EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1082

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)

OL L 210, 2006 7 31, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj

31.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/19


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1082/2006

2006 m. liepos 5 d.

dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 159 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Sutarties 159 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su to straipsnio pirmoje pastraipoje minimais fondais, kad būtų įgyvendintas Sutartyje numatytas ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslas. Vykstant darniam visos Bendrijos teritorijos vystymuisi ir stiprinant ekonominę, socialinę bei teritorinę sanglaudą turėtų būti stiprinamas teritorinis bendradarbiavimas. Todėl tikslinga patvirtinti reikiamas priemones teritorinio bendradarbiavimo įgyvendinimo sąlygoms pagerinti.

(2)

Yra būtinos priemonės, kad būtų žymiai sumažinti sunkumai, kuriuos dėl skirtingų nacionalinės teisės aktų ir procedūrų taikymo patiria valstybės narės, visų pirma regionai ir vietos valdžios institucijos, įgyvendindamos ir valdydamos teritorinio bendradarbiavimo veiksmus.

(3)

Visų pirma atsižvelgiant į po plėtros padidėjusią Bendrijos sausumos ir jūrų sienų apimtį, teritoriniam bendradarbiavimui Bendrijoje būtina sudaryti geresnes sąlygas.

(4)

Paaiškėjo, kad esamos priemonės, pavyzdžiui, Europos ekonominių interesų grupė, nėra pakankamai pritaikytos organizuoti struktūrizuotą bendradarbiavimą pagal 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu įgyvendinamą iniciatyvą INTERREG.

(5)

Europos Tarybos aquis numatytos skirtingos galimybės ir sistemos, kurias naudodamos regioninės ir vietos valdžios institucijos gali bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu. Šia priemone nesiekiama pažeisti tokių sistemų ar numatyti konkrečių bendrų taisyklių, kurios vienodai reglamentuotų visas tokias priemones visoje Bendrijoje.

(6)

2006 m. liepos 5 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (4), padidinamas Europos teritoriniam bendradarbiavimui remti skirtų priemonių skaičius.

(7)

Taip pat yra būtina sudaryti geresnes teritorinio bendradarbiavimo veiksmų įgyvendinimo sąlygas ir vykdyti su juo susijusią tolesnę veiklą Bendrijai neteikiant finansinės paramos.

(8)

Siekiant įveikti sunkumus, sudarančius kliūtis teritoriniam bendradarbiavimui, būtina Bendrijos lygiu sukurti bendradarbiavimo priemonę, suteikiančią galimybę Bendrijos teritorijoje įsteigti juridinio asmens statusą turinčias bendradarbiavimo grupes, vadinamas „Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėmis“ (ETBG). Naudojimasis ETBG turėtų būti neprivalomas.

(9)

Tikslinga, kad ETBG būtų suteiktas įgaliojimas veikti jos narių, visų pirma grupės narių – regioninių ir vietos valdžios institucijų, vardu.

(10)

ETBG užduotys ir kompetencijos turi būti nustatytos susitarime.

(11)

Siekdama įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo programas ar projektus, kuriuos bendrai finansuoja Bendrija, ypač finansuojamas iš struktūrinių fondų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo (5), arba siekdama įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo veiksmus, vykdomus tik valstybių narių, jų regioninių bei vietos valdžios institucijų iniciatyva, ETBG turėtų turėti galimybę veikti su Bendrijos finansine parama arba be jos.

(12)

Turėtų būti nustatyta, kad ETBG įsteigimas neturi poveikio regioninių ir vietos valdžios institucijų bei valstybių narių finansinei atsakomybei už Bendrijos lėšų ir nacionalinių lėšų valdymą.

(13)

Turėtų būti nustatyta, kad susitarimo objektas negali būti regioninių ir vietos valdžios institucijų, veikiančių kaip valstybės institucijos, įgaliojimai, ypač – policijos ir reguliavimo įgaliojimai.

(14)

Būtina, kad ETBG priimtų savo įstatus, nustatytų valdymo organus, apibrėžtų savo biudžeto ir pareigų finansų srityje vykdymo taisykles.

(15)

Teritorinio bendradarbiavimo sąlygos turėtų būti nustatytos remiantis Sutarties 5 straipsnyje numatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą reglamente numatyta tik tai, kas būtina jame numatytiems tikslams pasiekti, kadangi naudojimasis ETBG nėra privalomas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinės sistemos.

