Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0817

2006 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 817/2006, dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir Reglamento (EB) Nr. 798/2004 panaikinimo

OJ L 148, 2.6.2006, p. 1–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 279–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2008; panaikino 32008R0194

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/817/oj

2.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 817/2006

2006 m. gegužės 29 d.

dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir Reglamento (EB) Nr. 798/2004 panaikinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendrąją poziciją 2006/318/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones Birmai/Mianmarui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1996 m. spalio 28 d., nerimaudama dėl demokratizacijos pažangos nebuvimo ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų Birmoje (Mianmare), Taryba Bendrojoje pozicijoje 1996/635/BUSP (2) nustatė tam tikras ribojančias priemones Birmai (Mianmarui). Šios priemonės vėliau buvo pratęstos ir iš dalies pakeistos Bendrąja pozicija 2000/346/BUSP (3), panaikinta Bendrąja pozicija 2003/297/BUSP (4), ir tada atnaujinta Bendrąja pozicija 2004/423/BUSP (5), sugriežtintos Bendrąja pozicija 2004/730/BUSP (6), iš dalies pakeistos Bendrąja pozicija 2005/149/BUSP (7) ir pratęstos bei iš dalies pakeistos Bendrąja pozicija 2005/340/BUSP (8). Kai kurios Birmai (Mianmarui) taikomos ribojančios priemonės buvo įgyvendintos Bendrijos lygiu 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 798/2004 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir Reglamento (EB) Nr. 1081/2000 panaikinimo (9).

(2)

Atsižvelgiant į dabartinę politinę padėtį Birmoje (Mianmare), kai:

karinės vadovybės nesugeba pradėti esminių diskusijų su demokratiniu judėjimu dėl proceso, vedančio nacionalinio susitaikymo, pagarbos žmogaus teisėms ir demokratijos link,

neleidžiama įvykti tikram ir atviram Nacionaliniam konventui,

tebesitęsia Daw Aung San Suu Kyi, kitų Demokratijos nacionalinės lygos (DNL) narių bei politinių kalinių sulaikymas,

tebesitęsia DNL ir kitų organizuotų politinių judėjimų persekiojimas,

tebevykdomi sunkūs žmogaus teisių pažeidimai ir nesiimama veiksmų siekiant panaikinti priverstinį darbą pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2001 m. Aukšto lygio grupės ataskaitos rekomendacijas ir kitų TDO misijų rekomendacijas bei pasiūlymus; ir

paskutiniu metu vis dažniau taikomi apribojimai tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai,

Bendrojoje pozicijoje 2006/318/BUSP nurodoma, kad ir toliau reikia taikyti ribojančias priemones prieš Birmos (Mianmaro) karinį režimą – prieš tuos, kuriems blogas valdymas labiausiai naudingas ir kurie aktyviai žlugdo nacionalinio susitaikymo procesą, pagarbą žmogaus teisėms bei demokratiją.

(3)

Ribojančiomis priemonėmis, numatytomis Bendrojoje pozicijoje 2006/318/BUSP, draudžiama teikti techninę pagalbą, finansuoti ir teikti finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, eksportuoti įrangą, kuri gali būti panaudota vidinėms represijoms, ir įšaldomos Birmos (Mianmaro) Vyriausybės narių arba su jais susijusių kitų fizinių ar juridinių asmenų, taip pat organizacijų ar įstaigų lėšos bei draudžiama teikti finansines paskolas ar kreditus Birmos valstybinėms įmonėms, įsigyti jas ar padidinti jose kapitalo dalį.

(4)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, ir todėl siekiant, kad ūkio subjektai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti Bendrijos teritorijoje turi būti priimti Bendrijos teisės aktai.

(5)

Siekiant aiškumo, turėtų būti priimtas naujas tekstas, kuriame būtų pateiktos visos susijusios iš dalies pakeistos nuostatos ir kuris pakeistų Reglamentą (EB) Nr. 798/2004, kuris turėtų būti panaikintas.

(6)

Šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną, siekiant užtikrinti, kad jame numatytos priemonės būtų veiksmingos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

1)

„techninė pagalba“ – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma; techninė pagalba apima žodinės pagalbos formas;

2)

„lėšos“ – finansinis turtas ir visų rūšių pelnas, įskaitant, tačiau ne tik:

a)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

b)

indėlius finansų įstaigose arba laikomus pas kitus subjektus, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

d)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e)

kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis;

g)

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių turėjimą;

3)

„lėšų įšaldymas“ – bet kokios formos lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo ar operavimo jomis, pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, uždraudimas;

4)

„ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialusis ir nematerialusis, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

5)

„ekonomių lėšų įšaldymas“ – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, uždraudimas;

6)

„Bendrijos teritorija“ – tai valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Draudžiama:

a)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, organizacijoms ar įstaigoms Birmoje (Mianmare) arba naudojimo tikslais šioje šalyje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su ginklų bei visų rūšių susijusių medžiagų, įskaitant ginklų ir šaudmenų, karinių transporto priemonių ir įrangos, sukarintos įrangos bei jų atsarginių dalių tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu;

b)

bet kokiems asmenims, organizacijoms ar įstaigoms Birmoje (Mianmare) arba panaudojimo tikslais šioje šalyje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla susijusį finansavimą ar finansinę pagalbą, ypač dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą ginklų ir susijusios įrangos pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinami a ar b punkte nurodyti draudimai.

3 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti I priede nurodytą Bendrijos ar ne Bendrijos kilmės įrangą, kuri gali būti panaudota vidinėms represijoms, bet kokiems Birmos (Mianmaro) fiziniams ar juridiniams asmenims, organizacijoms ar įstaigoms, ar siekiant ją panaudoti Birmoje (Mianmare);

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansinę pagalbą, susijusią su a punkte nurodyta įranga, bet kokiems Birmos (Mianmaro) fiziniams ar juridiniams asmenims, organizacijoms ar įstaigoms arba siekiant šią įrangą panaudoti Birmoje (Mianmare);

c)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su a punkte nurodyta įranga, bet kokiems Birmos (Mianmaro) fiziniams ar juridiniams asmenims, organizacijoms ar įstaigoms arba siekiant šią įrangą panaudoti Birmoje (Mianmare);

d)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinami a, b arba c punkte nurodyti draudimai.

4 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 ir 3 straipsnių, II priede nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos jų manymu tinkamomis sąlygomis gali leisti:

a)

teikti finansavimą ir finansinę pagalbą bei techninę pagalbą, susijusią su:

i)

nemirtina karine įranga, skirta tik humanitariniams ir apsaugos tikslams arba Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Bendrijos institucijų kūrimo programoms;

ii)

technine įranga ir lėšomis, skirtomis Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų krizių valdymo operacijoms;

b)

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidinėms represijoms, skirtą tik humanitariniams ir apsaugos tikslams arba Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Bendrijos institucijų kūrimo programoms arba ES ir JT krizių valdymo operacijoms;

c)

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti išminavimo įrangą ir išminavimo operacijose naudojamas medžiagas;

d)

teikti finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusią su įranga ar programomis ir operacijomis, nurodytomis b ir c punktuose;

e)

teikti techninę pagalbą, susijusią su įranga ar programomis ir operacijomis, nurodytomis b ir c punktuose.

