EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121R(01)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/121/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, klaidų ištaisymas ( OL L 396, 2006 12 30 )

OJ L 136, 29.5.2007, p. 281–282 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/corrigendum/2007-05-29/oj

29.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/281


2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/121/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 396, 2006 m. gruodžio 30 d. )

Direktyvą 2006/121/EB skaityti taip:

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/121/EB

2006 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (3), reikėtų su juo suderinti Direktyvą 67/548/EEB (4) ir išbraukti jos pranešimo apie chemines medžiagas ir rizikos vertinimo taisykles,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 67/548/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai išbraukiami.

2)

2 straipsnio 1 dalies c, d, f ir g punktai išbraukiami.

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Cheminių medžiagų savybių bandymas ir įvertinimas

Cheminių medžiagų bandymai pagal šią direktyvą atliekami laikantis 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą (5), 13 straipsnio reikalavimų.

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad cheminės medžiagos — atskiros ar esančios preparatų sudėtyje, gali būti tiekiamos rinkai tik supakuotos ir paženklintos pagal šios direktyvos 22–25 straipsnius bei laikantis šios direktyvos VI priedo kriterijų, o registruotų cheminių medžiagų atveju — pagal informaciją, gautą taikant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 12 ir 13 straipsnius, išskyrus preparatus, kuriems taikomos kitų direktyvų nuostatos.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Priemonės, nurodytos 1 dalies pirmoje pastraipoje, taikomos iki cheminė medžiaga bus įtraukta į I priedo sąrašą arba iki sprendimo neįtraukti ją į sąrašą priėmimo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.“

5)

7–15 straipsniai išbraukiami.

6)

16 straipsnis išbraukiamas.

7)

17–20 straipsniai išbraukiami.

8)

27 straipsnis išbraukiamas.

9)

32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

Nuorodos

Nuorodos į šios direktyvos VIIA, VIIB, VIIC, VIID ir VIII priedus laikomos nuorodomis į atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII, VIII, IX, X ir XI priedus.“

10)

V priedas išbraukiamas.

11)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

šio priedo 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 ir 9.5 punktuose žodžiai „V priedas“ ir „šios direktyvos V priedas“ pakeičiami žodžiais „Komisijos reglamentas dėl bandymų metodų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje“ pagal atitinkamą linksnį;

b)

1.6.1 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

dėl cheminių medžiagų, kurioms reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI, VII ir VIII prieduose nurodyta informacija, dauguma klasifikavimui ir ženklinimui reikalingų duomenų yra pagrindiniame duomenų pakete. Šis klasifikavimas ir ženklinimas prireikus turi būti peržiūrėtas, jei gaunama papildomos informacijos (Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IX ir X priedai);“;

c)

5.1 punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Toliau nurodyti kriterijai tiesiogiai kyla iš bandymų metodų, nurodytų Komisijos reglamente dėl bandymų metodų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje, jei jie yra paminėti. Bandymų metodai, reikalingi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII ir VIII prieduose nurodytam pagrindiniam duomenų paketui, yra riboti ir iš jų gaunamos informacijos atitinkamam klasifikavimui gali nepakakti. Klasifikavimas gali pareikalauti papildomų duomenų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IX ar X prieduose, arba kitų lygiaverčių tyrimų. Be to, cheminės medžiagos klasifikacija gali būti peržiūrėta, atsižvelgiant į kitus naujus duomenis.“;

d)

5.2.1.2 punkto antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tokie papildomi moksliniai įrodymai paprastai turėtų būti pagrindžiami tyrimais, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IX priedą, arba lygiaverčiais tyrimais, ir galėtų apimti:“.

12)

VIIA, VIIB, VIIC, VIID ir VIII priedai išbraukiami.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję nuo 2008 m. birželio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ji taikoma nuo 2008 m. birželio 1 d.

Nepaisant šio straipsnio antros pastraipos, 1 straipsnio 6 punktas taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. VANHANEN


(1)  OL C 294, 2005 11 25, p. 38.

(2)  2005 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 280 E, 2006 11 18, p. 440), 2006 m. birželio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 276 E, 2006 11 14, p. 252) ir 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  Žr. šio Oficialiojo numerio 3 p.

(4)  OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

(5)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.“


Top