EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0964

2006/964/EB: 2006 m. gruodžio 18 d. , Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimo, nustatančio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą, sudarymo

OJ L 397, 30.12.2006, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 166 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/964/oj

Related international agreement

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimo, nustatančio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą, sudarymo

(2006/964/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 149 ir 150 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 24 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Kanados vyriausybe dėl susitarimo, kuriuo atnaujinama bendradarbiavimo programa aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais.

(2)

Komisija, vadovaudamasi minėto sprendimo priede pateiktais nurodymais, Bendrijos vardu vedė derybas dėl susitarimo su Kanados vyriausybe.

(3)

Bendrija ir Kanada iš šio bendradarbiavimo tikisi abipusės naudos, kuri papildytų valstybių narių ir Kanados dvišalių programų teikiamą naudą ir kurtų pridėtinę vertę Europai.

(4)

Susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 2006 m. gruodžio 5 d., su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas.

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimas, nustatantis bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

2.   Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Susitarimo 6 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete Europos bendrijos delegaciją sudaro Komisijos atstovas, kuriam padeda kiekvienos valstybės narės atstovas.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pateikti Susitarimo 12 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E. ENESTAM


Europos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės

SUSITARIMAS

nustatantis bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pagrindus

EUROPOS BENDRIJA

ir

KANADOS VYRIAUSYBĖ,

toliau – Šalys,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados Vyriausybės 1990 m. lapkričio mėn. 22 d. priimtoje Europos bendrijos ir Kanados santykių deklaracijoje konkrečiai nurodoma, kad reikia stiprinti abipusį bendradarbiavimą įvairiose tiesiogiai su dabartine ir būsima piliečių gerove susijusiose srityse, pavyzdžiui, rengiant mainus ir bendrus projektus švietimo ir kultūros srityse, organizuojant akademinius ir jaunimo mainus;

PAŽYMĖDAMOS, kad 1996 m. gruodžio mėn. 17 d. priimtoje Kanados ir ES jungtinėje politinėje deklaracijoje ir Veiksmų plane teigiama, kad siekdamos atnaujinti bendra kultūra ir vertybėmis pagrįstus ryšius, Šalys skatins piliečių (ypač jaunimo) bendravimą visuose lygiuose, o prie Deklaracijos pridėtu Jungtiniu veiksmų planu Šalys skatinamos toliau stiprinti bendradarbiavimą vykdant 1996 m. ratifikuotą Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimą, nustatantį aukštojo mokslo ir mokymo bendradarbiavimo programą;

PAŽYMĖDAMOS, kad ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikime 2004 m. kovo 18 d. priimtoje ES ir Kanados partnerystės darbotvarkėje numatyta reikmė ieškoti naujų būdų puoselėti tautų ryšius, plėtojant Kanados ir Europos bendrijos jaunimo mainų programas, analizuojant būdus EB ir Kanados bendradarbiavimui sustiprinti ir išplėsti – atnaujinant 2001 m. kovo mėn. ratifikuotą Europos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimą, pratęsiantį bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo ir mokymo srityje;

PAŽYMĖDAMOS, kad ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikime 2005 m. birželio 19 d. priimtoje Jungtinėje deklaracijoje taip pat išdėstomi ES ir Kanados lyderių ketinimai atnaujinti, sustiprinti ir išplėsti 2001 m. ratifikuoto Susitarimo, pratęsiančio bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo ir mokymo srityje, taikymo sritį, įtraukiant jaunimo bendradarbiavimo klausimus ir tokiu būdu sustiprinant akademinį bendradarbiavimą bei transatlantinius piliečių mainus;

GERBDAMOS Europos bendrijos valstybių narių įsipareigojimus ir Kanados provincijų bei teritorijų teisėkūros galią švietimo ir mokymo srityje, taip pat aukštojo mokslo bei mokymo įstaigų savarankiškumą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad priėmus ir įgyvendinus 1996 m. ir 2001 m. susitarimus dėl aukštojo mokslo ir mokymo vykdomi ES ir Kanados deklaracijų įsipareigojimai, o bendradarbiavimas buvo naudingas abiems Šalims;