2.   Straipsnio 1 dalyje nurodyti leidimai gali būti suteikti tik prieš imantis veiklos, kuriai prašoma leidimo.

5 straipsnis

2 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginiams drabužiams, tarp jų ir neperšaunamoms liemenėms bei kariniams šalmams, laikinai eksportuojamiems į Birmą (Mianmarą) Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Bendrijos ar jos valstybių narių personalo, žiniasklaidos atstovų, humanitarinių ir plėtros darbuotojų ir susijusių personalo narių tik savo asmeniniam naudojimui.

6 straipsnis

1.   Įšaldomos Birmos (Mianmaro) Vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, organizacijoms ar įstaigoms priklausančios arba jų valdomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kaip nurodyta III priede.

2.   Jokios lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis III priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, organizacijoms ir įstaigoms arba jų naudai.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas ar rezultatas – tiesioginis ar netiesioginis straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų sandorių skatinimas.

7 straipsnis

1.   II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti išlaisvinti tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba sudaryti sąlygas naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais šių institucijų manymu tinkamomis sąlygomis, nustačius, kad aptariamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi III priede išvardytų asmenų ir jų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, pvz., apmokėti išlaidoms, susijusioms su maisto produktais, nuoma arba hipoteka, vaistais, medicininiu gydymu, mokesčiais, draudimo įmokomis ir mokesčiais už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai sumokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai sumokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą;

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms, su sąlyga, kad atitinkama kompetentinga institucija yra pranešusi visoms kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai, kokiais pagrindais remiantis ji mano, kad reikia išduoti konkretų leidimą, ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki tokio leidimo suteikimo.

Atitinkama kompetentinga institucija praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie visus leidimus, suteiktus pagal šią straipsnio dalį.

2.   6 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų priedams, kuriuos sudaro:

i)

palūkanos arba kitos su šiomis sąskaitomis susijusios pajamos; arba

ii)

mokėjimai pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, kurią toms sąskaitoms imta taikyti Reglamento (EB) Nr. 1081/2000, Reglamento (EB) Nr. 798/2004 arba šio reglamento nuostatas, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms įplaukoms ir mokėjimams ir toliau taikoma 6 straipsnio 1 dalis.

8 straipsnis

1.   Nepažeisdami taisyklių dėl ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, fiziniai ir juridiniai asmenys, organizacijos ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę ar turi buveinę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 6 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per minėtas kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b)

kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija yra naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

9 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą IV priede išvardytoms Birmos valstybinėms įmonėms ar įsigyti šių įmonių išleistas obligacijas, indėlių sertifikatus, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina ar akcinių bendrovių obligacijas;

b)

įsigyti ar padidinti kapitalo dalį IV priede išvardytose Birmos valstybinėse įmonėse, taip pat įsigyti visą tokių įmonių kapitalą ir dalyvavimo teises suteikiančias akcijas bei vertybinius popierius.

2.   Draudžiamas sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar rezultatas – tiesioginis ar netiesioginis 1 dalies nuostatų apėjimas.

3.   1 dalis netrukdo vykdyti prekybos sutarčių dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įprastomis komercinėmis atsiskaitymo sąlygomis ir įprastinių papildomų susitarimų, pvz., dėl eksporto kredito draudimo, susijusių su šių sutarčių vykdymu.

4.   1 dalies a punkto nuostatos netrukdo vykdyti įsipareigojimų, numatytų sutartyse arba susitarimuose, sudarytuose iki 2004 m. spalio 25 d.

5.   1 dalies b punkte numatytas draudimas netrukdo padidinti kapitalo dalies IV priede išvardytose Birmos valstybinėse įmonėse, jei toks padidinimas yra privalomas pagal susitarimą, sudarytą su atitinkama Birmos valstybine įmone iki 2004 m. spalio 25 d. Atitinkama II priede nurodyta kompetentinga institucija ir Komisija iš anksto informuojamos apie bet kokius tokius sandorius prieš juos sudarant. Komisija apie tai informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

10 straipsnis

Sąžiningas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas ar atsisakymas leisti pasinaudoti lėšomis ar ekonominiais ištekliais remiantis tuo, kad toks veiksmas atliekamas pagal šį reglamentą, neužtraukia jokios rūšies atsakomybės šį veiksmą atliekančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, ar įstaigai, o taip pat jos direktoriams ar darbuotojams, jeigu nėra įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

11 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia kitą svarbią turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

12 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies pakeisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija;

b)

iš dalies pakeisti III ir IV priedus, remiantis priimtais sprendimais dėl Bendrosios pozicijos 2006/318/BUSP I ir II priedų.

13 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsiant praneša apie šias taisykles Komisijai ir ją informuoja apie bet kokius tolimesnius pakeitimus.

14 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje, įskaitant oro erdvę;

b)

visuose orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės įstatymus;

e)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurių visa ekonominė veikla ar jos dalis vykdoma Bendrijoje.

15 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 798/2004 panaikinamas.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARTENSTEIN


(1)  OL L 116, 2006 4 29, p. 77.

(2)  OL L 287, 1996 11 8, p. 1.

(3)  OL L 122, 2000 5 24, p. 1.

(4)  OL L 106, 2003 4 29, p. 36. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/907/BUSP (OL L 340, 2003 12 24, p. 81).

(5)  OL L 125, 2004 4 28, p. 61. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2005/340/BUSP (OL L 108, 2005 4 29, p. 88).

(6)  OL L 323, 2004 10 26, p. 17.

(7)  OL L 49, 2005 2 22, p. 37.

(8)  OL L 108, 2005 4 29, p. 88.

(9)  OL L 125, 2004 4 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1263/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 25).


I PRIEDAS

Įrangos, kuri gali būti panaudota vidinėms represijoms, kaip nurodyta 3 straipsnyje, sąrašas

Šiame sąraše nenurodyta įranga, kuri yra specialiai sukurta ar pritaikyta kariniams tikslams.

1.

Neperšaunami šalmai, apsauginiai riaušių metu dėvimi šalmai, riaušių metu naudojami skydai ir neperšaunami skydai bei specialiai sukurti jų komponentai.

2.

Speciali pirštų atspaudų įranga.

3.

Elektriniai prožektoriai.

4.

Statybos įranga su balistine apsauga.

5.

Medžiokliniai peiliai.

6.

Speciali įranga medžiokliniams šautuvams gaminti.

7.

Rankinio šaudmenų užtaisymo įranga.

8.

Ryšių pasiklausymo prietaisai.

9.

Stacionarūs optiniai detektoriai.

10.

Vaizdo ryškumo stiprintuvai.

11.

Optiniai taikikliai.

12.

Lygiavamzdžiai ginklai ir atitinkami šaudmenys, išskyrus specialiai pagamintuosius kariniams tikslams, ir specialiai sukurti jų komponentai; išskyrus:

signalinius pistoletus;

pneumatinius ar šovininius šautuvus, sukurtus kaip pramoniniai įrankiai arba humaniško gyvūnų žudymo įrankiai.

13.

Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai bei specialiai sukurti ar pritaikyti jų komponentai bei priedai.

14.

Bombos ir granatos, išskyrus skirtas naudoti kariniams tikslams, bei specialiai sukurti jų komponentai.

15.

Neperšaunamos liemenės, išskyrus pagamintas pagal karinius standartus ar specifikacijas, bei specialiai sukurti jų komponentai.

16.

Transporto priemonės, kurių visi ratai yra varomieji ir kurias galima naudoti ne keliuose, pagamintos su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, ir profiliuoti šarvai tokioms transporto priemonėms.

17.

Vandens patrankos ir specialiai sukurti ar pritaikyti jų komponentai.

18.

Transporto priemonės su sumontuota vandens patranka.

