EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0040

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 161, 14.6.2006, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 84 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 84 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 102 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/40/oj

14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/12


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/40/EB

2006 m. gegužės 17 d.

dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2), atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2006 m. kovo 14 d. patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1)

Vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas, ir tuo tikslu veikia motorinių transporto priemonių Bendrijos tipo patvirtinimo sistema. Siekiant išvengti skirtingų įvairiose valstybėse narėse reikalavimų patvirtinimo ir užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, techniniai reikalavimai motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų tipo patvirtinimui turėtų būti suderinti.

(2)

Vis daugiau valstybių narių ketina reglamentuoti oro kondicionavimo sistemų naudojimą motorinėse transporto priemonėse dėl 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimo 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (3). Sprendimas įpareigoja Bendriją ir jos valstybes nares Kioto protokolo A priede išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų bendrą išmetamą antropogeninį kiekį 2008-2012 m. laikotarpiu sumažinti 8 % palyginus su 1990 m. lygiais. Dėl nesuderinto šių įsipareigojimų vykdymo gali kilti pavojus, kad bus sukurtos kliūtys laisvam motorinių transporto priemonių judėjimui Bendrijoje. Todėl tikslinga nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti transporto priemonėse įrengtos oro kondicionavimo sistemos, kad jas būtų galima leisti pateikti į rinką, ir uždrausti nuo tam tikros datos oro kondicionavimo sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150.

(3)

Iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų išmetamas hidrofluorangliavandenilis-134a (HFC-134a), kurio sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas yra 1300, dėl savo įtakos klimato kaitai vis labiau kelia susirūpinimą. Artimiausioje ateityje tikimasi turėti ekonomiškai veiksmingas ir saugias alternatyvas hidrofluoroangliavandeniliui-134a (HFC-134a). Atsižvelgiant į pažangą, daromą potencialiai apribojant išmetamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas tokiose sistemose arba jas pakeičiant, reikėtų peržiūrėti, ar ši direktyva neturėtų apimti ir kitų motorinių transporto priemonių kategorijų, ir ar, atsižvelgiant į technologijos ir mokslo pasiekimus bei poreikį laikytis pramoninių produktų planavimo tvarkaraščio, nereikėtų iš dalies pakeisti nuostatų dėl šių dujų sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialo.

(4)

Siekiant užtikrinti veiksmingą tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų draudimą, reikia riboti galimybę motorinėse transporto priemonėse įrengti oro kondicionavimo sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150 ir drausti oro kondicionavimo sistemas pildyti tokiomis dujomis.

(5)

Siekiant riboti tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, reikia nustatyti nutekančių dujų kiekio ribines vertes bei bandymų atlikimo tvarką, kurie skirti išmatuoti nuotėkį motorinėse transporto priemonėse įrengtose oro kondicionavimo sistemose, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150.

(6)

Siekiant prisidėti prie Bendrijos ir jos valstybių narių įsipareigojimų, prisiimtų pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą bei Sprendimą 2002/358/EB, 2006 m. gegužės 17 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (4) ir ši direktyva, kuriais prisidedama prie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio sumažinimo, turėtų būti priimti ir paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje tuo pačiu metu.

(7)

Bet kuris transporto priemonių gamintojas patvirtinimą suteikiančiai institucijai turi pateikti visą atitinkamą techninę informaciją apie įrengtas oro kondicionavimo sistemas ir jose naudojamas dujas. Kai naudojamos oro kondicionavimo sistemos, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, gamintojas taip pat turėtų nurodyti iš tų sistemų nutekančių dujų kiekį.

(8)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(9)

Ši direktyva – viena iš atskirųjų direktyvų, skirtų EB tipo patvirtinimo procedūrai, nustatytai 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (6). Todėl Direktyva 70/156/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(10)

Kadangi šios direktyvos tikslų – kontroliuoti nutekančių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto priemonėse įrengtose oro kondicionavimo sistemose ir nuo tam tikros datos uždrausti oro kondicionavimo sistemas, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, – valstybės narės, veikdamos atskirai, negali deramai pasiekti, o Bendrija dėl šios direktyvos masto ir poveikio gali jį pasiekti geriau, Bendrija gali patvirtinti priemones, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(11)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (7) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitikimą, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Šioje direktyvoje nustatomi transporto priemonių EB tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimai dėl dujų, išmetamų iš transporto priemonėse įrengtų oro kondicionavimo sistemų, ir šių sistemų saugaus veikimo. Joje taip pat išdėstomos nuostatos dėl tokių sistemų įrengimo ir pakartotinio užpildymo.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma M1 ir N1 kategorijų motorinėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priede. Šioje direktyvoje N1 kategorijos transporto priemonės apribojamos tik I klasės transporto priemonėmis, kaip apibrėžta 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyvos 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (8) I priedo 5.3.1.4 punkto pirmojoje lentelėje, įterptoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB (9).

