EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0001

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OL L 33, 2006 2 4, p. 82–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/1/oj

4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/82


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/1/EB

2006 m. sausio 18 d.

dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais

(kodifikuota redakcija)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1984 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 84/647/EEB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (3) buvo iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Vertinant makroekonominiu požiūriu, kai naudojamos išnuomotos transporto priemonės, tam tikrais atvejais galima optimaliai paskirstyti resursus apribojant neekonomišką gamybos veiksnių naudojimą.

(3)

Vertinant mikroekonominiu požiūriu, ši galimybė padeda lanksčiau organizuoti transporto veiklą, taip pagerindama atitinkamų įmonių produktyvumą.

(4)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a)

„transporto priemonė“ – tai motorinė transporto priemonė, priekaba, puspriekabė arba transporto priemonių junginys, skirtas vežti išimtinai kroviniams;

b)

„išnuomota transporto priemonė“ – tai transporto priemonė, remiantis sandoriu, sudarytu su įmone, pateikiančia transporto priemones, už atlygį ir nustatytam laikotarpiui perduota įmonei, užsiimančiai krovinių vežimu keliais samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita.

2 straipsnis

1.   Visos valstybės narės eismui tarp valstybių narių leidžia savo teritorijoje naudoti transporto priemones, kurias išsinuomoja kitos valstybės narės teritorijoje įsisteigusios įmonės, jeigu:

a)

transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis pastarosios valstybės narės teisės aktų;

b)

sandoris susijęs išimtinai su transporto priemonės nuoma be vairuotojo ir prie šio sandorio nepridedama paslaugų sutartis, sudaryta su ta pačia įmone, apimanti vairuotojus ir lydinčiuosius darbuotojus;

c)

išnuomota transporto priemone išimtinai disponuoja įmonė, ją naudojanti per nuomos sutarties laikotarpį;

d)

išnuomotą transporto priemonę vairuoja ją išsinuomavusios įmonės darbuotojai.

2.   Atitikimą 1 dalies a–d punktuose išdėstytoms sąlygoms įrodo toje transporto priemonėje laikomi šie dokumentai:

a)

nuomos sutartis arba patvirtinta tos sutarties ištrauka, kurioje būtinai nurodoma nuomotojo pavardė arba pavadinimas, nuomininko pavardė arba pavadinimas, sutarties sudarymo data ir galiojimo trukmė bei transporto priemonės identifikavimas;

b)

jeigu vairuotojas nėra transporto priemonę nuomojantis asmuo, vairuotojo darbo sutartis arba patvirtinta tokios sutarties ištrauka, kurioje visų pirma nurodyta darbdavio pavardė arba pavadinimas, samdomo darbuotojo pavardė ir sutarties sudarymo data bei galiojimo trukmė arba paskutinio atlyginimo lapelis.

Jei reikalinga, a ir b dalyse nurodytus dokumentus gali atstoti valstybės narės kompetentingų institucijų išduotas lygiavertis dokumentas.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų įmonės kroviniams vežti keliais galėtų naudoti išnuomotas transporto priemones, įregistruotas arba pradėtas naudoti laikantis savo šalies įstatymų, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir joms priklausančias transporto priemones, jeigu laikomasi 2 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

2.   Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies nuostatų gali netaikyti transporto operacijoms savo sąskaita, kurios vykdomos transporto priemonėmis, kurių bendras leistinas pakrauto automobilio svoris didesnis nei 6 tonos.

4 straipsnis

Ši direktyva neturi įtakos valstybės narės taisyklėms, nustatančioms mažiau apribojančias sąlygas dėl išnuomotų transporto priemonių naudojimo, negu nurodytos 2 ir 3 straipsniuose.

5 straipsnis

Nepažeidžiant 2 ir 3 straipsnių, ši direktyva neturi įtakos taisyklėms dėl:

a)

krovinių vežimo keliais samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita, ir ypač dėl teisės patekti į rinką bei dėl kvotomis nustatomų apribojimų, susijusių su kelių pralaidumu;

b)

krovinių vežimo keliais kainų ir sąlygų;

c)

nuomos kainų formavimo;

d)

transporto priemonių importo;

e)

reikalavimų, reglamentuojančių teisę užsiimti kelių transporto priemonių nuomos veikla arba profesija.

6 straipsnis

Direktyva 84/647/EEB yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nurodytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 108, 2004 4 30, p. 56.

(2)  2004 m. vasario 10 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 97E, 2004 4 22, p. 66) ir 2005 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 335, 1984 12 22, p. 72. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 90/398/EEB (OL L 202, 1990 7 31, p. 46).

(4)  Žr. I priedo A dalį.


I PRIEDAS

A dalis

Panaikinama direktyva su pakeitimu

(nurodyta 6 straipsnyje)

Tarybos direktyva 84/647/EEB

(OL L 335, 1984 12 22, p. 72)

Tarybos direktyva 90/398/EEB

(OL L 202, 1990 7 31, p. 46)

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(nurodyti 6 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Direktyva 84/647/EEB

1986 m. birželio 30 d.

Direktyva 90/398/EEB

1990 m. gruodžio 31 d.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 84/647/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnio pirma įtrauka

1 straipsnio a punktas

1 straipsnio antra įtrauka

1 straipsnio b punktas

2 straipsnio įžanginė frazė

2 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

2 straipsnio 1 – 4 punktai

2 straipsnio 1 dalies a – d punktai

2 straipsnio 5 punkto pirmosios pastraipos įžanginė frazė

2 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos įžanginė frazė

2 straipsnio 5 punkto pirmosios pastraipos a – b papunkčiai

2 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos a ir b punktai

2 straipsnio 5 punkto antroji pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis

5 straipsnio įžanginė frazė

5 straipsnio įžanginė frazė

5 straipsnio pirma įtrauka

5 straipsnio a punktas

5 straipsnio antra įtrauka

5 straipsnio b punktas

5 straipsnio trečia įtrauka

5 straipsnio c punktas

5 straipsnio ketvirta įtrauka

5 straipsnio d punktas

5 straipsnio penkta įtrauka

5 straipsnio e punktas

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

I priedas

II priedas


Top