EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1080

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 236 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 236 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 109 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1301 . Latest consolidated version: 18/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1080/oj

31.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1080/2006

2006 m. liepos 5 d.

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 162 straipsnio pirmą pastraipą ir 299 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Sutarties 160 straipsnyje numatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paskirtis yra padėti ištaisyti pagrindinius Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus. Todėl ERPF padeda sumažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų, įskaitant kaimo ir miesto vietoves, nuosmukį patiriančius pramoninius regionus, vietoves su geografinėmis ar gamtinėmis kliūtimis, pavyzdžiui, salas, kalnuotas vietoves, retai apgyvendintas vietoves, pasienio regionus, atsilikimo mastą.

(2)

Struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui bendros nuostatos yra išdėstytos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (4). Turėtų būti nustatytos konkrečios nuostatos dėl veiklos rūšies, kurią ERPF gali finansuoti pagal tame reglamente nustatytus tikslus.

(3)

ERPF turėtų teikti paramą pagal bendrą sanglaudos politikos strategiją, kuri užtikrina didesnį pagalbos orientavimą į Bendrijos prioritetus.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 numatoma, kad išlaidų atitikimas reikalavimams turi būti nustatytas nacionaliniu lygiu, su tam tikromis išimtimis, dėl kurių turi būti nustatytos konkrečios nuostatos. Todėl turėtų būti nustatytos konkrečios nuostatos, susijusios su ERPF išimtimis.

(5)

Manoma, kad vykdant integruoto miestų vystymo veiklą būtina paremti tam tikrus apibrėžtus veiksmus renovuojant būstus vietovėse, kurios susiduria su fizinio nusidėvėjimo ir socialinės atskirties problemomis arba kurioms šios problemos gresia, esančiose valstybėse narėse, įstojusiose į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau.

(6)

Reikia nustatyti, kad ERPF parama būsto išlaidoms padengti turėtų būti skirta mažas pajamas gaunančių gyventojų grupėms, taip pat pažeidžiamoms socialinėms grupėms, kad jie būtų aprūpinti geros kokybės būstais, įskaitant būstų skyrimą iš neseniai privatizuotų būstų.

(7)

Efektyvus ir veiksmingas ERPF remiamos veiklos įgyvendinimas priklauso nuo gero valdymo ir visų atitinkamų teritorinių ir socialinių bei ekonominių partnerių, ypač regioninių ir vietos valdžios institucijų, taip pat kitų atitinkamų įstaigų partnerystės ERPF bendrai finansuojamų veiksmų programų įvairiuose įgyvendinimo etapuose.

(8)

Valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant ERPF bendrai finansuojamas veiksmų programas nė viename įgyvendinimo etape žmonės nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

(9)

Remiantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (5) 20 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos URBAN Bendrijos iniciatyvos įgyvendinimo patirtimi ir privalumais, miestų tvaraus vystymosi aspektas turėtų būti stiprinamas visiškai integruojant šios srities priemones į ERPF bendrai finansuojamas veiksmų programas, ypač daug dėmesio skiriant vietos vystymosi ir užimtumo iniciatyvoms bei jų inovacinėms galimybėms.

(10)

Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama papildomumo ir atitikimo kitoms Bendrijos politikos kryptims, ypač Septintajai bendrajai mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir parodomosios veiklos programai bei Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai, užtikrinimui. Be to, turėtų būti užtikrinama ERPF suteiktos paramos ir Europos socialinio fondo pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo (6), Sanglaudos fondo pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantį Sanglaudos fondą (7), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (8) ir Europos žuvininkystės fondo suteiktos paramos sąveika.

(11)

Būtina užtikrinti, kad ERPF finansuojamuose veiksmuose, skirtuose mažoms ir vidutinėms įmonėms, būtų atsižvelgiama į Europos mažų įmonių chartiją, kurią Santa Maria de Feira Europos Vadovų Taryba priėmė 2000 m. birželio 19 ir 20 d., ir jais būtų padedama ją įgyvendinti.

(12)

Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama atokiausiems regionams, t. y. išimties tvarka turėtų būti išplėsta ERPF finansuojamos veiklos pagalbos taikymo sritis, susijusi su papildomų išlaidų, atsirandančių dėl tam tikrų ekonominių ir socialinių aplinkybių, kurias apsunkina atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų vystymąsi, atlyginimu. Taikant šias konkrečias priemones teisinis pagrindas turi būti Sutarties 299 straipsnio 2 dalis.

(13)

ERPF turėtų spręsti problemas, susijusias su 1994 m. Stojimo akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui Suomijoje ir Švedijoje minimų sričių, kuriose itin mažas gyventojų tankumas, pasiekiamumu ir jų nutolimu nuo didelių rinkų. ERPF taip pat turėtų spręsti konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria salos, kalnuotos vietovės, pasienio regionai ir retai apgyvendintos vietovės, kurių geografinė padėtis lėtina jų vystymąsi, kad paremtų jų tvarų vystymąsi.

(14)

Būtina nustatyti konkrečias nuostatas dėl veiksmų programų, vykdomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, programavimo, valdymo, stebėsenos ir kontrolės.

(15)

Būtina remti veiksmingą peržengiantį sieną, tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą su Bendrijos kaimyninėmis valstybėmis tais atvejais, kai tai būtina norint užtikrinti, kad būtų veiksmingai remiamas valstybių narių regionų, besiribojančių su trečiosiomis šalimis, vystymasis. Atitinkamai yra tikslinga leisti išimties tvarka finansuoti ERPF pagalbą projektams, vykdomiems trečiųjų šalių teritorijoje, jei jie yra naudingi Bendrijos regionams.

