EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0920

2006/920/EB: 2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos sprendimas dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos Traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninių sąveikos specifikacijos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3593) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 359, 18.12.2006, p. 1–160 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 326M , 10.12.2010, p. 296–455 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 3 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 3 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; panaikino 32011D0314 . Latest consolidated version: 25/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/920/oj

18.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 359/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 11 d.

dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio techninių sąveikos specifikacijos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3593)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/920/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyvos 2001/16/EB 2 straipsnio c punktu, transeuropinė paprastųjų geležinkelių sistema yra padalyta į struktūrinius ir funkcinius posistemius.

(2)

Remiantis direktyvos 23 straipsnio 1 dalimi, posistemiui „Traukinių eismo organizavimas ir valdymas“ turi būti taikoma techninės sąveikos specifikacija (TSS).

(3)

Parengiant TSS visų pirma reikia paruošti TSS projektą, kurį rengia Europos geležinkelių sąveikos asociacija (EGSA), paskirta būti jungtine reprezentacine grupe.

(4)

EGSA buvo įgaliota parengti „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemiui skirtą TSS projektą, remiantis Direktyvos 2001/16/EB 6 straipsnio 1 dalimi. Pagrindiniai parametrai, numatyti šios direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, buvo aptarti kaip pridedamos TSS dalis.

(5)

Kartu su TSS projektu buvo pateikta pradinė ataskaita apie ekonominės naudos analizę, kaip numatyta direktyvos 6 straipsnio 5 dalyje.

(6)

Atsižvelgdamas į pradinę ataskaitą, TSS-jų projektą išnagrinėjo komitetas, įsteigtas pagal 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2), ir nurodytas Direktyvos 2001/16/EB 21 straipsnyje.

(7)

Į dabartinį TSS variantą neįtraukti visi sąveikos aspektai – šie klausimai TSS U priede priskiriami „Atviriems klausimams“. Kadangi sąveikos patikra turi būti atliekama pagal TSS reikalavimus, remiantis Direktyvos 2001/16/EB 16 straipsnio 2 dalimi, nuo šio sprendimo paskelbimo iki visiško pridėtos TSS įgyvendinimo būtina nustatyti sąlygas (greta aiškiai nurodytųjų pridėtoje TSS), kurių turi būti laikomasi pereinamuoju laikotarpiu. Tuo tikslu valstybės narės turi informuoti kitas valstybes nares ir Komisiją apie atitinkamas nacionalines technines taisykles, kurios taikomos sąveikai ir Direktyvos 2001/16/EB esminiams reikalavimams užtikrinti, ir institucijas, kurias ji skiria atitikties įvertinimo procedūroms atlikti ar tinkamumo naudoti nustatymui, bei naudojamoms patikros procedūroms taikyti posistemių sąveikai taikyti, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/16/EB 16 straipsnio 2 dalyje. Komisija turėtų atlikti valstybių narių pateiktos informacijos analizę ir, prireikus, komitete turėtų aptarti, ar reikia priimti kokias nors papildomas priemones.

(8)

Ši TSS neturėtų būti reikalaujama naudoti konkrečias technologijas ar techninius sprendimus, išskyrus atvejus, kai tai yra tikrai būtina transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikai užtikrinti.

(9)

TSS pagrįstas geriausiomis atitinkamo projekto rengimo metu ekspertų turimomis žiniomis. Atsižvelgiant į technologijos tobulinimą, veiklos, saugos ar socialinius reikalavimus gali prireikti šią TSS pakeisti ar papildyti. Prireikus, turėtų būti inicijuojama persvarstymo ar atnaujinimo procedūra, remiantis Direktyvos 2001/16/EB 6 straipsnio 3 dalimi.

(10)

Skatinant inovacijas ir siekiant atsižvelgti į įgytą patirtį, pridedamos TSS turėtų būti reguliariai persvarstomos.

(11)

Jeigu siūlomas novatoriškas sprendimas, gamintojas ar perkančioji įmonė nurodo nukrypimą nuo atitinkamo TSS skirsnio. Europos geležinkelių agentūra baigs rengti atitinkamas sprendimo funkcines ir sąveikos specifikacijas ir paruoš įvertinimo metodus.

(12)

Pridėtos TSS įgyvendinimas ir atitiktis atitinkamiems TSS skirsniams turi būti apibrėžti, remiantis įgyvendinimo planu, kuri sudaro kiekviena valstybė narė geležinkelio linijoms, už kurias ji yra atsakinga. Komisija turėtų atlikti valstybių narių pateiktos informacijos analizę ir, prireikus, su komitetu turėtų aptarti, ar reikia priimti kokias nors papildomas priemones.

(13)

Šiuo metu traukinių eismas organizuojamas pagal galiojančius nacionalinius, dvišalius, daugiašalius ar tarptautinius susitarimus. Svarbu, kad šie susitarimai netrukdytų dabartinės ir būsimos pažangos siekiant sąveikos. Tuo tikslu Komisijai būtina išnagrinėti tuos susitarimus, siekiant nustatyti, ar šiame sprendime pateiktą TSS reikia atitinkamai persvarstyti.

(14)

Šio sprendimo nuostatos atitinka pagal Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija patvirtina transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos techninės sąveikos specifikaciją („TSS“), susijusią su transeuropinės paprastosios sistemos „traukinių eismo organizavimu ir valdymu“, nurodytu Direktyvos 2001/16/EB 6 straipsnio 1 dalyje.

TSS yra tokia, kokia yra nustatyta šio sprendimo priede.

TSS yra taikoma eismo organizavimo ir valdymo posistemiui, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/16/EB II priedo 2.4 skirsnyje.

2 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į klausimus, priskiriamus TSS U priede „Atviriems klausimams“, sąlygos, kurių turi būti laikomasi pagal Direktyvos 2001/16/EB 16 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą sąveikos atitikties įvertinimą, yra taikytinos techninės taisyklės, naudojamos valstybėje narėje, kuri leidžia pradėti eksploatuoti šiame sprendime aprašomą posistemį.

2.   Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša:

a)

1 straipsnio dalyje nurodytų taikytinų techninių taisyklių sąrašą;

b)

atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūras, taikytinas atsižvelgiant į šių taisyklių taikymą;

c)

institucijas, kurias ji paskiria toms atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūroms atlikti.

3 straipsnis

Per šešis mėnesius nuo pridėtos TSS įsigaliojimo valstybės narės praneša Komisijai apie šiuos susitarimus:

a)

nacionalinius, dvišalius ar daugiašalius nuolatinius ar laikinus susitarimus, sudarytus tarp valstybių narių ir geležinkelio įmonės (-ių) ar infrastruktūros valdytojo (-ų) dėl labai specifinio ar vietinio pobūdžio planuojamo traukinio judėjimo;

b)

dvišalius ar daugiašalius susitarimus, kurie užtikrina aukštą vietinės ar regioninės sąveikos lygį ir kurie sudaryti tarp geležinkelio įmonės (-ių), infrastruktūros valdytojo (-ų) ar valstybės narės (-ių);

c)

tarptautinius susitarimus, kurie užtikrina aukštą vietinės ar regioninės sąveikos lygį ir kurie sudaryti tarp vienos ar daugiau valstybių narių ir bent vienos trečiosios šalies, ar tarp valstybių narių geležinkelio įmonės (-ių) ar infrastruktūros valdytojo (-ų) ir trečiosios šalies bent vienos geležinkelio įmonės ar infrastruktūros valdytojo.

4 straipsnis

Valstybės narės sudaro nacionalinį TSS įgyvendinimo planą, remdamosi priedo 7 skyriuje apibūdintais kriterijais.

Jos perduoti šį įgyvendinimo planą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio sprendimo taikymo pradžios.

5 straipsnis

Šis sprendimas pradedamas taikyti po šešių mėnesių nuo pranešimo apie jį.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 114).

(2)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB.


PRIEDAS

TECHNINËS SÀVEIKOS SPECIFIKACIJOS

POSISTEMIS: GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

1.

ĮVADAS

1.1.

Techninė taikymo sritis

1.2.

Geografinė taikymo sritis

2.

POSISTEMIO APIBRĖŽIMAS IR TAIKYMO SRITIS

2.1.

Posistemis

2.2.

Taikymo sritis

2.2.1.

Darbuotojai ir traukiniai

2.2.2.

Naudojimo principai

2.2.3.

Pritaikomumas eksploatuojamiems geležinkelių riedmenims ir infrastruktūrai

2.3.

Ryšys tarp šios tss ir direktyvos 2004/49/EB

3.

ESMINIAI REIKALAVIMAI

3.1.

Esminių reikalavimų laikymasis

3.2.

Esminių reikalavimų – apžvalga

3.3.

Specialieji šių reikalavimų aspektai

3.3.1.

Sauga

3.3.2.

Patikimumas ir prieinamumas

3.3.3.

Sveikata

3.3.4.

Aplinkos apsauga

3.3.5.

Techninis suderinamumas

3.4.

Aspektai, ypač susiję su geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiu

3.4.1.

Sauga

3.4.2.

Patikimumas ir prieinamumas

3.4.3.

Techninis suderinamumas

4.

POSISTEMIO CHARAKTERISTIKOS

4.1.

Įvadas

4.2.

Funkciniai ir techniniai posistemio reikalavimai

4.2.1.

Reikalavimai darbuotojams

4.2.1.1.

Bendrieji reikalavimai

4.2.1.2.

Mašinistams skirti dokumentai

4.2.1.2.1.

Taisyklių sąvadas

4.2.1.2.2.

Geležinkelių linijos ir naudojamų geležinkelių linijų statinių ir įrenginių, esančių apsaugos zonoje, aprašas

4.2.1.2.2.1.

„maršruto vadovo“ rengimas

4.2.1.2.2.2.

Pakeisti duomenys

4.2.1.2.2.3.

Mašinisto informavimas realiuoju laiku

4.2.1.2.3.

Tvarkaraščiai

4.2.1.2.4.

Geležinkelių riedmenys

4.2.1.3.

Dokumentai, skirti geležinkelio įmonės darbuotojams, išskyrus mašinistus

4.2.1.4.

Dokumentai, skirti infrastruktūros valdytojo darbuotojams, išduodantiems leidimus traukiniams važiuoti

4.2.1.5.

Eismo saugą užtikrinančios lokomotyvo brigados, traukinio brigados, kitų geležinkelio įmonės darbuotojų ir darbuotojų, išduodančių leidimą traukiniams važiuoti sąveika

4.2.2.

Reikalavimai traukiniams

4.2.2.1.

Traukinio matomumas

4.2.2.1.1.

Bendrasis reikalavimas

4.2.2.1.2.

Priekis

4.2.2.1.3.

Galas

4.2.2.2.

Traukinio girdimumas

4.2.2.2.1.

Bendrasis reikalavimas

4.2.2.2.2.

Valdymas

4.2.2.3.

Geležinkelių riedmenų identifikavimas

4.2.2.4.

Prekinio vagono pakrovimas

4.2.2.4.1.

Krovinio masės paskirstymas

4.2.2.4.2.

Ašies apkrova

4.2.2.4.3.

Krovinio tvirtinimas

4.2.2.4.4.

Kinematinis gabaritas

4.2.2.4.5.

Krovinių apdanga

4.2.2.5.

Traukinio formavimas

4.2.2.6.

Traukinio stabdžių sistema

4.2.2.6.1.

Minimalūs stabdžių sistema

4.2.2.6.2.

Stabdžių eksploatacinės savybės

4.2.2.7.

Traukinio sąstato parangos užtikrinimas

4.2.2.7.1.

Bendrieji reikalavimai

4.2.2.7.2.

Būtinieji duomenys

4.2.3.

Reikalavimai traukinių operacijoms

4.2.3.1.

Traukinio planavimas

4.2.3.2.

Traukinių identifikavimas

4.2.3.3.

Traukinio išvykimas

4.2.3.3.1.

Patikrinimai ir bandymai prieš išleidžiant

4.2.3.3.2.

Infrastruktūros valdytojo informavimas apie traukinio būklę

4.2.3.4.

Geležinkelių transporto eismo valdymas

4.2.3.4.1.

Bendrieji reikalavimai

4.2.3.4.2.

Pranešimas apie traukinį

4.2.3.4.2.1.

Pranešimo apie traukinio buvimo vietą duomenys

4.2.3.4.2.2.

Perdavimo laiko nustatymas

4.2.3.4.3.

Pavojingi kroviniai

4.2.3.4.4.

Kokybė valdymas

4.2.3.5.

Duomenų registravimas

4.2.3.5.1.

Kontrolės duomenų registravimas ne traukinyje

4.2.3.5.2.

Kontrolės duomenų registravimas traukinyje

4.2.3.6.

Valdymas pablogėjusiomis sąlygomis

4.2.3.6.1.

Kitų naudotojų informavimas

4.2.3.6.2.

Traukinių mašinistų informavimas

4.2.3.6.3.

Nepaprastosios padėties atveju taikomos priemonės

4.2.3.7.

Avarinės situacijos valdymas

4.2.3.8.

Pagalba lokomotyvo brigadai, traukinio brigadai rikto arba sudėtingo geležinkelių riedmenų gedimo atveju

4.3.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai sąsajoms

4.3.1.

Sąsajos su infrastruktūros TSS

4.3.2.

Sąsajos su kontrolės (valdymo) ir signalizacijos TSS

4.3.2.1.

Kontrolės duomenų registravimas

4.3.2.2.

Mašinisto budrumas

4.3.2.3.

ERTMS/ETCS ir ERTMS/GSM-R naudojimo taisyklės

4.3.2.4.

Signalo ir kelio ženklų matomumas

4.3.2.5.

Traukinio stabdžių sistema

4.3.2.6.

Smėlio naudojimas. Esminiai traukinio valdymo profesinės kvalifikacijos reikalavimai

4.3.2.7.

Duomenų registravimas ir įkaitusių ašidėžių nustatymas

4.3.3.

Sąsajos su geležinkelių riedmenų TSS

4.3.3.1.

Geležinkelių riedmenų identifikavimas

4.3.3.2.

Stabdymas

4.3.3.3.

Keleiviniams vagonams taikomi reikalavimai

4.3.3.4.

Traukinio matomumas

4.3.3.4.1.

Ant važiavimo kryptimi pasukto traukinio pirmojo geležinkelių riedmenų

4.3.3.4.2.

Gale

4.3.3.5.

Traukinio girdimumas

4.3.3.6.

Signalo matomumas

4.3.3.7.

Mašinisto budrumas

4.3.3.8.

Traukinio formavimas ir B priedas

4.3.3.9.

Prekinio vagono pakrovimas

4.3.3.10.

Traukinio sąstato parangos užtikrinimas ir pavojingi kroviniai

4.3.3.11.

Traukinio formavimas, H ir L priedai

4.3.3.12.

Nepaprastosios padėties atveju taikomos priemonės ir avarinės situacijos valdymas

4.3.3.13.

Duomenų registravimas

4.3.4.

Sąsajos su TSS telematikos priemonės

4.3.4.1.

Traukinių identifikavimas

4.3.4.2.

Traukinio formavimas

4.3.4.3.

Traukinio išvykimas

4.3.4.4.

Traukinio naudojimas

4.3.4.5.

Geležinkelių riedmenų identifikavimas

4.4.

Naudojimo taisyklės

4.5.

Techninės priežiūros taisyklės

4.6.

Profesinė kvalifikacija

4.6.1.

Profesinė kompetencija

4.6.1.1.

Profesinės žinios

4.6.1.2.

Sugebėjimas šias žinias pritaikyti praktiškai

4.6.2.

Kalbinė kompetencija

4.6.2.1.

Principai

4.6.2.2.

Žinių lygis

4.6.3.

Pradinis ir vėlesnis darbuotojų įvertinimas

4.6.3.1.

Esminiai reikalavimai

4.6.3.2.

Mokymosi poreikių analizė

4.6.3.2.1.

Mokymosi poreikių analizės tobulinimas

4.6.3.2.2.

Mokymosi poreikių analizės rekonstravimas

4.6.3.2.3.

Specialieji reikalavimai lokomotyvo brigadai, traukinio brigadai ir pagalbiniams darbuotojams

4.6.3.2.3.1.

Žinios apie geležinkelių liniją

4.6.3.2.3.2.

Geležinkelių riedmenų išmanymas

4.6.3.2.3.3.

Pagalbiniai darbuotojai

4.7.

Sveikatos ir saugos darbe sąlygos

4.7.1.

Įvadas

4.7.2.

Profesinės sveikatos specialistų ir medicinos organizacijų patvirtinimo kriterijai

4.7.3.

Psichologinį vertinimą atliekančių psichologų ir psichologinio vertinimo reikalavimų tvirtinimo kriterijai

4.7.3.1.

Psichologų sertifikavimas

4.7.3.2.

Psichologinio vertinimo turinys ir supratimas

4.7.3.3.

Vertinimo būdo pasirinkimas

4.7.4.

Medicininė apžiūra ir psichologiniai įvertinimai

4.7.4.1.

Prieš paskiriant:

4.7.4.1.1.

Privalomas medicininės apžiūros turinys

4.7.4.1.2.

