EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0208

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 208/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedus, susijusius su mėšlo perdirbimo biologinių dujų įmonėse ir komposto gamybos įmonėse standartais ir reikalavimais (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 25–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 553–563 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; netiesiogiai panaikino 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/208/oj

8.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 208/2006

2006 m. vasario 7 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedus, susijusius su mėšlo perdirbimo biologinių dujų įmonėse ir komposto gamybos įmonėse standartais ir reikalavimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 numatytos priemonės, užtikrinančios, kad mėšlas ir iš jo gauti produktai naudojami arba sunaikinami, nesukeliant pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo II skyriuje išdėstyti ypatingi reikalavimai gyvūninės kilmės šalutinius produktus perdirbančių biologinių dujų įmonių ir komposto gamybos įmonių patvirtinimui.

(3)

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos maisto saugos tarnybai (EMST) paskelbus savo nuomonę dėl saugos ir biologinių pavojų priešpriešos, susijusios su gyvūninės kilmės šalutinių produktų perdirbimo biologinių dujų įmonėse ir komposto gamybos įmonėse standartais, reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo II skyrių ir leisti taikyti kitus proceso parametrus.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo III skyriuje išdėstomi reikalavimai mėšlui, perdirbtam mėšlui ir perdirbto mėšlo produktams ir nustatomi perdirbimo ir kontrolės parametrai, kurių privaloma paisyti, laikantis perdirbtam mėšlui ir perdirbto mėšlo produktams keliamų reikalavimų.

(5)

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos maisto saugos tarnybai (EMST) paskelbus nuomonę dėl mėšlo terminio apdorojimo biologinės saugos, reikia atitinkamai iš dalies pakeisti VIII priedo III skyriaus reikalavimus, atsižvelgiant į tą nuomonę.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedai iš dalies pakeičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo II skyriaus C 13a punkto ir VIII priedo III skyriaus II dalies A 5 punkto c papunkčio reikalavimai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 273, 2002 10 10 p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 416/2005 (OL L 66, 2005 3 12, p. 10).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI ir VIII priedai pakeičiami taip:

1.

VI priedo II skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1.

Biologinių dujų įmonėje turi būti:

a)

tokie pasterizacijos (higienizacijos) įrenginiai, kad medžiagos būtinai į juos patektų, kuriuose būtų:

i)

temperatūros kontrolės pagal laiką įranga;

ii)

registravimo prietaisai, nuolatos registruojantys į įtraukoje minėtų matavimų rezultatus; ir

iii)

tinkama apsaugos sistema, sauganti nuo nepakankamo kaitinimo;

b)

tinkama transporto priemonių ir konteinerių, išvežamų iš biologinių dujų įmonės, valymo ir dezinfekavimo įranga.

Tačiau pasterizacijos (higienizacijos) įrenginio neprivalo turėti biologinių dujų įmonės, kurios perdirba tik:

i)

gyvūninės kilmės šalutinius produktus, kurie buvo perdirbti taikant 1 metodą;

ii)

3 kategorijos medžiagas, kurios kitur buvo apdorotos pasterizacija (higienizacija); arba

iii)

gyvūninės kilmės šalutinius produktus, kuriuos neperdirbtus galima naudoti kaip žaliavą.

Jei biologinių dujų įmonė įsikūrusi patalpose, kuriose laikomi ūkinės paskirties naminiai gyvūnai ir kuriose naudojamas ne tik dėl tų gyvūnų besikaupiantis mėšlas, tai ši įmonė turi būti įsikūrusi pakankamu atstumu nuo tokių gyvūnų laikymo vietos ir bet kuriuo atveju privaloma tą įmonę visiškai atskirti, prireikus atitveriant, nuo gyvūnų, jų pašarų ir kraiko.

2.

Komposto gamybos įmonėje turi būti:

a)

toks uždaras komposto reaktorius, kad medžiagos būtinai į jį patektų, kuriame būtų:

i)

temperatūros kontrolės pagal laiką įranga;

ii)

registravimo prietaisai, jei reikia, nuolatos registruojantys į įtraukoje nurodytų matavimų rezultatus; ir

iii)

tinkama apsaugos sistema, sauganti nuo nepakankamo kaitinimo;

b)

tinkama transporto priemonių ir konteinerių, kuriais vežami neapdoroti gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, valymo ir dezinfekavimo įranga.