(16)

Todėl siekiant aiškumo, 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1783/1999 dėl Europos regioninės plėtros fondo (9) turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomi Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) uždaviniai, jo paramos taikymo sritis siekiant Konvergencijos, Regioninio konkurencingumo ir užimtumo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalyje, ir reikalavimų paramai gauti atitikimo taisyklės.

2.   ERPF veiklą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 ir šis reglamentas.

2 straipsnis

Tikslas

Pagal Sutarties 160 straipsnį ir Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 ERPF padeda finansuoti paramą, skirtą ekonominei ir socialinei sanglaudai didinti atkuriant regionų išsivystymo pusiausvyrą pagrindinėse srityse, remdamas regionų ekonomikos vystymąsi ir struktūrinį prisitaikymą, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų ir atsiliekančių regionų pertvarką, bei remdamas peržengiantį sieną, tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą

Atlikdamas šį uždavinį, ERPF įgyvendina Bendrijos prioritetus, ypač poreikį stiprinti konkurencingumą ir labiau skatinti inovacijas, kurti ir išsaugoti nuolatines darbo vietas bei užtikrinti tvarų vystymąsi.

3 straipsnis

Paramos taikymo sritis

1.   ERPF savo paramą skiria teminiams prioritetams. Veiksmų, kurie bus finansuojami pagal kiekvieną prioritetą, rūšis ir įvairovė atspindi skirtingą Konvergencijos, Regioninio konkurencingumo ir užimtumo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslų, nustatytų 4, 5 ir 6 straipsnyje, pobūdį.

2.   ERPF padeda finansuoti:

a)

veiksmingas investicijas, kurios padeda sukurti ir išsaugoti nuolatines darbo vietas, visų pirma teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į mažas ir vidutines įmones (MVĮ);

b)

investicijas į infrastruktūrą;

c)

endogeninio potencialo plėtojimą priemonėmis, kuriomis remiamas regioninis ir vietos vystymasis. Šios priemonės apima ir paramą bei paslaugas įmonėms, visų pirma MVĮ, finansavimo priemonių, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir garantijų fondų, vietos vystymosi fondų, palūkanų subsidijų, kūrimą ir plėtojimą, regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos subjektų tinklų kūrimą, jų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi;

d)

techninę paramą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 45 ir 46 straipsniuose.

Įgyvendinant teminius prioritetus pagal 4, 5 ir 6 straipsnius galima naudotis visų a–d punktuose išvardytų rūšių investicijomis ir priemonėmis.

4 straipsnis

Konvergencija

Pagal Konvergencijos tikslą ERPF parama daugiausia skirta tvariam integruotam regionų ir vietos ekonominiam vystymuisi bei užimtumui remti sutelkiant ir stiprinant endogeninius pajėgumus įgyvendinant veiksmų programas, skirtas ekonominėms struktūroms modernizuoti ir įvairinti, nuolatinėms darbo vietoms kurti ir išsaugoti. Tai visų pirma turi būti daroma atsižvelgiant į toliau išvardytus prioritetus; tikslus politikos krypčių derinys priklauso nuo kiekvienos valstybės narės ypatumų:

1)

moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP), inovacijos ir verslumas, įskaitant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros gebėjimų stiprinimą bei jų integravimą į Europos mokslinių tyrimų erdvę, įskaitant infrastruktūras; pagalba MTTP, visų pirma MVĮ, ir technologijų perdavimui; MVĮ, aukštojo mokslo institucijų bei mokslinių tyrimų įstaigų ir mokslinių tyrimų bei technologijų centrų ryšių stiprinimas; verslo tinklų plėtojimas; viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir grupių plėtojimas; parama teikiant verslo ir technologijų paslaugas MVĮ grupėms; MVĮ verslumo ir inovacijų finansavimo taikant finansų inžinerijos priemones skatinimas;

2)

informacinė visuomenė, įskaitant elektroninių ryšių infrastruktūros, vietos turinio, paslaugų ir programų kūrimą, geresnių sąlygų saugiai naudotis internetinėmis viešosiomis paslaugomis sudarymas ir tų paslaugų plėtojimas; pagalba ir paslaugos MVĮ, kad jos galėtų perimti informacines ir ryšių technologijas (IRT) bei veiksmingai jomis naudotis arba išnaudoti naujas idėjas;

3)

vietos vystymo iniciatyvos ir pagalba struktūroms, teikiančioms gretutines paslaugas, siekiant sukurti naujas darbo vietas tais atvejais, kai tokiems veiksmams netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006;

4)

aplinka, įskaitant investicijas, susijusias su vandens tiekimu ir vandens bei atliekų tvarkymu; nuotekų valymas ir oro kokybė; dykumėjimo prevencija, kontrolė ir kova su juo; integruota taršos prevencija ir kontrolė; pagalba klimato kaitos poveikiui mažinti; fizinės aplinkos atkūrimas, įskaitant užterštas vietoves bei žemę ir apleistų žemės sklypų paruošimą pakartotiniam naudojimui; biologinės įvairovės skatinimas ir gamtos apsauga, įskaitant investicijas NATURA 2000 vietovėse; pagalba MVĮ, skirta tvarios gamybos metodams skatinti, tam tikslui diegiant ekonomiškai efektyvias aplinkos valdymo sistemas ir perimant bei naudojant taršos prevencijos technologijas;

5)

rizikos prevencija, įskaitant gamtinių ir technologinių pavojų prevencijos ir kovos su jais įveikimo planų rengimą bei įgyvendinimą;

6)

turizmas, įskaitant gamtos turtų, kurie gali padėti plėtoti tvarų turizmą, skatinimas; gamtos paveldo apsauga ir stiprinimas remiant socialinį ir ekonominį vystymąsi; pagalba, skirta turizmo paslaugų pasiūlai pagerinti teikiant naujas, didesnę pridėtinę vertę sukuriančias paslaugas ir skatinti naujus, tvaresnius turizmo modelius;