(16)

Sutarties 159 straipsnio trečioje pastraipoje nenumatoma, kad į ta nuostata grindžiamus teisės aktus būtų galima įtraukti trečiųjų šalių subjektus. Tačiau priimant Bendrijos priemonę sudaroma galimybė įsteigti ETBG neturėtų pašalinti galimybės trečiųjų šalių subjektams dalyvauti pagal šį reglamentą įsteigtos ETBG veikloje, jei tai leidžiama pagal trečiųjų šalių teisės aktus arba valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

ETBG pobūdis

1.   Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (toliau – ETBG) gali būti įsteigta Bendrijos teritorijoje šiame reglamente numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.   ETBG tikslas – sudaryti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų jos narių peržengiančiam sienas, tarpvalstybiniam, ir (arba) tarpregioniniam bendradarbiavimui (toliau – teritorinis bendradarbiavimas) geresnes sąlygas ir jį skatinti siekiant vienintelio tikslo – sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą.

3.   ETBG yra juridinis asmuo.

4.   Kiekvienoje valstybėje narėje ETBG turi plačiausią teisnumą, suteikiamą juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir juo disponuoti bei samdyti darbuotojus ir būti šalimi teismo procesuose.

2 straipsnis

Taikoma teisė

1.   ETBG reglamentuojama šiomis priemonėmis:

a)

šiuo reglamentu;

b)

kai aiškiai nurodyta šiame reglamente – 8 ir 9 straipsniuose numatytų susitarimo ir įstatų nuostatomis;

c)

šiuo reglamentu nereglamentuojamų ar iš dalies reglamentuojamų klausimų srityje – valstybių narių, kuriose yra EGTB registruota buveinė, teisės aktais.

Pagal Bendrijos ar tarptautinę privatinę teisę prireikus pasirinkti teisės aktus, reglamentuojančius EGTB veiksmus, laikoma, kad EGTB yra valstybės narės, kurioje yra jos registruota buveinė, subjektas.

2.   Tais atvejais, kai valstybę narę sudaro keli teritoriniai vienetai ir kiekviename iš jų yra savos taisyklės dėl taikytinos teisės, 1 dalies c punkte pateikta nuoroda į taikomą teisę laikoma nuoroda į tų vienetų teisę, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės konstitucinę sąrangą.

3 straipsnis

ETBG sudėtis

1.   ETBG sudaro nariai, kurie neviršydami savo kompetencijos pagal nacionalinės teisės aktus priklauso vienai ar kelioms iš šių kategorijų:

a)

valstybės narės;

b)

regioninės institucijos;

c)

vietos institucijos;

d)

viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (6) 1 straipsnio 9 dalies antroje pastraipoje.

Asociacijos, sudarytos iš vienai ar kelioms šioms kategorijoms priklausančių įstaigų, taip pat gali būti nariais.

2.   ETBG sudaro nariai iš ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijos.

4 straipsnis

ETBG įsteigimas

1.   Sprendimas įsteigti ETBG priimamas jos galimų narių iniciatyva.

2.   Kiekvienas galimas narys:

a)

praneša valstybei narei, pagal kurios teisės aktus jis yra sudarytas, apie savo ketinimą dalyvauti ETBG ir

b)

nusiunčia valstybei narei 8 ir 9 straipsniuose nurodyto siūlomo susitarimo ir įstatų kopijas.

3.   Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį, atitinkama valstybė narė patvirtina, atsižvelgdama į savo konstitucinę sąrangą, galimo nario dalyvavimą ETBG, išskyrus atvejus, kai, jos nuomone, toks dalyvavimas nėra suderinamas su šiuo reglamentu ar nacionalinės teisės aktais, įskaitant galimo nario įgaliojimus ir pareigas, arba kai toks dalyvavimas nėra pagrįstas dėl priežasčių, susijusių su tos valstybės narės viešuoju interesu arba viešąja tvarka. Tokiu atveju valstybė narė pateikia pareiškimą, kuriame išdėsto savo nepatvirtinimo priežastis.

Valstybė narė paprastai priima sprendimą per tris mėnesius nuo pagal 2 dalį priimtino pranešimo gavimo dienos.

Spręsdamos dėl galimo nario dalyvavimo ETBG, valstybės narės gali taikyti nacionalines taisykles.

4.   Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurioms teikiami 2 dalyje numatyti pranešimai ir dokumentai.

5.   Nariai susitaria dėl 8 straipsnyje nurodyto susitarimo ir 9 straipsnyje nurodytų įstatų, užtikrindami suderinamumą su valstybių narių sutikimu pagal šio straipsnio 3 dalį.

6.   Valstybės narės šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtina bet kokį susitarimo ar esminį įstatų pakeitimą. Esminiai įstatų pakeitimai yra tokie pakeitimai, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomas susitarimo pakeitimas.

