EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

2006 m. balandžio 7 d. Europos centrinio banko gairės, dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; panaikino 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/54


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. balandžio 7 d.

dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms

(ECB/2006/4)

(2006/294/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12.1 straipsnį, 14.3 straipsnį ir į 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 1 d. gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (1) reikia iš dalies pakeisti, siekiant atsižvelgti į apibrėžimo „atsargos“ pakeitimus ir ribos, kurios neviršijant, nesiūlomas atlygis už vienos nakties kredito likučius, laikomus kaip grynųjų pinigų/investavimo paslauga, panaikinimą. Gairės ECB/2004/13 jau buvo iš dalies pakeistos vieną kartą ir todėl, siekiant aiškumo ir skaidrumo, turėtų būti naujai išdėstytos.

(2)

Pagal Statuto 23 straipsnį siejant su 43.3 straipsniu, Europos centrinis bankas (ECB) ir eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (toliau – dalyvaujantys NCB) gali užmegzti ryšius su centriniais bankais kitose šalyse ir prireikus su tarptautinėmis organizacijomis ir atlikti visų tipų banko sandorius su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

(3)

Valdančioji taryba mano, jog teikdama Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas tokiems klientams, Eurosistema turėtų veikti kaip viena sistema, nepriklausomai nuo to, per kurį Eurosistemos narį tokios paslaugos yra teikiamos. Šiuo tikslu Valdančioji taryba laiko esant reikalinga priimti šias gaires, siekiant užtikrinti, inter alia, kad Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos būtų teikiamos standartizuotu būdu laikantis suderintos tvarkos ir sąlygų, kad ECB gautų pakankamą informaciją apie šias paslaugas, ir kad būtų nustatyti minimalūs bendri požymiai, reikalaujami sutartiniuose susitarimuose su klientais.

(4)

Valdančioji taryba laiko esant reikalinga patvirtinti, kad visa su Eurosistemos atsargų valdymo paslaugomis susijusi informacija, duomenys ir dokumentai, kuriuos parengia ir (arba) kuriais apsikeičia Eurosistemos nariai, yra konfidencialaus pobūdžio, ir jiems taikomas Statuto 38 straipsnis.

(5)

Vadovaujantis Statuto 12.1 straipsniu ir 14.3 straipsniu, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose gairėse:

„visų tipų banko sandoriai“ apima Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms, susijusį su tokių centrinių bankų, šalių ir tarptautinių organizacijų atsargų valdymu,

„įgaliotasis ECB personalas“ reiškia asmenis ECB, kuriuos Vykdomoji valdyba kartkartėmis skiria įgaliotaisiais informacijos, teiktinos Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų srityje, siuntėjais ar gavėjais,

„centriniai bankai“ apima reguliuojančias pinigų institucijas,

„klientas“ reiškia bet kurią šalį (įskaitant bet kurią valdžios instituciją ar vyriausybinę įstaigą), bet kurį centrinį banką ar reguliuojančią pinigų instituciją, nesančius euro zonoje, arba bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai Eurosistemos narys teikia Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas,

„Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos“ reiškia 2 straipsnyje išvardytas atsargų valdymo paslaugas, kurias Eurosistemos nariai gali teikti klientams, ir kurios leidžia klientams visapusiškai valdyti savo atsargas per vieną Eurosistemos narį,

„Eurosistemos paslaugos teikėjas“ (EPT) reiškia Eurosistemos narį, kuris įsipareigoja teikti visą Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkinį,

„Individualios paslaugos teikėjas“ (IPT) reiškia Eurosistemos narį, kuris neįsipareigoja teikti viso Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkinio,

„tarptautinė organizacija“ reiškia bet kurią tarptautine sutartimi arba ja remiantis įkurtą organizaciją, išskyrus Bendrijos institucijas ir organus,

„atsargos“ reiškia kliento priimtiną turtą, išreikštą eurais, t.y. grynuosius pinigus ir visus vertybinius popierius, priimtinus kaip „pirmojo lygio turtas“ Eurosistemos priimtino turto duomenų bazėje, kaip skelbiama ir kas dieną atnaujinama ECB tinklalapyje, išskyrus: i) vertybinius popierius, priklausančius „3 emitentų grupei“, ir kitų emitentų grupių vertybinius popierius, priklausančius „IV likvidumo kategorijai“; ii) turtą, laikomą išimtinai vykdyti kliento pensijinius ir su jais susijusius įsipareigojimus jo buvusių ar esamų darbuotojų atžvilgiu; iii) specialias sąskaitas, kurias klientas yra atidaręs Eurosistemos naryje valstybės skolos grąžinimo sąlygų peržiūrėjimo tikslu pagal tarptautinius susitarimus; ir iv) kitas tokias turto, išreikšto eurais, kategorijas, dėl kurių kartkartėmis nusprendžia Valdančioji taryba.