3 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„transporto priemonė“ – tai bet kokia motorinė transporto priemonė, kuriai taikoma ši direktyva;

2)

„transporto priemonės tipas“ – tai tipas, kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo B skyriuje;

3)

„oro kondicionavimo sistema“ – tai bet kokia sistema, kurios pagrindinis tikslas yra sumažinti transporto priemonės keleivių salono oro temperatūrą ir drėgmę;

4)

„dviejų garintuvų sistema“ – tai sistema, kur vienas garintuvas yra montuojamas variklio skyriuje, o kitas kitame transporto priemonės skyriuje; visos kitos sistemos laikomos „vieno garintuvo sistemomis“;

5)

„fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ – tai Kioto protokolo A priede išvardyti hidrofluorangliavandeniliai (HFCs), perfluorangliavandeniliai (PFCs) ir sieros heksafluoridas (SF6) bei preparatai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, tačiau neapima medžiagų, kurioms taikomas 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (10);

6)

„hidrodfluorangliavandenilis“ – tai organinis junginys, susidedantis iš anglies, vandenilio ir fluoro, ir kurio molekulėje yra ne daugiau kaip šeši anglies atomai;

7)

„perfluorangliavandenilis“ – tai organinis junginys, susidedantis tik iš anglies ir fluoro, ir kurio molekulėje yra ne daugiau kaip šeši anglies atomai;

8)

„globalinio šiltėjimo potencialas“ – fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukeliamo klimato šiltėjimo potencialo vertė, lyginant su anglies dioksido ekvivalentu. Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) apskaičiuojamas pagal vieno kilogramo dujų sukeliamo šiltėjimo potencialą, lyginant su vienu kilogramu CO2, per šimto metų laikotarpį. Atitinkamos GWP vertės yra tos, kuri buvo paskelbti trečiojoje įvertinimo ataskaitoje (TĮA), priimtoje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos („2001 TKKK GWP vertės“) (11);

9)

„preparatas“ – tai mišinys, susidedantis iš dviejų arba daugiau medžiagų, iš kurių bent viena turi būti fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Bendras preparato sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas (12) nustatomas pagal priedo 2 dalį;

10)

„įrengimas“ – tai oro kondicionavimo sistemos įrengimas transporto priemonėje po jos registravimo.

4 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai

1.   Valstybės narės suteikia atitinkamai EB tipo patvirtinimą arba nacionalinio tipo patvirtinimą dėl dujų, išmetamų iš oro kondicionavimo sistemų, tik transporto priemonių tipams, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.   Siekiant suteikti visų transporto priemonių tipų patvirtinimą pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės užtikrina, kad gamintojai pateiktų informaciją apie naujose motorinėse transporto priemonėse įrengtose oro kondicionavimo sistemose naudojamą aušalo tipą.

3.   Siekiant suteikti transporto priemonių su oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialo vertė viršija 150, tipo patvirtinimą, valstybės narės užtikrina, kad laikantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodyto suderinto nutekėjimų aptikimo bandymo, šių dujų nutekantys kiekiai neviršija 5 straipsnyje nustatytų didžiausių leistinų ribų.

5 straipsnis

Tipo patvirtinimas

1.   Praėjus šešiems mėnesiams nuo suderinto nutekėjimų aptikimo bandymo patvirtinimo, valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su dujomis, išmetamomis iš oro kondicionavimo sistemų, negali:

a)

atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujam transporto priemonės tipui arba

b)

uždrausti registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones,

jei transporto priemonė su įrengta oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.   Praėjus 12 mėnesių nuo suderinto nutekėjimų aptikimo bandymo patvirtinimo arba 2007 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė, valstybės narės nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo transporto priemonių tipui su oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, išskyrus tuos atvejus, kai iš tos sistemos nutekančių dujų kiekis neviršija 40 gramų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus vieno garintuvo sistemose arba 60 gramų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus dviejų garintuvų sistemose.

