EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

2006 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 730/2006, dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; panaikino 32016R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

16.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 730/2006

2006 m. gegužės 11 d.

dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 11 priedo (3) 2 skyriaus 6 dalies reikalavimus oro erdvė turi būti klasifikuojama į nustatyto dydžio oro eismo paslaugų erdves, nurodytas abėcėlės tvarka nuo A iki G klasės, kuriose gali būti vykdomi tam tikrų tipų skrydžiai ir kurioms nustatytos oro eismo paslaugos bei skrydžių vykdymo taisyklės.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 549/2004 8 straipsnio 1 dalimi Europos saugios oro navigacijos organizacijai (Eurokontrolei) buvo suteiktas mandatas išnagrinėti suderintą oro erdvės klasifikavimo sistemą atsižvelgiant į Bendro Europos dangaus koncepciją. Mandato laikotarpio pabaigoje parengtose 2004 m. gruodžio 30 d. ir 2005 m. balandžio 30 d. ataskaitose siūloma nustatyti C klasės oro erdvę, kuria būtų tinkamai klasifikuojama virš 195 skrydžių lygio esanti oro erdvė. Šiame reglamente visiškai atsižvelgiama į minėtas ataskaitas. Siekiant nuosekliai taikyti tokį klasifikavimą valstybėse narėse reikia nustatyti suderintą oro erdvės klasifikavimą ir suderintus skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo reikalavimus.

(3)

Kadangi šiame reglamente nenurodoma viršutinė oro erdvės riba, oro erdvės klasifikavimas virš 195 skrydžių lygio turėtų būti nuoseklus visiems šioje oro erdvėje vykdomiems skrydžiams.

(4)

1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priedo (4) 4 skyriaus 5 dalyje skrydžiams pagal regimųjų skrydžių taisykles („RST skrydžiams“) virš 290 skrydžių lygio nustatyti su sumažinto vertikaliojo orlaivių skirstymo minimumo erdvėmis susiję apribojimai, o minėto skyriaus 4 dalyje nurodyta, kad RST skrydžių vykdymui virš 200 skrydžių lygio reikalingas leidimas.

(5)

RST skrydžių leidimo vykdyti erdvėje virš 195 skrydžių lygio iki ir įskaitant 285 skrydžių lygį tvarka turi būti atvira ir skaidri visose valstybėse narėse, neribojant teisėtos galimybės vykdyti RST skrydžius ir oro paslaugų lankstumo.

(6)

Valstybės narės turėtų užtikrinti saugų perėjimą prie oro erdvės, esančios virš 195 skrydžių lygio, klasifikavimo kaip C klasės oro erdvės. Valstybėms narėms reikia laiko pakeisti savo oro erdvės klasifikavimą, todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas iki 2007 m. liepos 1 d.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas suderintas oro erdvės klasifikavimas, kuris taikomas virš 195 skrydžių lygio, ir suderinti skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo šioje oro erdvėje reikalavimai.

2.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 551/2004 1 straipsnio 3 dalimi šis reglamentas taikomas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Europos (ICAO EUR) ir Afrikos (ICAO AFI) regionų oro erdvėse, kuriose valstybės narės atsako už oro eismo paslaugų teikimą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Be Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnyje nurodytų sąvokų apibrėžimų taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„oro erdvės rezervavimas“ – tai nustatytos apimties oro erdvė, laikinai rezervuota naudotojų kategorijoms išskirtiniam arba specifiniam naudojimui;

2)

„oro eismo paslaugas teikiantis vienetas“– tai civilinės arba karinės tarnybos vienetas, atsakingas už oro eismo paslaugų teikimą;

3)

„skrydžių pagal prietaisus taisyklės“ (SPT skrydžiai) – tai visi skrydžiai, vykdomi pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles, nustatytas Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (5);

4)

„regimųjų skrydžių taisyklės“ (RST skrydžiai) – tai visi skrydžiai pagal regimųjų skrydžių taisykles, nustatytas 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (6);

5)

„oro erdvės klasifikavimas“ – tai oro erdvės klasifikavimas į nustatyto dydžio, abėcėlės tvarka įvardijamas oro eismo paslaugų oro erdves, kuriose gali būti vykdomi tam tikrų tipų skrydžiai ir kurioms nustatytos oro eismo paslaugos bei vykdymo taisyklės; oro eismo paslaugų oro erdvės klasifikuojamos nuo A iki G klasės, kaip apibrėžta Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 11 priedo (7) 2 skyriaus 6.1 punkte.

3 straipsnis

Oro erdvės klasifikavimas virš 195 skrydžių lygio

1.   Valstybės narės visą oro erdvę virš 195 skrydžių lygio klasifikuoja kaip C klasės oro erdvę.

2.   Pagal 4 straipsnį valstybės narės užtikrina, kad C klasės oro erdvėje būtų leidžiama vykdyti SPT ir RST skrydžius, visiems šiems skrydžiams būtų teikiamos skrydžių kontrolės paslaugos, o SPT skrydžiai būtų atskirti nuo kitų SPT skrydžių ir nuo RST skrydžių.

RST skrydžiai yra atskirti nuo SPT skrydžių ir su eismu susijusi informacija jiems suteikiama atsižvelgiant į kitus RST skrydžius.

4 straipsnis

RST skrydžių vykdymas virš 195 skrydžių lygio

Virš 195 skrydžių lygio esančioje oro erdvėje valstybės narės, jei tikslinga, gali numatyti oro erdvės, kurioje gali būti leista vykdyti RST skrydžius, rezervavimą.

Virš 195 skrydžių lygio esančioje erdvėje iki ir įskaitant 285 skrydžių lygį atsakingas oro eismo paslaugas teikiantis vienetas pagal valstybės narės nustatytą ir tam tikrame aviacijai skirtame informaciniame leidinyje paskelbtą tvarką gali leisti vykdyti RST skrydžius.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  Tryliktas leidimas, 2001 m. liepos mėn., www.icao.int

(4)  Dešimtas leidimas, 2005 m. liepos mėn., www.icao.int

(5)  Dešimtas leidimas, 2005 m. liepos mėn., www.icao.int

(6)  Dešimtas leidimas, 2005 m. liepos mėn., www.icao.int

(7)  Tryliktas leidimas, 2001 m. liepos mėn., www.icao.int


Top