19.

Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus, bei šiam tikslui specialiai sukurti ar pritaikyti jų komponentai.

20.

Akustinės priemonės, gamintojo ar tiekėjo duomenimis tinkamos riaušėms malšinti, bei specialiai sukurti jų komponentai.

21.

Specialiai žmogui suvaržyti sukurtos grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei supančioti, pančiai ir elektrošoko diržai, išskyrus:

antrankius, kurių užrakintų visas ilgis, įskaitant grandinę, yra ne didesnis nei 240 mm.

22.

Riaušėms malšinti ar savigynai sukurti ar pritaikyti nešiojami įtaisai su žmogų stipriai veikiančiomis medžiagomis (pvz., ašarinės dujos ar pipiriniai purškikliai) bei specialiai sukurti jų komponentai.

23.

Riaušėms malšinti ar savigynai sukurti ar pritaikyti nešiojami įtaisai, naudojami kaip elektrošokas (įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šautuvus ir šautuvus su elektrošokiniais antgaliais (tazerius)) bei specialiai šiam tikslui sukurti ar pritaikyti jų komponentai.

24.

Elektroninė įranga paslėptoms sprogstamosioms medžiagoms aptikti bei specialiai sukurti ar pritaikyti jos komponentai, išskyrus:

televizinę ar tirti rentgeno spinduliais skirtą įrangą.

25.

Elektroninė trukdymo įranga, specialiai sukurta užkirsti kelią savadarbių sprogstamųjų įtaisų sprogdinimui nuotoliniais radijo valdymo įrenginiais, bei specialiai sukurti jos komponentai.

26.

Įranga bei įtaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ar ne elektrinėmis priemonėmis, įskaitant šaudymo įrangą, detonatorius, uždegimo įrangą, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus:

skirtus specifiniam komerciniam naudojimui, sudarytus iš įrangos ar įtaisų, veikiančių ar paleidžiamų sprogstamosiomis medžiagomis, tačiau neskirtus sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros iškrovikliai).

27.

Sprogstamiesiems ginklams nukenksminti skirta įranga ir prietaisai, išskyrus:

mokomąsias bombas;

talpas objektams, žinomai esantiems ar įtariamiems esant savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais, laikyti.

28.

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdą ryškumo stiprintuvai ar jų stacionarūs jutikliai.

29.

Linijiniai sprogstamieji užtaisai.

30.

Šios sprogstamosios ir susijusios medžiagos:

amatolis,

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto),

nitroglikolis,

pentaeritritolio tetranitratas (PETN),

pikrilo chloridas,

trinitrofenilmetilnitraminas (tetrilas),

2,4,6-trinitrotolenas (TNT).

31.

Visai išvardytai įrangai specialiai sukurta programinė įranga bei jai reikalingos technologijos.


II PRIEDAS

4, 7, 8, 9 ir 12 straipsniuose nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Dėl lėšų įšaldymo, finansavimo ir finansinės pagalbos:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Faks. (32-2) 233 74 65

El. paštas: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks. (32-2) 233 74 65

El. paštas: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Dėl prekių, techninės pagalbos ir kitų paslaugų:

Federalinė valdžios institucija, atsakinga už Belgijos gynybos pajėgų ir saugumo tarnybų vykdomus pardavimus, pirkimus ir techninę pagalbą bei už finansines ir technines paslaugas, susijusias su ginklų ir karinės bei sukarintos įrangos gamyba ar tiekimu:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 548 62 11

Faks. (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 548 62 11

Faks. (32-2) 548 65 70

Regioninės valdžios institucijos, atsakingos už kitokius ginklų, karinės ir sukarintos įrangos eksporto, importo ir tranzito leidimus:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Faks. (32-2) 800 38 20

El. paštas: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel. 081/649751

Faks. 081/649760

El.paštas: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Faks. (32-2) 553 60 37

El. paštas: wapenexport@vlaanderen.be

ČEKIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. +420 22406 2720

Faks. +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 25704 4501

Faks. + 420 25704 4502

DANIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Faks. (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Faks. (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Faks. (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Dėl lėšų įšaldymo, finansavimo ir finansinės pagalbos:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Faks. (49-89) 350163 3800

Dėl prekių, techninės pagalbos ir kitų paslaugų:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 908-0

Faks. (49-61) 96 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6 317 100

Faks. +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680500

Faks. +372 6680501

GRAIKIJA

A.

Lėšų įšaldymas

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel. + 30 210 3332786

Faks. + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Tel. + 30 210 3332786

Faks. + 30 210 3332810

B.

Importo ir eksporto apribojimai

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Faks. + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Tel. + 30 210 3286401-3

Faks. + 30 210 3286404

ISPANIJA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Faks. (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 209 95 11

Faks. (34) 91 209 96 56

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Faks. (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Faks. (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel. (33) 1 43 17 44 52

Faks. (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Faks. (33) 1 43 17 45 84

AIRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 671 66 66

Faks. (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Faks. (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Faks. (353) 1 631 25 62

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Faks. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Faks. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Faks. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Faks. (39) 06 5964 7531

KIPRAS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel.: +357-22-300600

Faks. +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. +357-22-300600

Faks. +357-22-661881

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel. (371) 7016201

Faks. (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: + 7044 431

Faks. + 7044 549

LIETUVA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Faks. +370 5 231 30 90

LIUKSEMBURGAS

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Faks. (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Faks. (352) 47 52 41

VENGRIJA

4 straipsnis

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

7 straipsnis

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Faks. +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Faks. +36-1-443-5554

8 straipsnis

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks. +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks. +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Faks. +356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. 050-523 2600

Faks. 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel. (31-70) 342 8997

Faks. (31-70) 342 7984

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Faks. (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Faks. (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 313 45-0

Faks. (43 1) 313 45-85290

LENKIJA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Faks. (48 22) 523 91 29

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Faks. (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Faks. (351) 21 882 32 49

SLOVĖNIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. +386 (1) 471 90 00

Faks. +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. +386 (1) 478 20 00

Faks. +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SUOMIJA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421 2 4854 1111

Faks. 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel. 00421 2 5958 1111

Faks. 00421 2 5249 3048

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Faks. (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Faks. (358) 9 16 08 81 11

ŠVEDIJA

4 straipsnis

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Faks. (46-8) 20 31 00

7 straipsnis

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Faks. (46-8) 411 27 89

8 straipsnis

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faks. (46-8) 24 13 35

9 straipsnis

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Faks. (46-8) 723 11 76

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215-0594

Faks. (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Faks. (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Faks. (44-207) 601 4309

Gibraltarui:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Faks. (350) 5875700

EUROPOS BENDRIJA

Europos Bendrijų Komisija

Išorės santykių generalinis direktoratas

A direktoratas. Krizių platforma ir BUSP politinis koordinavimas

A.2 skyrius. Krizių valdymas ir konfliktų prevencija

CHAR 12/108

B-1049 Briuselis

Tel. (32-2) 299 1176/295 5585

Faks. (32-2) 299 0873


III PRIEDAS

6, 7 ir 12 straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

Pastabos dėl lentelės:

1.