PRIPAŽINDAMOS lemiamą aukštojo mokslo ir mokymo indėlį vystant žmogiškuosius išteklius, sugebančius dalyvauti visuotinėje žiniomis grįstoje ekonomikoje;

PRIPAŽINDAMOS, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse turėtų papildyti kitas Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo iniciatyvas;

PRIPAŽINDAMOS, kad yra labai svarbu atsižvelgti į aukštojo mokslo ir mokymo veiklą, kurią vykdo šioje srityje veikiančios tarptautinės organizacijos (EBPO, UNESCO, Europos Taryba);

PRIPAŽINDAMOS, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse yra platesnio Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo dalis ir bendras abiejų Šalių interesas;

TIKĖDAMOSI, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse bus abipusiškai naudingas;

PRIPAŽINDAMOS reikmę didinti galimybes dalyvauti šiuo Susitarimu remiamoje veikloje, ypač mokymo ir jaunimo sektorių veikloje;

SIEKDAMOS atnaujinti pagrindą tolesniam bendradarbiavimui aukštojo mokslo ir mokymo srityse;

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo Susitarimu nustatomas Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pagrindas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame Susitarime:

1.

„Aukštojo mokslo įstaiga“ – bet kokia įstaiga, veikianti pagal kurios nors iš Šalių atitinkamus teisės aktus ar tvarką, ir teikianti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar diplomus, neatsižvelgiant į jos oficialų pavadinimą.

2.

„Mokymo įstaiga“ – valstybinė, pusiau valstybinė ar privati įstaiga, kuri neatsižvelgiant į jos oficialų pavadinimą, pagal kurios nors iš Šalių atitinkamus teisės aktus ir tvarką planuoja arba vykdo profesinį švietimą ar mokymą, tolesnį profesinį mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą ar perkvalifikavimą, suteikiančius kompetentingų institucijų pripažįstamą kvalifikaciją.

3.

„Studentai“ – visi asmenys, dalyvaujantys aukštojo mokslo arba mokymo įstaigų, apibrėžtų šiame straipsnyje, rengiamuose mokymosi ar mokymo kursuose arba programose, kurias pripažįsta arba finansiškai remia kompetentingos institucijos.

4.

„Jaunimas“ – įvairios veiklos, susijusios su neformaliu ir savaiminiu mokymusi, kuriame dalyvauja jaunimo organizacijos ir kitos jaunimo asociacijos, taip pat jaunimo srities darbuotojai, jaunieji lyderiai ir kiti jaunimui arba su jaunimu dirbantys asmenys, sritys.

3 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrieji šio Susitarimo tikslai:

a)

skatinti Europos Sąjungos ir Kanados piliečių tarpusavio supratimą, įskaitant platesnį susipažinimą su kalbomis, kultūra ir institucijomis;

b)

gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę Europos bendrijoje ir Kanadoje bei padėti įgyti įgūdžių, būtinų norint išspręsti visuotinės žiniomis grįstos ekonomikos keliamus uždavinius.

2.   Konkretūs šio Susitarimo tikslai:

a)

sustiprinti Europos bendrijos ir Kanados transatlantinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pridėtinę vertę;

b)

prisidėti prie transatlantinių Europos Sąjungos bei Kanados piliečių mainų;

c)

prisidėti prie aukštojo mokslo ir mokymo institucijų bei jaunimo struktūrų ir organizacijų plėtros;

d)

skatinti ir (arba) stiprinti Europos bendrijos ir Kanados suinteresuotųjų šalių, veikiančių aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse, partnerystę;

e)

siekiant bendrųjų Susitarimo tikslų, prisidėti prie profesinio atskirų asmenų tobulėjimo;

f)

plėtoti dialogo galimybes ir keistis informacija jaunimo politikos bei jaunimo darbo srityse.

