Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0083

2006 m. sausio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 83/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2006 m. sausio 19 d.

OJ L 14, 19.1.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/83(1)/oj

19.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 83/2006

2006 m. sausio 18 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2006 m. sausio 19 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečiąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnio nuostatas minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje rinkoje ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Šių taisyklių ir kriterijų taikymas dabartinei paukštienos sektoriaus rinkų situacijai leidžia nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąją išmoką, kuri suteiktų galimybę Bendrijai dalyvauti tarptautinėje prekyboje, ir taip pat atsižvelgtų į šių produktų eksporto pobūdį bei į jų dabartinę svarbą.

(3)

1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (2) 21 straipsnyje yra numatoma, kad grąžinamoji išmoka neskiriama už produktus, kurie eksporto deklaracijos priėmimo dieną nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės. Norint užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų taikomos vienodai, reikia pabrėžti, kad tam, jog gautų grąžinamąją išmoką, Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 1 straipsnyje išvardytas paukštienos rūšis būtina paženklinti 1971 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvoje 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena, nustatytu sveikumo ženklu (3).

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktų, už kurių eksportą mokamos grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje, kodai ir grąžinamųjų išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede.

Tačiau tam, kad būtų skiriamos grąžinamosios išmokos, produktai, kuriems taikomos Direktyvos Nr. 71/118/EEB priedo XII skyriaus nuostatos, taip pat privalo tenkinti šioje direktyvoje numatytas sveikumo ženklinimo sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(3)  OL L 55, 1971 3 8, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


PRIEDAS

Nuo 2006 m. sausio 19 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


Top