 30 % VDA ir 30 000 000 EUR

Iki kitos prekybos dienos, einančios po dienos, kai įvyko prekyba, pabaigos

60 000 EUR

Didesnis iš 50 % VDA ir 100 000 EUR

Didesnis iš 50 % VDA ir 1 000 000 EUR

100 % VDA

Iki antros prekybos dienos, einančios po dienos, kai įvyko prekyba, pabaigos

80 000 EUR

100 % VDA

100 % VDA

250 % VDA

Iki trečios prekybos dienos po prekybos dienos pabaigos

 

250 % VDA

250 % VDA

 


Top