3.   Šio Susitarimo veiklos tikslai:

a)

remti aukštojo mokslo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą, siekiant skatinti ir plėtoti bendras studijų ir (arba) mokymo programas ir besimokančiųjų mobilumą;

b)

didinti transatlantinio studentų mobilumo kokybę, skatinant skaidrumą, abipusį kvalifikacijų bei studijų ir mokymosi laikotarpių pripažinimą, o jei reikia – ir studijų kreditų perkeliamumą;

c)

remti aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse veikiančių valstybinių bei privačių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant skatinti diskusijas ir keitimąsi patirtimi politikos klausimais;

d)

remti transatlantinį savo srities profesionalų mobilumą (įskaitant besimokančius specialistus), siekiant gerinti abipusį su ES ir Kanados santykiais susijusių klausimų supratimą ir žinias;

e)

remti jaunimo struktūrų, organizacijų ir jaunimo sektoriaus darbuotojų, taip pat jaunųjų lyderių ir kitų šioje srityje veikiančių asmenų bendradarbiavimą, siekiant skatinti keitimąsi gera praktika ir tinklų kūrimą.

4 straipsnis

Principai

Bendradarbiavimas pagal šį Susitarimą vykdomas remiantis šiais principais:

1)

visapusė pagarba Europos bendrijos valstybių narių įsipareigojimams ir Kanados provincijų bei teritorijų teisėkūros kompetencijai švietimo ir mokymo srityje, taip pat aukštojo mokslo bei mokymo įstaigų savarankiškumui;

2)

bendra pagal šį Susitarimą vykdomos veiklos teikiamos naudos pusiausvyra;

3)

platus visų Europos bendrijos valstybių narių ir Kanados provincijų ir teritorijų dalyvavimas;

4)

Europos bendrijos ir Kanados kultūrinės, socialinės ir ekonominės įvairovės pripažinimas;

5)

glaudesnis Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimas, dvišalių Europos bendrijos valstybių narių ir Kanados programų, taip pat kitų aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse vykdomų Europos bendrijos ir Kanados programų ir iniciatyvų papildomumas.

5 straipsnis

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujama vykdant veiksmus, numatytus Priede, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

6 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šiuo Susitarimu steigiamas jungtinis komitetas. Jį sudaro abiejų Šalių atstovai.

2.   Jungtinis komitetas:

a)

apžvelgia šiame Susitarime numatytą bendradarbiavimą;

b)

vadovaudamasis Susitarimo tikslais ir principais, pateikia Šalims informaciją apie bendradarbiavimo lygį, statusą ir veiksmingumą;

c)

dalinasi informacija apie naujausius pasiekimus, politikos kryptis, naujas tendencijas bei pažangią praktiką, susijusią su aukštuoju mokslu, mokymu ir jaunimu.

3.   Jungtinis komitetas turėtų susitikti kas dvejus metus, o posėdžiai turėtų vykti pakaitomis Europos Sąjungoje ir Kanadoje. Kiti susitikimai gali būti rengiami Šalims susitarus.

4.   Jungtinio komiteto sprendimai turi būti priimami bendru sutarimu. Protokolai, suderinti abiejų Šalių išrinktų kartu posėdžiams pirmininkaujančių asmenų, kartu su ataskaita turi būti pateikiami Jungtiniam bendradarbiavimo komitetui, įsteigtam 1976 m. pagal Pagrindų susitarimą dėl Europos bendrijos ir Kanados prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo bei atitinkamiems abiejų Šalių ministrams.

7 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

Abi Šalys bendradarbiaudamos privalo tinkamai stebėti ir vertinti bendradarbiavimo veiklą ir, jei būtina, įgyvendinimo metu atsiradus naujoms reikmėms arba galimybėms, šią veiklą perorientuoti.

8 straipsnis

Finansavimas

1.   Bendradarbiavimas vykdomas atsižvelgiant į esamas lėšas ir laikantis Europos bendrijos ir Kanados įstatymų, kitų teisės aktų, atsižvelgiant į vykdomą politiką ir programas. Finansavimą Šalys skiria globalinio pariteto pagrindais.