Tačiau gali būti leidžiama naudoti kitas komposto gamybos sistemas, nustatant, kad jos:

i)

užtikrina tinkamas parazitų kontrolės priemones;

ii)

valdomos taip, kad, sistemoje esant medžiagai, pasiekiami visi reikalaujami laiko ir temperatūros parametrai, o tam tikrais atvejais šie parametrai nuolatos registruojami;

iii)

atitinka visus kitus šio reglamento reikalavimus.

Jei komposto gamybos įmonė įsikūrusi patalpose, kuriose laikomi ūkinės paskirties naminiai gyvūnai ir kuriose naudojamas ne tik dėl tų gyvūnų besikaupiantis mėšlas, tai komposto gamybos įmonė turi būti įsikūrusi pakankamu atstumu nuo tokių gyvūnų laikymo vietos ir bet kuriuo atveju privaloma komposto gamybos įmonę visiškai atskirti, prireikus atitveriant, nuo tų gyvūnų, jų pašarų ir kraiko“;

b)

B dalies 11 punktas pakeičiamas taip:

„11.

Irimo likučiai ir kompostas turi būti tvarkomi ir saugomi biologinių dujų įmonėje ir atitinkamai komposto gamybos įmonėje taip, kad vėl neužsiterštų“;

c)

C dalies 12 punktas pakeičiamas taip:

„12.

3 kategorijos medžiaga, naudojama kaip žaliava biologinių dujų įmonėje, turinčioje pasterizacijos (higienizacijos) įrenginį, turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus:

a)

didžiausias į įrenginį patenkančių gabalų dydis: 12 mm;

b)

mažiausia visos medžiagos temperatūra įrenginyje: 70 °C; ir

c)

mažiausia nepertraukiamo laikymo įrenginyje trukmė: 60 minučių.

Tačiau 3 kategorijos pienas, priešpienis ir pieno produktai gali būti naudojami kaip žaliava biologinių dujų įmonėje, jų neapdorojant pasterizacija (higienizacija), jei, kompetentingos institucijos nuomone, jie nekelia jokios rimtos užkrečiamosios ligos paplitimo pavojaus“;

d)

C dalies 13 punktas pakeičiamas taip:

„13.

3 kategorijos medžiaga, naudojama kaip žaliava komposto gamybos įmonėje, turi atitikti tokius būtiniausius reikalavimus:

a)

didžiausias į komposto reaktorių patenkančių gabalų dydis: 12 mm;

b)

mažiausia visos medžiagos temperatūra reaktoriuje: 70 °C; ir

c)

mažiausia laikymo reaktoriuje 70 °C temperatūroje (visos medžiagos) trukmė: 60 minučių“;

e)

Įterpiamas toks C dalies 13a punktas:

„13a.

Tačiau kompetentinga institucija, laikydamasi nuostatos, jog pareiškėjas įrodo, kad tokiais parametrais užtikrinamas biologinių pavojų sumažinimas, gali leisti taikyti kitus standartizuotus proceso parametrus. Toks įrodymas privalo atitikti a–f punktuose nurodytus reikalavimus:

a)

galimų pavojų nustatymas ir analizė, įskaitant ir įdedamos medžiagos daromą poveikį perdirbimo sąlygoms, išsamaus aprašymo pagrindu;

b)

pavojaus įvertinimas, kurio metu nustatoma, kaip tam tikros a punkte nurodytos perdirbimo sąlygos yra praktiškai pasiekiamos esant įprastinėms ir netipinėms sąlygoms;

c)

numatomo vykdyti proceso patvirtinimas, įvertinant gyvybingumo (užkrečiamumo) sumažinimą:

i)

endogeninių indikatorinių organizmų atveju proceso metu, kai:

indikatoriaus žaliavoje nuolatos būna dideli kiekiai,

apdorojimo proceso letalumo aspektu indikatorius ne mažiau atsparus karščiui, tačiau daug atsparesnis nei kiti patogeniniai organizmai, kuriems stebėti jis yra naudojamas,

gana lengvai galima nustatyti indikatoriaus kiekį ir jį aptikti bei patvirtinti;

arba

ii)

išsamiai apibūdintas tiriamasis organizmas ar virusas, kuris apdorojimo metu įdedamas į pradinėje medžiagoje esantį atitinkamą tiriamąjį organizmą;

d)

c punkte nurodyto numatomo vykdyti proceso patvirtinimo metu privaloma įrodyti, kad, vykdant šį procesą, sumažinamas bendras pavojus:

i)

terminių ir cheminių procesų metu:

sumažinant užkrečiamumo titrą mažiausiai iki 5 log10 Enterococcus faecalis arba Salmonella Senftenberg atveju (775W, H2S neigiama),