7)

investicijos į kultūrą, įskaitant kultūros paveldo apsaugą, propagavimą ir išsaugojimą; kultūros infrastruktūros plėtojimas siekiant paremti socialinį ir ekonominį vystymąsi, tvarų turizmą bei padidinti regionų patrauklumą; taip pat pagalba, skirta kultūros paslaugų pasiūlai pagerinti teikiant naujas, didesnę pridėtinę vertę sukuriančias paslaugas;

8)

investicijos į transportą, įskaitant transeuropinių tinklų ir jungčių su transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) gerinimą; integruotos strategijos švariam miesto transportui, kurios padeda sudaryti geresnes sąlygas naudotis keleivių ir krovinių vežimo paslaugomis bei gerina jų kokybę, padeda pasiekti labiau subalansuotą transporto rūšių pasiskirstymą, skatina įvairių transporto rūšių naudojimo sistemas ir mažina poveikį aplinkai;

9)

investicijos į energetiką, įskaitant transeuropinių tinklų gerinimą, kurie padeda didinti tiekimo užtikrinimą, ir integruoti aplinkosaugos aspektus, didinti energijos efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimą;

10)

investicijos į švietimą, įskaitant profesinį mokymą, kuris padeda didinti gyvenimo patrauklumą ir kokybę;

11)

investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kurios prisideda prie regionų ir vietos vystymosi ir gyvenimo kokybės gerinimo.

5 straipsnis

Regioninis konkurencingumas ir užimtumas

Pagal Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą ERPF pagal tvaraus vystymosi strategijas skiria paramą, skatindamas užimtumą, visų pirma šiems trims prioritetams:

1)

inovacijoms ir žinių ekonomikai, įskaitant veiksmingos regioninės inovacijų ekonomikos kūrimą ir stiprinimą, sistemingus privataus ir viešojo sektoriaus, universitetų ir technologijų centrų ryšius, kuriais atsižvelgiama į vietos poreikius, ypač:

a)

skatinti regionų MTTP ir inovacijų gebėjimus, tiesiogiai susijusius su regionų ekonominio vystymosi tikslais, remiant pramonės arba konkrečių technologijų kompetencijos centrus, skatinant MTTP pramonės srityje, MVĮ ir technologijų perdavimą, plėtojant technologijų prognozavimą ir politikos krypčių inovacijų skatinimo srityje tarptautinę lyginamąją analizę, bei remiant firmų bendradarbiavimą, bendrus MTTP bei inovacijų politikos kryptis;

b)

skatinti inovacijas ir verslumą visuose regioninės ir vietos ekonomikos sektoriuose, remiant MVĮ naujų ar patobulintų produktų, procesų ir paslaugų pateikimą į rinką, remiant verslo tinklus ir grupes, MVĮ sudarant geresnes finansavimo sąlygas, skatinant įmonių ir atitinkamo aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimo tinklus, sudarant palankias sąlygas MVĮ naudotis verslo rėmimo paslaugomis bei remiant švaresnių ir inovacinių technologijų integravimą MVĮ;

c)

skatinti verslumą, visų pirma sudarant palankias sąlygas naujų idėjų ekonominiam panaudojimui ir skatinant atitinkamas aukštojo mokslo įstaigas ir mokslinių tyrimų institutus bei veikiančias firmas kurti naujas firmas;

d)

kurti finansų inžinerijos priemones ir inkubacines priemones, kurios stiprintų MVĮ mokslinių tyrimų ir technologijos vystymosi gebėjimus, ir skatinti verslumą bei naujų įmonių kūrimą, ypač aktyviai žinias taikančias MVĮ;

2)

aplinka ir rizikos prevencija, visų pirma:

a)

stimuliuoti investicijas į fizinės aplinkos, įskaitant užterštas, dykumomis tapusias ir apleistas vietas bei žemes, atkūrimą;

b)

skatinti infrastruktūros, susijusios su biologine įvairove ir investicijomis į NATURA 2000 vietoves, plėtojimą, kai tai padeda vystyti tvarią ekonomiką ir (arba) įvairinti veiklą kaimo vietovėse;

c)

skatinti energijos efektyvumą ir atsinaujinančios energijos gamybą bei efektyvių energijos valdymo sistemų plėtojimą;

d)

skatinti švarų ir tvarų visuomeninį transportą, ypač miesto vietovėse;

e)

kurti planus ir priemones, kaip užkirsti kelią gamtiniams pavojams (pvz., dykumėjimui, sausroms, gaisrams ir potvyniams) bei technologiniams pavojams ir kaip juos įveikti;

f)

apsaugoti ir stiprinti gamtos ir kultūros paveldą remiant socialinį ir ekonominį vystymąsi ir puoselėti gamtos ir kultūros turtus, kurie gali padėti plėtoti tvarų turizmą;

3)

galimybė naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis transporto ir telekomunikacijų paslaugomis, visų pirma:

a)

stiprinti antrinius transporto tinklus, gerinant ryšius su TEN-T tinklais, regioniniais geležinkelių centrais, oro uostais ir uostais arba su įvairiarūšio transporto centrais, užtikrinant radialines jungtis su pagrindinėmis geležinkelio linijomis ir remiant regionų bei vietos vidaus vandenų kelius ir trumpųjų nuotolių jūrų laivybą;

b)

skatinti sudaryti MVĮ galimybes naudotis IRT, skatinti MVĮ diegti IRT ir veiksmingai jas naudoti, remiant prieinamumą prie tinklų, kuriant viešus naudojimosi internetu punktus, įrangą ir kuriant paslaugas bei programas, be kita ko, visų pirma parengiant veiksmų planus, skirtus labai mažoms ir amatų įmonėms.

