Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1083R(01)

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, klaidų ištaisymas ( OL L 210, 2006 7 31 )

OJ L 239, 1.9.2006, p. 248–250 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/corrigendum/2006-09-01/oj

1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/248


2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 210, 2006 m. liepos 31 d. )

76 puslapyje IV priedą skaityti taip:

IV PRIEDAS

Išlaidų kategorijos

(nurodytos 9 straipsnio 3 dalyje)

 

Tikslai: konvergencija ir regioninis konkurencingumas ir užimtumas

 

Tikslas: „konvergencija“ ir regionai, nurodyti 8 straipsnio 2 dalyje, nepažeidžiant sprendimo, priimto pagal Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 5 straipsnio 3 dalies paskutinę pastraipą.

Kodas

Prioritetinės temos

 

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP), inovacijos ir verslumas

01

MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose

02

MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus, jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos kompetencijos centrai.

03

Technologijų perdavimas ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažųjų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų rūšių aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei technologijų polių (mokslo ir technologijų parkų, technopolių ir t. t.) bendradarbiavimo tinklų tobulinimas.

04

Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių tyrimų centruose)

05

Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių grupėms paslaugos

06

Parama MVĮ skatinant aplinką tausojančius produktus ir gamybos procesus (veiksmingos aplinkos valdymo sistemos įdiegimas, taršos prevencijos technologijų patvirtinimas ir naudojimas, švarių technologijų integravimas bendrovės gamyboje).

07

Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos technologijos, naujų bendrovių prie universitetų steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).

08

Kitos investicijos į bendroves

09

Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

 

Informacinė visuomenė

10

Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant plačiajuosčio interneto tinklus)

11

Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga, saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.)

12

Informacijos ir ryšio technologijos (TEN-IRT)

13

Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams (e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir t. t.)

14

Paslaugos ir taikomosios programos MVĮ (e. komercija, švietimas ir mokymas, tinklai ir t. t.)

15

Kitos priemonės, skirtos gerinti MVĮ prieigą prie IRT ir jų naudojimą

 

Transportas

16

Geležinkeliai

17

Geležinkeliai (TEN-T)

20

Greitkeliai

21

Greitkeliai (TEN-T)

26

Įvairiarūšis transportas

27

Įvairiarūšis transportas (TEN-T)

28

Protingos transporto sistemos

29

Oro uostai

30

Uostai

32

Vidaus vandens keliai (TEN-T)

 

Energija

34

Elektros energija (TEN-E)

36

Gamtinės dujos (TEN-E)

38

Benzino produktai (TEN-E)

39

Atsinaujinanti energija: vėjo

40

Atsinaujinanti energija: saulės

41

Atsinaujinanti energija: biomasės

42

Atsinaujinanti energija: hidroelektrinės, geoterminiai šaltiniai ir kt.

43

Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas

 

Aplinkos apsauga ir rizikos prevencija

52

Švaraus miesto transporto skatinimas

 

Darbuotojų ir bendrovių, įmonių ir verslininkų gebėjimo prisitaikyti didinimas

62

Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas bendrovėse; mokymas ir paslaugos darbuotojams siekiant padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir inovacijų skatinimas.

63

Novatoriškų ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų kūrimas ir platinimas

64

Konkrečių užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų plėtojimas pertvarkant sektorius ir bendroves bei sistemų, skirtų numatyti ekonominius pokyčius ir būsimus reikalavimus, susijusius su darbo vietomis ir gebėjimais, rengimas.

 

Užimtumo ir tvarumo galimybių gerinimas

65

Darbo rinkos institucijų atnaujinimas ir stiprinimas

66

Aktyvių ir prevencinių priemonių įgyvendinimas darbo rinkoje

67

Priemonės, kuriomis skatinamas aktyvus senėjimas ir ilginamas darbingumo amžius

68

Parama savisamdai ir verslo kūrimui

69

Priemonės, skirtos pagerinti užimtumo galimybes ir didinti tvarų moterų dalyvavimą ir pažangą užimtumo srityje siekiant mažinti segregaciją dėl lyties darbo rinkoje, ir derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, sudarant geresnes sąlygas naudotis vaikų priežiūros ir išlaikomų asmenų globos galimybėmis.

70

Konkretūs veiksmai, kuriais didinamas migrantų užimtumas ir taip stiprinama jų socialinė integracija

 

Socialiai pažeidžiamų žmonių socialinės integracijos gerinimas

71

Būdai integruoti ir sugrąžinti į darbą socialiai pažeidžiamus žmones; kova su galimybių dalyvauti darbo rinkoje ir daryti joje pažangą diskriminacija bei įvairovės darbo vietoje pripažinimo skatinimas.

 

Žmogiškojo kapitalo gerinimas

72

Švietimo ir mokymo sistemų reformų kūrimas, diegimas ir įgyvendinimas siekiant plėtoti galimybes gauti darbą, gerinant pradinio ir profesinio švietimo bei mokymo pritaikymą darbo rinkos poreikiams ir atnaujinant mokymo personalo įgūdžius atsižvelgiant į inovacijas ir žiniomis paremtą ekonomiką.

73

Priemonės, skirtos didinti dalyvavimą švietime ir mokyme visą gyvenimą, šiuo tikslu taip pat imantis veiksmų, skirtų sumažinti anksti mokyklą paliekančių asmenų skaičių, lytimi pagrįstą mokymosi dalykų segregaciją ir sudaryti geresnes galimybes gauti kokybišką pradinį profesinį ir paslaugų sektoriaus išsilavinimą ir mokymą.

74

Žmogiškojo potencialo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje plėtojimas, visų pirma skatinant antrosios ir trečiosios pakopų studijas, mokslo darbuotojų mokymą bei užmezgant ryšius tarp universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir įmonių.


Top