EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 456/2006, pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; netiesiogiai panaikino 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 456/2006

2006 m. kovo 20 d.

pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 (2) tekste buvo padaryta keletas klaidų.

(2)

Dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimo minėto reglamento 1 straipsnyje reikėtų KN kodus ex 1214 90 91 ir ex 1214 90 99 pakeisti KN kodu ex 1214 90 90.

(3)

Minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalyje vietoje 4 855 900 tonų didžiausio garantuoto kiekio reikėtų įrašyti 4 960 723 didžiausio garantuoto kiekio tonas, t. y. kiekį, atitinkantį nacionalinių kiekių, išvardytų to reglamento 2 straipsnyje, sumą.

(4)

Minėto reglamento 6 straipsnio pirmos pastraipos formuluotė turėtų būti performuluota, kad teisingai būtų aprašytas pagalbos sumažinimo metodas tokiu atveju, jei būtų viršijamas didžiausias garantuotas kiekis. To paties straipsnio antroje pastraipoje dokumentus visomis kalbomis reikėtų suderinti, kad būtų vartojami tokie patys terminai išdėstant principą, kad tokiu atveju, jei būtų viršijamas didžiausias garantuotas kiekis, neįmanoma padidinti biudžeto išlaidų.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003.

(6)

Kadangi pataisymai neturi neigiamo poveikio ūkio subjektams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 taikymo datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1786/2003 pataisomas taip:

1)

1 straipsnio lentelės pirmojo stulpelio a punkto KN kodai „ex 1214 90 91 ir ex 1214 90 99“ pakeičiami KN kodu „ex 1214 90 90“.

2)

5 straipsnio 1 dalyje „4 855 900“ didžiausias garantuotas tonų kiekis pakeičiamas „4 960 723“ didžiausiu garantuotu tonų kiekiu.

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Jeigu prekybos metais sausųjų pašarų, už kuriuos pagal 4 straipsnio 2 dalį prašoma pagalba, kiekis yra didesnis nei 5 straipsnio 1 dalyje nustatytas didžiausias garantuotas kiekis, mokėtinos pagalbos dydis kiekvienai valstybei narei, kurioje produkcijos kiekis viršija garantuotą nacionalinį kiekį, sumažinamas, sumažinant išlaidas pagal valstybės narės perviršio dalį lyginant ją su perviršių suma.

Vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, pagalbos dydis mažinamas tiek, kad būtų užtikrinama, kad eurais išreikštos biudžeto išlaidos neviršytų tos sumos, kuri būtų nustatyta, jeigu didžiausias garantuotas kiekis nebūtų viršytas.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 114. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 583/2004 (OL L 91, 2004 3 30, p. 1.)


Top