Slapyvardžiai ar rašybos variantai žymimi „dar žinomas (-a) kaip

A.   VALSTYBĖS TAIKOS IR PLĖTROS TARYBA (VTPT)

 

Vardas, pavardė (vardas, pavardė, lytis; galimi slapyvardžiai)

Identifikuojanti informacija (pareigos/pareigybė, gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso/asmens tapatybės dokumento numeris, … sutuoktinis ar sūnus/dukra)

A1a

Vyriausiasis generolas Than Shwe

Pirmininkas, gim. d. 1933 2 2

A1b

Kyaing Kyaing

Vyriausiojo generolo Than Shwe žmona

A1c

Thandar Shwe

Vyriausiojo generolo Than Shwe dukra

A1d

Khin Pyone Shwe

Vyriausiojo generolo Than Shwe dukra

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Vyriausiojo generolo Than Shwe dukra

A1f

Tun Naing Shwe, dar žinomas kaip Tun Tun Naing

Vyriausiojo generolo Than Shwe sūnus

A1g

Khin Thanda

Tun Naing Shwe žmona

A1h

Kyaing San Shwe

Vyriausiojo generolo Than Shwe sūnus

A1i

Dr Khin Win Sein

Kyaing San Shwe žmona

A1j

Thant Zaw Shwe, dar žinomas kaip Maung Maung

Vyriausiojo generolo Than Shwe sūnus

A1k

Dewar Shwe

Vyriausiojo generolo Than Shwe dukra

A1l

Kyi Kyi Shwe

Vyriausiojo generolo Than Shwe dukra

A2a

Vyriausiojo generolo pavaduotojas Maung Aye

Pirmininko pavaduotojas, gim. d. 1937 12 25

A2b

Mya Mya San

Vyriausiojo generolo pavaduotojo Maung Aye žmona

A2c

Nandar Aye

Vyriausiojo generolo pavaduotojo Maung Aye dukra, majoro Pye Aung (D17d) sutuoktinė

A3a

General Thura Shwe Mann

Štabo viršininkas, specialiųjų operacijų (armijos, laivyno ir oro) koordinatorius, gim. d. 1947 7 11

A3b

Khin Lay Thet

Generolo Thura Shwe Mann žmona, gim. d. 1947 6 19

A3c

Aung Thet Mann

Generolo Thura Shwe Mann sūnus, „Ayeya Shwe War Company“, gim. d. 1977 6 19, paso Nr. CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Shwe Mann sūnus, gim. d. 1978 6 29

A3e

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann žmona; Khin Shwe (nuoroda J5a) dukra, gim. d. 1981 3 24

A4a

Gen Soe Win

Ministras Pirmininkas nuo 2004 10 19, gimęs 1946 m.

A4b

Than Than Nwe

Generolo Soe Win žmona

A5a

Generolas leitenantas Thein Sein

Pirmasis sekretorius (nuo 2004 10 19) ir generolo adjutantas

A5b

Khin Khin Win

Generolo leitenanto Thein Sein žmona

A6a

Generolas leitenantas (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura yra pareigybė) Generolas intendantas

A6b

Khin Saw Hnin

Generolo leitenanto Thiha Thura Tin Aung Myint Oo žmona

A7a

Generolas leitenantas Kyaw Win

Antrojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Kayah valstija)

A7b

San San Yee dar žinomas kaijs San San Yi

Generolo leitenanto Kyaw Win žmona

A7c

Nyi Nyi Aung

Generolo leitenanto Kyaw Win sūnus

A7d

San Thida Win

Nyi Nyi Aung žmona

A7e

Min Nay Kyaw Win

Generolo leitenanto Kyaw Win sūnus

A7f

Dr Phone Myint Htun

Generolo leitenanto Kyaw Win sūnus

A7g

San Sabai Win

Dr. Phone Myint Htun žmona

A8a

Generolas leitenantas Tin Aye

Karinės amunicijos vadas, UMEH viršininkas

A8b

Kyi Kyi Ohn

Generolo leitenanto Tin Aye žmona

A8c

Zaw Min Aye

Generolo leitenanto Tin Aye sūnus

A9a

Generolas leitenantas Ye Myint

Pirmojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Generolo leitenanto Ye Myint žmona, gim. d. 1947 1 25

A9c

Theingi Ye Myint

Generolo leitenanto Ye Myint dukra

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Generolo leitenanto Ye Myint sūnus, „Yetagun Construction Co“

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Generolo leitenanto Ye Myint dukra

A10a

Generolas leitenantas Aung Htwe

Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vadas

A10b

Khin Hnin Wai

Generolo leitenanto Aung Htwe žmona

A11a

Generolas leitenantas Khin Maung Than

Trečiojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Generolo leitenanto Khin Maung Than žmona

A12a

Generolas leitenantas Maung Bo

Ketvirtojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Generolo leitenanto Maung Bo žmona

A12c

Kyaw Swa Myint

Generolo leitenanto Maung Bo sūnus. Verslininkas

A13a

Generolas leitenantas Myint Swe

Karinių reikalų saugumo vadas

A13b

Khin Thet Htay

Generolo leitenanto Myint Swe žmona


B.   REGIONINIAI VADAI

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant karinę apygardą)

B1a

Brigados generolas Hla Htay Win

Rangūnas

B1b

Mar Mar Wai

Brigados generolo Hla Htay Win žmona

B2a

Generolas majoras Ye Myint

Rytų (Shan valstija (pietūs))

B2b

Myat Ngwe

Generolo majoro Ye Myint žmona

B3a

Generolas majoras Thar Aye, dar žinomas kaip Tha Aye

Šiaurės vakarų (Sagaing dalinys)

B3b

Wai Wai Khaing, dar žinoma kaip Wei Wei Khaing

Generolo majoro Thar Aye žmona

B4a

Generolas majoras Maung Maung Swe

Pakrantės (Tanintharyi dalinys)

B4b

Tin Tin Nwe

Generolo majoro Maung Maung Swe žmona

B4c

Ei Thet Thet Swe

Generolo majoro Maung Maung Swe dukra

B4d

Kaung Kyaw Swe

Generolo majoro Maung Maung Swe sūnus

B5a

Generolas majoras Myint Hlaing

Šiaurės rytų (Shan valstija (šiaurė))

B5b

Khin Thant Sin

Generolo majoro Myint Hlaing žmona

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Generolo majoro Myint Hlaing dukra

B5d

Kadetas Thant Sin Hlaing

Generolo majoro Myint Hlaing sūnus

B6a

Generolas majoras Khin Zaw

Centrinė (Mandalay dalinys)

B6b

Khin Pyone Win

Generolo majoro Khin Zaw žmona

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Generolo majoro Khin Zaw sūnus

B6d

Su Khin Zaw

Generolo majoro Khin Zaw dukra

B7a

Generolas majoras Khin Maung Myint

Vakarų (Rakhine valstija)

B7b

Win Win Nu

Generolo majoro Khin Maung Myint žmona

B8a

Generolas majoras Thura Myint Aung

Pietvakarių (Irrawaddy dalinys)

B8b

Than Than Nwe

Generolo majoro Thura Myint Aung žmona

B9a

Generolas majoras Ohn Myint

Šiaurės (Kachin valstija)

B9b

Nu Nu Swe

Generolo majoro Ohn Myint žmona

B10a

Generolas majoras Ko Ko

Pietų (Pegu dalinys)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Generolo majoro Ko Ko žmona

B11a

Generolas majoras Soe Naing

Pietryčių (Mon valstija)

B11b

Tin Tin Latt

Generolo majoro Soe Naing žmona

B11c

Wut Yi Oo

Generolo majoro Soe Naing dukra

B11d

Kapitonas Htun Zaw Win

Wut Yi Oo (B11c) vyras

B11e

Yin Thu Aye

Generolo majoro Soe Naing dukra

B11f

Yi Phone Zaw

Generolo majoro Soe Naing sūnus

B12a

Generolas majoras Min Aung Hlaing

Trikampio (Shan valstija (rytai))