Psichologinis įvertinimas

4.7.4.2.

Po paskyrimo

4.7.4.2.1.

Periodinių medicininių apžiūrų dažnumas

4.7.4.2.2.

Privalomos periodinės medicininės apžiūros turinys

4.7.4.2.3.

Papildomos medicininės apžiūros ir (arba) psichologiniai įvertinimai

4.7.5.

Medicinos reikalavimai

4.7.5.1.

Bendrieji reikalavimai

4.7.5.2.

Regos reikalavimai

4.7.5.3.

Klausos reikalavimai

4.7.5.4.

Nėštumas

4.7.6.

Specialieji reikalavimai, susiję su traukinio valdymu

4.7.6.1.

Periodinių medicininių patikrinimų dažnumas

4.7.6.2.

Papildomas medicininės apžiūros turinys

4.7.6.3.

Papildomi regos reikalavimai

4.7.6.4.

Papildomi klausos ir kalbos reikalavimai

4.7.6.5.

Antropometrija

4.7.6.6.

Nurodymai traumų atvejais

4.8.

Infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų registrai

4.8.1.

Infrastruktūra

4.8.2.

Geležinkelių riedmenys

5.

SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1.

Nustatymai

5.2.

Sudedamųjų Dalių Sąrašas

5.3.

Sudedamųjų Dalių Charakteristikos Ir Specifikacijos

6.

SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIO PATIKRA

6.1.

Sąveikos Sudedamosios Dalys

6.2.

Geležinkelių Transporto Eismo Organizavimo Ir Valdymo Posistemis

6.2.1.

Principai

6.2.2.

Taisyklių Ir Procedūrų Dokumentai

6.2.3.

Įvertinimas

6.2.3.1.

Kompetentingos Institucijos Sprendimas

6.2.3.2.

Jei Reikalingas Įvertinimas

6.2.4.

Sistemos Naudojimo Savybės

7.

ĮGYVENDINIMAS

7.1.

Principai

7.2.

Įgyvendinimo Rekomendacijos

7.3.

Specifiniai Atvejai

7.3.1

Įvadas

7.3.2

Specifinių Atvejų Sąrašas Priedai

A1 PRIEDAS.

ERTMS/ETCS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

A2 PRIEDAS.

ERTMS/GSM-R NAUDOJIMO TAISYKLĖS

B PRIEDAS.

KITOS TAISYKLĖS, LEIDŽIANČIOS NUOSEKLIAI VEIKTI NAUJIEMS STRUKTŪRINIAMS POSISTEMIAMS:

C PRIEDAS.

SAUGOS PRANEŠIMŲ METODOLOGIJA

D PRIEDAS.

SU MARŠRUTU(-AIS), KURĮ KETINAMA EKSPLOATUOTI, SUSIJUSI INFORMACIJA, PRIE KURIOS GELEŽINKELIO ĮMONĖ TURI TURĖTI PRIEIGĄ

E PRIEDAS.

KALBOS IR KOMUNIKACIJOS LYGIS

F PRIEDAS.

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO IR VALDYMO POSISTEMIO ĮVERTINIMO REKOMENDACIJOS

G PRIEDAS.

INFORMACINIS, NEPRIVALOMAS PARAMETRŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOS TURI BŪTI PATIKRINTOS, SĄRAŠAS

H PRIEDAS.

MINIMALŪS ELEMENTAI, SVARBŪS PROFESINEI TRAUKINIO VALDYMO KVALIFIKACIJAI

I PRIEDAS.

NENAUDOJAMA

J PRIEDAS.

MINIMALŪS ELEMENTAI, SVARBŪS PROFESINEI KVALIFIKACIJAI, SUSIJUSIAI SU „TRAUKINIŲ LYDĖJIMU“

K PRIEDAS.

NENAUDOJAMA

L PRIEDAS.

MINIMALŪS ELEMENTAI, SVARBŪS PROFESINEI KVALIFIKACIJAI, SUSIJUSIAI SU TRAUKINIŲ RENGIMU

M PRIEDAS.

NENAUDOJAMA

N PRIEDAS.

ĮGYVENDINIMO GAIRĖS

O PRIEDAS.

NENAUDOJAMA

P PRIEDAS.

GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ IDENTIFIKAVIMAS

Q PRIEDAS.

NENAUDOJAMA

R PRIEDAS.

TRAUKINIO IDENTIFIKAVIMAS

S PRIEDAS.

TRAUKINIO MATOMUMAS – GALINĖ DALIS

T PRIEDAS.

STABDŽIŲ NAUDOJIMO SAVYBĖS

U PRIEDAS.

NEIŠSPRĘSTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

V PRIEDAS.

MAŠINISTAMS SKIRTŲ TAISYKLIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS

TERMINŲ ŽODYNAS

TECHNINĖ SĄVEIKOS SPECIFIKACIJA

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO IR VALDYMO POSISTEMIS

1.   ĮVADAS

1.1.   TECHNINĖ TAIKYMO SRITIS

Ši Techninė sąveikos specifikacija (toliau – TSS) taikoma geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui, nurodytam sąraše, kuris pateiktas Direktyvos 2001/16/EB II priedo 1 punkte.

Daugiau informacijos apie geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemį yra pateikta 2 skyriuje.

1.2.   GEOGRAFINĖ TAIKYMO SRITIS

Geografinė šios TSS taikymo sritis – transeuropinė paprastųjų geležinkelių sistema, kaip aprašyta Direktyvos 2001/16/EB I priede.

Šios TSS turinys

Pagal Direktyvos 2001/16/EB 5 straipsnio 3 dalį ši TSS:

a)

nurodo numatomą geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio paskirties sritį – 2 skyrius;

b)

nustato esminius kiekvieno konkretaus posistemio reikalavimus ir jo sąsajas su kitais posistemiais – 3 skyrius;

c)

nustato funkcinius ir techninius reikalavimus, kuriuos turi atitikti konkretus posistemis, ir jo sąsajas su kitais posistemiais. Jei būtina, šie reikalavimai gali skirtis atsižvelgiant į posistemio paskirtį, pvz., priklausomai nuo direktyvos I priede nustatytų geležinkelio linijos, transporto mazgo ir (arba) geležinkelių riedmenų kategorijos – 4 skyrius;

d)

nustato sudedamąsias sąveikos dalis ir sąsajas, kurioms taikomos Europos specifikacijos, įskaitant Europos standartus, kurie yra būtini transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikai užtikrinti – 5 skyrius;

e)

nurodo kiekvienu svarstomu atveju taikomas atitikties arba tinkamumo naudoti vertinimo procedūras. Tos procedūros – visų pirmiausia Sprendime 93/465/EEB nustatyti moduliai arba, tam tikrais atvejais, – specialiosios procedūros, taikytinos siekiant įvertinti sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį arba tinkamumą naudoti ir posistemių „EB“ patikrą. Jeigu yra dokumentų, kuriuos galima naudoti kaip nuorodas, palengvinančias šios TSS įgyvendinimą, jie yra išvardijami – 6 skyrius;

f)

nurodo TSS įgyvendinimo strategiją. Visų pirma būtina nurodyti etapus, kurie turi būti užbaigti, ir sudedamąsias dalis, kurias galima taikyti siekiant nuo dabartinės palaipsniui pereiti prie galutinės padėties, kai TSS reikalavimų vykdymas bus visiems privalomas – 7 skyrius;

g)

nustato atitinkamų darbuotojų profesinę kvalifikaciją bei sveikatos ir saugos darbe sąlygas, kurių privaloma laikytis eksploatuojant atitinkamą posistemį ir atliekant techninę jo priežiūrą bei įgyvendinant TSS – 4 skyrius.

Be to, pagal 5 straipsnio 5 dalį galima numatyti specialius kiekvienos TSS atvejus; jie yra nurodyti 7 skyriuje.

Šios TSS 4 skyriuje taip pat yra pateikiamos 1.1 ir 1.2 poskirsniuose nurodytai konkrečiai taikymo sričiai skirtos naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės.

2.   POSISTEMIO APIBRĖŽIMAS IR TAIKYMO SRITIS

2.1.   POSISTEMIS

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio apibrėžimas nustatytas Direktyvos 2001/16/EB II priedo 2.4 skirsniu.

Visų pirmiausia jame pateikta:

„Procedūros ir joms vykdyti reikalinga įranga, leidžianti įvairiems struktūriniams posistemiams darniai veikti normaliu ir pablogėjusiu režimu, įskaitant visų pirma traukinių valdymą, traukinių eismo planavimą ir tvarkymą.

Profesinės kvalifikacijos, kurių gali reikėti teikiant tarptautines paslaugas.“

2.2.   TAIKYMO SRITIS

Šios TSS taikymo sritis – infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio įmonių, susijusių su geležinkelių transporto eismu paprastųjų geležinkelių TEN linijose, geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemis.

TSS išdėstytas specifikacijas dėl geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo galima naudoti kaip informacinį dokumentą traukinių eismui, net jeigu šiems traukiniams netaikoma ši TSS.

2.2.1.   DARBUOTOJAI IR TRAUKINIAI

4.6 ir 4.7 poskirsniai taikomi tiems darbuotojams, kurie atlieka su sauga susijusias svarbiausias traukinio valdymo užduotis ir lydi traukinį jam kertant valstybių sieną(-as) ir dirbantiems toliau nei bet kuri vieta(-os), kuri(-os) infrastruktūros valdytojų tinklo nuostatuose apibrėžiama(-os) kaip „pasienis“ ir įtraukta(-os) į jo įgaliojimus eismo saugos srityje.

Nelaikoma, kad darbuotojas kerta sieną, jei veikla atliekama tik „pasienio“ vietovėse, kaip aprašyta anksčiau.

Tiems darbuotojams, kurie atlieka svarbiausias eismo saugos požiūriu traukinių išleidimo ir leidimų judėti išdavimo užduotis, valstybėse narėse bus taikomos profesinės kvalifikacijos ir sveikatos bei saugos darbe abipusio pripažinimo sąlygos.

Tiems darbuotojams, kurie atlieka eismo saugos požiūriu svarbias užduotis, susijusias su paskutiniu traukinio parengimu prieš kertant sieną(-as) ir darbu toliau nei bet kuri(-ios) „pasienio“ vietovė(-ės), kaip aprašyta pirmiau, 4.6 poskirsnis bus taikomas valstybėms narėms abipusiai pripažinus sveikatos ir saugos darbe sąlygas. Nebus laikoma, kad teikiamos paslaugos (darbai) pasienio teritorijoje, jeigu visi valstybės sieną kertančio traukinio geležinkelių riedmenys sieną pervažiuoja tik iki „pasienio“ vietos(-ų), kaip aprašyta pirmiau.

Pirmiau išdėstytus dalykus galima apibendrinti toliau pateiktose lentelėse:

Darbuotojai, dirbantys traukiniuose, kurie kirs valstybės sienas ir vyks toliau nei pasienio vietovė.

Užduotis

Profesinė kvalifikacija

Medicinos reikalavimai

Traukinio valdymas ir lydėjimas

4.6

4.7

Leidimų traukiniams judėti išdavimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio parengimas

4.6

Abipusis pripažinimas

Traukinio išleidimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas


Darbuotojai, dirbantys traukiniuose, kurie nekerta valstybės sienų arba kerta, bet nevyksta toliau nei pasienio vietovės

Užduotis

Profesinė kvalifikacija

Medicinos reikalavimai

Traukinio valdymas ir lydėjimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Leidimų traukiniams judėti išdavimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio parengimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio išleidimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Skaitant šias lenteles, turi būti atkreiptas dėmesys, kad 4.2.1. skyriuje aprašyti ryšio principai yra privalomi.

2.2.2.   NAUDOJIMO PRINCIPAI

Europoje nusistovėjusius infrastruktūros skirtumus ir sampratas, kurios bent iš dalies lemia dabartinius taisyklių ir darbo tvarkos skirtumus, dažnai galima suvienodinti tik panaudojus dideles investicijas.

Todėl dabartinės šios TSS versijos, pirmosios po Direktyvos 2001/16/EB įsigaliojimo – bendras tikslas nėra sukurti bendrus Europos paprastųjų geležinkelių eismo organizavimo ir tvarkymo nuostatus Tačiau taisyklės ir procedūros, leidžiančios darniai veikti naujiems struktūriniams posistemiams, kuriuos ketinama naudoti TEN, ypač tiems, kurie tiesiogiai susiję su nauja geležinkelių transporto eismo valdymo ir signalizacijos sistema, turi būti identiškos, jeigu susiklostytų vienodos situacijos.

Iš pradžių ši TSS apėmė tik tuos paprastųjų geležinkelių „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio elementams (kaip nustatyta 4 skyriuje), kur iš esmės yra daugiausia eksploatacinių sąsajų tarp geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų, arba ten, kur tai naudinga sąveikai. Atliekant tai, reikiamas dėmesys buvo skirtas Direktyvos 2004/49/EB (geležinkelių saugos direktyva) reikalavimams.

Vėliau ketinama, kad išsamios Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) naudojimo taisyklės, kai jos bus prieinamos, bus nustatytos šios TSS priede (A1 skirtas ERTMS/ETCS, A2 skirtas ERTMS/GSMR). Šiuo metu pridėtas A1 priedas yra tik informacinis ir neprivalomas, nes taisyklės dar nėra pabaigtos.

2.2.3.   PRITAIKOMUMAS EKSPLOATUOJAMIEMS GELEŽINKELIŲ RIEDMENIMS IR INFRASTRUKTŪRAI

Didžioji dalis šioje TSS nustatytų reikalavimų yra susiję su procesais ir procedūromis, tačiau tam tikra dalis reikalavimų taip pat yra susiję su fiziniais elementais, traukiniais ir geležinkelių riedmenimis, kurie svarbūs naudojimui.

Šių elementų projektavimo kriterijai aprašyti tose TSS, kurios taikomos kitiems posistemiams, pvz., geležinkelių riedmenų. OPE TSS kontekste įvertinta jų eksploatacinė funkcija.

Tokiais atvejais pripažįstama, jog naudojamų geležinkelių riedmenų ir (arba) infrastruktūros įrenginių pakeitimas, kad atitiktų visus šios TSS reikalavimus, gali būti nepelningas. Todėl aptariami reikalavimai turi būti taikomi tik naujiems elementams arba tada, kai elementas yra modernizuojamas arba atnaujinamas, ir norint pradėti eksploatuoti, reikalingas naujas leidimas, kaip nustatyta Direktyvos 2001/16/EB 14.3 straipsnyje.

2.3.   RYŠYS TARP ŠIOS TSS IR DIREKTYVOS 2004/49/EB

Nors ši TSS sukurta pagal Sąveikos direktyvą 2001/16/EB, ji skirta reikalavimams, glaudžiai susijusiems su eksploatacinėmis procedūromis ir procesais, kurių reikalaujama iš infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės, norint gauti saugos sertifikatą pagal Saugos direktyvą 2004/49/EB.

3.   ESMINIAI REIKALAVIMAI

3.1.   ESMINIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

Kaip nustatyta Direktyvos 2001/16/EB 4 straipsnio 1 dalyje, transeuropinė paprastųjų geležinkelių sistema, jos posistemiai ir sąveikos sudedamosios dalys turi atitikti Direktyvos III priedo bendrosiose sąlygose nustatytus esminius reikalavimus.

3.2.   ESMINIŲ REIKALAVIMŲ – APŽVALGA

Esminiai reikalavimai taikomi:

saugai,

patikimumui ir tinkamumui,

sveikatai,

aplinkosaugai,

techniniam suderinamumui.

Remiantis Direktyva 2001/16/EB, esminiai reikalavimai gali būti bendrai taikomi visai transeuropinei paprastųjų geležinkelių sistemai arba specialiai kiekvienam posistemiui ir jo sudedamosioms dalims.

3.3.   SPECIALIEJI ŠIŲ REIKALAVIMŲ ASPEKTAI

Bendrųjų reikalavimų svarba geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui nustatyta toliau pateiktuose punktuose.

