EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0002

2006 m. vasario 3 d. Europos centrinio banko Gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2006/2)

OJ L 40, 11.2.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 153–153 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 247 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/87/oj

11.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/32


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. vasario 3 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos

(ECB/2006/2)

(2006/87/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 5.1 ir 5.2 straipsnį, 12.1 straipsnį ir 14.3 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2103/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3605/93, dėl statistinių duomenų kokybės taikant perviršinio deficito procedūrą (1) 1 straipsnis, inter alia, tikslina duomenų pateikimo taikant perviršinio deficito procedūrą terminus, siekdamas užtikrinti visišką suderinamumą su Europos sąskaitų sistemos 95 (ESS 95) (2) perdavimo programa. Dėl šio patikslinimo nuo 2006 m. valstybės narės privalės pateikti duomenis taikant perviršinio deficito procedūrą iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir spalio 1 d.

(2)

Siekiant nuoseklumo, Eurosistemos reikalavimai pagal 2005 m. vasario 17 d. Gaires ECB/2005/5 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (3) turi būti, kiek tai įmanoma, grindžiami ESS 95 statistikos standartais. Todėl reikia patikslinti Gairių ECB/2005/5 4 straipsnyje nustatytus terminus, iki kurių du kartus per metus nacionaliniai centriniai bankai (NCB) pateikia Europos centriniam bankui (ECB) visus duomenų rinkinius.

(3)

Vadovaujantis Statuto 12.1 straipsniu ir 14.3 straipsniu, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairės ECB/2005/5 iš dalies keičiamos taip:

1)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nacionaliniai centriniai bankai pateikia visus duomenų rinkinius du kartus per metus – iki balandžio 15 d. ir iki spalio 15 d.“;

2)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

Dviejų lentelių, pavadintų „Dabartiniai duomenys“ ir „Ankstesni duomenys“, dešinėje skiltyje su antrašte „Pirma perdavimo data“ žodis „rugsėjis“ pakeičiamas žodžiu „spalis“.

2 straipsnis

Šios gairės įsigalioja praėjus dviems dienoms po jų priėmimo.

3 straipsnis

Šios Gairės skirtos eurą įsivedusių valstybių narių NCB.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. vasario 3 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 337, 2005 12 22, p. 1.

(2)  1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2002 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(3)  OL L 109, 2005 4 29, p. 81.


Top