C.   REGIONINIŲ VADŲ PAVADUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant karinę apygardą)

C1a

Brigados generolas Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Brigados generolo Wai Lwin žmona

C1c

Wai Phyo

Brigados generolo Wai Lwin sūnus

C1d

Lwin Yamin

Brigados generolo Wai Lwin dukra

C2a

Brigados generolas Nay Win

Centrinė

C2b

Nan Aye Mya

Brigados generolo Nay Win žmona

C3a

Brigados generolas Tin Maung Ohn

Šiaurės vakarų

C4a

Brigados generolas San Tun

Šiaurės

C4b

Tin Sein

Brigados generolo San Tun žmona

C5a

Brigados generolas Hla Myint

Šiaurės rytų

C5b

Su Su Hlaing

Brigados generolo Hla Myint žmona

C6

Brigados generolas Wai Lin

Trikampio

C7a

Brigados generolas Win Myint

Rytų

C8a

Pulkininkas Zaw Min

Pietryčių

C9a

Brigados generolas Hone Ngaing/Hon Ngai

Pakrantės

C10a

Brigados generolas Thura Maung Ni

Pietų

C10b

Nan Myint Sein

Brigados generolo Thura Maung Ni žmona

C11a

Brigados generolas Tint Swe

Pietvakarių

C11b

Khin Thaung

Brigados generolo Tint Swe žmona

C11c

Ye Min, dar žinomas kaip Ye Kyaw Swar Swe

Brigados generolo Tint Swe sūnus

C11d

Su Mon Swe

Ye Min žmona

C12a

Brigados generolas Tin Hlaing

Vakarų


D.   MINISTRAI

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant ministeriją)

D3a

Generolas majoras Htay Oo

Žemės ūkio ir drėkinimo nuo 2004 9 18 (anksčiau – Kooperatyvų nuo 2003 8 25)

D3b

Ni Ni Win

Generolo majoro Htay Oo žmona

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadetas. Generolo majoro Htay Oo sūnus

D4a

Brigados generolas Tin Naing Thein

Prekybos (nuo 2004 9 18, anksčiau – Miškininkystės ministro pavaduotojas)

D4b

Aye Aye

Brigados generolo Tin Naing Thein žmona

D5a

Generolas majoras Saw Lwin

Statybos, gim. d. 1935 5 8

D5b

Myint Myint Ko

Generolo majoro Saw Tun žmona, gim. d. 1945 1 11

D5c

Me Me Tun

Generolo majoro Saw Tun dukra, gim. d. 1967 10 26, paso Nr. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Me Me Tun vyras, gim. d. 1969 1 2

D6a

Col Zaw Min

Kooperatyvų nuo 2004 9 18, anksčiau – „Magwe PDC“ pirmininkas

D6b

Khin Mi Mi

Pulkininko Zaw Min žmona

D7a

Generolas majoras Kyi Aung

Kultūros

D7b

Khin Khin Lay

Generolo majoro Kyi Aung žmona

D8a

Dr. Chan Nyein

Švietimo. Anksčiau – E29a Mokslo ir technologijų ministro pavaduotojas

D8b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein (anksčiau E29b) žmona

D9a

Generolas majoras Tin Htut

Elektros energijos

D9b

Tin Tin Nyunt

Generolo majoro Tin Htut žmona

D10a

Brigados generolas Lun Thi

Energetikos

D10b

Khin Mar Aye

Brigados generolo Lun Thi žmona

D10c

Mya Sein Aye

Brigados generolo Lun Thi dukra

D10d

Zin Maung Lun

Brigados generolo Lun Thi sūnus

D10e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun žmona

D11a

Generolas majoras Hla Tun

Finansų ir pajamų

D11b

Khin Than Win

Generolo majoro Hla Tun žmona

D12a

Nyan Win

Užsienio reikalų nuo 2004 9 18, anksčiau – Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vado pavaduotojas, gim. d. 1953 1 22

D12b

Myint Myint Soe

Nyan Win žmona

D13a

Brigados generolas Thein Aung

Miškininkystės

D13b

Khin Htay Myint

Brigados generolo Thein Aung žmona

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sveikatos

D14b

Nilar Thaw

Prof. dr. Kyaw Myint žmona

D15a

Generolas majoras Maung Oo

Vidaus reikalų

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Generolo majoro Maung Oo žmona

D16a

Generolas majoras Sein Htwa

Imigracijos ir populiacijos, taip pat Socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo ministerija

D16b

Khin Aye

Generolo majoro Sein Htwa žmona

D17a

Aung Thaung

Pramonės 1

D17b

Khin Khin Yi

Aung Thaung žmona

D17c

Majoras Moe Aung

Aung Thaung sūnus

D17d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Majoro Moe Aung žmona

D17e

Nay Aung

Aung Thaung sūnus, verslininkas, „Aung Yee Phyoe Co. Ltd“ vykdomasis direktorius

D17f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung žmona

D17g

Kapitonas Pyi Aung, dar žinomas kaip Pye Aung

Aung Thaung sūnus (vedęs A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung dukra

D17i

Dr. Thu Nanda Aung

Aung Thaung dukra

D17j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung dukra

D18a

Generolas majoras Saw Lwin

Pramonės 2

D18b

Moe Moe Myint

Generolo majoro Saw Lwin žmona

D19a

Brigados generolas Kyaw Hsan

Informacijos

D19b

Kyi Kyi Win

Brigados generolo Kyaw Hsan žmona

D20a

Brigados generolas Maung Maung Thein

Gyvulininkystės ir žuvininkystės

D20b

Myint Myint Aye

Brigados generolo Maung Maung Thein žmona

D20c

Min Thein

Brigados generolo Maung Maung Thein sūnus

D21a

Brigados generolas Ohn Myint

Kasybos

D21b

San San

Brigados generolo Ohn Myint žmona

D21c

Thet Naing Oo

Brigados generolo Ohn Myint sūnus

D21d

Min Thet Oo

Brigados generolo Ohn Myint sūnus

D22a

Soe Tha

Nacionalinio planavimo ir ekonominės plėtros

D22b

Kyu Kyu Win

Soe Tha žmona

D22c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha sūnus

D22d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe žmona

D23a

Pulkininkas Thein Nyunt

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų, galbūt Naypyidaw (Pyinmana) meras

D23b

Kyin Khaing

Pulkininko Thein Nyunt žmona

D24a

Generolas majoras Aung Min

Geležinkelio transporto

D24b

Wai Wai Thar, dar žinoma kaip Wai Wai Tha

Generolo majoro Aung Min žmona

D25a

Brigados generolas Thura Myint Maung

Religijos reikalų

D25b

Aung Kyaw Soe

Brigados generolo Thura Myint Maung sūnus

D25c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe žmona

D25d

Zin Myint Maung

Brigados generolo Thura Myint Maung dukra

D26a

Thaung

Mokslo ir technologijų bei darbo (nuo 2004 11 5)

D26b

May Kyi Sein

Thaung žmona

D27a

Brigados generolas Thura Aye Myint

Sporto

D27b

Aye Aye

Brigados generolo Thura Aye Myint žmona

D27c

Nay Linn

Brigados generolo Thura Aye Myint sūnus

D28a

Brigados generolas Thein Zaw

Telekomunikacijų, pašto ir telegrafo ministras bei Viešbučių ir turizmo ministras