3.3.1.   SAUGA

Pagal Direktyvos 2001/16/EB III priedą su sauga susiję esminiai reikalavimai, taikomi geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui, yra šie:

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.1.1 punkto reikalavimas:

„Saugai svarbių sudedamųjų dalių ir, dar konkrečiau, sudedamųjų dalių, kurios dalyvauja traukiniui judant, projektavimas, konstravimas ar surinkimas, techninė priežiūra ir monitoringas turi garantuoti tokį saugos lygį, kuris atitinka tinklui nustatytus tikslus, įskaitant tuos, kurie numatyti konkretiems ypatingiems atvejams.“

Jeigu tai susiję su geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiu, šis esminis reikalavimas skiriamas poskirsnio „traukinio matomumas“ (4.2.2.1 ir 4.3 poskirsniai) ir „traukinio girdimumas“ (4.2.2.2 ir 4.3 poskirsniuose) specifikacijai.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.1.2 punkto reikalavimas:

„Parametrai, susiję su ratų ir bėgių sąlyčiu, turi atitikti stabilumo reikalavimus, reikalingus siekiant garantuoti saugų judėjimą didžiausiu leistinu greičiu.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.1.3 punkto reikalavimas:

„Naudojamos sudedamosios dalys turi išlaikyti bet kuriuos įprastinius ar išskirtinius įtempius, kurie buvo nurodyti per jų naudojimo laikotarpį. Kiekvieno atsitiktinio gedimo neigiamos pasekmės saugai turi būti apribotos tinkamomis priemonėmis.“

Jei tai yra susiję su geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiu, šis esminis reikalavimas skiriamas poskirsnio „traukinio matomumas“ (4.2.2.1 ir 4.3 poskirsniai) specifikacijai.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.1.4 punkto reikalavimas:

„Projektuojant stacionarius įrenginius ir riedmenis bei parenkant naudojamas medžiagas turi būti siekiama riboti ugnies ir dūmų atsiradimą, sklidimą ir poveikį kilus gaisrui.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.1.5 punkto reikalavimas:

„Visi naudotojams skirti įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant kokiu nors numanomu būdu ne pagal iškabintas instrukcijas, nebūtų pakenkta saugiam įtaisų veikimui arba naudotojų sveikatai ir saugai.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

3.3.2.   PATIKIMUMAS IR PRIEINAMUMAS

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.2 punkto reikalavimas

„Traukiniui judant, dalyvaujančių stacionarių ar judančių sudedamųjų dalių monitoringas ir techninė priežiūra turi būti organizuojama, atliekama ir įvertinama taip, kad būtų išlaikytas jų veikimas numatytomis sąlygomis.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

3.3.3.   SVEIKATA

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.3.1 punkto reikalavimas:

„Traukiniuose ir geležinkelių infrastruktūroje negali būti naudojamos medžiagos, dėl jų naudojimo būdo galinčios kelti pavojų sveikatai tų, kuriems jos yra prieinamos.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.3.2 punkto reikalavimas:

„Tos medžiagos turi būti atrenkamos, laikomos ir naudojamos taip, kad būtų galima apriboti žalingų ir pavojingų dūmų ar dujų išmetimą, ypač kilus gaisrui.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

3.3.4.   APLINKOS APSAUGA

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.4.1 punkto reikalavimas:

„Transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sukūrimo ir eksploatavimo poveikis aplinkai turi būti įvertintas ir į jį atsižvelgta pagal galiojančias Bendrijos nuostatas sistemas dar projektuojant.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.4.2 punkto reikalavimas:

„Traukiniuose ir infrastruktūroje naudojamos medžiagos turi neleisti atsirasti aplinkai kenksmingiems ir pavojingiems dūmams ir dujoms, ypač kilus gaisrui.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.4.3 punkto reikalavimas:

„Riedmenų ir energijos tiekimo sistemos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad elektromagnetiniu atžvilgiu būtų suderinamos su įrenginiais, įranga ir viešaisiais ar privačiais tinklais, kuriems jos galėtų trukdyti.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.4.4 punkto reikalavimas:

„Eksploatuojant transeuropinę paprastųjų geležinkelių sistemą turi būti laikomasi esamų akustinės taršos taisyklių.“

Kadangi tai svarbiausias esminis reikalavimas, nagrinėjamas Triukšmo TSS, geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemis 4.2.2.2 ir 4.3 poskirsniuose „traukinio girdimumo“ atžvilgiu apibrėžia tam tikrus elementus.

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.4.5 punkto reikalavimas:

„Transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos eksploatavimas neturi sukelti neleistino lygio žemės virpesių netoli infrastruktūros esančiose tvarkingai prižiūrimose vietose ir jose vykdomai veiklai.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

3.3.5.   TECHNINIS SUDERINAMUMAS

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 1.5 punkto reikalavimas

„Infrastruktūros ir stacionarių įrenginių techninės charakteristikos turi būti suderinamos tarpusavyje ir su transeuropinėje paprastųjų geležinkelių sistemoje naudojamų traukinių charakteristikomis.

Jei tam tikruose tinklo ruožuose šių charakteristikų atitiktis pasirodytų esanti sunkiai pasiekiama, gali būti įgyvendinami laikini sprendimai, užtikrinantys atitiktį ateityje.“

Šis esminis reikalavimas nėra svarbus geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiui.

3.4.   ASPEKTAI, YPAČ SUSIJĘ SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO IR VALDYMO POSISTEMIU

3.4.1.   SAUGA

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 2.6.1 punkto reikalavimas:

„Tinklo eksploatacijos taisyklių darna ir mašinistų, traukinio personalo ir valdymo centrų darbuotojų kvalifikacija turi būti tokia, kad užtikrintų saugią eksploataciją atsižvelgiant į įvairius tarptautinio ir vidaus vežimo reikalavimus.

Techninės priežiūros darbai ir jų periodiškumas, techninės priežiūros ir valdymo centrų darbuotojų mokymas bei kvalifikacija ir atitinkamų operatorių sudaryta kokybės užtikrinimo sistema valdymo ir techninės priežiūros centruose turi užtikrinti aukšto lygio saugą.“

Esminis reikalavimas skirtas šiems specifikacijos poskirsniams:

Geležinkelių riedmenų identifikavimas (4.2.2.3 poskirsnis)

Traukinio stabdžių sistema (4.2.2.6 poskirsnis)

Traukinio formavimas (4.2.2.5 poskirsnis)

Prekinio vagono pakrovimas (4.2.2.4 poskirsnis)

Traukinio sąstato parangos užtikrinimas (4.2.2.7 poskirsnis)

Traukinio matomumas (4.2.2.1 ir 4.3 poskirsniai)

Traukinio girdimumas (4.2.2.2 ir 4.3 poskirsniai)

Traukinio išvykimas (4.2.3.3 poskirsnis)

Geležinkelių transporto eismo valdymas (4.2.3.4 poskirsnis)

Signalo matomumas ir budrumo įtaisas (4.3 poskirsnis)

Eismo saugą užtikrinančios lokomotyvo brigados, traukinio brigados, kitų geležinkelio įmonės darbuotojų ir darbuotojų, išduodančių leidimą traukiniams važiuoti sąveika (4.2.1.5 ir 4.6 poskirsniai)

Mašinistams skirti dokumentai (4.2.1.2 poskirsnis)

Dokumentai, skirti geležinkelio įmonių darbuotojams, išskyrus mašinistus (4.2.1.3 poskirsnis)

Dokumentai, skirti infrastruktūros valdytojo darbuotojams, išduodantiems leidimus traukiniams važiuoti (4.2.1.4 poskirsnis)

Naudojimas pablogėjusiomis sąlygomis (4.2.3.6 poskirsnis)

Avarinės situacijos valdymas (4.2.3.7 poskirsnis)

Naudojimo taisyklės (4.4 poskirsnis)

Profesinė kvalifikacija (4.6 poskirsnis)

Sveikatos ir saugos darbe sąlygos (4.7 poskirsnis)

3.4.2.   PATIKIMUMAS IR PRIEINAMUMAS

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 2.6.2 punkto reikalavimas:

„Techninės priežiūros darbai ir jų periodiškumas, techninės priežiūros ir valdymo centrų darbuotojų mokymas bei kvalifikacija ir atitinkamų operatorių nustatyta kokybės užtikrinimo sistema valdymo ir techninės priežiūros centruose turi užtikrinti aukštą sistemos patikimumo ir prieinamumo lygį.“

Šio esminio reikalavimo vykdymas užtikrinamas šiais specifikacijos poskirsniais:

Traukinio formavimas (4.2.2.5 poskirsnis)

Traukinio sąstato parangos užtikrinimas (4.2.2.7 poskirsnis)

Geležinkelių transporto eismo valdymas (4.2.3.4 poskirsnis)

Eismo saugą užtikrinančios lokomotyvo brigados, traukinio brigados, kitų geležinkelio įmonės darbuotojų ir darbuotojų, išduodančių leidimą traukiniams važiuoti sąveika (4.2.1.5 poskirsnis)

Naudojimas pablogėjusiomis sąlygomis (4.2.3.6 poskirsnis)

Avarinės situacijos valdymas (4.2.3.7 poskirsnis)

Profesinė kvalifikacija (4.6 poskirsnis)

Sveikatos ir saugos darbe sąlygos (4.7 poskirsnis)

3.4.3.   TECHNINIS SUDERINAMUMAS

Esminis Direktyvos 2001/16/EB III priedo 2.6.3 punkto reikalavimas:

„Tinklo eksploatacijos taisyklių darna ir mašinistų, traukinio personalo ir traukinių eismo valdymo darbuotojų kvalifikacija turi užtikrinti transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos eksploatacinį efektyvumą atsižvelgiant į įvairius tarptautinio ir vidaus vežimo reikalavimus.“

Šis esminis reikalavimas skirtas šiems specifikacijos poskirsniams:

Geležinkelių riedmenų identifikavimas (4.2.2.3 poskirsnis)

Traukinio stabdžių sistema (4.2.2.6 poskirsnis)

Traukinio formavimas (4.2.2.5 poskirsnis)

Prekinio vagono pakrovimas (4.2.2.4 poskirsnis)

Eismo saugą užtikrinančios lokomotyvo brigados, traukinio brigados, kitų geležinkelio įmonės darbuotojų ir darbuotojų, išduodančių leidimą traukiniams važiuoti sąveika (4.2.1.5 poskirsnis)

Naudojimas pablogėjusiomis sąlygomis (4.2.3.6 poskirsnis)

Avarinės situacijos valdymas (4.2.3.7 poskirsnis)

4.   POSISTEMIO CHARAKTERISTIKOS

4.1.   ĮVADAS

Transeuropinė paprastųjų geležinkelių sistema, kuriai taikoma Direktyva 2001/16/EB ir kurios sudedamoji dalis yra geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemis – tai vientisa transeuropinė paprastųjų geležinkelių sistema, kurios nuoseklumas turi būti patikrintas. Visų pirma turi būti patikrintas posistemio nuoseklumas, atsižvelgiant į jo specifikacijas, jo sąsajų suderinimas su sistema, į kurią jis yra integruotas, bei naudojimo taisyklės.

Atsižvelgiant į visus esminius reikalavimus, geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemis, kaip aprašyta 2.2 poskirsnyje, apima tik kitame skyriuje nustatytus elementus.

Pagal Direktyvą 2001/14/EB infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už tai, kad traukiniams, turintiems leidimą važiuoti jo tinkle, būtų pateikti visi būtini reikalavimai, atsižvelgiant į geografines atskirų geležinkelio linijų ypatybes ir toliau nustatytus funkcinius arba techninius reikalavimus.

4.2.   FUNKCINIAI IR TECHNINIAI POSISTEMIO REIKALAVIMAI

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio funkciniai ir techniniai reikalavimai – tai:

reikalavimai darbuotojams

su traukiniais susijusios specifikacijos

reikalavimai traukinių operacijoms

4.2.1.   REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

4.2.1.1.   Bendrieji reikalavimai

Šiame skyriuje kalbama apie darbuotojus, kurie prisideda prie posistemio darbo atlikdami eismo saugos požiūriu svarbias užduotis, turinčias tiesioginę sąsają tarp geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojo.

Geležinkelio įmonės darbuotojai:

valdo traukinius (toliau dokumente – „mašinistas“) ir yra „traukinio brigados“ dalis,

atlieka užduotis traukinyje (išskyrus valdymą) ir yra „traukinio brigados“ dalis,

atlieka traukinių parengimo užduotis.

Infrastruktūros valdytojo darbuotojai, išduodantys leidimą traukiniams važiuoti

Sritys, kurioms taikoma:

Dokumentai

Ryšiai

ir pagal šios TSS 2.2 skyriuje nustatytą taikymo sritį:

Kvalifikacijos (žr. 4.6 poskirsnį ir H, J bei L priedus)

Sveikatos ir saugos sąlygos (žr. 4.7 poskirsnį)

4.2.1.2.   Mašinistams skirti dokumentai

Traukinį eksploatuojanti geležinkelio įmonė turi mašinistui suteikti visą informaciją, reikalingą pareigoms atlikti.

Ši informacija turi apimti būtinus elementus, svarbius maršrutuose dirbant normaliomis, pablogėjusiomis ir avarinėmis sąlygomis, taip pat turi būti atsižvelgiama į tuose maršrutuose naudojamus geležinkelių riedmenis.

4.2.1.2.1.   Taisyklių sąvadas

Visos reikalingos mašinisto darbo procedūros turi būti pateiktos dokumente arba kompiuterio laikmenoje, vadinamojoje „Mašinisto taisyklių knygoje“.

„Mašinisto taisyklių knygoje“ turi būti pateikti reikalavimai, taikytini visiems maršrutams, kuriuose dirbama, ir tuose maršrutuose naudojamiems geležinkelių riedmenims, atsižvelgiant į visas sąlygas, su kuriomis mašinistas gali susidurti: darbas normaliomis, pablogėjusiomis sąlygomis ir darbas avarinių situacijų metu.

Du skirtingi aspektai, kuriuos turi apimti „Mašinisto taisyklių knyga“:

aprašomos bendrosios taisyklės ir procedūros, galiojančios TEN (atsižvelgiant į A, B ir C priedus)

specialiai kiekvienam infrastruktūros valdytojui nustatomos reikalingos taisyklės ir procedūros

Turi būti įtrauktos procedūros, taikomos bent jau šiems aspektams:

Darbuotojų sauga ir saugumas

Kontrolė, valdymas ir signalizacija

Traukinio naudojimas, įskaitant darbą pablogėjusiu režimu

Trauka ir geležinkelių riedmenys

Riktai ir avarijos

Geležinkelio įmonė yra atsakinga už šio dokumento parengimą.

Geležinkelio įmonė visai infrastruktūrai, kurioje dirbs jos mašinistai, turi pateikti vienodu formatu „Mašinisto taisyklių knygą“.

Joje turi būti du priedėliai:

1 priedėlis. Pranešimų perdavimo ir priėmimo procedūrų vadovas;

2 priedėlis. Blankų rinkinys.

Geležinkelio įmonė „Mašinisto taisyklių knygą“ parengia bet kuria vienos iš valstybių narių kalba arba vieno iš infrastruktūros valdytojų, kuriam taisyklės bus taikomos, vartojama kalba. Šis reikalavimas nebus taikoma pranešimams ir blankams, kurie turi būti parašyti infrastruktūros valdytojo(-ų) vartojama kalba.

„Mašinisto taisyklių knygos“ rengimą ir rekonstravimą turi sudaryti tokie etapai:

infrastruktūros valdytojas (arba už naudojimo taisyklių parengimą atsakinga organizacija) geležinkelio įmonei turi infrastruktūros valdytojo vartojama kalba pateikti atitinkamą informaciją,

geležinkelio įmonė turi sudaryti pirminį arba atnaujintą dokumentą;

jei geležinkelio įmonė „Mašinisto taisyklių knygai“ sudaryti pasirinko kitą kalbą nei ta, kuria buvo pateikta pirminė informacija, geležinkelio įmonė yra atsakinga už informacijos vertimą.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 dalį infrastruktūros valdytojo eismo saugos valdymo sistemoje turi būti patvirtinimo procesas, kad būtų užtikrinama, jog geležinkelio įmonei(-ėms) pateiktų dokumentų turinys yra išsamus ir tikslus.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 dalį geležinkelio įmonės eismo saugos valdymo sistemoje turi būti patvirtinimo procesas, kad būtų užtikrinama, jog „Taisyklių sąvado“ turinys yra išsamus ir tikslus.

V priede šis procesas parodytas struktūrine schema ir pateikiama proceso apžvalga.

4.2.1.2.2.   Geležinkelių linijos ir naudojamų geležinkelių linijų statinių ir įrenginių, esančių apsaugos zonoje, aprašas

Mašinistai privalo turėti geležinkelių linijų ir susijusių naudojamų linijų įrangos, svarbios valdymui, aprašą. Tokia informacija mašinistams turi būti geležinkelių linijų statinių ir įrenginių, esančių apsaugos zonoje, aprašas, pateiktas atskiru dokumentu, kuris vadinamas „Maršruto vadovu“ (tai gali būti įprastas dokumentas arba pateiktas kompiuterio laikmenos pavidalu).

Toliau nurodytas privalomos pateikti minimalios informacijos sąrašas:

bendrosios naudojimo charakteristikos

įkalnių ir nuokalnių ženklinimas

išsami geležinkelių linijos schema

4.2.1.2.2.1.   „Maršruto vadovo“ rengimas

„Maršruto vadovas“ turi būti parengtas bet kuria vienos iš valstybių narių kalba, kurią pasirenka geležinkelio įmonė, arba infrastruktūros valdytojo vartojama kalba.

„Mašinisto vadove“ turi būti pateikta ši informacija (šis sąrašas nėra baigtinis):

bendrosios naudojimo charakteristikos:

signalizacijos tipas ir atitinkamas naudojimo režimas (dvikelis geležinkelio ruožas, dvipusis geležinkelių transporto eismas, eismas taisyklinguoju arba netaisyklinguoju keliu ir kt.)

elektros energijos tiekimo tipas

bėgių ir traukinio radijo ryšio įrangos tipas.

