Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0055

2006 m. birželio 12 d. Komisijos direktyva 2006/55/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 66/402/EEB III priedo nuostatas dėl didžiausio sėklų partijų svorio (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 159, 13.6.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 29–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 24 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/55/oj

13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/13


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/55/EB

2006 m. birželio 12 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 66/402/EEB III priedo nuostatas dėl didžiausio sėklų partijų svorio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (1), ypač į jos 21a straipsnį,

kadangi:

(1)

Neseniai buvo peržiūrėtos tarptautinės taisyklės dėl didžiausio tam tikrų rūšių, visų pirma Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale ir Oryza sativa, Avena sativa ir Hordeum vulgare, sėklų partijų svorio verčių.

(2)

Tikslinga suderinti šių Bendrijos teisėje nustatytų rūšių didžiausio sėklų partijų svorio vertes.

(3)

Todėl Direktyva 66/402/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiama.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklų bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 66/402/EEB III priedo lentelės 2 stulpelyje „25“ pakeičiamas „30“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).


Top