Be to, ERPF remiamų veiksmų programų atveju, kai regionai atitinka konkretaus ir pereinamojo laikotarpio finansavimo reikalavimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės ir Komisija gali nuspręsti paramą teikti ir šio reglamento 4 straipsnyje nurodytoms prioritetinėms sritims.

6 straipsnis

Europos teritorinis bendradarbiavimas

Pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ERPF parama daugiausia skiriama šiems prioritetams:

1)

plėtoti peržengiančią sieną ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos veiklą taikant bendras tvaraus teritorijų vystymo strategijas, pirmiausia:

a)

skatinant verslumą, ypač MVĮ, turizmo, kultūros ir peržengiančios sieną prekybos plėtojimą;

b)

skatinant ir tobulinant bendrą gamtos ir kultūrinių išteklių apsaugą ir valdymą bei gamtinių ir technologinių pavojų prevenciją;

c)

remiant miesto ir kaimo vietovių ryšius;

d)

mažinant izoliuotumą, tam tikslui sudarant geresnes galimybes naudotis transportu, informaciniais ir ryšių tinklais bei paslaugomis, peržengiančiomis sieną vandens, atliekų ir energijos sistemomis bei įrenginiais;

e)

plėtojant bendradarbiavimą, pajėgumus ir bendrą infrastruktūrų naudojimą, ypač sveikatos, kultūros, turizmo ir švietimo sektoriuose.

Be to, ERPF gali padėti skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą, tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, vietos užimtumo iniciatyvas, lyčių lygybę ir vienodas galimybes, mokymą ir socialinę aprėptį, keitimąsi žmogiškaisiais ištekliais ir MTTP priemonėmis.

Įgyvendinant Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių PEACE programą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 22 straipsnyje, ERPF, be pirmiau minėtų veiksmų, prisideda skatinant socialinį ir ekonominį stabilumą atitinkamuose regionuose, visų pirma veiksmais, skirtais skatinti bendruomenių sanglaudą;

2)

kurti ir plėtoti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įskaitant dvišalį jūrų regionų bendradarbiavimą, kuriam netaikomas 1 punktas, finansuojant integruotą teritorijų vystymąsi skatinančius tinklus ir veiksmus, daugiausia dėmesio skiriant šioms prioritetinėms sritims:

a)

inovacijoms: mokslinių ir technologinių tinklų kūrimui bei plėtojimui ir regioninių MTTP bei inovacinių pajėgumų stiprinimui, kai tai turi tiesioginės įtakos subalansuotam tarpvalstybinių vietovių ekonominiam vystymuisi. Veiksmai gali apimti: atitinkamų aukštojo mokslo įstaigų ir mokslinių tyrimų institutų bei MVĮ tinklų kūrimą; ryšius siekiant gerinti MTTP įstaigų ir tarptautinių MTTP centrų prieinamumą prie mokslo žinių ir jų tarpusavio technologijų perdavimą; technologijų perdavimo institucijų giminiavimąsi; ir bendrų finansų inžinerijos priemonių, skirtų MVĮ MTTP remti, kūrimą;

b)

aplinkai: aiškaus tarpvalstybinio pobūdžio vandens ūkio valdymui, energijos efektyvumui, rizikos prevencijai ir aplinkosauginei veiklai. Veiksmai gali apimti: upių baseinų, pakrantės zonų, jūrų išteklių, vandens paslaugų ir šlapžemių apsaugą ir tvarkymą; gaisrų, sausrų ir potvynių prevenciją; laivybos saugumo skatinimą ir apsaugą nuo gamtinių bei technologinių pavojų; ir gamtos paveldo apsaugą bei stiprinimą remiant socialinį ir ekonominį vystymąsi bei tvarų turizmą;

c)

prieinamumui: aiškaus tarpvalstybinio pobūdžio veiklai, skirtam prieinamumui prie transporto ir telekomunikacijų paslaugų bei jų kokybei gerinti. Veiksmai gali apimti: investicijas į transeuropinių tinklų peržengiančius sieną ruožus, geresnes galimybes vietos ir regiono mastu naudotis nacionaliniais ir tarpvalstybiniais tinklais, geresnę nacionalinių ir regioninių sistemų sąveiką bei pažangių ryšių ir informacinių technologijų skatinimą;

d)

miestų tvariam vystymuisi: aiškaus tarpvalstybinio pobūdžio policentrinio vystymosi stiprinimui tarpvalstybiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Veiksmai gali apimti: miesto tinklų ir miesto bei kaimo ryšių kūrimą ir gerinimą, bendroms miesto ir (arba) kaimo problemoms spręsti skirtas strategijas, kultūros paveldo išsaugojimą bei propagavimą ir vystymosi zonų strateginį integravimą tarpvalstybiniu pagrindu.

Parama dvišaliam jūrų regionų bendradarbiavimui gali būti skiriama ir 1 punkte nurodytiems prioritetams;

3)

didinti regioninės politikos veiksmingumą skatinant:

a)

tarpregioninį bendradarbiavimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama inovacijoms ir žinių ekonomikai bei aplinkosaugai ir rizikos prevencijai pagal 5 straipsnio 1 ir 2 punktus;

b)

keitimąsi patirtimi, susijusia su geriausios praktikos nustatymu, perdavimu ir skleidimu, įskaitant miestų tvaraus vystymosi srityje, kaip nurodyta 8 straipsnyje; ir

c)

veiksmus, apimančius tyrimus, duomenų rinkimą bei vystymosi tendencijų Bendrijoje stebėjimą ir analizę.