įkalnių ir nuokalnių ženklinimas:

nuolydžių dydžiai ir jų tiksli vieta

išsami geležinkelių linijos schema:

geležinkelio linijos stočių pavadinimai ir pagrindinės vietos bei jų padėtis;

tuneliai, įskaitant vietą, pavadinimą, ilgį, specialią informaciją, pvz., apie pėsčiųjų takus ir saugaus išėjimo vietų buvimą, taip pat saugias vietas, į kurias galima evakuoti keleivius;

svarbios vietos, pvz., neutralūs ruožai;

kiekviename kelyje leidžiamas greitis, įskaitant, jei būtina, ir skirtingą greitį, atsižvelgiant į tam tikrus traukinių tipus;

už geležinkelių transporto eismo valdymo kontrolę atsakingos organizacijos pavadinimas ir geležinkelių transporto eismo valdymo kontrolės vietų pavadinimas(-ai);

geležinkelių transporto eismo valdymo centrų, pvz., stočių (kelio postų), pavadinimai ir vietos;

naudotinų radijo ryšio kanalų identifikavimas.

Visoms infrastruktūroms, kuriose eksploatuojami atskiros geležinkelio įmonės traukiniai, tokiu pačiu būdu turi būti parengtas „Maršruto vadovas“.

Geležinkelio įmonė yra atsakinga už „Maršruto vadovo“ parengimą pagal infrastruktūros valdytojo(-ų) pateiktą informaciją.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 dalį infrastruktūros valdytojo eismo saugos valdymo sistemoje turi būti patvirtinimo procesas, kad būtų užtikrinama, jog geležinkelio įmonei(-ėms) pateiktų dokumentų turinys yra išsamus ir tikslus.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 dalį geležinkelio įmonės eismo saugos valdymo sistemoje turi būti patvirtinimo procesas, kad būtų užtikrinama, jog „Maršruto vadovo“ turinys yra išsamus ir tikslus.

4.2.1.2.2.2.   Pakeisti duomenys

Infrastruktūros valdytojas turi informuoti geležinkelio įmonę apie visam laikui arba laikinai pakeistus duomenis. Geležinkelio įmonė turi surašyti tuos pakeitimus į specialų dokumentą arba kompiuterio laikmeną, kurios formatas turi būti vienodas visoms infrastruktūroms, kuriomis naudojasi šios geležinkelio įmonės traukiniai.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 dalį infrastruktūros valdytojo eismo saugos valdymo sistemoje turi būti patvirtinimo procesas, kad būtų užtikrinama, jog geležinkelio įmonei(-ėms) pateiktų dokumentų turinys yra išsamus ir tikslus.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 dalį geležinkelio įmonės eismo saugos valdymo sistemoje turi būti patvirtinimo procesas, kad būtų užtikrinama, jog pakeistų duomenų dokumento turinys yra išsamus ir tikslus.

4.2.1.2.2.3.   Mašinisto informavimas realiuoju laiku

Tvarką, pagal kurią mašinistams realiuoju laiku pranešama apie visus maršruto saugos priemonių pakeitimus, parengia atitinkami infrastruktūros valdytojai [procesas turi būti vienodas ir atitikti naudojamas Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS) arba Europos traukinių kontrolės sistemą (ETCS)].

4.2.1.2.3.   Tvarkaraščiai

Geležinkelių transporto eismo tvarkaraštis padeda tiksliai tvarkyti eismą, teikti paslaugas.

Geležinkelio įmonė turi pateikti mašinistams įprastam traukinio naudojimui reikalingą bent šią minimalią informaciją, t. y.:

traukinio identifikavimas;

traukinio kursavimo dienos (jei būtina);

sustojimo vietos ir su jomis susijusi veikla;

kitos laiku apskaičiuotos vietos;

atvažiavimo į kiekvieną iš tų vietų, išvažiavimo iš jų arba jų pravažiavimo laikas.

Tokia traukinio naudojimo informacija, pagrįsta infrastruktūros valdytojo nurodyta informacija, gali būti pateikta elektronine arba spausdinto dokumento forma.

Informacija mašinistui turi būti nuosekliai pateikiama visose geležinkelio įmonės eksploatuojamose linijose.

4.2.1.2.4.   Geležinkelių riedmenys

Geležinkelio įmonė turi pateikti mašinistui visą informaciją, kuri svarbi dirbant su geležinkelių riedmenimis pablogėjusiomis sąlygomis (pvz., tada, kai traukiniui reikia pagalbos). Dokumentuose tokiais atvejais taip pat turi būti atkreiptas dėmesys į specialią sąsają su infrastruktūros valdytojo darbuotojais.

4.2.1.3.   Dokumentai, skirti geležinkelio įmonės darbuotojams, išskyrus mašinistus

Geležinkelio įmonė visus savo darbuotojus (dirbančius traukinyje arba ne), atliekančius eismo saugos požiūriu svarbias užduotis, apimančias tiesioginę sąsają su infrastruktūros valdytojo darbuotojais, įranga arba sistemomis, turi aprūpinti taisyklėmis, darbo tvarkos nurodymais, suteikti specialią informaciją apie geležinkelių riedmenis ir maršrutus, kuri tinkama atliekant tokias užduotis. Tokia informacija turi būti taikoma tiek įprastos, tiek naudojimo pablogėjusiomis sąlygomis metu.

Traukiniuose dirbantiems darbuotojams skirtos informacijos struktūra, formatas, turinys ir parengimo bei rekonstravimo procesas turi būti pagrįstas šios TSS 4.2.1.2 poskirsnyje nustatyta specifikacija.

4.2.1.4.   Dokumentai, skirti infrastruktūros valdytojo darbuotojams, išduodantiems leidimus traukiniams važiuoti

Visa informacija, reikalinga užtikrinti su sauga susijusį ryšį tarp traukiniams važiuoti leidimus išduodančių darbuotojų ir traukinio brigados, turi būti išdėstyta:

ryšio principus aprašančiuose dokumentuose (C priedas);

blankų rinkiniu vadinamame dokumente.

Infrastruktūros valdytojas šiuos dokumentus turi parengti savo vartojama kalba.

4.2.1.5.   Eismo saugą užtikrinančios lokomotyvo brigados, traukinio brigados, kitų geležinkelio įmonės darbuotojų ir darbuotojų, išduodančių leidimą traukiniams važiuoti sąveika

Eismo saugą užtikrinančios lokomotyvo brigados, traukinio brigados, kitų geležinkelio įmonės darbuotojų (kaip nustatyta L priede) ir traukiniams važiuoti leidimus išduodančių darbuotojų turi būti vartojama atitinkamoje linijoje infrastruktūros valdytojo vartojama kalba (žr. Specialiųjų terminų žodyną).

Bendravimo eismo saugos klausimais tarp traukinio brigados ir traukiniams važiuoti leidimą išduodančių darbuotojų principai išdėstyti C priede.

Pagal Direktyvą 2001/14/EB infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už kasdien darbuotojų vartojamos kalbos paskelbimą.

Tačiau ten, kur praktika rodo, kad reikalinga antra kalba, infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už jos vartojimo ribų nustatymą.

4.2.2.   REIKALAVIMAI TRAUKINIAMS

4.2.2.1.   Traukinio matomumas

4.2.2.1.1.   Bendrasis reikalavimas

Geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad traukinio priekis ir galas butų paženklinti atitinkamais ženklais.

4.2.2.1.2.   Priekis

Geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad artėjantis traukinys būtų aiškiai matomas ir atpažįstamas; tam naudojami priekiniai baltos spalvos žiburiai. Tai leidžia artėjantį traukinį atskirti nuo gretimais keliais važiuojančių automobilių transporto priemonių arba kitų judančių objektų.

Išsamias technines sąlygas galima rasti 4.3.3.4.1 poskirsnyje.

4.2.2.1.3.   Galas

Šie reikalavimai nustatyti S priede.

4.2.2.2.   Traukinio girdimumas

4.2.2.2.1.   Bendrasis reikalavimas

Geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad traukiniuose būtų įrengtas garso signalo įtaisas, kuriuo pranešama apie artėjantį traukinį.

4.2.2.2.2.   Valdymas

Iš visų traukinio valdymo padėčių turi būti galima įjungti garso signalo įtaisą.

4.2.2.3.   Geležinkelių riedmenų identifikavimas

Kiekvienas riedmuo turi turėti unikalų numerį, pagal kurį būtų galima jį atskirti nuo kitų geležinkelio geležinkelių riedmenų. Tas numeris turi būti gerai matomas bent ant kiekvieno geležinkelių riedmenų šono.

Taip pat turi būti įmanoma nustatyti geležinkelių riedmeniui taikomus naudojimo apribojimus.

Reikalavimai išsamiau nustatyti P priede.

4.2.2.4.   Prekinio vagono pakrovimas

Geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad vagonai būtų saugiai ir patikimai pakrauti ir kad tokie išliktų visą kelionę; turi būti atsižvelgiama į tai:

4.2.2.4.1.   Krovinio masės paskirstymas

Vagonai turi būti pakrauti taip, kad krovinio svoris tolygiai pasiskirstytų ant visų ašių. Ten, kur dėl tam tikro krovinio dydžio arba formos tai neįmanoma, geležinkelio įmonė visą kelionę turi kroviniui taikyti specialias vežimo sąlygas.

4.2.2.4.2.   Ašies apkrova

Geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad vagonai nebūtų pakrauti, kad būtų viršyta leidžiama ašies apkrova. Įmonė taip pat turi užtikrinti, kad vagonai bet kurioje suplanuoto maršruto dalyje nebūtų pakrauti viršijant leidžiamą ašies apkrovą kiekvienoje numatyto maršruto dalyje [išskyrus atvejus, kai atitinkamas(-i) infrastruktūros valdytojas(-ai) suteikia leidimą tokio vagono važiavimui].

4.2.2.4.3.   Krovinio tvirtinimas

Geležinkelio įmonės turi užtikrinti, kad kroviniai ir visa nenaudojama krovinio tvirtinimo įranga, esanti ant vagonų arba jų viduje, būtų saugiai pritvirtinta ir negalėtų judėti kelionės metu.

4.2.2.4.4.   Kinematinis gabaritas

Kiekvieno traukinio geležinkelių riedmens kinematinis gabaritas (įskaitant bet kurį krovinį) neturi viršyti konkrečioje geležinkelių ruože leidžiamo maksimalaus gabarito.

4.2.2.4.5.   Krovinių apdanga

Geležinkelio įmonės turi užtikrinti, kad visos medžiagos, kuriomis vagone uždengiamas krovinys, būtų patikimai pritvirtintos prie vagono arba prie krovinio. Šios dangos turi būti pagamintos iš konkrečiam kroviniui uždengti tinkamų medžiagų ir turi būti atsižvelgiama į jėgas, kurios galimos kelionės metu.

4.2.2.5.   Traukinio formavimas

Geležinkelio įmonė turi nustatyti taisykles ir procedūras, kurių darbuotojai laikytųsi, siekdami užtikrinti, kad traukinys atitiktų paskirtą kelią.

Traukinio formavimo reikalavimuose turi būti atsižvelgiama į šiuos elementus:

geležinkelių riedmenys

visi traukinio geležinkelių riedmenys turi atitikti reikalavimus, taikomus geležinkelių linijoms, kuriais važiuos traukinys;

visi traukinio geležinkelių riedmenys turi būti pritaikyti važiuoti didžiausiu traukiniui suplanuotu greičiu;

visi traukinio geležinkelių riedmenys turi būti techniškai patikrinti, o techninės priežiūros darbų tvarkaraštis neturi būti pažeistas per visą kelionę (laiko ir atstumo požiūriu);

traukinys

traukinio sąstatas turi būti suformuotas laikantis geležinkelio linijas (maršrutui) nustatytų techninių apribojimų ir neviršyti leistinojo ilgio pradinėse ir galinėse stotyse;

geležinkelio įmonė yra atsakinga už tai, kad traukinys būtų techniškai tvarkingas ir toks išliktų per visą maršrutą.

Svoris ir ašies apkrova

traukinio svoris neturi viršyti didžiausio geležinkelio linijoje leidžiamo svorio, turi būti suderintas su sukabinimo įtaisų stiprumu, traukos jėga ir kitomis atitinkamomis traukinio charakteristikomis. Turi būti atsižvelgiama į ašies apkrovos apribojimus.

didžiausias traukinio greitis

didžiausias traukinio greitis yra toks, kuriuo važiuodamas traukinys nepažeidžia jokių tam tikro (-ų) geležinkelio ruože nustatytų (-ų) apribojimų, stabdymo parametrų, ašies apkrovos ir geležinkelių riedmenų tipui taikomų reikalavimų

Kinematinis gabaritas

kiekvieno traukinio geležinkelių riedmenų kinematinis gabaritas (įskaitant bet kokio krovinio gabaritą) neturi viršyti maksimalaus konkrečioje geležinkelio ruože leidžiamo gabarito.

Gali tekti taikyti arba nustatyti papildomus apribojimus, atsižvelgiant į konkretaus traukinio stabdžių sistemos režimą arba traukos tipą.

Traukinio formavimas turi būti aprašyta suderintame traukinio formavimo dokumente (žr. U priedą)

4.2.2.6.   Traukinio stabdžių sistema

4.2.2.6.1.   Minimalūs stabdžių sistema

Visi traukinio geležinkelių riedmenys turi būti sujungti į ištisinę automatinę stabdžių sistemą, kaip nustatyta RST TSS.

Kiekvieno traukinio pirmasis ir paskutinysis geležinkelių riedmenys (įskaitant visus traukos geležinkelių riedmenis) turi turėti veikiančius automatinius stabdžius.

Tuo atveju, jeigu traukinys atsitiktinai pasidalija į dvi dalis, abu atsiskyrusių vagonų sąstatai turi automatiškai sustoti įsijungus stabdžiams, kurie veikia didžiausia jėga.

4.2.2.6.2.   Stabdžių eksploatacinės savybės

Infrastruktūros valdytojas turi nuspręsti, ar:

pateikti geležinkelio įmonei informaciją, reikalingą stabdžių eksploatacinėms savybėms konkrečioje geležinkelių linijoje apskaičiuoti, įskaitant informaciją apie priimtinas stabdžių sistemas ir apie jų naudojimo sąlygas, arba

pateikti informaciją apie iš tikrųjų privalomas charakteristikas.

Geležinkelio įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrinama, jog traukinio stabdžių charakteristikos atitiktų nustatytąsias, ir tuo tikslu darbuotojams pateikia stabdymo taisykles, kurių jie turi laikytis.

Informacijoje, kurios prašo geležinkelio įmonė, kad galėtų apskaičiuoti stabdžių charakteristikas, leidžiančias sustabdyti traukinį ir laikyti jį sustabdytą, turi būti atsižvelgiama į visų susijusių maršrutų geležinkelių linijų geografines ypatybes, paskirtą kelią ir ERTMS/ETCS plėtrą.

Kiti reikalavimai nustatyti T priede.

4.2.2.7.   Traukinio sąstato parangos užtikrinimas

4.2.2.7.1.   Bendrieji reikalavimai

Geležinkelio įmonė turi nustatyti tokią veiklos technologiją, kad visa traukinio su sauga susijusi įranga veiktų pagal nustatytus reikalavimus ir kad būtų užtikrintas saugus traukinio eismas.

Geležinkelio įmonė turi informuoti infrastruktūros valdytoją apie visus traukinio charakteristikų pakeitimus, turinčius įtakos jo eksploatacinėms savybėms, arba pakeitimus, kurie gali turėti įtakos traukinio tinkamumui būti pritaikomam paskirtai geležinkelių linijai.

Infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė turi nustatyti ir nuolat atnaujinti traukinio naudojimo pablogėjusiu režimu sąlygas bei procedūras.

4.2.2.7.2.   Būtinieji duomenys

Duomenys, būtini saugiam ir efektyviam valdymui užtikrinti, ir šių duomenų perdavimo tvarka apima:

traukinio identifikavimas

už traukinį atsakingos geležinkelio įmonės tapatumas

tikrasis traukinio ilgis

jei traukiniu vežami keleiviai arba gyvūnai, kai tai nenumatyta

visi naudojimo apribojimai, nurodant tam tikrą geležinkelių riedmenį(-is) (gabaritai, greičio apribojimai ir kt.)

informacija, reikalinga infrastruktūros valdytojui gabenant pavojingus krovinius.

Geležinkelio įmonė turi nustatyti tokią technologiją, kuri užtikrintų, kad šiuos duomenis geležinkelių infrastruktūros valdytojas (-ai) gautų prieš išleidžiant traukinį.

Geležinkelio įmonė turi nustatyti infrastruktūros valdytojo(-ų) informavimo tvarką, jei traukinys nevažiuos paskirtu maršrutu arba yra atšauktas.

4.2.3.   REIKALAVIMAI TRAUKINIŲ OPERACIJOMS

4.2.3.1.   Traukinio planavimas

Infrastruktūros valdytojas turi rekomenduoti, kokie duomenys reikalingi prašant traukiniui kelio. Kiti šio elemento aspektai nustatyti Direktyvoje 2001/14/EB.

4.2.3.2.   Traukinių identifikavimas

Turi būti sukurta vienoda visų traukinių identifikavimas.