5 straipsnis

Juridinio asmens statuso įgijimas ir skelbimas Oficialiajame leidinyje

1.   9 straipsnyje nurodyti įstatai ir visi vėlesni jų pakeitimai įregistruojami ir (arba) paskelbiami laikantis valstybėje narėje, kurioje yra atitinkama ETBG registruota buveinė, taikomų nacionalinės teisės aktų. ETBG įgyja juridinio asmens statusą registracijos ar paskelbimo dieną, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Nariai informuoja atitinkamas valstybes nares ir Regionų komitetą apie susitarimą bei įstatų įregistravimą ir (arba) paskelbimą.

2.   ETBG užtikrina, kad per dešimt darbo dienų nuo įstatų įregistravimo ir (arba) paskelbimo Europos Bendrijų oficialių leidinių biurui būtų nusiųstas prašymas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti pranešimą apie ETBG įsteigimą, nurodant tokius duomenis: pavadinimą, tikslus, narius ir registruotą buveinę.

6 straipsnis

Viešųjų lėšų valdymo kontrolė

1.   ETBG vykdomo viešųjų lėšų valdymo kontrolę organizuoja valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, kompetentingos valdžios institucijos. Valstybė narė, kurioje yra ETBG registruota buveinė, šiai užduočiai vykdyti paskiria kompetentingą valdžios instituciją prieš duodama sutikimą dalyvauti ETBG pagal 4 straipsnį.

2.   Kai to reikalaujama pagal kitų atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus, valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, valdžios institucijos imasi priemonių, kad kitų suinteresuotų valstybių narių atitinkamos valdžios institucijos galėtų jų teritorijoje vykdyti tose valstybėse narėse ETBG vykdomų veiksmų kontrolę ir keistis visa reikiama informacija.

3.   Visa kontrolė vykdoma laikantis tarptautiniu mastu priimtų audito standartų.

4.   Nepaisant 1, 2 ir 3 dalių nuostatų, tais atvejais, kai 7 straipsnio 3 dalies pirmoje arba antroje pastraipoje nurodytos ETBG užduotys apima veiksmus, kuriuos bendrai finansuoja Bendrija, taikomi atitinkami teisės aktai reglamentuojantys Bendrijos teikiamų lėšų kontrolę.

5.   Valstybė narė, kurioje yra ETBG registruota buveinė, informuoja kitas atitinkamas valstybes nares apie visus vykdant kontrolę patiriamus sunkumus.

7 straipsnis

Užduotys

1.   ETBG vykdo užduotis, kurias jai pagal šį reglamentą paskiria nariai. Jos užduotys apibrėžiamos jos narių susitarime laikantis 4 ir 8 straipsnių.

2.   ETBG veikia neviršydama jai patikėtų užduočių, kurios apsiriboja sąlygų teritoriniam bendradarbiavimui, siekiant didesnės ekonominės ir socialinės sanglaudos, sudarymu ir jo skatinimu bei jas nustato jos nariai, remdamiesi tuo, kad jos visos turi priklausyti kiekvieno nario kompetencijai pagal jo nacionalinę teisę.

3.   Konkrečiai, ETBG veika yra apribota pirmiausia taip, kad ji įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo programas ar projektus, kuriuos bendrai finansuoja Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir (arba) Sanglaudos fondą.

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės gali vykdyti kitus konkrečius jos narių teritorinio bendradarbiavimo veiksmus pagal 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, Bendrijai teikiant finansinę paramą arba jos neteikiant.

Valstybės narės gali apriboti užduotis, kurias Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės gali vykdyti Bendrijai paramos neteikiant; tačiau šios užduotys turi apimti bent bendradarbiavimo veiksmus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 6 straipsnyje.

4.   Narių užduotys ETBG negali būti susijusios su viešosios teisės suteiktų galių naudojimu ar su pareigų, skirtų užtikrinti valstybės ar kitų valstybės institucijų bendruosius interesus, vykdymu, pavyzdžiui, su policijos ir kontrolės galių naudojimu, teisingumu ir užsienio politika.