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Toliau išvardytoms išlaidoms padengti negali būti skiriama ERPF pagalba:

a)

skolos palūkanos;

b)

žemės pirkimas už sumą, kuri viršija 10 % visų atitinkamo veiksmo tinkamų finansuoti išlaidų. Išimtiniais ir deramai pagrįstais atvejais veiksmams, susijusiems su aplinkos apsauga, vadovaujanti institucija gali leisti taikyti didesnį procentą;

c)

atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimas;

d)

pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti grąžintas.

2.   Išlaidos būstui laikomos tinkamomis finansuoti tik valstybėse narėse, įstojusiose į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau, šiomis aplinkybėmis:

a)

išlaidos programuojamos pagal integruoto miestų vystymosi veiksmą ar prioritetinę kryptį vietovėse, kurios susiduria su fizinio nusidėvėjimo ir socialinės atskirties problemomis arba kurioms šios problemos gresia;

b)

būsto išlaidoms skiriama ne daugiau kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų programoms skirtų lėšų arba 2 % visų ERPF skiriamų lėšų;

c)

išlaidos gali būti skirtos tik:

daugiabučiams būstams arba

pastatams, kurie yra valdžios institucijų arba pelno nesiekiančių ūkio subjektų nuosavybė ir kurie skirti apgyvendinti mažas pajamas gaunančius namų ūkius arba specialių poreikių turinčius asmenis.

Komisija Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 103 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka priima kriterijų, kurių reikia nustatant a punkte nurodytas vietoves, sąrašą ir tinkamų finansuoti intervencijų sąrašą.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1081/2006 11 straipsnyje nustatytos tinkamumo finansavimui gauti taisyklės taikomos veiksmams, kurie bendrai finansuojami iš ERPF ir kuriems taikomas to reglamento 3 straipsnis.

II SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL POŽIŪRIO Į TAM TIKRUS TERITORINIUS YPATUMUS

8 straipsnis

Miestų tvarus vystymasis

Be veiklos, išvardytos šio reglamento 4 ir 5 straipsniuose, tais atvejais, kai veiksmai yra susiję su Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio 4 dalies a punkte minimu miestų tvariu vystymusi, ERPF prireikus gali remti dalyvavimą skatinančių, integruotų ir tvarių strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos gausios miesto vietovių ekonominės, aplinkos ir socialinės problemos.

Šiomis strategijomis skatinamas miestų tvarus vystymasis vykdant tokią veiklą: stiprinant ekonomikos augimą, fizinės aplinkos atkūrimą, apleistų žemės sklypų paruošimą naudojimui, istorinio bei kultūros paveldo apsaugai bei plėtrai, verslumo skatinimui, darbo vietų kūrimui vietose ir bendruomenių vystymuisi ir paslaugų teikimui gyventojams atsižvelgiant į demografinės struktūros raidą.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 34 straipsnio 2 dalies, tais atvejais, kai ši veikla įgyvendinama vykdant konkrečią veiksmų programą ar pagal veiksmų programos prioritetinę kryptį, ERPF finansavimo dalis, skirta priemonėms pagal Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, gali būti padidinama iki 15 % atitinkamos programos ar prioritetinės krypties.

9 straipsnis

Veiklos koordinavimas su EŽŪFKP ir EŽF

Kai ERPF tikslinių operacijų remiamai veiksmų programai parama gali būti teikiama ir pagal kitą Bendrijos paramos priemonę, įskaitant EŽŪFKP 3 kryptį ir pakrančių žvejybos rajonų tvaraus vystymo priemones, finansuojamas EŽF, valstybės narės kiekvienoje veiksmų programoje nustato ERPF remiamų veiksmų ir tų, kurias remia kitos Bendrijos paramos priemonės, atskyrimo kriterijus.

10 straipsnis

Vietovės su geografinėmis ir gamtinėmis kliūtimis

ERPF bendrai finansuojamose regioninėse programose, taikomose Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 52 straipsnio f punkte nurodytose vietovėse su geografinėmis ir gamtinėmis kliūtimis, ypatingas dėmesys skiriamas tų vietovių konkrečių problemų sprendimui.

Nepažeisdamas 4 ir 5 straipsnių, ERPF pirmiausia gali padėti finansuoti investicijas, skirtas prieinamumui gerinti, su kultūros ir gamtos paveldu susijusioms ekonominės veiklos rūšims skatinti ir vystyti, tvariam gamtos išteklių naudojimui propaguoti ir tvariam turizmui skatinti.

11 straipsnis

Atokiausi regionai

1.   Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 20 punkte nurodytas specialus papildomas asignavimas naudojamas kompensuojant su Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje apibrėžtomis kliūtimis susijusias papildomas išlaidas, patirtas atokiausiuose regionuose, remiant:

a)

atitinkamai 4 ir (arba) 5 straipsniuose nurodytus prioritetus;

b)

krovinių vežimo paslaugas ir įsikūrimo pagalbą transporto paslaugoms;

c)

veiksmus, susijusius su sandėliavimo apribojimais, pernelyg dideliu gamybos priemonių dydžiu ir jų priežiūra bei žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje.

2.   Taikant 3 straipsnį, specialiu papildomu asignavimu gali būti finansuojamos investicinės išlaidos. Be to, specialus papildomas asignavimas mažiausiai 50 % naudojamas padedant finansuoti veiklos pagalbą ir išlaidas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais ir sutartimis atokiausiuose regionuose.

3.   Suma, kuriai taikoma bendro finansavimo norma, yra proporcinga 1 dalyje minėtoms pagalbos gavėjo patirtoms papildomoms išlaidoms tik veiklos pagalbos ir išlaidų, susijusių su viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais ir sutartimis, atveju ir gali apimti visas reikalavimus atitinkančias išlaidas investicinių išlaidų atveju.