D28b

Mu Mu Win

Brigados generolo Thein Zaw žmona

D29a

Generolas majoras Thein Swe

Transporto, nuo 2004 9 18 (anksčiau – Ministro Pirmininko kabinetas nuo 2003 8 25)

D29b

Mya Theingi

Generolo majoro Thein Swe žmona


E.   MINISTRŲ PAVADUOTOJAI

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant ministeriją)

E1a

Ohn Myint

Žemės ūkio ir drėkinimo

E1b

Thet War

Ohn Myint žmona

E2a

Brigados generolas Aung Tun

Prekybos

E3a

Brigados generolas Myint Thein

Statybos

E3b

Mya Than

Brigados generolo Myint Thein žmona

E4a

Brigados generolas Soe Win Maung

Kultūros

E4b

Myint Myint Wai, dar žinoma kaip Khin Myint Wai

Brigados generolo Soe Win Maung žmona

E5a

Brigados generolas Khin Maung Win

Gynybos

E7a

Myo Nyunt

Švietimo

E7b

Marlar Thein

Myo Nyunt žmona

E8a

Brigados generolas Aung Myo Min

Švietimo

E8b

Thazin Nwe

Brigados generolo Aung Myo Min žmona

E9a

Myo Myint

Elektros energijos

E9b

Tin Tin Myint

Myo Myint žmona

E10a

Brigados generolas Than Htay

Energetikos (nuo 2003 8 25)

E10b

Soe Wut Yi

Brigados generolo Than Htay žmona

E11a

Pulkininkas Hla Thein Swe

Finansų ir pajamų

E11b

Thida Win

Pulkininko Hla Thein Swe žmona

E12a

Kyaw Thu

Užsienio reikalų, gim. d. 1949 8 15

E12b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu žmona

E13a

Maung Myint

Užsienio reikalų nuo 2004 9 18

E13b

Dr Khin Mya Win

Maung Myint žmona

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Sveikatos, gim. d. 1940 1 25

E14b

Tin Tin Mya

Prof. dr. Mya Oo žmona

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. dr. Mya Oo sūnus, gim. d. 1965 7 26

E14d

Dr. Mya Thuzar

Prof. dr. Mya Oo dukra, gim. d. 1971 9 23

E14e

Mya Thidar

Prof. dr. Mya Oo dukra, gim. d. 1973 6 10

E14f

Mya Nandar

Prof. dr. Mya Oo dukra, gim. d. 1976 5 29

E15a

Brigados generolas Phone Swe

Vidaus reikalų (nuo 2003 8 25)

E15b

San San Wai

Brigados generolo Phone Swe žmona

E16a

Brigados generolas Aye Myint Kyu

Viešbučių ir turizmo

E16b

Khin Swe Myint

Brigados generolo Aye Myint Kyu žmona

E17a

Maung Aung

Imigracijos ir populiacijos

E17b

Hmwe Hmwe

Maung Aung žmona

E18a

Brigados generolas Thein Tun

Pramonės 1

E19a

Pulkininkas leitenantas Khin Maung Kyaw

Pramonės 2

E19b

Mi Mi Wai

Pulkininko leitenanto Khin Maung Kyaw žmona

E20a

Brigados generolas Aung Thein

Informacijos

E20b

Tin Tin Nwe

Brigados generolo Aung Thein žmona

E21a

Thein Sein

Informacijos, USDA CEC narys

E21b

Khin Khin Wai

Thein Sein žmona

E21c

Thein Aung Thaw

Thein Sein sūnus

E21d

Su Su Cho

Thein Aung Thaw žmona

E22a

Brigados generolas Win Sein

Darbo

E22b

Wai Wai Linn

Brigados generolo Win Sein žmona

E23a

Myint Thein

Kasybos

E23b

Khin May San

Myint Thein žmona

E24a

Pulkininkas Tin Ngwe

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų

E24b

Khin Mya Chit

Pulkininko Tin Ngwe žmona

E25a

Brigados generolas Than Tun

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų

E25b

May Than Tun

Brigados generolo Than Tun dukra, gim. d. 1970 6 25

E25c

Ye Htun Myat

May Than Tun žmona

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura yra pareigybė), Geležinkelio transporto

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin žmona

E27a

Brigados generolas Thura Aung Ko

(Thura yra pareigybė), Religijos reikalų, USDA CEC narys

E27b

Myint Myint Yee, dar žinoma kaip Yi Yi Myint

Brigados generolo Thura Aung Ko žmona

E28a

Kyaw Soe

Mokslo ir technologijų

E29a

Pulkininkas Thurein Zaw

Nacionalinio planavimo ir ekonominės plėtros

E30a

Brigados generolas Kyaw Myint

Socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo

E30b

Khin Nwe Nwe

Brigados generolo Kyaw Myint žmona

E31a

Pe Than

Transporto ministerijos ir Geležinkelio transporto ministerijos

E31b

Cho Cho Tun

Pe Than žmona

E32a

Pulkininkas Nyan Tun Aung

Transporto


F.   KITI SU TURIZMU SUSIJĘ ATSAKINGI ASMENYS

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant užimamas pareigas)

F1a

Atsargos kapitonas Htay Aung

Viešbučių ir turizmo direktorato generalinis direktorius (Mianmaro viešbučių ir turizmo paslaugų vykdomasis direktorius iki 2004 m. rugpjūčio mėn.)

F2

Tin Maung Shwe

Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Viešbučių ir turizmo direktoratas

F3

Soe Thein

Nuo 2004 m. spalio mėn. Mianmaro viešbučių ir turizmo paslaugų vykdomasis direktorius (anksčiau – generalinis direktorius)

F4

Khin Maung Soe

Generalinis direktorius

F5

Tint Swe

Generalinis direktorius

F6

Pulkininkas leitenantas Yan Naing

Generalinis direktorius, Viešbučių ir turizmo ministerija

F7

Nyunt Nyunt Than

Turizmo skatinimo skyriaus direktorius, Viešbučių ir turizmo ministerija


G.   VYRESNIEJI KARIUOMENĖS PAREIGŪNAI (brigados generolas ir aukštesnio laipsnio karininkai)

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant pareigas)

G1a

Generolas majoras Hla Shwe

Vyriausiasis viceadjutantas

G3a

Generolas majoras Soe Maung

Vyriausiasis karo prokuroras

G4a

Brigados generolas Thein Htaik, dar žinomas kaip Hteik

Generalinis inspektorius

G5a

Generolas majoras Saw Hla

Karo policijos viršininkas

G6a

Generolas majoras Khin Maung Tun

Generolo intendanto pavaduotojas

G7a

Generolas majoras Lun Maung

Generalinis auditorius

G8a

Generolas majoras Nay Win

VTPT (Valstybės taikos ir plėtros tarybos) pirmininko karinis padėjėjas

G9a

Generolas majoras Hsan Hsint

Generolas, atsakingas už karinius paskyrimus; gim. d. 1951 m.