5.   ETBG nariai gali vieningai nuspręsti deleguoti jos užduočių vykdymą vienam nariui.

8 straipsnis

Susitarimas

1.   ETBG reglamentuoja susitarimas, kurį pagal 4 straipsnį vieningai sudarė jos nariai.

2.   Susitarime nurodoma:

a)

ETBG pavadinimas ir jos registruota buveinė, kuri turi būti valstybėje narėje, pagal kurios įstatymus įsteigtas bent vienas narys;

b)

teritorijos, kurioje ETBG gali vykdyti savo užduotis, dydis;

c)

ETBG konkretus tikslas ir užduotys, jos egzistavimo trukmė ir likvidavimą reglamentuojančios sąlygos;

d)

ETBG narių sąrašas;

e)

interpretuojant ir vykdant susitarimą taikoma teisė, kuri yra valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, teisė;

f)

atitinkama abipusio pripažinimo, įskaitant pripažinimą finansų kontrolės srityje, tvarka ir

g)

susitarimo pakeitimo tvarka, atitinkanti 4 ir 5 straipsniuose nurodytas pareigas.

9 straipsnis

Įstatai

1.   ETBG įstatus remdamiesi susitarimu vieningai priima jos nariai.

2.   ETBG įstatuose pateikiamos visos susitarimo nuostatos, jomis neapsiribojant, kartu su šiomis nuostatomis dėl:

a)

ETBG valdymo organų veiklos ir jų kompetencijos, taip pat narių atstovų skaičiaus atitinkamuose valdymo organuose;

b)

ETBG sprendimų priėmimo procedūrų;

c)

darbo kalbos arba kalbų;

d)

jos veikimo tvarkos, visų pirma susijusios su personalo valdymu, įdarbinimo tvarka ir su personalu sudaromų sutarčių pobūdžiu;

e)

narių finansinių įnašų teikimo tvarkos ir taikomų apskaitos bei biudžeto taisyklių, įskaitant finansinių klausimų taisykles – kiekvienam ETBG nariui jo atžvilgiu;

f)

nario atsakomybės tvarkos pagal 12 straipsnio 2 dalį;

g)

institucijų, atsakingų už nepriklausomų išorės auditorių paskyrimą; ir

h)

įstatų pakeitimo tvarkos, atitinkančios 4 ir 5 straipsniuose nurodytas pareigas.

10 straipsnis

ETBG organizacinė struktūra

1.   ETBG turi turėti bent šiuos valdymo organus:

a)

asamblėją, kurią sudaro jos narių atstovai;

b)

direktorių, kuris atstovauja ETBG ir veikia jos vardu.

2.   Įstatuose gali būti numatyti kiti organai su aiškiai apibrėžtomis galiomis.

3.   ETBG yra atsakinga už jos valdymo organų veiksmus trečiųjų šalių atžvilgiu net ir tuo atveju, kai tokie veiksmai nepriklauso ETBG užduočių sričiai.

11 straipsnis

Biudžetas

1.   ETBG sudaro metinį biudžetą, kurį priima asamblėja ir kurį visų pirma sudaro einamųjų išlaidų dalis ir prireikus veiklos išlaidų dalis.

2.   Jos atskaitomybės, įskaitant, kai to reikalaujama, pridedamą metinę ataskaitą, rengimas bei tos atskaitomybės auditas ir paskelbimas reglamentuojamas kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte.

12 straipsnis

Likvidavimas, nemokumas, mokėjimų nutraukimas ir atsakomybė

1.   Likvidavimo, nemokumo, mokėjimų nutraukimo ir panašių procedūrų atveju ETBG taikomi valstybės narės, kurioje yra jos registruota buveinė, įstatymai, išskyrus atvejus, kai 2 ir 3 dalyse numatyta kitaip.

2.   ETBG yra atsakinga už bet kokio pobūdžio savo skolas.

Jei ETBG turto nepakanka jos įsipareigojimams įvykdyti, jos nariai yra atsakingi už bet kokio pobūdžio ETBG skolas, kiekvieno nario atsakomybės dalį nustatant proporcingai jo įnašui, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę, pagal kurią narys yra įsteigtas, nenumatoma arba ribojama tokio nario atsakomybė. To įnašo sąlygos ir tvarka nustatomi įstatuose.

Jeigu bent vieno ETBG nario atsakomybė yra ribota pagal nacionalinę teisę, pagal kurią narys yra įsteigtas, kiti nariai taip pat gali numatyti įstatuose apriboti savo atsakomybę.

Įstatuose nariai gali numatyti, kad po to, kai liausis buvę ETBG nariai, jie išliks atsakingi už įsipareigojimus, atsirandančius dėl ETBG veiklos jų narystės laikotarpiu.

Į ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota, pavadinimą įtraukiamas žodis „ribota“.

ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota, susitarimo, įstatų ir atskaitomybės skelbimas yra bent toks pat, kaip reikalaujama kitų rūšių juridinių asmenų, kurių narių atsakomybė ribota, įsteigtų pagal valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, įstatymus, atveju.

