EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/93/EB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo (kodifikuota redakcija) Tekstas svarbus EEB

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 374/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/93/EB

2006 m. gruodžio 12 d.

dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEB)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1992 m. kovo 2 d. Tarybos direktyva 92/14/EEB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Triukšmo emisijos standartų taikymas civiliniams ikigarsiniams reaktyviniams lėktuvams turi rimtų pasekmių oro transporto paslaugų teikimui, ypač jei tokie standartai riboja aviakompanijų naudojamų lėktuvų naudojimo trukmę.

(3)

1989 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva 89/629/EEB dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų triukšmo skleidimo ribojimo (5) nustato lėktuvų, atitinkančių tik Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriuje nurodytus standartus, įrašymo į valstybių narių civilinių orlaivių registrus apribojimus. Minėtoje direktyvoje nurodyta, jog tokie registravimo apribojimai yra tik pirmasis etapas.

(4)

Dėl vis labiau perpildytų Bendrijos oro uostų labai svarbu kuo geriau panaudoti esamus įrenginius. Tai bus įmanoma tik tada, jei bus naudojami aplinkos apsaugos požiūriu priimtini lėktuvai.

(5)

Darbas, kurio ėmėsi Bendrija kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, rodo, jog taikant priemones, apribojančias lėktuvų, kurie neatitinka 16 priedo 3 skyriaus standartų, naudojimą turi būti laikomasi visų tam tikrų lėktuvų neregistravimo taisyklės, kad būtų saugoma aplinka.

(6)

Tam per numatytą laikotarpį reikėtų nustatyti bendrąsias taisykles, kurios papildytų galiojančias taisykles ir užtikrintų visoje Bendrijoje suderintą požiūrį. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į paskutiniu metu pasireiškusią Europos oro eismo liberalizavimo tendenciją.

(7)

Reikia mažinti lėktuvų keliamą triukšmą atsižvelgiant į aplinkos apsaugos veiksnius, techninį pagrįstumą ir ekonominius padarinius.

(8)

Tikslinga reglamentuoti tų civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų naudojimą, kurie yra valstybių narių registruose ir atitinka 16 priedo 3 skyriaus standartus.

(9)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl bausmių, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus. Šios bausmės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(10)

Ši direktyva neturėtų riboti valstybių narių pareigų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Šios direktyvos tikslas yra sureguliuoti civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų naudojimą, kaip nurodyta 2 straipsnyje.

2.   Ši direktyva taikoma lėktuvams, kurių didžiausia kilimo masė yra 34 000 kg arba daugiau ir kurių patvirtintas didžiausias vietų skaičius keleiviams pagal lėktuvo tipą yra didesnis nei devyniolika, neįskaitant įgulai skirtų vietų.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visi civiliniai ikigarsiniai reaktyviniai lėktuvai, skraidantys iš jų teritorijoje esančių oro uostų, atitiktų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 1 tomo 16 priedo II dalies 3 skyriuje nurodytus standartus.

2.   1 dalyje nurodytoms teritorijoms nepriklauso užjūrio departamentai, apibrėžti Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės gali išimties tvarka netaikyti 2 straipsnio istorinės reikšmės lėktuvams.

2.   Kiekviena valstybė narė, taikanti išimtis pagal pirmą dalį, apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bei nurodo tokio sprendimo pagrindą.

3.   Kiekviena valstybė narė pripažįsta išimtis, kurias kita valstybė narė daro į savo registrus įrašytiems lėktuvams.

4.   Kai kuriais atvejais valstybės narės gali leisti jų teritorijoje esančiuose oro uostuose laikinai naudoti lėktuvus, kurių negalima naudoti pagal kitas šios direktyvos nuostatas. Ši išimtis turėtų būti taikoma tik kai:

a)

lėktuvų skrydžiai yra tokie svarbūs, kad drausti laikinai daryti išimtį būtų nepateisinama;

b)

lėktuvų skrydžiai yra nekomerciniai, susieti su jų modifikavimu, remontu ar technine priežiūra.

4 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl bausmių, taikytinas už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimą ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tos taisyklės būtų įgyvendintos. Nustatytos bausmės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos praneša apie bet kokį vėliau padarytą su jomis susijusį pakeitimą.

6 straipsnis

1.   Direktyva 92/14/EEB yra panaikinama, neribojant valstybių narių pareigų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

2.   Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. gruodžio 12 d..

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  OL C 108, 2004 4 30, p. 55.

(2)  2004 m. vasario 10 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 97 E, 2004 4 22, p. 67) ir 2006 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 76, 1992 3 23, p. 21. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 991/2001 (OL L 138, 2001 5 22, p. 12).

(4)  Žr. I priedo A dalį.

(5)  OL L 363, 1989 12 13, p. 27.


I PRIEDAS

A dalis

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

Tarybos direktyva 92/14/EEB

(OL L 76, 1992 3 23, p. 21)

Tarybos direktyva 98/20/EB

(OL L 107, 1998 4 7, p. 4)

Komisijos direktyva 1999/28/EB

(OL L 118, 1999 5 6, p. 53)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 991/2001

(OL L 138, 2001 5 22, p. 12)

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 6 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

92/14/EEB

1992 m. liepos 1 d.

98/20/EB

1999 m. kovo 1 d.

1999/28/EB

1999 m. rugsėjo 1 d.


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 92/14/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio pirma ir antra dalys

1 straipsnio trečia dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 4 dalis

3 ir 4 straipsniai

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

6 ir 7 straipsniai

8 straipsnis

3 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

9a ir 9b straipsniai

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

5 straipsnis (1)

6 straipsnis

7 straipsnis

11 straipsnis

8 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas


(1)  Tarybos direktyvos 98/20/EB 2 straipsnis.


Top