2.   Šalys skiria finansavimą siekdamos tiesioginės naudos:

Europos bendrijai, vienos iš Europos bendrijos valstybių narių piliečiams arba asmenims, kuriems valstybė narė yra suteikusi oficialų nuolatinio šalies gyventojo statusą,

Kanadai, jos piliečiams ir nuolatiniams gyventojams, kaip nustatyta pagal Kanados teisę.

3.   Jungtinio komiteto ar jo vardu patirtas išlaidas padengia ta Šalis, kuriai atitinkami nariai yra atskaitingi. Kitas nei kelionės ir pragyvenimo išlaidas, tiesiogiai susijusias su Jungtinio komiteto posėdžiais, padengia priimančioji Šalis.

9 straipsnis

Darbuotojų įvažiavimas

Abi Šalys imasi visų būtinų veiksmų ir deda visas įmanomas pastangas, siekdamos sudaryti geresnes sąlygas kitos Šalies darbuotojams, studentams, medžiagoms ir įrangai, dalyvaujantiems arba naudojamiems įgyvendinant šiame Susitarime numatytą bendradarbiavimo veiklą bei atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus, patekti į vienos iš Šalių teritoriją ir išvykti iš jos.

10 straipsnis

Kiti susitarimai

1.   Šiuo Susitarimu neprieštaraujama bendradarbiavimo veiklai, kuri gali būti vykdoma pagal kitus Šalių sudarytus susitarimus.

2.   Šiuo Susitarimu neprieštaraujama šiuo metu galiojantiems ar būsimiems dvišaliams atskirų Europos bendrijos valstybių narių ir Kanados susitarimams šiame Susitarime numatytose srityse.

11 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis bei laikantis toje Sutartyje numatytų sąlygų, ir Kanados teritorijoje.

12 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Abi Šalys raštu praneša viena kitai sutinkančios būti saistomos šio Susitarimo. Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio pirmąją dieną po tos dienos, kai paskutinė Šalis pranešė sutinkanti būti saistoma šio Susitarimo.

2.   Šis Susitarimas galioja aštuonerius metus, jo galiojimą galima pratęsti raštišku Šalių susitarimu.

3.   Šalys raštišku abipusiu susitarimu gali keisti šį Susitarimą.

4.   Apie Sutarties pakeitimus ir pratęsimą pranešama raštu, jie įsigalioja abiejų Šalių numatytą dieną.

5.   Bet kuri Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti šį Susitarimą, raštu įspėjusi apie tai prieš dvylika mėnesių. Šio Susitarimo galiojimo pabaiga ar nutraukimas neturi įtakos pagal jį nustatytų priemonių galiojimui ar trukmei arba pagal šio Susitarimo Priedą nustatytiems įsipareigojimams.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Šis Susitarimas sudarytas Helsinkyje dviem egzemplioriais 2006 m. gruodžio 5 d. anglų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PRIEDAS

VEIKSMAI

1.   Su aukštuoju mokslu ir mokymu susiję veiksmai

1.1.   Šalys remia aukštojo mokslo ir mokymo įstaigas, sudarančias jungtinius EB ir Kanados konsorciumus, siekiančius vykdyti bendrus projektus aukštojo mokslo ir mokymo srityse.

1.2.   Visi jungtiniai konsorciumai turi būti sudaromi daugiašalės partnerystės būdu, įtraukiant institucijas iš mažiausiai dviejų Europos bendrijos valstybių narių ir iš mažiausiai dviejų Kanados provincijų ar teritorijų.

1.3.   Jungtinių konsorciumų veikla paprastai turėtų apimti transatlantinį studentų mobilumą pagal bendras studijų programas, abipusį kreditų pripažinimą, kalbinį ir kultūrinį parengimą, be to, turėtų būti siekiama, kad srautai abiem kryptimis būtų vienodi.

1.4.   Dėl tinkamų ES ir Kanados konsorciumų bendradarbiavimo prioritetų ir teminių sričių susitaria atitinkamos abiejų Šalių valdžios įstaigos.