G9b

Khin Ma Lay

Generolo majoro Hsan Hsint žmona

G9c

Okkar San Sint

Generolo majoro Hsan Hsint sūnus

G10a

Generolas majoras Hla Aung Thein

Stovyklos viršininkas, Rangūnas

G10b

Amy Khaing

Hla Aung Thein žmona

G11a

Generolas majoras Win Myint

Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vado pavaduotojas

G12a

Generolas majoras Aung Kyi

Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vado pavaduotojas

G12b

Thet Thet Swe

Generolo majoro Aung Kyi žmona

G13a

Generolas majoras Moe Hein

Komendantas, Krašto apsaugos mokykla

G14a

Generolas majoras Khin Aung Myint

Viešųjų ryšių ir psichologinio karo direktorius, UMEHL valdybos narys

G15a

Generolas majoras Thein Tun

Ryšių tarnybos direktorius; Nacionalinę konvenciją sušaukiančio Vadybos komiteto narys

G16a

Generolas majoras Than Htay

Tiekimo ir transporto direktorius

G17a

Generolas majoras Khin Maung Tint

Slaptųjų raštų spausdinimo direktorius

G18a

Generolas majoras Sein Lin

Direktorius, Gynybos ministerija (tikslios pareigos nežinomos). Buvęs amunicijos direktorius

G19a

Generolas majoras Kyi Win

Artilerijos ir ginklų direktorius, UMEHL valdybos narys

G20a

Generolas majoras Tin Tun

Karo inžinierių direktorius

G21a

Generolas majoras Aung Thein

Apgyvendinimo direktorius

G22a

Generolas majoras Aye Myint

Gynybos ministerija

G23a

Brigados generolas Myo Myint

Gynybos tarnybos archyvo komendantas

G24a

Brigados generolas Than Maung

Krašto apsaugos mokyklos komendanto pavaduotojas

G25a

Brigados generolas Win Myint

DSTA rektorius

G26a

Brigados generolas Than Sein

Krašto apsaugos ligoninės komendantas, Mingaladonas, gim. d. 1946 2 1, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Brigados generolo Than Sein žmona

G27a

Brigados generolas Win Than

Viešųjų pirkimų direktorius ir „Union of Myanmar Economic Holdings“ vykdomasis direktorius (anksčiau juo buvo generolas majoras Win Hlaing, K1a)

G28a

Brigados generolas Than Maung

Liaudies milicijos ir pasienio pajėgų direktorius

G29a

Brigados generolas Khin Naing Win

Gynybos pramonės direktorius

G30a

Brigados generolas Zaw Win

Bahtoo bazės (Shan valstija) komendantas bei Krašto apsaugos (kariuomenė) sustiprinto parengimo mokyklos direktorius

Laivynas

G31a

Viceadmirolas Soe Thein

Vyriausiasis vadas (laivyno)

G31b

Khin Aye Kyin

Viceadmirolo Soe Thein žmona

G31c

Yimon Aye

Viceadmirolo Soe Thein dukra, gim. d. 1980 7 12

G31d

Aye Chan

Viceadmirolo Soe Thein sūnus, gim. d. 1973 9 23

G31e

Thida Aye

Viceadmirolo Soe Thein dukra, gim. d. 1979 3 23

G32a

Komandoras Nyan Tun

Štabo viršininkas (laivyno), UMEHL valdybos narys

G32b

Khin Aye Myint

Nyan Tun žmona

Oro pajėgos

G33a

Generolas leitenantas Myat Hein

Vyriausiasis vadas (oro pajėgų)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Generolo leitenanto Myat Hein žmona

G34a

Brigados generolas Ye Chit Pe

Oro pajėgų vyriausiojo vado štabas, Mingaladonas

G35a

Brigados generolas Khin Maung Tin

Shande aviacijos mokyklos komendantas, Meiktila

G36a

Brigados generolas Zin Yaw

Štabo viršininkas (oro pajėgų), UMEHL valdybos narys

Lengvųjų pėstininkų divizijos (LPD) (brigados generolo laipsnio)

G39a

Brigados generolas Tin Tun Aung

33 LPD, Sagaing

G41a

Brigados generolas Thet Oo

55 LPD, Kalaw/Aungban

G42a

Brigados generolas Khin Zaw Oo

66 LPD, Pyay/Inma

G43a

Brigados generolas Win Myint

77 LPD, Bago

G44a

Brigados generolas Aung Than Htut

88 LPD, Magwe

G45a

Brigados generolas Tin Oo Lwin

99 LPD, Meiktila

Kiti brigados generolai

G47a

Brigados generolas Htein Win

Taikkyi bazė

G48a

Brigados generolas Khin Maung Aye

Meiktila bazės vadas

G49a

Brigados generolas Khin Maung Aye

Regioninių operacijų vadavietė – Kale, Sagaing dalinys

G50a

Brigados generolas Khin Zaw Win

Khamaukgyi bazė

G51a

Brigados generolas Kyaw Aung

Pietų Mianmaras, Toungoo bazės vadas

G52a

Brigados generolas Kyaw Aung

Karinių operacijų vadavietė – 8, Dawei/Tavoy bazė

G53a

Brigados generolas Kyaw Oo Lwin

Regioninių operacijų vadavietė – Tanai

G54a

Brigados generolo Kyaw Thu įpėdinis (nežinomas)

Phugyi bazė

G55a

Brigados generolas Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brigados generolas Myint Hein

Karinių operacijų vadavietė – 3, Mogaung bazė

G57a

Brigados generolas Mya Win

Karinių operacijų vadavietė – 10, Kyigone bazė

G58a

Brigados generolas Mya Win

Kalaw

G59a

Brigados generolas Myo Lwin

Karinių operacijų vadavietė – 7, Pekon bazė

G60a

Brigados generolas Myint Soe

Karinių operacijų vadavietė – 5, Taungup bazė

G61a

Brigados generolas Myint Aye

Karinių operacijų vadavietė – 9, Kyauktaw bazė

G62a

Brigados generolas Nyunt Hlaing

Karinių operacijų vadavietė – 17, Mong Pan bazė

G63a

Brigados generolas Ohn Myint

Mon valstija, USDA CEC narys

G64a

Brigados generolas Soe Nwe

Karinių operacijų vadavietė – 21, Bhamo bazė

G65a

Brigados generolas Soe Oo

Karinių operacijų vadavietė – 16, Hsenwi bazė

G66a

Brigados generolas Than Tun

Kyaukpadaung bazė

G67a

Brigados generolas Than Win

Regioninių operacijų vadavietė – Laukkai

G68a

Brigados generolas Than Tun Aung

Regioninių operacijų vadavietė – Sittwe

G69a

Brigados generolas Thaung Aye

Mongnaung bazė

G70a

Brigados generolas Thaung Htaik

Aungban bazė

G71a

Brigados generolas Thein Hteik

Karinių operacijų vadavietė – 13, Bokpyin bazė

G72a

Brigados generolas Thura Myint Thein

Namhsan taktinių operacijų vadavietė

G73a

Brigados generolas Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brigados generolas Myo Tint

Specialiosios paskirties pareigūnas, Transporto ministerija

G75a

Brigados generolas Thura Sein Thaung

Specialiosios paskirties pareigūnas, Socialinės gerovės ministerija

G76a

Brigados generolas Phone Zaw Han

Mandalay meras nuo 2005 m. vasario mėn., buvęs Kyaukme vadas

G77a

Brigados generolas Hla Min

Pegu Vakarų divizijos PDC pirmininkas

G78a

Brigados generolas Win Myint

Pyinmana bazė


H.   KALĖJIMAMS IR POLICIJAI VADOVAUJANTYS KARIUOMENĖS PAREIGŪNAI

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant pareigas)

H1a

Generolas majoras Khin Yi

Mianmaro policijos pajėgų generalinis direktorius

H1b

Khin May Soe

Generolo majoro Khin Yi žmona

H2a

Zaw Win

Kalėjimų departamento generalinis direktorius (Vidaus reikalų ministerija) nuo 2004 m. rugpjūčio mėn., anksčiau – Mianmaro policijos pajėgų generalinio direktoriaus pavaduotojas bei buvęs brigados generolas. Buvęs karininkas