šilumai atsparių virusų, tokių kaip Parvovirus, užkrečiamumo titras sumažinamas mažiausiai iki 3 log10, bet kuriuo atveju juos identifikuojant kaip svarbų pavojaus veiksnį;

ir

ii)

taip pat cheminių procesų metu:

sumažinant atsparių parazitų, tokių kaip Ascaris spp. kiaušinėlių, užkrečiamumą mažiausiai iki 99,9 % (3 log10) tose stadijose, kai jie yra gyvybingi;

e)

išsamios kontrolės programos, įskaitant c punkte nurodyto proceso vykdymo stebėsenos procedūras, parengimas;

f)

vykdant įmonės veiklą, kontrolės programoje numatomos tam tikrų proceso parametrų nuolatinio registravimo ir priežiūros užtikrinimo priemonės.

Duomenis apie atitinkamus biologinių dujų įmonėje ar komposto gamybos įmonėje vykdomo proceso parametrus, taip pat apie kitus kontrolinius kritinius taškus privaloma registruoti ir išsaugoti, kad savininkas, operatorius arba jų atstovas ir kompetentinga institucija galėtų stebėti įmonės veiklą. Dokumentus privaloma pateikti kompetentingai institucijai, kai tik ji to pareikalauja.

Informaciją apie šiame punkte nurodytą leidžiamą procesą privaloma pateikti Komisijai, kai tik ji to pareikalauja“;

f)

C dalies 14 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

laikosi nuomonės, kad likučiai ar kompostas yra neperdirbtos medžiagos“;

g)

D dalies 15 punktas pakeičiamas taip:

„15.

Irimo likučių ar komposto tipiniai mėginiai, paimti perdirbimo metu arba iš karto jam pasibaigus biologinių dujų arba komposto gamybos įmonėje, siekiant stebėti procesą, turi atitikti tokius mikrobiologinius standartus:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000/1 g;

arba

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000/1 g;

ir

Irimo likučių ar komposto tipiniai mėginiai, paimti saugant ar po saugojimo biologinių dujų įmonėje arba komposto gamybos įmonėje, turi atitikti tokius mikrobiologinius standartus:

Salmonella: nebuvimas 25 g kiekio: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0;

čia:

n

tiriamų mėginių skaičius,

m

bakterijų skaičiaus ribinis dydis; rezultatas laikomas pakankamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,

M

didžiausias bakterijų skaičius; rezultatas laikomas nepakankamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių yra ne mažesnis kaip M, ir

c

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M ir, jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra ne didesnis kaip m, mėginys gali būti laikomas priimtinu, skaičius.

Irimo likučiai ar kompostas, neatitinkantys šiame skyriuje nurodytų reikalavimų, perdirbami, o Salmonella atveju tvarkomi ar sunaikinami, vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis.“.

2.

VIII priedo III skyriaus II.A dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Perdirbtą mėšlą ir jo produktus leidžiama pateikti į rinką, jei jie atitinka a–e punktuose nurodytus reikalavimus:

a)

jie turi būti kilę iš kompetentingos institucijos pagal šio reglamento nuostatas patvirtintos techninės, biologinių dujų arba komposto gamybos įmonės;

b)

jie turi būti 60 minučių termiškai apdoroti 70 °C temperatūroje ir privalo būti apdoroti būdu, sumažinančiu sporas sudarančių ir toksinus išskiriančių bakterijų skaičių;

c)

tačiau kompetentinga institucija gali leisti naudoti kitus standartizuotus proceso parametrus nei nurodytieji b punkte, laikydamasi nuostatos, jog pareiškėjas įrodo, kad tokiais parametrais užtikrinamas biologinių pavojų sumažinimas. Tokio įrodymo patvirtinimas atliekamas taip:

i)

galimų pavojų nustatymas ir analizė, įskaitant ir įdedamos medžiagos daromą poveikį perdirbimo sąlygoms, išsamaus aprašymo pagrindu ir pavojaus įvertinimas, kurio metu nustatoma, kaip tam tikros nurodytos perdirbimo sąlygos praktiškai yra pasiekiamos įprastinėmis ir netipinėmis sąlygomis;

ii)

numatomo vykdyti proceso patvirtinimas:

ii-1)