4.   Finansavimas pagal šį straipsnį negali būti naudojamas remti:

a)

veiksmus, susijusius su produktais, kuriems taikomas Sutarties I priedas;

b)

pagalbą transportuojant asmenis, kuri yra leidžiama pagal Sutarties 87 straipsnio 2 dalies a punktą;

c)

atleidimą nuo mokesčių ir atleidimą nuo socialinių įmokų.

III SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLU

1 SKIRSNIS

Veiksmų programos

12 straipsnis

Turinys

Kiekvienoje veiksmų programoje, parengtoje remiantis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslu, pateikiama ši informacija:

1)

nagrinėjami bendradarbiavimo srities padėties privalumai ir trūkumai bei pasirinkta strategija problemoms spręsti;

2)

turinčių teisę dalyvauti regionų, esančių teritorijoje, kurioje taikoma programa, sąrašas, peržengiančio sieną bendradarbiavimo programų atveju apimantis ir 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas lankstumo sritis;

3)

pasirinktų prioritetų pagrindimas atsižvelgiant į Bendrijos strategines gaires dėl sanglaudos, nacionalinę strateginę orientacinę struktūrą, jei valstybė narė nusprendė į ją įtraukti veiksmus, finansuojamus pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, ir Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 2 dalyje nurodyto ex ante įvertinimo rezultatus;

4)

informacija apie prioritetines kryptis ir jų konkrečius tikslus. Šių tikslų kiekybinė išraiška nustatoma naudojant ribotą apimties bei rezultatų rodiklių skaičių ir laikantis proporcingumo principo. Remiantis rodikliais galima įvertinti pažangą lyginant ją su pradine padėtimi ir atsižvelgiant į prioritetinės krypties tikslų pasiekimą;

5)

tik informacijos tikslais planuojamas ERPF įnašo naudojimas veiksmų programoje preliminariai suskirstomas kategorijomis laikantis pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 103 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą Komisijos priimtų įgyvendinimo taisyklių;

6)

vienas finansavimo planas, kuriame nėra suskirstymo pagal valstybes nares ir kurį sudaro 2 lentelės:

a)

lentelė, kurioje ERPF įnašui numatyta bendra skiriamo finansinio asignavimo suma pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 52, 53 ir 54 straipsnius yra paskirstyta kiekvieniems metams. Bendra ERPF kasmet skiriamo įnašo suma turi atitikti taikomą finansinę sistemą;

b)

lentelė, kurioje visam programavimo laikotarpiui, veiksmų programai ir kiekvienai prioritetinei krypčiai yra nurodyta bendra Bendrijos skiriamų finansinių asignavimų suma, nacionalinių partnerių įnašai ir ERPF paramos dydis. Kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 53 straipsnį nacionalinių partnerių įnašus sudaro viešosios ir privačios išlaidos, lentelėje nurodomas preliminarus viešųjų ir privačių išlaidų suskirstymas. Kai pagal minėtą straipsnį nacionalinių partnerių įnašus sudaro viešosios išlaidos, lentelėje nurodoma nacionalinio viešojo įnašo suma;

7)

prireikus pateikiama informacija apie EŽŪFKP finansuojamų priemonių ir EŽF finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumą;

8)

pateikiamos veiksmų programos įgyvendinimo nuostatos, įskaitant:

a)

visų 14 straipsnyje nurodytų valdžios institucijų skyrimą, kurį atlieka valstybės narės;

b)

stebėsenos ir vertinimo sistemų aprašymą;

c)

informaciją apie kompetentingą įstaigą, kuri gautų mokėjimus, vykdomus Komisijos, ir įstaigos arba įstaigų, atsakingų už mokėjimus paramos gavėjams;

d)

nuostatas, apibrėžiančias tvarką, kuria sutelkiami ir juda finansiniai srautai, kad būtų užtikrintas jų skaidrumas;

e)

veiksmus, atliekamus siekiant užtikrinti, kad veiksmų programa būtų viešai skelbiama ir kad apie ją būtų informuojama, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 69 straipsnyje;

f)

nuostatas, kuriose aprašomos Komisijos ir valstybių narių suderintos keitimosi kompiuteriniais duomenimis procedūros, kad būtų įvykdyti Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 nustatyti mokėjimo, stebėsenos ir vertinimo reikalavimai;

9)

pateikiamas preliminarus Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 39 straipsnyje apibrėžtų didelės apimties projektų, kurie turėtų būti pateikti programavimo laikotarpiu Komisijai patvirtinti, sąrašas.

2 SKIRSNIS

Atitikimas reikalavimams

13 straipsnis

Išlaidų atitikimo reikalavimams taisyklės

Nustatant išlaidų atitikimą reikalavimams taikomos atitinkamos nacionalinės taisyklės, dėl kurių susitaria pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą vykdomoje veiksmų programoje dalyvaujančios valstybės narės, išskyrus atvejus, kai yra nustatytos Bendrijos taisyklės.

Laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 56 straipsnio 4 dalies ir nepažeisdama šio reglamento 7 straipsnio, Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 103 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą nustato bendrąsias išlaidų atitikimo reikalavimams taisykles.

Jei 7 straipsnyje numatomos skirtingos išlaidų atitikimo reikalavimams taisyklės skirtingose valstybėse narėse, dalyvaujančiose veiksmų programoje pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, visoje programos srityje taikomos kuo platesnės atitikimo reikalavimams taisyklės.

3 SKIRSNIS

Valdymas, stebėsena ir kontrolė

14 straipsnis

Institucijų skyrimas

1.   Veiksmų programoje dalyvaujančios valstybės narės paskiria vieną vadovaujančią instituciją, vieną tvirtinančią instituciją ir vieną audito instituciją; pastaroji yra vadovaujančios institucijos valstybėje narėje. Tvirtinanti institucija gauna Komisijos atliekamus mokėjimus ir paprastai atlieka mokėjimus pagrindiniam paramos gavėjui.