Šie reikalavimai yra nustatyti R priede.

4.2.3.3.   Traukinio išvykimas

4.2.3.3.1.   Patikrinimai ir bandymai prieš išleidžiant

Pagal šios TSS 4.1 poskirsnio trečioje dalyje nustatytus reikalavimus geležinkelio įmonė turi nustatyti patikrinimus ir bandymus (ypač susijusius su stabdžiais), kurie turi būti atlikti prieš traukiniui išvykstant.

4.2.3.3.2.   Infrastruktūros valdytojo informavimas apie traukinio būklę

Geležinkelio įmonė turi informuoti infrastruktūros valdytoją apie visus trūkumus, galinčius turėti įtakos traukinio išleidimui ar važiuojančio traukinio būklei ir jo valdymui.

4.2.3.4.   Geležinkelių transporto eismo valdymas

4.2.3.4.1.   Bendrieji reikalavimai

Geležinkelių transporto eismo valdymu turi būti užtikrinamas saugus, veiksmingas ir tikslus geležinkelio naudojimas, įskaitant efektyvų funkcijų atkūrimą po sutrikimų.

Infrastruktūros valdytojas turi nustatyti procedūras ir priemones, skirtas:

traukiniams valdyti realiuoju laiku,

eksploatacines priemones, padedančias išsaugoti geriausias galimas infrastruktūros charakteristikas vėlavimo arba riktų – realių arba numatomų – atveju ir

tokiais atvejais teikti informaciją geležinkelio įmonei(-ėms).

Sutarus su infrastruktūros valdytoju, gali būti įtraukti visi papildomi procesai, kurių reikalauja geležinkelio įmonė ir kurie yra svarbūs sąsajai su infrastruktūros valdytoju(-ais).

4.2.3.4.2.   Pranešimas apie traukinį

4.2.3.4.2.1.   Pranešimo apie traukinio buvimo vietą duomenys

Infrastruktūros valdytojas turi:

aprūpinti realiojo laiko ir laiko skirtumo registravimo priemonėmis, fiksuojančiomis, kada traukiniai išvyksta, atvyksta arba pravažiuoja atitinkamas iš anksto jų tinkluose nustatytas stotis (kelio postus;)

pateikti specialius duomenis, reikalingus pranešimams apie traukinio buvimo vietą. Tokią informaciją turi sudaryti:

Traukinio identifikavimas

Pranešimo taško tapatumas

Geležinkelio linija, kuria traukinys važiuoja

Numatytas laikas pranešimo taške

Realusis laikas pranešimo taške (ir tai, ar traukinys išvyksta, atvyksta ar pravažiuoja – atskiras atvykimo ir išvykimo laikas turi būti pateikiamas tarpinių pranešimo taškų, ties kuriais traukinys atlieka pranešimą, atžvilgiu)

Minutėmis nurodytas vėlavimo arba atvykimo per anksti dydis pranešimo taške

Pradinis kiekvieno konkretaus vėlavimo, ilgesnio kaip 10 minučių, paaiškinimas arba kitas būdas, kurio reikalauja veikimo stebėjimo režimas

Parodymas, kad traukinio pranešimas vėluoja, ir minutėmis nurodyta vėlavimo trukmė

Ankstesnis(-i) traukinio identifikavimas(-ai), jei buvo

Traukinys atšauktas visai arba daliai kelionės.

4.2.3.4.2.2.   Perdavimo laiko nustatymas

Infrastruktūros valdytojas turi numatyti tokį procesą, kuriuo būtų galima pateikti apytikrį minutėmis nurodytą nuokrypį nuo numatyto laiko, kada traukinį vienas infrastruktūros valdytojas turi perduoti kitam.

Tai turi apimti informaciją apie geležinkelių transporto eismo nutrūkimą (sutrikimo aprašas ir vieta).

4.2.3.4.3.   Pavojingi kroviniai

Geležinkelio įmonė turi nustatyti procedūras, skirtas prižiūrėti pavojingų krovinių gabenimą.

Į šias procedūras turi būti įtraukta:

galiojantys Europos standartai, kaip nustatyta EB direktyvoje 96/49 dėl pavojingų krovinių vežimo traukiniais

mašinisto informavimas apie pavojingo krovinio buvimą traukinyje ir padėtį

infrastruktūros valdytojui dėl pavojingų krovinių vežimo reikalinga informacija

bendrai su infrastruktūros valdytoju nustatomos ryšio linijos ir specialių priemonių planavimas su kroviniu susijusių avarinių situacijų atveju

4.2.3.4.4.   Kokybė valdymas

Infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė turi nustatyti procesus, leidžiančius stebėti, kad visos atitinkamos funkcijos būtų vykdomos efektyviai.

Stebėjimo procesai turi būti skirti analizuoti duomenis ir nustatyti tendencijas: tiek žmogaus klaidų, tiek sistemos klaidų atžvilgiu. Šios analizės rezultatai turi būti naudojami imantis ištaisomųjų veiksmų, kuriais siekiama pašalinti arba sumažinti atsitikimų, galinčių pabloginti efektyvų TEN naudojimą, galimybę.

Ten, kur tokie veiksmai būtų naudingi visam tinklui, įtraukiant kitų infrastruktūrų valdytoju ir geležinkelio įmones, tada, atsižvelgiant į komercinį konfidencialumą, apie juos turi būti atitinkamai pranešama.

Įvykius, kurie sukliudė atlikti operacijas, infrastruktūros valdytojas turi ištirti kuo greičiau. Jeigu reikia, ypač kai tai susiję su atitinkamais darbuotojais, infrastruktūros valdytojas turi pakviesti su konkrečiu įvykiu susijusią(-ias) geležinkelio įmonę(-es) dalyvauti tyrime. Jei per tokį tyrimą parengiamos tinklo modernizavimo rekomendacijos, kad būtų pašalintos avarijų (riktų) priežastys arba sušvelnintos jų pasekmės, tos rekomendacijos turi būti perduotos visiems susijusiems infrastruktūros valdytojams ir geležinkelio įmonėms.

Šie procesai turi būti patvirtinti dokumentais ir jiems taikoma vidaus audito procedūra.

4.2.3.5.   Duomenų registravimas

Su traukinio eismu susiję duomenys turi būti registruojami ir saugomi tam, kad būtų:

sustiprintas sistemingas saugos stebėjimas, kaip priemonė užkirsti kelią riktams ir avarijoms.

nustatomas mašinisto, traukinio ir infrastruktūros darbas prieš ir (prireikus) nedelsiant po rikto arba avarijos, kad būtų galima nustatyti su traukinio valdymu arba traukinio įranga susijusias priežastis, ir šiam atvejui taikyti naujas arba pakeistas priemones, kad būtų išvengta pasikartojimo.

registruojama informacija, susijusi su lokomotyvo (traukos geležinkelių riedmenų) naudojimu ir asmeniu, valdančiu lokomotyvą (traukos riedmenį), įskaitant darbo laiką.

Turi būti įmanoma registruotus duomenis palyginti su:

registracijos data ir laiku

užregistruoto įvykio tikslia geografine vieta (kilometrais nurodytas atstumas nuo atpažįstamos vietovės)

traukinio identifikavimas

mašinisto tapatybė

Šių duomenų laikymo, periodiško vertinimo ir prieigos prie jų reikalavimai yra nustatyti susijusiuose valstybės narės nacionaliniuose įstatymuose:

valstybės narės, kurioje geležinkelio įmonei išduota licencija (dėl traukinyje registruojamų duomenų), arba

valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra (dėl duomenų, registruojamų ne traukinyje).

4.2.3.5.1.   Kontrolės duomenų registravimas ne traukinyje

Infrastruktūros valdytojas turi registruoti bent tokius duomenis:

su geležinkelių keliu susiję gedimai (signalizacija, taškai ir kt.);

ašių guolių perkaitimo nustatymas;

ryšys tarp traukinio mašinisto ir infrastruktūros valdytojo darbuotojų, išduodančių leidimą traukiniams važiuoti.

4.2.3.5.2.   Kontrolės duomenų registravimas traukinyje

Geležinkelio įmonė turi registruoti bent tokius duomenis:

geležinkelių transporto eismui pavojingų vietų arba „Nutraukto traukinių eismo“ draudžiamo signalo pravažiavimas be leidimo

staigiojo stabdymo panaudojimas

traukinio važiavimo greitis

traukinyje esančių valdymo (signalizacijos) sistemų izoliavimas arba rankinis valdymas

garso signalo įtaiso veikimas (švilpukas)

durų valdiklių naudojimas (atidarymas, uždarymas)

įkaitusių ašidėžių nustatymas geležinkelių riedmenyje įmontuotais prietaisais, jeigu jie įmontuoti

kabinos, kurioje turi būti tikrinami registruojami duomenys, tapatumas

darbo laiko fiksavimo duomenys.

4.2.3.6.   Valdymas pablogėjusiomis sąlygomis

4.2.3.6.1.   Kitų naudotojų informavimas

Infrastruktūros valdytojas kartu su geležinkelio įmone(-ėmis) turi nustatyti skubaus tarpusavio informavimo apie visas situacijas, kurios trukdo geležinkelių tinklo arba geležinkelių riedmenų saugai, naudojimui ir (arba) tinkamumui.

4.2.3.6.2.   Traukinių mašinistų informavimas

Kiekvienu naudojimo pablogėjusiomis sąlygomis atveju už tai atsakingas infrastruktūros valdytojas turi mašinistams pateikti nustatytos formos nurodymus, kuriuose nustatoma, kokių priemonių imtis, kad būtų saugiai elgiamasi minėtomis sąlygomis.

4.2.3.6.3.   Nepaprastosios padėties atveju taikomos priemonės

Infrastruktūros valdytojas kartu su geležinkelio įmonėmis, kurios naudojasi infrastruktūra, ir gretimų infrastruktūrų valdytojais, atitinkamai turi nustatyti, paskelbti ir, remdamiesi reikalavimu sumažinti bet kokį su normalaus naudojimo pablogėjusiomis sąlygomis susijusį neigiamą poveikį, paskirstyti atsakomybę.

Planavimo reikalavimai ir reagavimas į tokius įvykius turi būti proporcingas pablogėjusių sąlygų pobūdžiui ir galimam sudėtingumui.

Šios priemonės, į kurias privaloma įtraukti tinklo grąžinimo į „įprastą“ būklę planai, taip pat skiriamos:

geležinkelių riedmenų gedimams (pavyzdžiui, tiems, kurie sukeltų eismo sutrikdymą, pagalbos sugedusiems traukiniams procedūros);

infrastruktūros gedimams (pavyzdžiui, kai yra elektros energijos tiekimo sutrikimas arba sąlygos, kuriomis traukiniai gali būti nukreipti nuo suplanuoto maršruto);

ypatingos oro sąlygos

Infrastruktūros valdytojas turi nustatyti ir nuolat atnaujinti kontaktinę informaciją, skirtą pagrindiniam infrastruktūros valdytojui ir geležinkelio įmonės darbuotojams, į kuriuos būtų galima kreiptis, jei nutrūktų funkcionavimas ir dėl to tektų eksploatuoti pablogėjusiomis sąlygomis. Į šią informaciją turi būti įtraukti kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima naudotis tiek darbo metu, tiek pasibaigus darbo laikui.

Geležinkelio įmonė turi pateikti šią informaciją infrastruktūros valdytojui ir jį informuoti apie visus kontaktinių duomenų pakeitimus.

Infrastruktūros valdytojas apie savo kontaktinių duomenų pakeitimus turi informuoti visas geležinkelio įmones.

4.2.3.7.   Avarinės situacijos valdymas

Infrastruktūros valdytojas, pasitaręs su:

visomis geležinkelio įmonėmis, besinaudojančiomis jo infrastruktūra, arba

jeigu reikia, atstovaujamaisiais geležinkelio įmonės, besinaudojančiomis jo infrastruktūra, organais ir

gretimų infrastruktūrų valdytojais, taip pat su

vietinės valdžios institucijomis ir

avarinių tarnybų, įskaitant priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų atstovaujamaisiais organais vietos arba nacionaliniu mastu

ir pagal Direktyvą 2004/49/EB nustato, paskelbia ir pristato atitinkamas priemones, skirtas valdyti avarines situacijas ir grąžinti geležinkelio liniją į įprastą būklę.

Dažniausi tokių priemonių taikymo atvejai:

susidūrimai,

traukinių gaisrai,

evakuacija iš traukinių,

avarijos tuneliuose,

su pavojingais kroviniais susijusios avarijos

nuriedėjimas nuo bėgių

Geležinkelio įmonė turi suteikti infrastruktūros valdytojui visą specialią informaciją, susijusią su šiomis aplinkybėmis, ypač su traukinių gelbėjimu ir jų užkėlimu ant bėgių (Taip pat žr. Avarinės priemonės paprastųjų geležinkelių prekinių vagonų TSS 4.2.7.1 punktą).

Be to, geležinkelio įmonė turi taikyti keleivių informavimo apie avarines situacijas ir saugos procedūras traukinyje būdus.

4.2.3.8.   Pagalba lokomotyvo brigadai, traukinio brigadai rikto arba sudėtingo geležinkelių riedmenų gedimo atveju

Geležinkelio įmonė turi nustatyti reikiamas pagalbos lokomotyvo brigadai, traukinio brigadai procedūras, taikytinas naudojimo pablogėjusiomis sąlygomis metu, kad būtų išvengta arba būtų sumažintas vėlavimas, sukeltas techninių arba kitokių geležinkelių riedmenų gedimų (pvz., ryšių linijos, evakuacijos iš traukinių taikytinos priemonės).

4.3.   FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI SĄSAJOMS

Atsižvelgiant į esminius 3 skyriaus reikalavimus, funkciniai ir techniniai reikalavimai sąsajoms yra tokie:

4.3.1.   SĄSAJOS SU INFRASTRUKTŪROS TSS

NEPANAUDOTA

4.3.2.   SĄSAJOS SU KONTROLĖS (VALDYMO) IR SIGNALIZACIJOS TSS

4.3.2.1.   Kontrolės duomenų registravimas

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemyje nustatomi eksploataciniai kontrolės duomenų registravimo reikalavimai (žr. šios TSS 4.2.3.5 poskirsnį); jie turi atitikti kontrolės (valdymo) posistemį (žr. CR CCS TSS 4.2.15 dalį).

4.3.2.2.   Mašinisto budrumas

Atsakomųjų mašinisto veiksmų stebėjimo priemonės, turinčios sustabdyti traukinį, jei mašinistas nesureaguoja per nustatytą laiką, o infrastruktūra palaiko įrangą, automatiškai pranešančią apie tai kontrolės signalizacijos centrui. Yra sąsaja tarp šio eksploatacinio reikalavimo ir su ERTMS susijusios CR CCS TSS 4.2.2 poskirsnio.

4.3.2.3.   ERTMS/ETCS ir ERTMS/GSM-R naudojimo taisyklės

Šios TSS A priedas (A1 ir A2) yra sąsaja su ERTMS/ETCS FRS ir SRS, ERTMS/GSM-R FRS ir SRS, išsamiai aprašytose CR CCS TSS A priede. Taip pat yra sąsaja su ETCS mašinisto ir įrangos sąsajos (DMI) specifikacijomis (CR CCS TSS 4.2.13 dalis) ir EIRENE DMI specifikacijomis (CR CCS TSS 4.2.14 dalis). Yra sąsaja tarp šios TSS A1 priedo ir CR CCS TSS 4.2.2 poskirsnio dėl lokomotyve įrengtos ETCS funkcionalumo.

4.3.2.4.   Signalo ir kelio ženklų matomumas

Mašinistas turi sugebėti iš savo įprastinės lokomotyvo valdymo padėties stebėti ženklus, signalus ir kelio ženklų rodykles. Tokia pati nuostata taikoma ir kitiems signalams ir kelio ženklams, jeigu jie susiję su sauga.

Signalai ir kelio rodyklės, ženklai ir informacijos lentos turi būti tarpusavyje suderinti, kad palengvintų stebėjimą. Taip pat turi būti atsižvelgta į šiuos punktus:

kad jie būtų tinkamoje vietoje ir mašinistas galėtų perskaityti traukinio priekinių žibintų apšviečiamą informaciją,

tinkamas ir reikiamo intensyvumo skelbiamos informacijos apšvietimas,

kai taikomas grįžtamasis atspindėjimas, naudojamos medžiagos atspindimosios savybės atitinka reikalingas specifikacijas, o ženklai yra pagaminti taip, kad traukinio priekiniai žiburiai gerai apšviestų pateikiamą informaciją.

Yra sąsaja su CR CCS TSS 4.2.16 poskirsniu dėl mašinisto išorinio regos lauko. Taip pat būsimoje CR CCS TSS A priedo versijoje bus naujas punktas dėl geležinkelio kelio rodyklių geležinkelio linijose, kur įrengta ETCS.

4.3.2.5.   Traukinio stabdžių sistema

Yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.2.6.2 poskirsnio ir CR CCS TSS 4.3.1.5 poskirsnio (Užtikrinamieji traukinio darbiniai stabdymo parametrai ir charakteristikos).

