EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0283

2006 m. balandžio 11 d. Komisijos rekomendacija, dėl cheminių medžiagų dibutilftalato; 3,4-dichloranilino; diizodecilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C 9-11 -šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C 10 angliavandenilių; diizononilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C 8-10 -šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C 9 angliavandenilių; etilendiamintetraacetato; metilacetato; monochloracto rūgšties; pentano; tetranatrio etilendiamintetraacetato rizikos mažinimo priemonių (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 104, 13.4.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 597–599 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/283/oj

13.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/45


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2006 m. balandžio 11 d.

dėl cheminių medžiagų dibutilftalato; 3,4-dichloranilino; diizodecilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C9-11-šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C10 angliavandenilių; diizononilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C8-10-šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C9 angliavandenilių; etilendiamintetraacetato; metilacetato; monochloracto rūgšties; pentano; tetranatrio etilendiamintetraacetato rizikos mažinimo priemonių

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/283/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 793/93 nuostatas toliau išvardytos cheminės medžiagos buvo nurodytos kaip prioritetinės cheminės medžiagos, kurias reikia įvertinti pagal Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1179/94 (2), (EB) Nr. 2268/95 (3) ir (EB) Nr. 143/97 (4) dėl atitinkamai pirmojo, antrojo ir trečiojo prioritetinių cheminių medžiagų sąrašų, numatytų Reglamente (EEB) Nr. 793/93:

dibutilftalatas,

3,4-dichloranilinas,

etilendiamintetraacetatas,

metilacetatas,

tetranatrio etilendiamintetraacetatas,

diizodecilftalatas,

1,2-benzendikarboksirūgštis, di-C9-11-šakotieji alkilesteriai, turintys daug C10 angliavandenilių,

diizononilftalatas,

1,2-benzendikarboksirūgštis, di-C8-10-šakotieji alkilesteriai, turintys daug C9 angliavandenilių,

pentanas,

monochloracto rūgštis.

(2)

Pagal tuos reglamentus paskirtos valstybės pranešėjos, vadovaudamosi 1994 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1488/94, nustatančiu esamų medžiagų keliamos rizikos žmonėms ir aplinkai įvertinimo principus (5), baigė šių cheminių medžiagų rizikos žmonėms ir aplinkai vertinimo veiklą ir pasiūlė rizikos mažinimo strategiją pagal Reglamento (EEB) Nr. 793/93 nuostatas.

(3)

Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (TEAMK) po konsultacijų pateikė nuomones dėl pranešėjų atliktų rizikos įvertinimų. Šios nuomonės paskelbtos mokslinio komiteto tinklavietėje.

(4)

Rizikos įvertinimo rezultatai ir kiti riziką mažinančios strategijos rezultatai yra išdėstyti Komisijos komunikate (6).

(5)

Remiantis tuo įvertinimu turėtų būti rekomenduojama tam tikroms cheminėms medžiagoms taikyti kai kurias rizikos mažinimo priemones.

(6)

Darbuotojams rekomenduojamas rizikos sumažinimo priemones reikėtų laikyti neatsiejamomis nuo darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų, kurie laikomi tinkama sistema, leidžiančia tiek, kiek reikia sumažinti minėtųjų cheminių medžiagų keliamą riziką.

(7)

Šioje rekomendacijoje numatytos rizikos mažinimo priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 793/93 15 straipsnio 1 dalimi įsteigto Komiteto nuomonę,

REKOMENDUOJA:

1 SKIRSNIS

DIBUTILFTALATAS

(CAS Nr. 84-74-2; EINECS Nr. 201-557-4)

Rizikos aplinkai mažinimo priemonės (1, 2)

1)

Pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB (7) išduotuose leidimuose kompetentingos atitinkamų valstybių narių institucijos turėtų nustatyti dibutilftalatui taikomas sąlygas, išmetamų teršalų ribines vertes arba lygiaverčius parametrus, arba technines priemones, kad iki 2007 m. spalio mėn. pabaigos atitinkami įrenginiai būtų eksploatuojami pagal geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), atsižvelgiant į minėtų įrenginių technines charakteristikas, jų geografinę padėtį ir vietos aplinkos sąlygas.

