EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2006/139/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl arseno junginių pardavimo ir naudojimo apribojimų, siekiant suderinti jos I priedą su technikos pažanga (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/94


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/139/EB

2006 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl arseno junginių pardavimo ir naudojimo apribojimų, siekiant suderinti jos I priedą su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (1), ypač į jos 2a straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 76/769/EEB suteikiama galimybė tam tikrus arseno junginius naudoti kaip biocidus medienai apdoroti ir nustatomos arsenu apdorotos medienos pardavimo ir naudojimo taisyklės.

(2)

Biocidinių produktų pardavimą ir naudojimą taip pat reglamentuoja 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (2). Pagal direktyvą Nr. 98/8/EB, taikomą kartu su 2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2023/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 (3), nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. nebegalima pateikti į rinką ir naudoti biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra arseno arba arseno junginių, medienos apsaugos tikslais, nebent šias medžiagas leidžiama naudoti pagal Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio 1 dalies nuostatas.

(3)

Siekiant užtikrinti sklandų šios srities teisės aktų taikymą, reikia Direktyvoje 76/769/EEB pateiktas taisykles, reglamentuojančias biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra arseno junginių, suderinti su Direktyvoje 98/8/EB pateiktomis taisyklėmis.

(4)

Direktyvoje 76/769/EEB pateiktose taisyklėse, reglamentuojančiose arseno junginiais apdorotą medieną, tinkamai neskiriamas pirmas tokios medienos pateikimas į rinką ir jos pakartotinis panaudojimas. Todėl būtina patikslinti šias taisykles, ypač dėl tokios medienos pateikimo į naudotų prekių rinką.

(5)

Todėl Direktyva 76/769/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiama.

(6)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 m. birželio 30 d. priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko šiuos teisės aktus ne vėliau kaip nuo 2007 m. rugsėjo 30 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB (OL L 33, 2006 2 4, p. 28).

(2)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/50/EB (OL L 142, 2006 5 30, p. 6).

(3)  OL L 307, 2003 11 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1048/2005 (OL L 178, 2005 7 9, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedo 20 punktas pakeičiamas taip:

„20.

Arseno junginiai

1.

Draudžiama pateikti į rinką arba naudoti kaip medžiagas ir preparatų sudėtines dalis, skirtas apsaugoti nuo užteršimo mikroorganizmais, augalais ar gyvūnais:

laivų korpusus,

narvus, plūdes, tinklus ir kitus įtaisus ar įrangą, naudojamą žuvų ar kiaukutinių auginimui,

bet kokius visai ar iš dalies panardinamus įtaisus ar įrangą.

2.

Draudžiama pateikti į rinką arba naudoti kaip preparatų, skirtų pramonėje naudojamiems vandenims apdoroti, medžiagas arba sudėtines dalis, nepriklausomai nuo jų paskirties.

3.

Draudžiama naudoti medienai apsaugoti. Be to, draudžiama tokiu būdu apdorotą medieną pateikti į rinką.

4.

Tačiau nukrypstant nuo šių nuostatų:

a)

medžiagos ir preparatai medienai apsaugoti gali būti naudojami tik pramoniniuose vakuuminiuose arba slėginiuose įrenginiuose, skirtuose medienai impregnuoti, jeigu šios medžiagos ir preparatai yra C tipo neorganinių vario, chromo, arseno (CCA) junginių tirpalai ir jeigu juos leidžiama naudoti pagal Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio 1 dalį. Draudžiama tokiu būdu apdorotą medieną pateikti į rinką, jeigu impregnantas nėra visiškai fiksuotas;

b)

pagal a punktą pramonės įrenginiuose CCA tirpalu apdorota mediena gali būti parduodama profesionaliam arba pramoniniam naudojimui, jeigu yra užtikrintas medienos struktūrinis vientisumas, kad nekiltų pavojus žmonių ar naminių gyvulių sveikatai, ir jeigu per visą medienos naudojimo laiką yra mažai tikėtina, kad plačioji visuomenė turės odos sąlytį su tokia mediena. Taip apdorota mediena yra skirta naudoti:

kaip statybinė mediena visuomeninės paskirties ir žemės ūkio pastatams, įstaigoms ir pramoninės paskirties pastatams,

tiltams ir tiltinėms konstrukcijoms,

kaip statybinė mediena gėlojo vandens zonose ir sūrokuose vandenyse, pvz., prieplaukoms arba tiltams,

triukšmą sulaikantiems skydams,

nuo sniego griūčių apsaugančioms užtvaroms,

greitkelių užtvaroms ir barjerams,

naminių gyvulių aptvarų atramoms, pagamintoms iš rąsto formos nužievintos spygliuočių medienos,

konstrukcijoms nuo nuošliaužų,

elektros energijos tiekimo ir telekomunikacijų stulpams,

požeminio geležinkelio pabėgiams;

c)

nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, visa apdirbta, į rinką pateikta mediena atskirai ženklinama „skirta tik gamybai ir profesionaliam naudojimui, sudėtyje yra arseno“. Be to, visa į rinką pateikta į pakuotes supakuota mediena taip pat turi būti pažymėta etikete, kurioje nurodoma „Naudodami šią medieną mūvėkite pirštines. Pjaudami ar kitaip apdorodami šią medieną naudokite nuo dulkių apsaugančią kaukę ir apsauginius akinius. Šios medienos atliekos pavojingos, jas tvarkyti privalo pavojingų atliekų tvarkymo įmonės.“;

d)

a punkte nurodytą apdorotą medieną draudžiama naudoti:

gyvenamųjų namų konstrukcijoms, nepriklausomai nuo jų paskirties,

ten, kur ji gali pakartotinai liestis su oda,

jūroje,

žemės ūkyje, išskyrus naudojimą naminių gyvulių aptvarų atramoms ir statybiniams tikslams pagal b punkto nuostatas,

ten, kur ji gali liestis su tarpiniais arba galutiniais produktais, skirtais žmonių ir (arba) gyvūnų maistui.

5.

Arseno junginiais apdorota mediena, Bendrijoje naudota iki 2007 m. rugsėjo 30 d., arba į rinką pateikta pagal šios direktyvos taisykles, gali būti neišimta iš rinkos ir būti naudojama iki naudojimo laiko pabaigos.

6.

Mediena, apdorota C tipo CCA, Bendrijoje naudota iki 2007 m. rugsėjo 30 d., arba į rinką pateikta pagal šios direktyvos taisykles:

gali būti naudojama arba iš naujo panaudota, laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų,

gali būti pateikta į naudotų prekių rinką, laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų.

7.

Valstybės narės kitais CCA tipais apdorotą medieną, Bendrijoje naudotą iki 2007 m. rugsėjo 30 d. gali leisti:

naudoti arba iš naujo panaudoti, laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų,

pateikti į naudotų prekių rinką, laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų.“


Top