4.3.2.6.   Smėlio naudojimas. Esminiai traukinio valdymo profesinės kvalifikacijos reikalavimai

Viena vertus, yra sąsaja tarp šios TSS H priedo (ir B(C1 priedo)) bei 4.2.11 poskirsnio (suderinamumas su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, įrengtomis kelyje) ir, antra vertus, CR CCS TSS A priedo 1 priedėlio § 4.1 (kaip pacituota 4.3.1.10 poskirsnyje) dėl smėlio barstymo.

4.3.2.7.   Duomenų registravimas ir įkaitusių ašidėžių nustatymas

Viena vertus, yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.3.5 poskirsnio ir 4.2.2 poskirsnio (lokomotyve įrengtos ETCS funkcionalumas), A priedo 5,7 ir 55 rodiklių ir, antra vertus, CR CCS TSS 4.2.10 poskirsnio (RAKP (riedmenų automatinės kontrolės prietaisas)). Ateityje bus sąsaja su OPE TSS B priedu, kai iki galo bus išspręsti CR CCS klausimai.

4.3.3.   SĄSAJOS SU GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TSS

4.3.3.1.   Geležinkelių riedmenų identifikavimas

Yra sąsaja tarp šios OPE TSS 4.2.2.3 poskirsnio ir prekinių vagonų RST TSS B priedo.

Tokia sąsaja taip pat bus ir su kitomis CR RST TSS, kai šios bus sukurtos.

4.3.3.2.   Stabdymas

Yra sąsaja tarp šios OPE TSS 4.2.2.6.1 poskirsnio ir prekinių vagonų RST TSS B priedo 4.2.4 poskirsnio.

Tokia sąsaja taip pat bus ir su kitomis CR RST TSS, kai šios bus sukurtos.

4.3.3.3.   Keleiviniams vagonams taikomi reikalavimai

Turėtų būti pabrėžta, kad toliau pateiktų punktų atžvilgiu bus sąsaja su kitomis CR RST TSS, kai jos bus sukurtos.

Numatytose stotelėse turi būti pakankamai suderinti keleivinių vagonų ir platformų aukščio lygiai, kad būtų galima užtikrinti įlipančių ir išlipančių keleivių saugumą.

Keleiviams neturi būti įmanoma atidaryti geležinkelių riedmenų šoninių durų, skirtų jiems išlipti traukiniui stovint; duris turi atidaryti tik lokomotyvo brigados, traukinio brigados narys.

Durys kiekvienoje traukinio pusėje turi būti atidaromos nepriklausomai nuo durų kitoje traukinio pusėje. Keleiviniuose traukiniuose nuolat turi būti rodomas vientisas durų uždarymas ir blokavimas.

Atidarius duris, neturi būti leidžiama toliau veikti traukos jėgai.

Visuose keleiviniuose vagonuose turi būti įrengti avariniai išėjimai.

Keleiviniuose vagonuose turi būti įrengtas keleivių įjungiamas pavojaus signalas arba avarinis stabdis. Kai toks signalas arba stabdis įjungiamas, mašinistas nedelsiant turi būti įspėtas, tačiau jis turi sugebėti išlaikyti traukinio valdymą.

4.3.3.4.   Traukinio matomumas

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemyje nustatyta, kad esminiai traukinio matomumo reikalavimai, kurie turi būti nustatyti geležinkelių riedmenų posistemyje, parodyti pateiktuose punktuose.

4.3.3.4.1.   Ant važiavimo kryptimi pasukto traukinio pirmojo geležinkelių riedmenų

Į priekį atgręžto traukinio pirmojo geležinkelių riedmenų priekyje lygiašonio trikampio forma, kaip parodyta toliau schemoje, turi būti įtaisyti trys žiburiai. Kai traukinys valdomas iš priekio, žiburiai visada turi būti įjungti.

Image

Priekiniai žiburiai turi padidinti traukinio pastebimumą (pvz., geležinkelio darbininkams ir asmenims, einantiems per geležinkelio perėjas), užtikrinti pakankamą matomumą traukinio mašinistui [kelio, informacinių rodyklių (lentų) ir kt. apšvietimas] naktį ir blogo matomumo sąlygomis, taip pat neturi akinti artėjančių traukinių mašinistų.

Turi būti standartizuoti tarpai tarp žibintų, aukštis virš bėgių, skersmuo, šviesos intensyvumas, skleidžiamo spindulio matmenys ir forma tiek dienos metu, tiek naktį.

Kai bus aptariamos mašinisto kabinos, bus sąsaja su būsimomis RST TSS versijomis ir šios TSS 4.2.2.1.2 poskyrio.

4.3.3.4.2.   Gale

Bus sąsaja tarp šios TSS 4.2.2.1.3 poskyrio ir 4.2.7.4 poskyrio bei CR RST (Prekiniai vagonai) BB priedo, jei neišspręstas OPE TSS S priedo klausimas bus užbaigtas apibrėžiant galinį signalą, kuriam reikalingas laikytuvas.

4.3.3.5.   Traukinio girdimumas

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemyje nustatyta, kad esminiai traukinio girdimumo reikalavimai, kuriuos turi atitikti geležinkelių riedmenų posistemis – traukinyje turi būti įranga, kuria galima garsu įspėti apie traukinio artėjimą.

Turi būti standartizuoti įspėjamojo įtaiso skleidžiami garsai, jų dažnis ir intensyvumas bei būdas, kaip mašinistas tą įtaisą įjungia.

Kai bus aptariamos mašinisto kabinos, bus sąsaja su būsimomis RST TSS versijomis ir šios TSS 4.2.2.2 poskyriu.

4.3.3.6.   Signalo matomumas

Mašinistas turi sugebėti pamatyti signalus, o signalus mašinistui turi būti įmanoma pamatyti. Tokia pati nuostata taikoma geležinkelio kelio ženklams, jeigu jie susiję su sauga.

Mašinisto kabinos turi būti sukonstruotos taip, kad mašinistas iš savo įprastos lokomotyvo valdymo padėties galėtų lengvai matyti pateikiamą informaciją.

Bus sąsaja tarp šios TSS 4.3.2.4 poskyrio ir būsimos RST TSS versijos, kai bus nagrinėjamos mašinisto kabinos.

4.3.3.7.   Mašinisto budrumas

Mašinisto elgsenos stebėjimo priemonės, turinčios sustabdyti traukinį, jei mašinistas per nustatytiną laiką nesiima veiksmų ir jeigu infrastruktūra suderinama su tomis priemonėmis, automatiškai pranešančios apie tai kontrolės signalizacijos centrui.

Bus sąsaja su būsimomis RST TSS versijomis, kai bus aptariamos mašinisto kabinos.

4.3.3.8.   Traukinio formavimas ir B priedas

Yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.2.5 poskirsnio ir CR RST (Prekiniai vagonai) TSS 4.2.2.1.2.2 poskirsnio (traukos prietaisas) dėl didžiausios leidžiamo traukinio svorio. Ateityje galima sąsaja tarp šios TSS B priedo ir CR RST (Prekiniai vagonai) TSS 4.2.2.1.2.1 poskirsnio (buferiai) dėl manevravimo greičio.

4.3.3.9.   Prekinio vagono pakrovimas

Yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.2.4 poskirsnio ir CR RST (Prekiniai vagonai) TSS YY priedo ir 4.2.2.3.5 poskirsnio (krovinio pritvirtinimas).

4.3.3.10.   Traukinio sąstato parangos užtikrinimas ir pavojingi kroviniai

Yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.2.7 ir 4.2.3.4.3 poskirsnių ir CR RST (Prekiniai vagonai) TSS 4.2.2.6 poskirsnio (Pavojingi kroviniai).

4.3.3.11.   Traukinio formavimas, H ir L priedai

Yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.2.5 poskirsnio ir H, L priedų bei 4.2.3.5 poskirsnio. CR RST (Prekiniai vagonai) TSS (Išilginės spaudžiamosios jėgos) traukinių valdymo, valdymo ir geležinkelių riedmenų paskirstymo traukinyje atžvilgiu.

Bus sąsaja su būsimomis RST TSS versijomis, kai bus aptariami traukos geležinkelių riedmenys ir keleiviniai vagonai.

4.3.3.12.   Nepaprastosios padėties atveju taikomos priemonės ir avarinės situacijos valdymas

Yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.3.6.3 poskirsnio ir CR RST (Prekiniai vagonai) TSS 4.2.6.1.2 poskirsnio (funkciniai ir techniniai reikalavimai aplinkos sąlygų atžvilgiu) dėl ypatingų oro sąlygų.

Taip pat yra sąsaja tarp šios TSS 4.2.3.6 ir 4.2.3.7 poskirsnių ir CR RST (Prekiniai vagonai) TSS 4.2.7.1 poskirsnio (Avarinės priemonės) ir 4.2.7.2 poskirsnio (Gaisrinė sauga).

Bus sąsaja su būsimomis RST TSS versijomis, kai bus aptariami traukos geležinkelių riedmenys ir keleiviniai vagonai.

4.3.3.13.   Duomenų registravimas

Bus sąsaja tarp šios CR OPE TSS 4.2.3.5.2 poskirsnio (Kontrolės duomenų registravimas traukinyje) ir būsimų CR RST TSS versijų, kai bus nagrinėjami traukos geležinkelių riedmenys ir keleiviniai vagonai su mašinisto kabinomis.

Yra sąsaja tarp šios CR OPE TSS 4.2.3.5.1 poskirsnio (Kontrolės duomenų registravimas ne traukinyje) ir CR Prekiniai vagonai RST TSS 4.2.3.3.2 poskirsnio (Įkaitusių ašidėžių nustatymas). Taip pat bus sąsaja tarp šios CR OPE TSS to paties poskirsnio ir būsimų CR RST TSS versijų, kai bus nagrinėjami traukos geležinkelių riedmenys ir keleiviniai vagonai, ašidėžių nustatymas, bėgių kelio įranga.

4.3.4.   SĄSAJOS SU TSS TELEMATIKOS PRIEMONĖS

4.3.4.1.   Traukinių identifikavimas

Turi būti nustatytos vienodos visų TEN eksploatuojamų traukinių identifikavimo priemonės (žr. 4.2.3.2 poskirsnį ir R priedą). Šiuo aspektu yra sąsaja su Telematikos priemonės kroviniams TSS (4.2.2 poskirsnis). Taip pat bus sąsaja su Telematikos priemonės keleiviams TSS, kai ji bus parengta.

4.3.4.2.   Traukinio formavimas

Šios TSS 4.2.2.5 ir 4.2.2.7.2 poskirsniai traukinio formavimo atžvilgiu turi sąsają su Telematikos priemonės kroviniams TSS 4.2.3.2 poskirsniu. Taip pat bus sąsaja su Telematikos priemonės keleiviams TSS, kai ji bus parengta.

4.3.4.3.   Traukinio išvykimas

Šios TSS 4.2.3.3 poskirsnis traukinio išvykimo informacijos atžvilgiu turi sąsają su Telematikos priemonės kroviniams TSS 4.2.3 poskirsniu. Taip pat bus sąsaja su Telematikos priemonės keleiviams TSS, kai ji bus sukurta.

4.3.4.4.   Traukinio naudojimas

Šios TSS 4.2.3.4 poskirsnis traukinio naudojimo duomenų atžvilgiu turi sąsają su Telematikos priemonės kroviniams TSS 4.2.4, 4.2.5 ir 4.2.6 poskirsniais. Taip pat bus sąsaja su Telematikos priemonės keleiviams TSS, kai ji bus sukurta.

4.3.4.5.   Geležinkelių riedmenų identifikavimas

Yra sąsaja tarp šios OPE TSS 4.2.2.3 poskirsnio ir 4.2.11.3 poskirsnio „Geležinkelių riedmenų informacinės duomenų bazės“ bei A priedo 1 rodyklės („Duomenų nustatytys ir pranešimai“ 1.18 „Grynasis elementas: vagono identifikavimas“) Telematikos priemonės kroviniams TSS. Taip pat bus sąsaja su Telematikos priemonės keleiviams TSS, kai ji bus parengta.

4.4.   NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Taisyklės ir procedūros, leidžiančios darniai veikti naujiems ir skirtingiems struktūriniams posistemiams, kuriuos ketinama naudoti TEN, ypač tiems, kurie tiesiogiai susiję su nauja traukinių kontrolės ir signalizacijos sistema, turi būti tokios pačios, jeigu susiklosto vienodos situacijos.

Tuo tikslu Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS/ETCS) naudojimo taisyklės nustatytos A1 priede. ERTMS/GSM-R radijo sistemai skirtos taisyklės bus nustatytos A2 priede.

Kitos naudojimo taisyklės, kurios gali būti standartizuotos visoje TEN, bus nustatytos B priede.

Kadangi šios taisyklės skirtos naudoti visoje TEN, svarbu, kad jos būtų visiškai nuoseklios. Vienintelė organizacija, galinti pakeisti šias taisykles, turi būti subjektas, atsakingas už šios TSS A, B ir C priedų priežiūrą.

4.5.   TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

Netaikoma

4.6.   PROFESINĖ KVALIFIKACIJA

Atsižvelgiant į šios TSS 2.2.1 poskirsnį, šioje dalyje nagrinėjama profesinė ir kalbinė kompetencija ir įvertinimo procesas, taikomas kompetencijos siekiantiems darbuotojams.

4.6.1.   PROFESINĖ KOMPETENCIJA

Geležinkelio įmonės darbuotojai (įskaitant rangovus) ir infrastruktūros valdytojas turi turėti tinkamą profesinę kompetenciją, kad galėtų atlikti visas su sauga susijusias pareigas įprastomis, pablogėjusiomis ir avarinėmis sąlygomis. Šią kompetenciją sudaro profesinės žinios ir sugebėjimas žinias pritaikyti praktiškai.

Minimalūs elementai, svarbūs profesinei kvalifikacijai, kai atliekamos tam tikros užduotys, pateikti H, J ir L prieduose.

4.6.1.1.   Profesinės žinios

Atsižvelgiant į šiuos priedus ir priklausomai nuo atitinkamo darbuotojo pareigų, privalomas žinias sudaro:

bendrasis geležinkelio naudojimas, ypač pabrėžiant saugos požiūriu svarbią veiklą:

organizacijos eismo saugos valdymo sistemos veikimo principai;

pagrindinių į sąveikos operacijas įtrauktų veikėjų vaidmuo ir atsakomybė;

pavojų įvertinimas, ypač susijusių su geležinkelio naudojimo ir elektrinės traukos energijos tiekimo rizika;

tinkamos su eismo sauga susijusių užduočių žinios procedūrų ir sąsajų atžvilgiu:

geležinkelio linijų ir statinių bei įrenginių, esančių geležinkelio apsaugos zonoje;

geležinkelių riedmenys;

aplinka.

4.6.1.2.   Sugebėjimas šias žinias pritaikyti praktiškai

Kad darbuotojai galėtų taikyti šias žinias įprastomis, pablogėjusiomis ir avarinėmis sąlygomis, jie turi būti gerai susipažinę su:

šių taisyklių ir procedūrų taikymo būdais ir principais;

geležinkelio kelio ir geležinkelių riedmenų naudojimo procesu, taip pat su specialia saugos įranga;

eismo saugos valdymo sistemos principais, kad būtų išvengta žmonėms ir procesams gręsiančių pavojų

taip pat bendrasis gebėjimas prisitaikyti prie skirtingų aplinkybių, su kuriomis asmuo gali susidurti.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punktą reikalaujama, kad geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai sukurtų kompetencijos valdymo sistemą, jog būtų užtikrintas darbuotojų kompetencijos įvertinimas ir priežiūra. Be to, siekiant užtikrinti, kad darbuotojai įgytų naujausių žinių ir įgūdžių, ypač susijusių su sistemos arba asmeninio darbo trūkumais, turi būti suteikiama galimybė mokytis.

4.6.2.   KALBINĖ KOMPETENCIJA

4.6.2.1.   Principai

Reikalaujama, kad infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė užtikrintų, jog jų darbuotojai būtų kompetentingi naudoti ryšio protokolus ir būtų susipažinę su šioje TSS nustatytais principais.

Kai infrastruktūros valdytojo vartojama kalba skiriasi nuo įprastai vartojamos geležinkelio įmonės darbuotojų kalbos, kalbos ir su ryšių palaikymu susijęs mokymas turi būti svarbi geležinkelio įmonės bendros kompetencijos valdymo sistemos dalis.

Geležinkelio įmonės darbuotojai, kurie eidami pareigas, turi bendrauti su infrastruktūros valdytojo darbuotojais dėl saugos požiūriu svarbių klausimų tiek įprastomis, tiek pablogėjusiomis arba avarinėmis sąlygomis, turi pakankamai mokėti infrastruktūros valdytojo vartojamą kalbą.

4.6.2.2.   Žinių lygis

Infrastruktūros valdytojo vartojamos kalbos žinių lygis turi būti pakankamas saugos sumetimais:

Mašinistas turi būtinai sugebėti:

išsiųsti ir suprasti visus šios TSS C priede nustatytus pranešimus;

tinkamai bendrauti įprastomis, pablogėjusiomis ir avarinėmis sąlygomis;

Kiti lokomotyvo brigados, traukinio brigados nariai, kuriems priklauso bendrauti su infrastruktūros valdytoju saugos požiūriu svarbiais klausimais, turi būtinai mokėti išsiųsti ir sugebėti suprasti informaciją, apibūdinančią traukinį ir jo techninę būklę.