1.5.   Šalys gali teikti finansinę paramą jungtiniams aukštojo mokslo ir (arba) profesinio mokymo įstaigų konsorciumams, išsiskiriantiems didele kompetencija įgyvendinant bendrus Šalių finansuojamus projektus, skirtą studentų mobilumui skatinti.

2.   Su jaunimu susiję veiksmai

Šalys gali finansiškai remti veiklą, susijusią su jaunimo struktūromis, organizacijomis, jaunimo sektoriaus darbuotojais, jaunaisiais lyderiais ir kitais šioje srityje dirbančiais asmenimis. Šie veiksmai – tai seminarai, mokymo kursai, darbo praktika ir mokomieji apsilankymai įvairiomis tikslinėmis temomis, pvz., pilietybė, kultūrinė įvairovė, darbas bendruomenei ar savanoriškas darbas, neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas.

3.   Papildomi veiksmai

3.1.   Šalys, atsižvelgdamos į Susitarimo tikslus, gali remti tam tikrą papildomų veiksmų skaičių, įskaitant keitimąsi patirtimi, išteklių fondo ir elektroninės medžiagos aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo temomis kaupimą.

3.2.   Šalys gali finansiškai remti į politiką orientuotas priemones, kuriose dalyvauja aktyviai aukštojo mokslo, mokymo, jaunimo srityse veikiančios organizacijos; šios priemonės gali būti studijos, konferencijos, seminarai, darbo grupės, profesinės kvalifikacijos kėlimo kursai, lyginamosios analizės studijos, nagrinėjančios horizontalius aukštojo mokslo ir profesinio mokymo klausimus, įskaitant kvalifikacijų pripažinimą bei kreditų perkėlimą pagal Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS).

3.3.   Šalys gali finansiškai remti kvalifikuotų specialistų mobilumą (įskaitant jaunus absolventus ir besimokančius specialistus), norintiems studijuoti trumpalaikėse studijose arba mokymo programose, skirtose kvalifikacijai kelti Šalių nustatytose su EB ir Kanados santykiais susijusiose srityse.

3.4.   Šalys taip pat gali teikti finansinę paramą absolventų asociacijai, kuriai priklauso studentai, dalyvavę EB ir Kanados konsorciumų vykdomuose mainuose aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityse. Absolventų asociacijai gali vadovauti viena ar daugiau Šalių bendrai paskirtų organizacijų.

Veiksmų valdymas

1.   Šalys gali teikti finansinę paramą šiame Susitarime numatytai veiklai.

2.   Veiksmus administruoja kompetentingi abiejų Šalių pareigūnai. Jie atlieka šias užduotis:

sprendžia, kokios taisyklės ir procedūros turėtų būti taikomos teikiant pasiūlymus, įskaitant bendrųjų gairių programos dalyviams parengimą,

sudaro kvietimų teikti pasiūlymus skelbimo, pasiūlymų pateikimo ir atrankos tvarkaraštį,

teikia informaciją apie pagal šį Susitarimą vykdomą veiklą ir jos įgyvendinimą,

skiria konsultantus akademiniais klausimais ir ekspertus, kurie taip pat atliktų nepriklausomą pasiūlymų vertinimą,

teikia atitinkamoms Šalių valdžios įstaigoms rekomendacijas dėl projektų finansavimo,

valdo finansus,

siekia, kad stebėsena ir vertinimas būtų atliekami bendradarbiaujant.

3.   Paprastai Europos bendrija teiks paramą (įskaitant stipendijas) EB projektų partneriams, o Kanada – Kanados projektų partneriams.

Techninės paramos priemonės

Šalys skiria lėšų paslaugoms, kurių reikia optimaliam Susitarimo įgyvendinimui, įsigyti; visų pirma Šalys gali organizuoti seminarus, pasitarimus ir kitus ekspertų susitikimus, atlikti vertinimą, rengti publikacijas arba skleisti susijusią informaciją.


Top