Valstybės narė gali uždrausti savo teritorijoje registruoti ETBG, kurios narių atsakomybė yra ribota.

3.   Neribojant valstybių narių finansinės atsakomybės, susijusios su bet kokiu finansavimu teikiamu ETBG iš struktūrinių fondų ir (arba) Sanglaudos fondo, valstybėms narėms pagal šį reglamentą nekyla finansinė atsakomybė, susijusi su ETBG, kurios narėmis jos nėra.

13 straipsnis

Viešasis interesas

Jei ETBG vykdo užduotis, kurios prieštarauja valstybės narės nuostatoms dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos ar visuomenės dorovės arba prieštarauja valstybės narės viešajam interesui, tos valstybės narės kompetentingas organas gali uždrausti tą veiklą jos teritorijoje arba pareikalauti, kad pagal jos teisę įsteigti nariai pasitrauktų iš ETBG, jei ETBG nenutraukia tokios veiklos.

Toks uždraudimas nėra ETBG narių teritorinio bendradarbiavimo savavališko ar užslėpto apribojimo priemonė. Tokio kompetentingo organo sprendimą gali peržiūrėti teisminė institucija.

14 straipsnis

Likvidavimas

1.   Nepaisant susitarimo nuostatų dėl likvidavimo, teisėtai suinteresuotai kompetentingai institucijai pateikus prašymą, kompetentingas teismas arba valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, institucija nurodo likviduoti ETBG, jei nustato, kad ETBG nebeatitinka 1 straipsnio 2 dalyje ar 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, visų pirma kai ETBG veiksmai viršija 7 straipsnyje nustatytas užduotis. Kompetentingas teismas arba kompetentinga institucija apie prašymą likviduoti ETBG informuoja visas valstybes nares, pagal kurių teisę buvo įsteigti jos nariai.

2.   Kompetentingas teismas arba institucija gali skirti ETBG laiko padėčiai ištaisyti. Jei per nustatytą laikotarpį ETBG to nepadaro, kompetentingas teismas arba institucija nurodo ETBG likviduoti.

15 straipsnis

Jurisdikcija

1.   Trečiosios šalys, manančios, kad jos nukentėjo dėl ETBG veiksmų arba neveikimo, turi teisę pateikti savo reikalavimus teismine tvarka.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, sprendžiant ginčus, kuriuose dalyvauja ETBG, taikomi jurisdikciją reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai. Tokiuose Bendrijos teisės aktuose nenumatytais atvejais teismai, turintys kompetenciją spręsti ginčus, yra valstybės narės, kurioje yra ETBG registruota buveinė, teismai.

Ginčus sprendžiantys kompetentingi teismai pagal 4 straipsnio 3 ar 6 dalis arba pagal 13 straipsnį yra valstybės narės, kurios sprendimas apskundžiamas, teismai.

3.   Pagal šio reglamento nuostatas iš piliečių neatimamos teisės pasinaudoti savo nacionalinėmis konstitucinėmis teisėmis apeliacine tvarka apskųsti valstybės įstaigas, ETBG nares, dėl:

a)

administracinių sprendimų, susijusių su ETBG vykdoma veikla;

b)

galimybės naudotis paslaugomis jų pačių kalba ir

c)

galimybės susipažinti su informacija.

Šiais atvejais kompetentingi teismai yra valstybės narės, pagal kurios konstituciją atsiranda teisė apskųsti nuosprendį, teismai.

16 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Valstybės narės nustato tinkamas nuostatas, kad užtikrintų veiksmingą šio reglamento taikymą.

Kai to reikalaujama pagal tos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatas, valstybė narė gali sudaryti išsamų užduočių, kurias pagal jos įstatymus įsteigti ETBG nariai, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalyje, jau turi, sąrašą, susijusį su teritoriniu bendradarbiavimu, toje valstybėje narėje.

Valstybė narė atitinkamai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas pagal šį straipsnį priimtas nuostatas.

2.   Valstybės narės gali numatyti rinkliavas, susijusias su susitarimo ir įstatų įregistravimu. Tačiau tokios rinkliavos negali viršyti susitarimo ar įstatų įregistravimo administracinių išlaidų.

17 straipsnis

Pranešimas ir nuostata dėl peržiūros

Iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai perduoda pranešimą apie reglamento taikymą, o prireikus – pasiūlymus dėl pakeitimų.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus 16 straipsnį, kuris taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. liepos 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkė

P. LEHTOMÄKI


(1)  OL C 225, 2005 10 14, p. 76.

(2)  OL C 71, 2005 3 22, p. 46.

(3)  2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. liepos 4 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 25 p.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 1 p.

(6)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).


Top