Tam tikriems kompetencijos lygiams skirtos rekomendacijos nustatytos E priede. Mašinistai privalo įgyti bent 3-ojo lygio žinių, o traukinius lydintys darbuotojai – bent 2-ojo lygio žinių.

4.6.3.   PRADINIS IR VĖLESNIS DARBUOTOJŲ ĮVERTINIMAS

4.6.3.1.   Esminiai reikalavimai

Pagal Direktyvos 2004/49/EB III priedo 2 punktą reikalaujama, kad geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai nustatytų savo darbuotojų įvertinimo tvarką.

Rekomenduojama atsižvelgti į šiuos dalykus:

A

Darbuotojų atranka

asmeninės patirties ir kompetencijos įvertinimas

užsienio kalbos(-ų) žinių arba sugebėjimo išmokti kalbą(-ų) įvertinimas

B

Pradinis profesinis mokymas

mokymosi poreikių analizė

mokymo ištekliai

instruktorių mokymas

C

Pradinis įvertinimas

pagrindinės sąlygos (mažiausias mašinisto amžius, ...)

įvertinimo programa, įskaitant praktinį demonstravimą

instruktorių kvalifikacija

pateikti kompetencijos pažymėjimą

D

Kompetencijos išlaikymas

kompetencijos išlaikymo pricipai

traukinį valdančio darbuotojo kompetencija pakartotinai turi būti vertinama mažiausiai kartą per metus

metodai, kurių reikėtų laikytis

kompetencijos išlaikymo proceso formalizavimas

įvertinimas

E

Kartojamasis mokymas

vėlesnio mokymo principai (įskaitant kalbos mokymą)

4.6.3.2.   Mokymosi poreikių analizė

4.6.3.2.1.   Mokymosi poreikių analizės tobulinimas

Geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turi atlikti savo darbuotojų mokymosi poreikių analizę.

Ši analizė turi padėti nustatyti taikymo sritį ir sudėtingumą. Turi būti atsižvelgiama į riziką, susijusią su traukinių valdymu TEN linijomis, ypač susijusią su žmonių gebėjimais ir trūkumais (žmogiškieji veiksniai), kurie gali skirtis dėl:

infrastruktūrų valdytojų taikomos naudojimo praktikos skirtumų ir rizikos, susijusios su jų pasikeitimais;

užduočių, naudojimo procedūrų ir ryšio protokolų skirtumų;

skirtingos infrastruktūros valdytojo darbuotojų vartojamos kalbos;

vietinių naudojimo nurodymų, kurie gali apimti specialias procedūras arba tam tikrą įrangą, naudojamą kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, specialus tunelis.

Rekomendacijos dėl svarstytinų elementų pateiktos 4.6.1 poskirsnio prieduose. Organizuojant darbuotojų mokymą, turi būti atitinkamai atsižvelgta į minėtus elementus.

Įmanoma, kad dėl geležinkelio įmonės numatyto naudojimo tipo arba infrastruktūros valdytojo naudojamo tinklo pobūdžio, kai kurie šių priedų elementai bus netinkami. Per mokymosi poreikių tyrimą netinkami elementai turi būti užfiksuoti dokumentuose ir nurodytos to priežastys.

4.6.3.2.2.   Mokymosi poreikių analizės rekonstravimas

Geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turi nustatyti savo tam tikrų mokymosi poreikių persvarstymo ir rekonstravimo procesą, atsižvelgdami į ankstesnius auditus, sistemos grįžtamąjį ryšį ir žinomus taisyklių, procedūrų, infrastruktūros ir technologijos pakeitimus.

4.6.3.2.3.   Specialieji reikalavimai lokomotyvo brigadai, traukinio brigadai ir pagalbiniams darbuotojams

4.6.3.2.3.1.   Žinios apie geležinkelių liniją

Geležinkelio įmonė turi nustatyti, kokiu būdu lokomotyvo, traukinio brigada įgyja ir išlaiko žinias apie geležinkelių liniją, kurioje dirba. Šis procesas turi būti:

pagrįstas infrastruktūros valdytojo pateikta informacija apie geležinkelių liniją ir

šios TSS 4.2.1 poskirsnyje aprašytu procesu.

Mašinistai turi išmokti šiuos šias geležinkelių linijas teoriškai ir praktiškai.

4.6.3.2.3.2.   Geležinkelių riedmenų išmanymas

Geležinkelio įmonė turi nustatyti, kokiu būdu lokomotyvo brigada, traukinio brigada įgyja žinių apie trauką ir geležinkelių riedmenis.

4.6.3.2.3.3.   Pagalbiniai darbuotojai

Geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad pagalbiniai darbuotojai (pvz., maitinimo ir valymo), kurie nėra traukinio brigados dalis, be savo pagrindinių nurodymų, būtų išmokyti imtis veiksmų gavę kvalifikuotai parengtų traukinio brigados narių nurodymus.

4.7.   SVEIKATOS IR SAUGOS DARBE SĄLYGOS

4.7.1.   ĮVADAS

4.2.1 poskirsnyje nustatyti darbuotojai, pagal šios TSS 2.2 poskirsnį atliekantys eismo saugos požiūriu svarbias užduotis, turi būti tinkamai pasirengę, kad būtų laikomasi bendrų naudojimo ir saugos standartų.

Pagal Direktyvą 2004/49/EB geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi nustatyti ir dokumentuoti vykstantį procesą, kad darbuotojai eismo saugos valdymo sistemoje atitiktų medicinos, psichologinius ir sveikatos reikalavimus.

Medicininius patikrinimus, kaip nustatyta 4.7.4 poskirsnyje, turi atlikti ir visus susijusius sprendimus dėl darbuotojų pasirengimo priimti profesinės sveikatos specialistas.

Darbuotojai negali dirbti saugos požiūriu svarbaus darbo, kai budrumas yra susilpnėjęs dėl alkoholio, narkotinių medžiagų arba psichotropinių vaistų. Todėl geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turi taikyti procedūras, skirtas kontroliuoti, kad minėtas medžiagas vartoję darbuotojai nedirbtų ir kad tokios medžiagos nebūtų vartojamos darbo metu.

Valstybės narės, kurioje organizuojamas geležinkelių transporto eismas, nacionalinės taisyklės taikomos atsižvelgiant į anksčiau minėtų medžiagų nustatytas ribas.

4.7.2.   PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ IR MEDICINOS ORGANIZACIJŲ PATVIRTINIMO KRITERIJAI (1)

Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi pasirinkti profesinės sveikatos specialistus ir organizacijas, atliekančias medicinines apžiūras pagal šalies, kurioje geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui išduota licencija arba šie subjektai yra registruoti, nacionalines taisykles ir praktiką.

Medicinines apžiūras atliekantys profesinės sveikatos specialistai, kaip nustatyta 4.7.4 poskirsnyje, turi turėti:

profesinės patirties medicinos srityje;

žinių apie tam tikrame darbe gresiančius pavojus ir geležinkelio aplinką;

supratimą, kaip minėtų pavojų riziką pašalinti arba sumažinti skirtas priemones gali paveikti su sveikata susiję trūkumai.

Šiuos kriterijus atitinkančio profesinės sveikatos specialisto medicininėms konsultacijoms paremti ir įvertinti gali reikėti kviestinių medikų arba paramedicinos specialistų pagalbos, pvz., akių ligų gydytojo.

4.7.3.   PSICHOLOGINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANČIŲ PSICHOLOGŲ IR PSICHOLOGINIO VERTINIMO REIKALAVIMŲ TVIRTINIMO KRITERIJAI

4.7.3.1.   Psichologų sertifikavimas

Psichologas turi turėti tinkamą universitetinį išsilavinimą, jo kompetencija turi būti sertifikuota ir pripažinta pagal šalies, kurioje geležinkelio įmonei arba infrastruktūros valdytojui išduota licencija arba šie subjektai yra registruoti, nacionalines taisykles ir praktiką.

4.7.3.2.   Psichologinio vertinimo turinys ir supratimas

Psichologinio vertinimo turinį ir aiškinimo procedūrą turi nustatyti asmuo, sertifikuotas pagal 4.7.3.1 skirsnį; turi būti atsižvelgiama į darbą geležinkelio transporte ir aplinką.

4.7.3.3.   Vertinimo būdo pasirinkimas

Vertinant turi būti naudojami tik psichologijos mokslo principais pagrįsti vertinimo būdai.

4.7.4.   MEDICININĖ APŽIŪRA IR PSICHOLOGINIAI ĮVERTINIMAI

4.7.4.1.   Prieš paskiriant:

4.7.4.1.1.   Privalomas medicininės apžiūros turinys

Medicininės apžiūros turi apimti:

bendrą medicininį patikrinimą;

jutimo funkcijų patikrinimą (rega, klausa, spalvų skyrimas);

šlapimo arba kraujo tyrimą, kad būtų nustatyta cukraligė ir kitos klinikiniame tyrime nurodytos sąlygos;

patikrinimą, ar nepiktnaudžiaujama narkotinėmis medžiagomis.

4.7.4.1.2.   Psichologinis įvertinimas

Psichologinio įvertinimo tikslas yra padėti geležinkelio įmonei pasirinkti ir valdyti darbuotojus, turinčius pažintinių, psichomotorinių, elgesio ir asmeninių gebėjimų saugiai atlikti savo pareigas.

Nustatydamas psichologinio vertinimo turinį, psichologas turi atsižvelgti bent jau į šiuos kriterijus, svarbius atliekant kiekvieną saugos funkciją:

Pažintiniai gebėjimai:

dėmesys ir koncentracija

atmintis

suvokimo gebėjimai

samprotavimas

bendravimas

Psichomotoriniai gebėjimai:

reakcijos greitis

judesių koordinacija

elgesys ir asmenybė

emocinė savikontrolė

elgesio patikimumas

savarankiškumas

sąžiningumas

Jei psichologas praleidžia vieną iš anksčiau paminėtų punktų, toks sprendimas turi būti pagrįstas ir patvirtintas dokumentais.

4.7.4.2.   Po paskyrimo

4.7.4.2.1.   Periodinių medicininių apžiūrų dažnumas

Mažiausiai viena išsami medicininė apžiūra turi būti atlikta:

kas 5 metus jaunesniems kaip 40 m. darbuotojams;

kas 3 metus 41–62 m. darbuotojams;

kiekvienais metais vyresniems kaip 62 m. darbuotojams.

Jei, atsižvelgiant į darbuotojų sveikatos būklę, yra būtina, profesinės sveikatos specialistas turi nustatyti dažnesnius patikrinimus.

4.7.4.2.2.   Privalomos periodinės medicininės apžiūros turinys

Jei darbuotojas per apžiūrą, atliekamą prieš pradedant dirbti, atitinka reikalingus kriterijus, tai privalomas periodines medicinines apžiūras turi sudaryti:

bendras medicininė apžiūra;

jutimo funkcijų patikrinimas (regos, klausos, spalvų skyrimo);

šlapimo arba kraujo tyrimas, kad būtų nustatyta cukraligė, ir kitos klinikiniame tyrime nurodytos sąlygos;

patikrinimas, ar nepiktnaudžiaujama narkotinėmis medžiagomis, kai tai rodo klinikiniai tyrimai.

4.7.4.2.3.   Papildomos medicininės apžiūros ir (arba) psichologiniai įvertinimai

Be reguliaraus medicininio patikrinimo, turi būti atliktas papildomas speciali medicininė apžiūra ir (arba) psichologinis įvertinimas, kai yra tvirtas pagrindas abejoti darbuotojo psichologiniu tinkamumu, kai abejojama, ar yra tinkama jo sveikatos būklė, arba yra pagrįstas įtarimas, jog buvo vartota arba piktnaudžiauta narkotinėmis medžiagomis arba alkoholiu. Ypač tai turėtų būti atliekama po rikto arba avarijos, kurių priežastis – žmogaus padaryta klaida.

Darbdavys turi reikalauti medicininės apžiūros, kai dėl ligos nedirbama daugiau kaip 30 dienų. Kai tinkama, tokiam patikrinimui užtenka profesinės sveikatos specialisto įvertinimo, pagrįsto turima medicinine informacija, rodančia, kad nebuvo padaryta įtakos darbuotojo tinkamumui atlikti savo pareigas.

Geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turi sukurti sistemas, kad būtų užtikrinama, jog papildoma medicininė apžiūra ir įvertinimai atliekami tinkamai.

4.7.5.   MEDICINOS REIKALAVIMAI

4.7.5.1.   Bendrieji reikalavimai

Darbuotojai negali turėti nurodytų sveikatos sutrikimų, jiems neturi būti taikomas medicininis gydymas, galintis sukelti:

staigų sąmonės praradimą;

sąmonės arba koncentracijos sumažėjimą;

staigų nesugebėjimą dirbti;

pusiausvyros jutimo arba koordinacijos pablogėjimą;

didelį judrumo apribojimą.

Turi būti laikomasi šių regos ir klausos reikalavimų:

4.7.5.2.   Regos reikalavimai

Regos aštrumas, nešiojant pagalbines priemones arba be jų: 0,8 (dešinė akis + kairė akis – tiriama atskirai); mažiausias blogiau matančios akies regėjimo aštrumas 0,3.

Daugiausia regėjimą koreguojantys korekciniai lęšiai: toliaregystė + 5/trumparegystė – 8. Pripažintas profesinės sveikatos specialistas (kaip nustatyta 4.7.2 poskirsnyje) išskirtiniais atvejais, pasitaręs su akių ligų specialistu, gali leisti ir nepatenkančius į šį intervalą dydžius.

Rega vidutiniu ir trumpu atstumu: pakankama naudojant pagalbines priemones arba be jų.

Galima nešioti kontaktinius lęšius.

Įprastas spalvų skyrimas: taikant pripažintą bandymą, pavyzdžiui, Ishihara, ir, jei būtina, kitą pripažintą bandymą.

Regos laukas: normalus (nėra jokių anomalijų, galinčių turėti įtakos dirbant)

Rega abiem akimis: yra

Abiakis regėjimas: yra

Jautrumas kontrastui: geras

Darbuotojas neserga progresuojančia akių liga

Akių implantai, keratotomija ir keratektomija leidžiami tik su sąlyga, kad bus tikrinama kiekvienais metais arba laikantis profesinės sveikatos specialisto nustatyto periodiškumo.

4.7.5.3.   Klausos reikalavimai

Pakankama klausa, patikrinta naudojant toninę audiogramą, yra:

pakankamai gera klausa telefono pokalbiui palaikyti ir gebėjimas girdėti įspėjamuosius garsus ir radijo pranešimus;

toliau pateiktos informacinės rekomendacinės vertės:

klausos nepakankamumas turėtų būti ne didesnis kaip 40 dB, esant 500 ir 1 000 Hz dažniui;

blogiau girdinčios ausies klausos nepakankamumas turėtų būti ne didesnis kaip 45 dB, esant 2 000 Hz dažniui.

4.7.5.4.   Nėštumas

Nėštumas turi būti laikomas laikina nušalinimo nuo darbo priežastimi mašinisčių menko ištveriamumo arba patologinės būklės požiūriu. Darbdavys turi užtikrinti, kad būtų taikomos teisinės nuostatos, ginančios nėščias darbuotojas.

4.7.6.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU TRAUKINIO VALDYMU

4.7.6.1.   Periodinių medicininių patikrinimų dažnumas

Traukinį valdančių darbuotojų atžvilgiu šios TSS 4.7.4.2.1 poskirsnis pakeistas taip:

Mažiausiai viena sisteminga medicininė apžiūra turi būti atlikta:

kas 3 metai – jaunesniems kaip 60 m. darbuotojams;

kiekvienais metais – vyresniems kaip 60 m. darbuotojams.

4.7.6.2.   Papildomas medicininės apžiūros turinys

Ryšium su traukinio valdymu, prieš priimant į darbą, į kiekvieną periodinę medicininį darbuotojų, kuriems 40 m. ir daugiau, apžiūrą turi būti papildomai įtraukta elektrokardiograma; tyrimas atliekamas ramybės būsenoje.

4.7.6.3.   Papildomi regos reikalavimai

Regos aštrumas su pagalbinėmis priemonėmis arba be jų 1,0 (abiem akimis); silpniau matančios akies – mažiausiai 0,5.

Neleidžiama nešioti spalvotų kontaktinių lęšių ir fotochrominių lęšių. Galima nešioti lęšius su ultravioletinių spindulių filtru.

4.7.6.4.   Papildomi klausos ir kalbos reikalavimai

Nėra vestibiuliarinio aparato sutrikimų.

Nėra įsisenėjusių kalbos sutrikimų (atsižvelgiant į būtinybę garsiai ir aiškiai keistis pranešimais).

4.7.5.3 poskirsnyje nustatytus klausos reikalavimus reikia atitikti nenaudojant pagalbinių klausos gerinimo priemonių. Atsižvelgiant į medikų nuomonę, klausos gerinimo priemones leidžiama naudoti specifiniais atvejais.