2)

Valstybės narės turėtų kruopščiai kontroliuoti, kaip įgyvendinamos su dibutilftalatu susiję GPGB ir Komisijai pranešti apie svarbius pokyčius informacijos apie GPGB keitimosi srityje.

2 SKIRSNIS

3,4-DICHLORANILINAS

(CAS Nr. 95-76-1; EINECS Nr. 202-448-4)

Rizikos darbuotojams (3) ir aplinkai (4, 5) mažinimo priemonės

3)

Darbdaviai, naudojantys 3,4-dichloraniliną gamybos ir tolesnio perdirbimo atvejais, kurie rizikos įvertinimo požiūriu kelia susirūpinimą, turėtų atkreipti dėmesį į visas nacionaliniu lygiu parengtas konkrečiam sektoriui skirtas gaires valymo, priežiūros, remonto darbams atlikti, remiantis Tarybos direktyvos 98/24/EB 12 straipsnio 2 dalyje nurodytomis Komisijos neprivalomomis gairėmis (8).

Šiuo metu Bendrijoje galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys augalų apsaugos produktus (Tarybos direktyva 91/414/EEB (9)) ir biocidus (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB (10)), laikomi tinkama sistema, leidžiančia tiek, kiek reikia sumažinti cheminės medžiagos keliamą riziką; todėl šie teisės aktai ir turi būti taikomi.

Šioje sistemoje:

4)

Reikėtų atsižvelgti į 3,4-dichloranilino, išskirto iš diurono, naudojamo kaip herbicidas ant sandarintųjų paviršių, rizikos įvertinimo duomenis (nuor. į komunikatą).

5)

Reikėtų užkirsti kelią netinkamam diurono mažose pakuotėse naudojimui.

3 SKIRSNIS

ETILENDIAMINTETRAACETATAS

(CAS Nr. 60-00-4; EINECS Nr. 200-449-4)

Rizikos aplinkai mažinimo priemonės (6, 7, 8, 9)

6)

Atitinkama valstybė narė turėtų nustatyti upių baseinų, kuriuose etilendiamintetraacetato (EDTA) teršalai gali kelti riziką, aplinkos kokybės standartus (AKS) ir nacionalines taršos sumažinimo priemones, kuriomis tie AKS būtų įgyvendinti iki 2015 m. ir kurias reikėtų įtraukti į upių baseinų valdymo planus laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB (11) nuostatų.

7)

Pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB išduotuose leidimuose kompetentingos atitinkamų valstybių narių institucijos turėtų nustatyti EDTA taikomas sąlygas, išmetamų teršalų ribines vertes arba lygiaverčius parametrus, arba technines priemones, kad iki 2007 m. spalio mėn. pabaigos atitinkami įrenginiai būtų eksploatuojami pagal geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), atsižvelgiant į minėtų įrenginių technines charakteristikas, jų geografinę padėtį ir vietos aplinkos sąlygas.

8)

Valstybės narės turėtų kruopščiai kontroliuoti, kaip įgyvendinami su EDTA susiję GPGB ir Komisijai pranešti apie svarbius pokyčius informacijos apie GPGB keitimosi srityje.

9)

Į aplinką išmetami vietos teršalai prireikus turėtų būti kontroliuojami nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis būtų užtikrinama, kad nekils rizikos aplinkai.

4 SKIRSNIS

METILACETATAS

(CAS Nr. 79-20-9; EINECS Nr. 201-185-2)

Darbuotojams keliamo pavojaus mažinimo priemonės (10)

10)

Darbdaviai, kurie statybos pramonėje naudoja metilacetato turinčius produktus, skirtus darbui su grindų dangomis, turėtų atkreipti dėmesį į visas nacionaliniu lygiu parengtas konkrečiam sektoriui skirtas gaires, remiantis Tarybos direktyvos 98/24/EB 12 straipsnio 2 dalyje nurodytomis Komisijos neprivalomomis gairėmis.

