EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1195

2006 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1195/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 206–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; panaikino 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1195/oj

8.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1195/2006

2006 m. liepos 18 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies a punktą ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija atliko su atliekomis susijusių Reglamento Nr. (EB) 850/2004 nuostatų įgyvendinimo tyrimą.

(2)

Reglamento Nr. (EB) 850/2004 IV priede siūloma leistina koncentracija yra tinkamiausia tam, kad būtų užtikrintas aukštas žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis patvariųjų organinių teršalų naikinimo arba jų negrįžtamos transformacijos procesų atveju.

(3)

Dar nėra nusistovėjusio tinkamo analizės metodo toksafeno, 670 medžiagų mišinio, bendrai koncentracijai nustatyti. Tačiau, atliekant pirmiau minėtą tyrimą Europos Sąjungoje nebuvo aptikta jokių iš toksafeno susidedančių, sudėtyje toksafeno turinčių arba juo užterštų atsargų. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad visais atvejais, kai atliekose buvo aptikta pesticidų, kurių sudėtyje yra patvariųjų organinių teršalų, jų koncentracija paprastai buvo didelė, palyginus su siūloma leistina koncentracija. Naudojamus analizės metodus toksafeno kiekiui nustatyti šiame reglamente kol kas galima laikyti lyiaverčiais.

(4)

Leistina PCDF/PCDD koncentracija išreiškiama toksinio ekvivalento koncentracija („TEQ“), remiantis 1998 m. Pasaulio sveikatos organizacijos toksinio ekvivalentiškumo faktoriais („TEF“). Apie dioksinų tipo PCB turimų duomenų nepakanka tam, kad tuos junginius būtų galima įtraukti į TEQ.

(5)

Heksachlorcikloheksanas (HCH) yra įvairių izomerų techninio mišinio pavadinimas. Pastangos užbaigti jų analizę būtų neproporcingos. Tik alfa-, beta- ir gama-HCH yra toksikologiškai svarbūs. Todėl leistina koncentracija yra taikoma tik jiems. Dauguma standartinių analitinių mišinių, kuriuos galima įsigyti, naudojamų šios junginių klasės analizei atlikti, galima nustatyti tik šiuos izomerus.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 850/2004 17 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas po 2006 m. sausio 25 d. vykusių konsultacijų to reglamento 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nepateikė nuomonės apie šiame reglamento nustatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 IV priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Medžiagų, kurioms taikomos 7 straipsnio nuostatos dėl atliekų tvarkymo, sąrašas

Medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

Aldrinas

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Chlordanas

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrinas

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrinas

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachloras

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksachlorbenzenas

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mireksas

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafenas

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordekonas

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

alfa-, beta- ir gama-HCH bendras kiekis

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 ir 200-401-2

50 mg/kg

Heksabrombifenilas

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Prireikus naudojamas Europos standartuose EN 12766-1 ir EN 12766-2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

(2)  Leistina koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001“


Top