3.   Praėjus 24 mėnesiams nuo suderinto nutekėjimų aptikimo bandymo patvirtinimo arba nuo 2008 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė, naujų transporto priemonių su oro kondicionavimo sistemomis, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, atžvilgiu, išskyrus tuos atvejus, kai iš tos sistemos nutekančių dujų kiekis neviršija 40 gramų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus vieno garintuvo sistemose arba 60 gramų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus dviejų garintuvų sistemose, valstybės narės:

a)

laiko nebegaliojančiais atitikties liudijimus taikant Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį ir

b)

atsisako registruoti ir draudžia parduoti bei pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.

4.   Nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybės narės nebesuteikia EB tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo transporto priemonių tipui su oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150.

5.   Nuo 2017 m. sausio 1 d. naujų transporto priemonių su oro kondicionavimo sistema, kurioje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, atžvilgiu valstybės narės:

a)

laiko nebegaliojančiais atitikties liudijimus taikant Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį ir

b)

atsisako registruoti ir draudžia naudoti bei pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.

6.   Nepažeisdamos atitinkamų Bendrijos teisės aktų, visų pirma taisyklių dėl valstybės pagalbos ir 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (13), valstybės narės gali skatinti diegti oro kondicionavimo sistemas, kurios yra veiksmingos, naujoviškos ir toliau mažina poveikį klimatui.

6 straipsnis

Įrengimas ir pakartotinis užpildymas

1.   Nuo 2011 m. sausio 1 d. transporto priemonėse, kurių tipas patvirtintas po šios datos, oro kondicionavimo sistemos, kuriose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, nebeįrengiamos. Nuo 2017 m. sausio 1 d. tokios oro kondicionavimo sistemos nebeįrengiamos jokiose transporto priemonėse.

2.   Transporto priemonėse, kurių tipas patvirtintas 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau, įrengtos oro kondicionavimo sistemos nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150. Nuo 2017 m. sausio 1 d. oro kondicionavimo sistemos jokiose transporto priemonėse nebeužpildomos fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, išskyrus oro kondicionavimo sistemas, kuriose yra tokių dujų ir kurios buvo įrengtos tose transporto priemonėse iki šios datos.

3.   Jei iš sistemos nutekėjo neįprastas aušalo kiekis, oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą ir remontą atliekantys paslaugų teikėjai neužpildo šios įrangos fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kol nėra užbaigtas būtinas remontas.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Iki 2007 m. liepos 4 d. Komisija patvirtina 4 ir 5 straipsnio įgyvendinimo priemones, pirmiausia:

a)

administracines nuostatas transporto priemonių EB tipo patvirtinimui ir

b)

suderintą nutekėjimų aptikimo bandymų, skirtų išmatuoti nutekančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, kiekį, atlikimo tvarką.

2.   Komisija patvirtina priemones, laikydamasi Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nurodytos tvarkos.

3.   Komisija šias priemones skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka taikoma patvirtinant, atitinkamai:

a)

priemones, reikalingas užtikrinti kilnojamosiose oro kondicionavimo sistemose esančių aušalų saugų veikimą ir tinkamą techninę priežiūrą;

b)

priemones, susijusias su oro kondicionavimo sistemų įrengimu eksploatuojamose transporto priemonėse ir eksploatuojamų oro kondicionavimo sistemų užpildymu, nepatenkančias į 6 straipsnio taikymo sritį;

c)

preparatų sukeliamo globalinio šiltėjimo atitinkamo potencialo apskaičiavimo metodo pakeitimus.

8 straipsnis

Peržiūra

1.   Remdamasi pažanga, potencialiai apribojant išmetamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius motorinėse transporto priemonėse įrengtų oro kondicionavimo sistemų arba jas pakeičiant, Komisija išnagrinėja, ar:

nereikėtų praplėsti esamų teisės aktų taikymo srities kitoms transporto priemonių kategorijoms, pirmiausia M2 ir M3 kategorijoms, bei N1 kategorijos II ir III klasėms, ir

ar nereikėtų iš dalies pakeisti Bendrijos nuostatų dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialo; darant bet kokius pakeitimus, reikėtų atsižvelgti į technologijos ir mokslo pasiekimus bei poreikį laikytis pramoninių produktų planavimo tvarkaraščio,

ir iki 2011 m. liepos 4 d. paskelbia ataskaitą. Prireikus Komisija pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų.