H3a

Aung Saw Win

Specialiųjų tyrimų biuro generalinis direktorius


I.   SOLIDARUMO SĄJUNGOS IR PLĖTROS ASOCIACIJA (USDA) (vyresnieji USDA pareigūnai, kurie nebuvo paminėti kitur)

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant pareigas)

I1a

Brigados generolas Aung Thein Lin

Yangon miesto meras ir miesto plėtros komiteto pirmininkas (sekretorius)

I1b

Khin San Nwe

Brigados generolo Aung Thein Lin žmona

I1b

Thidar Myo

Brigados generolo Aung Thein Lin dukra

I2a

Pulkininkas Maung Par

YCDC vicemeras (CEC narys)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Pulkininko Maung Par žmona

I2c

Naing Win Par

Pulkininko Maung Par sūnus


J.   ASMENYS, GAUNANTYS NAUDOS IŠ VYRIAUSYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant bendrovę)

J1a

Tay Za

„Htoo Trading Co“ vykdomasis direktorius; gim. d. 1964 7 18; Paso Nr. 306869, asmens tapatybės kortelė MYGN 006415. Tėvas – U Myint Swe (1924 11 6), motina – Daw Ohn (1934 8 12)

J1b

Thidar Zaw

Tay Za žmona; gim. d. 1964 2 24, asmens tapatybės kortelė KMYT 006865, paso Nr. 275107. Tėvai: Zaw Nyunt (miręs), Htoo (mirusi)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za (J1a) sūnus, gim. d. 1987 1 29

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) brolis, gim. d. 1960 6 24, „Htoo Trading“ direktorius. „London cigarettes“ platintojas („Myawadi Trading“)

J3a

Aung Ko Win, dar žinomas kaip Saya Kyaung

Kanbawza bankas

J3b

Nan Than Htwe

Aung Ko Win žmona

J4a

Tun Myint Naing, dar žinomas kaip Steven Law

„Asia World Co.“

J4b

(Ng) Seng Hong

Tun Myint Naing žmona

J5a

Khin Shwe

„Zaykabar Co“; gim. d. 1952 1 21. Taip pat žr. A3e

J5b

San San Kywe

Khin Shwe žmona

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe sūnus, gim. d. 1977 1 1

J6a

Htay Myint

„Yuzana Co.“, gim. d. 1955 2 6

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myint žmona, gim. d. 1957 11 17

J7a

Kyaw Win

„Shwe Thanlwin Trading Co.“

J7b

Nan Mauk Loung Sai, dar žinoma kaip Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Win žmona

J8a

Ko Lay

Ministro Pirmininko kabineto ministras iki 2004 m. vasario mėn., Rangūno meras iki 2003 m. rugpjūčio mėn.

J8b

Khin Khin

Ko Lay žmona

J8c

San Min

Ko Lay sūnus

J8d

Than Han

Ko Lay sūnus

J8e

Khin Thida

Ko Lay dukra

J9a

Aung Phone

Buvęs miškininkystės ministras; gim. d. 1939 11 20, 2003 m. liepos mėn. išėjo į pensiją

J9b

Khin Sitt Aye

Aung Phone žmona, gim. d. 1943 9 14

J9c

Sitt Thwe Aung, dar žinomas kaip Sit Thway Aung

Aung Phone sūnus, gim. d. 1971 7 10

J9d

Thin Zar Tun

Sitt Thwe Aung žmona, gim. d. 1978 4 14

J9e

Sitt Thaing Aung, dar žinomas kaip Sit Taing Aung

Aung Phone sūnus, gim. d. 1971 11 13

J10a

Generolas majoras (atsargos) Nyunt Tin

Buvęs žemės ūkio ir drėkinimo ministras, išėjo į pensiją 2004 m. rugsėjo mėn.

J10b

Khin Myo Oo

Generolo majoro (atsargos) Nyunt Tin žmona

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Generolo majoro (atsargos) Nyunt Tin sūnus

J10d

Thu Thu Ei Han

Generolo majoro (atsargos) Nyunt Tin dukra

J11a

Khin Maung Thein

Buvęs finansų ir pajamų ministras, 2003 2 1 išėjo į pensiją

J11b

Su Su Thein

Khin Maung Thein žmona

J11c

Daywar Thein

Khin Maung Thein sūnus, gim. d. 1960 12 25

J11d

Thawdar Thein

Khin Maung Thein dukra, gim. d. 1958 3 6

J11e

Maung Maung Thein

Khin Maung Thein sūnus, gim. d. 1963 10 23

J11f

Khin Yadana Thein

Khin Maung Thein dukra, gim. d. 1968 5 6

J11g

Marlar Thein

Khin Maung Thein dukra, gim. d. 1965 2 25

J11h

Hnwe Thida Thein

Khin Maung Thein dukra, gim. d. 1966 7 28


K.   KARININKAMS PRIKLAUSANČIOS ĮMONĖS

 

Vardas, pavardė

Identifikuojanti informacija (įskaitant bendrovę)

K1a

Generolas majoras (atsargos) Win Hlaing

„Union of Myanmar Economic Holdings“ buvęs vykdomasis direktorius, Myawaddy bankas

K1b

Ma Ngeh

Generolo majoro (atsargos) Win Hlaing dukra

K1c

Zaw Win Naing

Kambawza banko vykdomasis direktorius. Ma Ngeh (K1b) vyras ir Aung Ko Win (J3a) sūnėnas

K1d

Win Htway Hlaing

Generolo majoro (atsargos) Win Hlaing sūnus, „KESCO“ bendrovės atstovas

K2

Pulkininkas Ye Htut

„Myanmar Economic Corporation“

K3

Pulkininkas Myint Aung

„Myawaddy Trading Co.“ vykdomasis direktorius

K4

Pulkininkas Myo Myint

„Bandoola Transportation Co.“ vykdomasis direktorius

K5

Pulkininkas (atsargos) Thant Zin

„Myanmar Land and Development“ vykdomasis direktorius

K6

Pulkininkas leitenantas (atsargos) Maung Maung Aye

UMEHL, „Myanmar Breweries“ pirmininkas

K7

Pulkininkas Aung San

„Hsinmin Cement Plant Construction Project“ vykdomasis direktorius


IV PRIEDAS

9 ir 12 straipsniuose nurodytų Birmos valstybinių įmonių sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Direktoriaus vardas, pavardė

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GENEROLAS MAJORAS WIN HLAING, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

A.   

GAMYBA

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PULKININKAS MAUNG MAUNG AYE, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

PREKYBA

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PULKININKAS MYINT AUNG, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

C.   

PASLAUGOS

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIGADOS GENEROLAS WIN HLAING IR U TUN KYI, VYKDOMIEJI DIREKTORIAI

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

PULKININKAS MYO MYINT, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

PULKININKAS (ATSARGOS) MAUNG THAUNG, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

BENDROS ĮMONĖS

A.   

GAMYBA

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, DIREKTORIUS

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

PULKININKAS LEITENANTAS (ATSARGOS) MAUNG MAUNG AYE, PIRMININKAS

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO IR (ARBA) PULKININKAS LEITENANTAS TUN MYINT, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

B.   

PASLAUGOS

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. DR. KHIN SHWE, PIRMININKAS

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

PULKININKAS YE HTUT ARBA BRIGADOS GENEROLAS KYAW WIN, VYKDOMASIS DIREKTORIUS

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERALINIS DIREKTORIUS

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PULKININKAS KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PULKININKAS KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


Top