Vadovaujanti institucija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, kurių teritorijoje taikoma programa, įsteigia jungtinį techninį sekretoriatą. Pastarasis padeda vadovaujančiai institucijai ir stebėsenos komitetui bei, atitinkamais atvejais, audito institucijai atlikti atitinkamas jų pareigas.

2.   Veiksmų programos audito institucijai padeda auditorių grupė, kurią sudaro kiekvienos veiksmų programoje dalyvaujančios valstybės narės atstovai, atliekantys Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje numatytas pareigas. Auditorių grupė paskiriama vėliausiai per tris mėnesius nuo dienos, kurią buvo priimtas veiksmų programą patvirtinantis sprendimas. Ji parengia savo darbo tvarkos taisykles. Jai pirmininkauja veiksmų programos audito institucija.

Dalyvaujančios valstybės narės gali vieningai nuspręsti, kad audito institucija yra įgaliota tiesiogiai atlikti Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje numatytas pareigas visoje teritorijoje, kurioje taikoma programa, ir kad nėra būtinybės paskirti pirmoje pastraipoje apibrėžtą auditorių grupę.

Auditoriai yra nepriklausomi nuo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos kontrolės sistemos.

3.   Kiekviena veiksmų programoje dalyvaujanti valstybė narė paskiria atstovus, kurie posėdžiauja Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 63 straipsnyje nurodytame stebėsenos komitete.

15 straipsnis

Vadovaujančios institucijos funkcijos

1.   Vadovaujanti institucija atlieka Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytas užduotis, išskyrus užduotis, susijusias su veiksmų ir išlaidų teisingumu, atsižvelgdama į nacionalines ir Bendrijos taisykles, išdėstytas to straipsnio b punkte. Todėl ji tikrina, ar kiekvieno veiksme dalyvaujančio paramos gavėjo išlaidas patvirtino šio reglamento16 straipsnio 1 punkte nurodytas tikrintojas.

2.   Vadovaujanti institucija, prireikus susitarusi su pagrindiniu paramos gavėju, nustato kiekvieno veiksmo įgyvendinimo tvarką.

16 straipsnis

Kontrolės sistema

1.   Kad patvirtintų išlaidas, kiekviena valstybė narė sukuria kontrolės sistemą, leidžiančią patikrinti, ar pristatomi bendrai finansuojami produktai ir ar suteikiamos bendrai finansuojamos paslaugos, ar deklaruotos jos teritorijoje atliktų veiksmų arba veiksmų dalių išlaidos yra pagrįstos ir ar šios išlaidos arba susiję veiksmai arba tų veiksmų dalys atitinka Bendrijos ir jos nacionalines taisykles.

Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė paskiria tikrintojus, kurių pareiga yra patikrinti, ar kiekvieno veiksme dalyvaujančio paramos gavėjo deklaruotos išlaidos yra teisėtos ir teisingos. Valstybės narės gali nuspręsti paskirti vieną tikrintoją visai teritorijai, kurioje taikoma programa.

Jeigu pristatomi bendrai finansuojami produktai ir suteikiamos bendrai finansuojamos paslaugos, gali būti tikrinami tiktai viso veiksmo atžvilgiu, tokį patikrinimą vykdo valstybės narės, kurioje yra pagrindinis paramos gavėjas, tikrintojas arba vadovaujanti institucija.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tikrintojai galėtų patvirtinti išlaidas per tris mėnesius.

17 straipsnis

Finansų valdymas

1.   ERPF įnašas mokamas į vieną sąskaitą; nėra nacionalinių posąskaičių.

2.   Nepažeidžiant valstybių narių atsakomybės už pažeidimų nustatymą ir taisymą bei už neteisėtai sumokėtų sumų išieškojimą, tvirtinanti institucija užtikrina, kad iš pagrindinio paramos gavėjo būtų išieškotos sumos, kurios buvo sumokėtos dėl pažeidimo. Paramos gavėjai grąžina pagrindiniam paramos gavėjui nepagrįstai sumokėtas bet kokias sumas laikydamiesi esamo jų susitarimo.

3.   Jeigu pagrindiniam paramos gavėjui paramos gavėjas sumų negrąžina, valstybė narė, kurios teritorijoje yra tas paramos gavėjas, kompensuoja tvirtinančiai institucijai nepagrįstai tam paramos gavėjui sumokėtą sumą.

18 straipsnis

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė

Valstybės narės, dalyvaujančios veiksmų programoje pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, gali pasinaudoti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupe pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (10) ir perduoti tai grupei atsakomybę už veiksmų programos valdymą, patikint jai vadovaujančios institucijos ir jungtinio techninio sekretoriato pareigas. Tokiu atveju kiekviena valstybė narė ir toliau prisiima finansinę atsakomybę.

4 SKIRSNIS

Veiksmai

19 straipsnis

Veiksmų atranka

1.   Veiksmuose, atrinktuose veiksmų programoms, skirtoms 6 straipsnio 1 punkte nurodytai peržengiančiai sieną veiklai plėtoti ir 6 straipsnio 2 punkte nurodytam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui nustatyti ir plėtoti, dalyvauja paramos gavėjai iš mažiausiai dviejų šalių, iš kurių bent viena yra valstybė narė, kurie kiekviename veiksme bendradarbiauja bent dviem iš toliau nurodytų būdų: bendras kūrimas, bendras įgyvendinimas, bendras aprūpinimas personalu ir bendras finansavimas.

Pirmiau minėtas sąlygas atitinkantys atrinkti veiksmai gali būti įgyvendinami vienoje šalyje, jeigu juos pateikė subjektai, priklausantys bent dviems šalims.

Pirmiau nurodytos sąlygos netaikomos veiksmams pagal PEACE programą, nurodytiems 6 straipsnio 1 punkto trečioje pastraipoje.