įvertinant endogeninių indikatorinių organizmų gyvybingumo (užkrečiamumo) sumažinimą proceso metu, kai:

indikatoriaus žaliavoje nuolatos būna dideli kiekiai,

apdorojimo proceso letalumo aspektais indikatorius ne mažiau atsparus karščiui, tačiau daug atsparesnis nei kiti patogeniniai organizmai, kuriems stebėti jis yra naudojamas,

gana lengvai galima nustatyti jo kiekį ir jį aptikti bei patvirtinti;

arba

ii-2)

įvertinant išsamiai apibūdinto tiriamojo organizmo ar viruso, apdorojimo metu įdedamo į pradinėje medžiagoje esantį tinkamą tiriamąjį organizmą, gyvybingumo (užkrečiamumo) sumažinimą apdorojimo metu;

iii)

ii punkte nurodyto patvirtinimo metu privaloma įrodyti, kad šio proceso metu sumažinamas bendras pavojus:

šiluminių ir cheminių procesų metu užkrečiamumo titrą sumažinant mažiausiai iki 5 log10 Enterococcus faecalis ar Salmonella Senftenberg atveju (775W, H2S neigiama); šilumai atsparių virusų, tokių kaip Parvovirus, atveju užkrečiamumo titrą sumažinant mažiausiai iki 3 log10, bet kuriuo atveju juos identifikuojant kaip svarbų pavojaus veiksnį,

cheminių procesų atveju taip pat sumažinant atsparių parazitų, tokių kaip Ascaris spp. kiaušinėlių, užkrečiamumą mažiausiai iki 99,9 % (3 log10) tose stadijose, kai jie yra gyvybingi;

iv)

parengiant išsamią kontrolės programą, įskaitant c punkte nurodyto proceso vykdymo stebėsenos procedūras;

v)

vykdant įmonės veiklą, kontrolės programoje numatomos tam tikrų proceso parametrų nuolatinio registravimo ir priežiūros užtikrinimo priemonės.

Duomenis apie atitinkamus biologinių dujų įmonėje ar komposto gamybos įmonėje vykdomo proceso parametrus, taip pat apie kitus kontrolinius kritinius taškus privaloma registruoti ir išsaugoti, kad savininkas, operatorius arba jų atstovas ir kompetentinga institucija galėtų stebėti įmonės veiklą. Dokumentus privaloma pateikti kompetentingai institucijai, kai tik ji to pareikalauja.

Informaciją apie šiame punkte nurodytą leidžiamą procesą privaloma pateikti Komisijai, kai tik ji to pareikalauja;

d)

mėšlo tipiniai mėginiai, paimti perdirbimo metu arba iškart jam pasibaigus įmonėje, siekiant stebėti procesą, turi atitikti tokius mikrobiologinius standartus:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000/1 g;

arba

Enterococaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000/1 g;

ir

Mėšlo tipiniai mėginiai, paimti saugant ar po saugojimo biologinių dujų įmonėje arba komposto gamybos įmonėje, turi atitikti tokius mikrobiologinius standartus:

Salmonella: nebuvimas 25 g kiekio: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0;

čia:

n

tiriamų mėginių skaičius,

m

bakterijų skaičiaus ribinis dydis; rezultatas laikomas pakankamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,

M

didžiausias bakterijų skaičiaus; rezultatas laikomas nepakankamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių yra ne mažesnis kaip M,

c

mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M ir, jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra ne didesnis kaip m, mėginys gali būti laikomas priimtinu, skaičius.

Perdirbtas mėšlas ar perdirbti mėšlo produktai, neatitinkantys aukščiau nurodytų reikalavimų, laikomi neperdirbtais;

e)

jie privalo būti saugomi taip, kad, vieną kartą perdirbus, būtų sumažinti tarša ar antrinio užkrėtimo pavojus ir drėgnumas. Todėl jie turi būti sandėliuojami taip:

i)

sandėliuose ir izoliuotose silosinėse; arba

ii)

tinkamai užsandarintose pakuotėse (plastikiniuose maišuose arba „didžiuosiuose maišuose“)“.


Top