2.   Jei į 3 straipsnio 8 dalyje nurodytą TKKK ataskaitą dar neįtrauktos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas viršija 150, yra įtraukiamos į būsimą TKKK ataskaitą, Komisija įvertina, ar nereikėtų iš dalies pakeisti šios direktyvos, siekiant įtraukti tas dujas. Jei Komisija mano, kad tai yra būtina, ji, laikydamasi Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nurodytos tvarkos:

patvirtina reikiamas priemones ir

apibrėžia šių priemonių taikymo pereinamuosius laikotarpius. Šiuo tikslu Komisija nustato pusiausvyrą tarp reikalingo atitinkamo eksploatacijos pradžios termino ir rizikos, kurią fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos kelia aplinkai.

9 straipsnis

Direktyvos 70/156/EEB pakeitimai

Direktiva 70/156/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos priedo 1 dali.

10 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus

1.   Valstybės narės iki 2008 m. sausio 4 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės pradeda taikyti šias priemones nuo 2008 m. sausio 5 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. gegužės 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 108, 2004 4 30, p. 62.

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 103 E, 2004 4 29, p. 600), 2005 m. birželio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 183 E, 2005 7 26, p. 17) ir 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2006 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija ir 2006 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 130, 2002 5 15, p. 1.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/28/EB (OL L 65, 2006 3 7, p. 27).

(7)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(8)  OL L 76, 1970 4 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/76/EB (OL L 206, 2003 8 15, p. 29).

(9)  OL L 350, 1998 12 28, p. 1.

(10)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2006 (OL L 6, 2006 1 11, p. 27).

(11)  TKKK Trečiasis klimato kaitos įvertinimas, 2001 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  Apskaičiuojant preparatuose esančių nefluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų GWP, taikomos Pirmajame TKKK įvertinime paskelbtos vertės, žr.: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(13)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


PRIEDAS

1 DALIS

Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

IV priedo I dalyje įterpiamas toks naujas 61 punktas ir išnaša:

Objektas

Direktyvos Nr.

Nuoroda į Oficialųjį leidinį

Taikymas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61. Oro kondicionavimo sistema

2006/40/EB

L 161, 14.6.2006, p. 12

X

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

 

2.

XI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 priedėlyje įterpiamas toks naujas 61 punktas:

Punktas

Objektas

Direktyvos Nr.

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„61

Oro kondicionavimo sistema

2006/40/EB

X

X“

 

 

b)

2 priedėlyje įterpiamas toks naujas 61 punktas:

Punktas

Objektas

Direktyvos Nr.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61

Oro kondicionavimo sistema

2006/40/EB

X

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

c)

3 priedėlyje įterpiamas toks naujas 61 punktas:

Punktas

Objektas

Direktyvos Nr.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„61

Oro kondicionavimo sistema

2006/40/EB

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

d)

Punkte „Raidžių reikšmės“ pridedama ši raidė:

„W

Tik N1 kategorijos I klasės transporto priemonėms, kaip apibūdinta Direktyvos 70/220EEB I priedo 5.3.1.4. punkto pirmoje lentelėje, įterptoje Direktyva 98/69/EB“.

2 DALIS

Preparato sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialo (GWP) apskaičiavimo metodas

Bendras preparato GWP yra svertinis sumos vidurkis, gautas atskirų medžiagų svertines dalis padauginus iš jų GWP.

Σ (Medžiaga X % × GWP) + (Medžiaga Y % × GWP) + … (Medžiaga N % × GWP)

Čia % yra svertinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/- 1 %

Pavyzdžiui: formulės taikymas teoriniam dujų mišiniui, sudarytam iš 23 % HFC-32; 25 % HFC-125 ir 52 % HFC-134a;

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Bendras GWP = 1 652,5


(1)  Tik N1 kategorijos I klasės transporto priemonėms, kaip apibūdinta Direktyvos 70/220EEB I priedo 5.3.1.4. punkto pirmoje lentelėje, įterptoje Direktyva 98/69/EB.“


Top