2 straipsnis

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų sąrašas

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas sudaro:

1)

Atsargų pasaugos (saugojimo) sąskaitos;

2)

Pasaugos (saugojimo) paslaugos:

a)

mėnesio pabaigos pasaugos ataskaitos, taip pat galimybė kliento prašymu teikti ataskaitas kitomis datomis;

b)

ataskaitų perdavimas per SWIFT visiems klientams, galintiems priimti ataskaitas per SWIFT, ir kitu tinkamu būdu ne SWIFT klientams;

c)

pranešimas apie įmonių veiksmus (pvz., atkarpos mokėjimus ir išpirkimus) kliento turimų vertybinių popierių atžvilgiu;

d)

veiksmų pagal vertybinių popierių įvykius atlikimas klientų naudai;

e)

laikantis tam tikrų apribojimų, sąlygų sudarymas susitarimams tarp klientų ir trečiųjų šalių atstovų, susijusiems su automatinių vertybinių popierių skolinimo programų veikimu;

3)

Atsiskaitymų paslaugos:

a)

be apmokėjimo/pervedimo už apmokėjimą atsiskaitymų paslaugos visų eurais išreikštų vertybinių popierių, kuriems atidarytos pasaugos sąskaitos, atžvilgiu;

b)

atsiskaitymų už visas operacijas patvirtinimas SWIFT sistema (arba kitu tinkamu būdu ne SWIFT sistemos klientams);

4)

Grynųjų pinigų/investavimo paslaugos:

a)

užsienio valiutos pirkimas/pardavimas klientų sąskaita savo vardu, atliekant bent neatidėliotiną eurų pirkimą/pardavimą už ne euro zonos G 10 šalių valiutas;

b)

terminuotųjų indėlių paslaugos kliento vardu;

c)

vienos nakties kredito likučiai:

Pirmasis lygis – vienam klientui nustatytos riboto dydžio sumos automatinis investavimas savo vardu,

Antrasis lygis – galimybė investuoti lėšas su rinkos dalyviais kliento vardu;

d)

klientų investicijų vykdymas pagal jų nuolatinius nurodymus ir remiantis Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkiniu;

e)

klientų užsakymų dėl vertybinių popierių pirkimo/pardavimo antrinėje rinkoje vykdymas.

3 straipsnis

EPT ir IPT paslaugų teikimas

1.   Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų srityje Eurosistemos nariai yra skirstomi į EPT arba IPT.

2.   Be 2 straipsnyje nurodytų paslaugų, kiekvienas EPT taip pat gali siūlyti klientams kitas atsargų valdymo paslaugas. EPT nustato tokias paslaugas konkrečiu atveju, ir tokioms paslaugoms šios gairės netaikomos.

3.   Vienos ar daugiau Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų, arba tokios paslaugos dalies, kurią (kurias) teikia IPT, ir kuri (kurios) sudaro viso Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkinio dalį, atžvilgiu IPT taikomos šios gairės ir Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų reikalavimai. Be to, kiekvienas IPT taip pat gali siūlyti klientams kitas atsargų valdymo paslaugas ir tokias paslaugas nustato konkrečiu atveju. Tokioms paslaugoms šios gairės netaikomos.

4 straipsnis

Informacija dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų

1.   Eurosistemos nariai teikia įgaliotajam ECB personalui visą atitinkamą informaciją apie Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą naujiems ir esamiems klientams ir informuoja įgaliotąjį ECB personalą, kai į juos kreipiasi potencialus klientas.

2.   Prieš atskleisdami esamo, naujo ar potencialaus kliento tapatybę, Eurosistemos nariai siekia gauti kliento sutikimą tokiam atskleidimui.

3.   Jei sutikimas negaunamas, susijęs Eurosistemos narys pateikia įgaliotajam ECB personalui reikalaujamą informaciją neatskleisdamas kliento tapatybės.