5 SKIRSNIS

MONOCHLORACTO RŪGŠTIS

(CAS Nr. 79-11-8; EINECS Nr. 201-178-4)

Rizikos darbuotojams (11) ir aplinkai (12, 13) mažinimo priemonės

11)

Darbdaviai, naudojantys monochloracto rūgštį (MCAA) atvejais, kurios rizikos įvertinimo požiūriu kelia susirūpinimą, turėtų atkreipti dėmesį į visas nacionaliniiu lygiu parengtas konkrečiam sektoriui skirtas gaires, remiantis Direktyvos 98/24/EB 12 straipsnio 2 dalyje nurodytomis Komisijos neprivalomomis gairėmis.

12)

Pagal Direktyvą 96/61/EB išduotuose leidimuose kompetentingos atitinkamų valstybių narių institucijos turėtų nustatyti MCAA taikomas sąlygas, išmetamų teršalų ribines vertes arba lygiaverčius parametrus, arba technines priemones, kad iki 2007 m. spalio mėn. pabaigos atitinkami įrenginiai būtų eksploatuojami pagal geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), atsižvelgiant į minėtų įrenginių technines charakteristikas, jų geografinę padėtį ir vietos aplinkos sąlygas.

13)

Valstybės narės turėtų kruopščiai kontroliuoti, kaip įgyvendinami su MCAA susiję GPGB ir Komisijai pranešti apie svarbius pokyčius informacijos apie GPGB keitimosi srityje.

14)

Į aplinką išmetami vietos teršalai prireikus turėtų būti kontroliuojami nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis būtų užtikrinama, kad nekils rizikos aplinkai ir netiesiogiai per aplinką veikiamiems žmonėms.

6 SKIRSNIS

TETRANATRIO ETILENDIAMINTETRAACETATAS

(CAS Nr. 64-02-8; EINECS Nr. 200-573-9)

Rizikos aplinkai mažinimo priemonės (15, 16, 17, 18)

15)

Atitinkama valstybė narė turėtų nustatyti upių baseinų, kuriuose tetranatrio etilendiamintetraacetato (Na4EDTA) teršalai gali kelti riziką, aplinkos kokybės standartus (AKS) ir nacionalines taršos mažinimo priemones, kuriomis tie AKS būtų įgyvendinti iki 2015 m. ir kurias reikėtų įtraukti į upių baseinų valdymo planus laikantis Tarybos direktyvos 2000/60/EB nuostatų.

16)

Pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB išduotuose leidimuose kompetentingos atitinkamų valstybių narių institucijos turėtų nustatyti Na4EDTA taikomas sąlygas, išmetamų teršalų ribines vertes arba lygiaverčius parametrus, arba technines priemones, kad iki 2007 m. spalio mėn. pabaigos atitinkami įrenginiai būtų eksploatuojami pagal geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), atsižvelgiant į minėtų įrenginių technines charakteristikas, jų geografinę padėtį ir vietos aplinkos sąlygas.

17)

Valstybės narės turėtų kruopščiai kontroliuoti, kaip įgyvendinami su Na4EDTA susiję GPGB ir Komisijai pranešti apie svarbius pokyčius informacijos apie GPGB apsikeitimo srityje.

18)

Į aplinką išmetami vietos teršalai prireikus turėtų būti kontroliuojami nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis būtų užtikrinama, kad nekils rizikos aplinkai.

7 SKIRSNIS

ADRESATAI

19)

Ši rekomendacija skirta visiems sektoriams, kuriuose šios cheminės medžiagos importuojamos, gaminamos, gabenamos, saugojamos, iš jų ruošiami preparatai arba jos kitaip perdirbamos, naudojamos, šalinamos arba utilizuojamos, bei valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

(2)  OL L 131, 1994 5 26, p. 3.

(3)  OL L 231, 1995 9 28, p. 18.

(4)  OL L 25, 1997 1 28, p. 13.

(5)  OL L 161, 1994 6 29, p. 3.

(6)  OL C 90, 2006 4 13.

(7)  OL L 257, 1996 10 10, p. 26.

(8)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

(9)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(10)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(11)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.


Top