2.   Veiksmuose, atrinktuose veiksmų programoms, susijusioms su tarpregioniniu bendradarbiavimu, kaip nurodyta 6 straipsnio 3 punkto a papunktyje, dalyvauja paramos gavėjai, regionų ar vietos lygiu, bent iš:

a)

trijų valstybių narių arba

b)

trijų šalių, iš kurių bent dvi turi būti valstybės narės, su kuriomis yra susijęs paramos gavėjas iš trečiosios šalies.

Veiksmuose, atrinktuose 6 straipsnio 3 punkto b papunktyje nurodytoms veiksmų programoms, taikomos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos, jeigu tai įmanoma padaryti atsižvelgiant į veiksmo pobūdį.

Paramos gavėjai kiekvieno veiksmo metu bendradarbiauja šiais būdais: bendras kūrimas, bendras įgyvendinimas, bendras aprūpinimas personalu ir bendras finansavimas.

3.   Stebėsenos komitetas arba jam atskaitingas iniciatyvinis komitetas ne tik vykdo Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnyje nurodytas užduotis, bet ir atsako už veiksmų atranką.

20 straipsnis

Pagrindinio paramos gavėjo ir kitų paramos gavėjų įsipareigojimai

1.   Kiekvieno veiksmo pagrindinį paramos gavėją iš savo tarpo skiria paramos gavėjai. Pagrindinis paramos gavėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

a)

nustato savo santykių su veiksme dalyvaujančiais paramos gavėjais tvarką sudarydamas susitarimą, kuriame, inter alia, būtų pateiktos nuostatos, garantuojančios, kad veiksmui skirtos lėšos bus patikimai valdomos, bei į kurias būtų įtrauktos nuostatos dėl nepagrįstai sumokėtų sumų išieškojimo tvarkos;

b)

užtikrina viso veiksmo įgyvendinimą;

c)

užtikrina, kad veiksme dalyvaujančių paramos gavėjų pateiktos išlaidos būtų patirtos veiksmui įgyvendinti ir atitiktų veiklą, dėl kurios yra susitarę tie paramos gavėjai;

d)

patikrina, ar veiksme dalyvaujančių paramos gavėjų pateiktas išlaidas patvirtino tikrintojai;

e)

atsako už tai, kad ERPF įnašas būtų pervestas veiksme dalyvaujantiems paramos gavėjams.

2.   Kiekvienas veiksme dalyvaujantis paramos gavėjas:

a)

prisiima atsakomybę už jo deklaruotose išlaidose nustatomus pažeidimus;

b)

informuoja valstybę narę, kurioje jis yra, kad jis dalyvauja veiksme, jeigu ta valstybė narė nedalyvauja atitinkamoje veiksmų programoje.

21 straipsnis

Specialios sąlygos, reglamentuojančios veiksmų vietą

1.   Peržengiančio sieną bendradarbiavimo sąlygomis ir deramai pagrįstais atvejais ERPF gali iki 20 % įnašo į atitinkamą veiksmų programą sumos finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant veiksmus ar jų dalis, NUTS 3 lygio regionuose, esančiuose greta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų tos programos reikalavimus atitinkančių teritorijų arba apsuptuose tokių gretimų teritorijų. Išimtiniais atvejais, dėl kurių susitaria Komisija ir valstybės narės, taip pat lanksčiai galima veikti ir NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose yra Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos teritorijos.

Projekto lygiu už programos vietovės ribų, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje, esančių partnerių patirtos išlaidos gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jei projekto tikslai būtų sunkiai pasiekiami be to partnerio dalyvavimo.

2.   Tarpvalstybinio bendradarbiavimo sąlygomis ir deramai pagrįstais atvejais ERPF gali finansuoti veiksmuose dalyvaujančių už teritorijos ribų esančių partnerių patirtas išlaidas iki 20 % įnašo į atitinkamą veiksmų programą sumos, jei tokios išlaidos yra naudingos regionams, kuriems taikomas bendradarbiavimo tikslas.

3.   Peržengiančio sieną, tarpvalstybinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo sąlygomis ERPF gali iki 10 % įnašo į atitinkamą veiksmų programą sumos finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant veiksmus arba jų dalis Europos bendrijai nepriklausančių valstybių teritorijoje, jeigu veiksmai yra naudingi Bendrijos regionams.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad šios išlaidos būtų teisėtos ir teisingos. Vadovaujanti institucija patvirtina veiksmų, vykdomų ne 1, 2 ir 3 dalyse nurodytose teritorijose, kurioms taikomas finansavimas, atranką.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas neturi įtakos paramos, Komisijos patvirtintos remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1783/1999 arba kitais teisės aktais, kurie taikomi tai paramai 2006 m. gruodžio 31 d. ir kurie toliau taikomi tai paramai ar projektams po tos datos iki jų galiojimo pabaigos, tęsimui ar keitimui, įskaitant visos paramos ar jos dalies nutraukimą.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 pateiktos paraiškos ir toliau galioja.

23 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nepažeidžiant šio reglamento 22 straipsnyje išdėstytų nuostatų, Reglamentas (EB) Nr. 1783/1999 panaikinamas nuo 2007 m. sausio 1 d.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

24 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Europos Parlamentas ir Taryba vėliausiai iki 2013 m. gruodžio 31 d. peržiūri šį reglamentą Sutarties 162 straipsnyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. liepos 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkė

P. LEHTOMÄKI


(1)  OL C 255, 2005 10 14, p. 91.

(2)  OL C 231, 2005 9 20, p. 19.

(3)  2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. liepos 4 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 25 p.

(5)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL L 29, 2005 2 2, p. 3).

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 12 p.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 79 p.

(8)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(9)  OL L 213, 1999 8 13, p. 1.

(10)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 19 p.


Top