5 straipsnis

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų uždraudimas ir sustabdymas

1.   Eurosistemos narių informacijai ECB tvarkys sąrašą, nurodantį esamus, naujus ar potencialius klientus, kurių atsargoms taikoma įšaldymo ar panaši priemonė, kurią nustato arba viena iš ES valstybių narių, remdamasi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija, arba Europos Sąjunga.

2.   Jei Eurosistemos narys, remdamasis priemone ar sprendimu, nenurodytu 1 dalyje, kurį dėl nacionalinės politikos ar nacionalinių interesų priėmė Eurosistemos narys ar valstybė narė, kurioje yra Eurosistemos narys, sustabdo Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą esamam klientui arba atsisako teikti tokias paslaugas naujam ar potencialiam klientui, šis narys nedelsdamas apie tai praneša įgaliotajam ECB personalui. Įgaliotasis ECB personalas apie tai nedelsdamas informuoja kitus Eurosistemos narius. Bet kuri tokia priemonė ar sprendimas nekliudo kitiems Eurosistemos nariams teikti Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas tokiems klientams.

3.   4 straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos bet kokiam esamo, naujo ar potencialaus kliento tapatybės atskleidimui pagal 2 dalį.

6 straipsnis

Atsakomybė už Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas

1.   Kiekvienas Eurosistemos narys yra atsakingas už visų sutartinių susitarimų, kuriuos jis laiko esant tinkamus teikiant Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas, sudarymą su savo klientais.

2.   Nepažeidžiant bet kurių specialių nuostatų, kurios taikomos Eurosistemos nariui ar dėl kurių jis susitarė, kiekvienas Eurosistemos narys, teikiantis Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas ar bet kurią jų dalį savo klientams, yra atsakingas už bet kurias tokias jo teikiamas paslaugas.

7 straipsnis

Papildomi sutartinių susitarimų su klientais minimalūs bendri požymiai

Eurosistemos nariai užtikrina, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. jų sutartiniai susitarimai su klientais atitinka šias gaires ir toliau išvardytus papildomus minimalius bendrus požymius. Sutartiniuose susitarimuose:

a)

nustatoma, kad kita kliento sandorio šalis yra Eurosistemos narys, su kuriuo šis klientas sudarė susitarimą dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų ar bet kurios jų dalies teikimo, ir kad toks susitarimas pats savaime nesukuria klientui teisių ar pareigų bet kurio kito Eurosistemos nario atžvilgiu. Ši nuostata nekliudo klientui sudaryti susitarimą su keletu Eurosistemos narių;

b)

nurodomi ryšiai, kurie gali būti naudojami klientų sandorių šalių turimų vertybinių popierių atsiskaitymui, ir atitinkama rizika, atsirandanti naudojant pinigų politikos operacijų reikalavimų neatitinkančius ryšius;

c)

nurodoma, kad tam tikri sandoriai Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų srityje vykdomi dedant visas įmanomas pastangas;

d)

nurodoma, kad, siekiant išvengti priešpriešos su Eurosistemos pinigų ir valiutos kurso politika, Eurosistemos narys gali pateikti klientui siūlymus dėl sandorio laiko ir jo vykdymo, ir kad toks narys nėra atsakingas už bet kokias pasekmes, kurias tokie pasiūlymai gali sukelti klientui;

e)

nurodoma, kad Eurosistema peržiūri mokestį, kurį Eurosistemos nariai ima iš savo klientų už Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą, ir kad, remiantis taikoma teise, dėl tokių peržiūrėjimų galintis atsirasti atlyginimo pakeitimas klientams yra privalomas.

8 straipsnis

ECB vaidmuo

ECB koordinuos bendrą Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą ir su juo susijusią informacijos sistemą. Bet kuris Eurosistemos narys, kuris tampa EPT arba užbaigia savo buvimą EPT, apie tai informuoja ECB.

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šios gairės skirtos dalyvaujantiems NCB.

2.   Gairės ECB/2004/13 panaikinamos. Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires.

3.   Šios gairės įsigalioja 2006 m. balandžio 12 d. Jos taikomos nuo 2006 m. liepos 1 d.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. balandžio 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 241, 2004 7 13, p. 68. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2004/20 (OL L 385, 2004 12 29, p. 85).


Top