4.7.6.5.   Antropometrija

Antropometriniai darbuotojų matmenys turi būti tinkami saugiai naudoti geležinkelių riedmenis. Neturi būti reikalaujama arba leidžiama, kad mašinistai valdytų tam tikrų tipų geležinkelių riedmenis, jeigu dėl jų ūgio, svorio arba kitų fizinių ypatybių tai būtų nesaugu.

4.7.6.6.   Nurodymai traumų atvejais

Traukinį valdančiais darbuotojais, kurie patyrė mirtiną arba sunkų sužeidimą, turi tinkamai pasirūpinti darbdavys.

4.8.   INFRASTRUKTŪROS IR GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRAI

Pagal Direktyvos 2001/16/EB 24 straipsnio 1 dalį „valstybės narės užtikrina, kad būtų kasmet skelbiami ir atnaujinami infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų registrai. Tuose registruose nurodomos kiekvieno įtraukto posistemio ar posistemio dalies svarbiausios savybės (t. y. pagrindiniai parametrai) ir jų koreliacija su taikytinose TSS nustatytomis savybėmis. Dėl to kiekvienoje TSS tiksliai nurodoma, kokia informacija turi būti įtraukta į infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų registrus.“

Kadangi šie registrai atnaujinami ir skelbiami kiekvienais metais, jie neatitinka tam tikrų „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio reikalavimų. Todėl šioje TSS šių registrų atžvilgiu nėra nieko nustatyta.

Tačiau kai kuriems su infrastruktūra susijusiems duomenims taikomas naudojimo reikalavimas: duomenys turi būti prieinami geležinkelio įmonei ir atvirkščiai – kai kurie su geležinkelių riedmenimis susiję duomenys turi būti prieinami infrastruktūros valdytojui. Abiem atvejais tam tikri duomenys turi būti išsamūs ir tikslūs.

4.8.1.   INFRASTRUKTŪRA

Su paprastųjų geležinkelių infrastruktūra susijusiems duomenims, kurie turi būti prieinami geležinkelio įmonėms, nustatyti reikalavimai geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio atžvilgiu pateikti D priede. Infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už duomenų tikslumą.

4.8.2.   GELEŽINKELIŲ RIEDMENYS

Toliau pateikti su geležinkelių riedmenimis susiję duomenys turi būti prieinami infrastruktūros valdytojams. Valdytojas (geležinkelių riedmenų savininkas) yra atsakingas už duomenų tikslumą:

ar geležinkelių riedmuo yra pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti pavojingos per avariją arba gaisrą (pvz., asbestas)

ilgis su buferiais

5.   SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1.   NUSTATYMAI

Pagal Direktyvos 2001/16/EB 2 straipsnio d dalį:

Sąveikos sudedamosios dalys yra „bet kuri nedaloma sudedamoji dalis, mazgas, sukomplektuotas blokas, įtraukti arba ketinami įtraukti į posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveika. Sąvoka „sudedamoji dalis“ apima ir materialius objektus, ir nematerialius objektus, pvz., programinę įrangą“.

Sąveikos sudedamoji dalis yra:

produktas, kuris gali būti pateiktas į rinką prieš integraciją ir naudojimą posistemyje; šiuo požiūriu turi būti įmanoma patikrinti jo atitiktį nepriklausomai nuo posistemio, į kurį jis įtrauktas

arba nematerialus objektas, pvz., programinė įranga arba procesas, organizacija, procedūra ir kt., posistemyje atliekantis funkciją ir kurių atitiktis turi būti patikrinta, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių reikalavimų.

5.2.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SĄRAŠAS

Sąveikos sudedamosioms dalims taikomos atitinkamos Direktyvos 2001/16/EB nuostatos. Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo atžvilgiu šiuo metu nėra sąveikos sudedamųjų dalių.

5.3.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ CHARAKTERISTIKOS IR SPECIFIKACIJOS

Kadangi buvo priimtas sprendimas dėl traukinio galinės dalies parodymo, gali būti, kad tai taps sąveikos sudedamąja dalimi. Tada gali reikėti papildomo priedo šviesos ryškumui, grįžtamajam atspindėjimui ir pritvirtinimui nustatyti. Taip pat būsimoje versijoje gali būti papildomų sąsajų su RST TSS.

6.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIO PATIKRA

6.1.   SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

Kadangi šioje TSS dar nenustatytos sąveikos sudedamosios dalys, todėl nėra aptariama įvertinimo tvarka.

Tačiau, jei sąveikos sudedamosios dalys vėliau yra apibrėžiamos ir todėl jas gali įvertinti notifikuotoji įstaiga, prie persvarstytos versijos gali būti pridėta atitinkama įvertinimo procedūra(-os).

6.2.   GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO IR VALDYMO POSISTEMIS

6.2.1.   PRINCIPAI

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemis pagal Direktyvos 2001/16/EB II priedą yra struktūrinis posistemis .

Tačiau atskiri elementai yra gerai suderinti su naudojimo procedūromis ir procesais, kurių reikalaujama iš infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės, norinčių pagal Direktyvos 2004/49/EB sąlygas gauti įgaliojimus eismo saugos srityje (sertifikatą). Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai turi įrodyti, kad laikomasi šios TSS reikalavimų. Tai padaryti galima naudojant eismo saugos valdymo sistemą, kaip aprašyta Direktyvoje 2004/49/EB. Reikėtų pabrėžti, kad šiuo metu nė vienam šioje TSS pateiktam elementui nereikia atskiro notifikuotosios įstaigos įvertinimo.

Atitinkama kompetentinga institucija, prieš išduodama naują arba atnaujintą saugos sertifikatą ar įgaliojimus saugos srityje, turi atlikti visų naujų arba pakeistų naudojimo procedūrų ir procesų įvertinimą prieš tų procedūrų ir procesų taikymo pradžią. Šis įvertinimas sertifikato ar įgaliojimo saugos srityje yra suteikimo proceso dalis. Kai šio SMS taikymo sritis darys įtaką kitai(-oms) valstybei narei(-ėms), dėl įvertinimo turėtų būti užtikrinamas koordinavimas su ta valstybe nare.

Sėkmingai užbaigus toliau aprašytą įvertinimą, kompetentinga institucija turi leisti infrastruktūros valdytojui arba geležinkelio įmonei įgyvendinti svarbius savo geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo sistemos elementus ir išduoti saugos sertifikatą arba įgaliojimus saugos srityje, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 11 straipsnius.

Kiekvienu atveju, kai infrastruktūros valdytojas arba geležinkelio įmonė įdiegia naują(-us), patobulintą(-us) arba atnaujintą(-us) naudojimo procesą(-us) (arba iš esmės pakeičia esamus), kuriam(-iems) taikomi šios TSS reikalavimai, infrastruktūros valdytojas arba geležinkelio įmonė turi priimti įsipareigojimą, kuriame nurodoma, kad toks procesas(-ai) atitinka geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo TSS (arba jos dalį pereinamojo laikotarpio metu – žr. 7 skyrių).

6.2.2.   TAISYKLIŲ IR PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

Šios TSS 4.2.1 poskirsnyje aprašytų dokumentų įvertinimo atžvilgiu, kompetentinga institucija yra atsakinga už tai, kad dokumentai, kuriuos pateikė infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė, būtų pakankamai užbaigti ir tikslūs.

6.2.3.   ĮVERTINIMAS

6.2.3.1.   Kompetentingos institucijos sprendimas

Infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė kartu su G priedu turi pateikti visų naujai pasiūlytų arba pakeistų naudojimo procesų aprašą.

Pagal saugos sertifikato ar įgaliojimų saugos srityje A dalį nustatyti elementai, kaip nustatyta Direktyvoje 2004/49/EB, turi būti pristatyti valstybės narės, kurioje įmonė įsteigta, kompetentingai institucijai.

Pagal saugos sertifikato ar įgaliojimų saugos srityje B dalį nustatyti elementai, kaip nustatyta Direktyvoje 2004/49/EB, turi būti pristatyti kiekvienos susijusios valstybės narės kompetentingai institucijai.

Tai turi būti pateikta pakankamai išsamiai, kad kompetentinga institucija(-os) galėtų nuspręsti, ar reikės oficialaus įvertinimo.

6.2.3.2.   Jei reikalingas įvertinimas

Kai kompetentinga(-os) institucija(-os) nusprendžia, kad toks įvertinimas reikalingas, jis turi būti atliekamas kaip įvertinimo, kuris atliekamas dėl saugos sertifikato ar įgaliojimų saugos srityje išdavimo (rekonstravimo) pagal Direktyvą 2004/49/EB, dalis.

Įvertinimo procedūros turi atitikti bendrąjį saugos būdą, kuris turi būti nustatytas eismo saugos valdymo sistemoms įvertinti ir išduoti sertifikatą ar įgaliojimus saugos srityje, kaip reikalaujama Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 11 straipsniuose.

Kelios rekomendacijos, kaip šį vertinimą atlikti, yra pateiktos F priede.

6.2.4.   SISTEMOS NAUDOJIMO SAVYBĖS

Pagal Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 2 dalį valstybės narės reguliariai turi tikrinti, ar sąveikos posistemiai eksploatuojami ir prižiūrimi pagal esminius reikalavimus. Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio atžvilgiu tokie patikrinimai bus atliekami pagal Direktyvą 2004/49/EB.

7.   ĮGYVENDINIMAS

7.1.   PRINCIPAI

Šios TSS įgyvendinimas ir atitiktis atitinkamoms šios TSS dalims turi būti nustatyta pagal įgyvendinimo planą, kurį kiekviena valstybė narė turi parengti geležinkelio linijoms, už kurias ji yra atsakinga.

Tame plane turi būti atsižvelgiama į:

specialius žmogiškuosius veiksnius, susijusius su tam tikros geležinkelio linijos naudojimu;

tam tikrus kiekvienos geležinkelio linijos naudojimo ir saugos elementus ir

ar aptariamų elementų įgyvendinimas numatytas:

visiems geležinkelio linijoje naudojamiems traukiniams ar ne

tik tam tikroms geležinkelio linijoms,

taikoma visoms TEN linijoms,

taikoma visiems TEN linijose eksploatuojamiems traukiniams

santykis su kitų posistemių įgyvendinimu (CCS, RST, TAF, …);

Šiame etape turėtų būti atsižvelgiama į visas specialiąsias išimtis, kurias galima taikyti; jos turėtų būti dokumentuose užfiksuotos kaip plano dalis.

Įgyvendinimo plane turi būti bet kada atsižvelgiama į įvairius įgyvendinimo pajėgumus:

kai geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas pradeda operacijas arba

atliekamas geležinkelio įmonės arba infrastruktūros valdytojo esamų naudojimo sistemų rekonstravimas, modernizavimas arba

pradedami eksploatuoti nauji arba patobulinti infrastruktūros, energijos, geležinkelių riedmenų arba kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiai, kuriems reikalingas tam tikrų naudojimo procedūrų rinkinys.

Kai esamų naudojimo sistemų modernizavimai turi įtakos tiek infrastruktūros valdytojui(-ams), tiek geležinkelio įmonei(-ėms), valstybė narė turi užtikrinti, kad būtų suderintas tokių projektų įvertinimas ir vykdymo pradžia.

Paprastai suprantama, kad visų šios TSS elementų visiškai įgyvendinti neįmanoma tol, kol nebus suderinta naudojama aparatinė įranga (infrastruktūros, valdymo ir kontrolės ir kt.). Todėl šiame skyriuje pateikti nurodymai turi būti vertinami kaip laikinas etapas, padedantis pereiti prie tikslinės sistemos.

Pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 11 straipsnius saugos sertifikatai ar įgaliojimai saugos srityje turi būti atnaujinami kas 5 metai. Kai ši TSS įsigalios ir veiks kaip persvarstymo proceso dalis atnaujinant saugos sertifikatą ar įgaliojimus saugos srityje, geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas turės įrodyti, kad jie atsižvelgė į šios TSS turinį, ir pagrįsti, kodėl jie kol kas neįgyvendino tam tikrų elementų.

Kadangi visiškas šioje TSS aprašytos tikslinės sistemos įgyvendinimas yra griežčiausias reikalavimas, perėjimas gali būti atliktas etapais, sudarant nacionalinius arba tarptautinius, dvišalius arba daugiašalius susitarimus. Tokie susitarimai, kuriuos gali sudaryti IV, GĮ ir jų deriniai IV – IV, IV – GĮ, GĮ – GĮ, visada turi apimti ir indėlį iš susijusių saugos institucijų.

Jeigu į galiojančius susitarimus yra įtraukta reikalavimų, susijusių su geležinkelių transporto eismo organizavimu ir valdymu, valstybės narės per 6 mėnesius nuo šios TSS įsigaliojimo turi Komisiją informuoti apie šiuos susitarimus:

(a)

nuolatinius arba laikinus nacionalinius, dvišalius arba daugiašalius susitarimus tarp valstybių narių ir geležinkelio įmonės(-ių) arba infrastruktūros valdytojo(-ų), reikalingus dėl labai specifinių arba vietinio pobūdžio numatomų traukinių reisų;

(b)

dvišalius arba daugiašalius susitarimus tarp geležinkelio įmonės(-ių), infrastruktūros valdytojo(-ų) arba valstybės narės(-ių), kurie užtikrina svarbų vietinės arba regioninės sąveikos lygį;

(c)

tarptautinius susitarimus tarp vienos arba daugiau valstybių narių ir bent vienos trečiosios šalies arba tarp valstybių narių geležinkelio įmonės(-ių) arba infrastruktūros valdytojo(-ų) ir bent vienos trečiosios šalies geležinkelio įmonės arba infrastruktūros valdytojo, kurie užtikrina žymų vietinės arba regioninės sąveikos lygį.

Šių susitarimų suderinamumas su ES įstatymais, įskaitant jų nediskriminacinį pobūdį, ir ypač su šia TSS, bus įvertintas, o Komisija imsis reikalingų priemonių, pvz., šios TSS persvarstymo, kad būtų įtraukti galimi specifiniai atvejai arba pereinamojo laikotarpio priemonės.

Apie RIV, RIC ir PPV susitarimus ir COTIF priemones informuoti nereikia, nes jie yra žinomi.

Tokių susitarimų rekonstravimas galimas, tačiau jie turi būti tęsiami darbiniais susitarimais ir tik tada, kai nėra kitų alternatyvų. Keičiant bet kokius galiojančius arba būsimus susitarimus, turi būti atsižvelgiama į ES įstatymus, ypač į šią TSS. Valstybės narės turi informuoti Komisiją apie tokius pakeitimus arba naujus susitarimus. Tada taikoma tokia pati procedūra, kaip aprašyta anksčiau.

7.2.   ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS

N priede, kuris yra informacinio pobūdžio ir nėra privalomas, pateikta lentelė parengta kaip vadovas, kuriame nurodoma, ką valstybės narė galėtų nustatyti kaip priežastį kiekvienam 4 skyriaus elementui įgyvendinti.

Yra trys skirtingi įgyvendinimo elementai:

patvirtinimas, kad visos taikomos sistemos ir procesai atitinka šios TSS reikalavimus

visų taikomų sistemų ir procesų modifikavimas, kad atitiktų šios TSS reikalavimus

naujos sistemos ir procesai, atsirandantys įgyvendinant kitus posistemius

naujos (patobulintos) paprastųjų geležinkelių linijos (INS/ENE)

nauja arba patobulinta ETCS signalizacijos įranga, GSM-R radijo įranga, riedmenų automatinės kontrolės prietaisai, … (CCS)

nauji geležinkelių riedmenys (RST)

telematikos priemonės geležinkelių transporto eismui valdyti (TAF)

7.3.   SPECIFINIAI ATVEJAI

7.3.1.   ĮVADAS

Specifiniais toliau aprašytais atvejais leidžiama taikyti šias specialiąsias nuostatas.

Specifiniais atvejai skirstomi į dvi kategorijas:

Nuolat („P“ atvejis) arba laikinai („T“ atvejis) taikomos nuostatos.

Laikinais atvejais rekomenduojama, kad tam tikros valstybės narės atitinkamo posistemio reikalavimus įvykdytų iki 2010 m. („T1“ atvejis) – tikslo, numatyto 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1692/96/EB, kuriame pateikiamos Bendrijos gairės dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, arba iki 2020 m. („T2“ atvejis).

7.3.2.   SPECIFINIŲ ATVEJŲ SĄRAŠAS

Laikinas specifinis atvejis (T2) Airija

Įgyvendinant šios TSS P priedą Airijos Respublikoje, geležinkelių riedmenys, kurie naudojami tik šalies viduje, gali neturėti standartinio 12 skaitmenų numerio. Tai taip pat gali būti taikoma tarptautiniam eismui tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos.

Laikinas specifinis atvejis (T2) Jungtinė Karalystė

Įgyvendinant šios TSS P priedą Jungtinėje Karalystėje, keleiviniai vagonai ir lokomotyvai, kurie naudojami tik šalies viduje, gali neturėti standartinio 12 skaitmenų numerio. Tai taip pat gali būti taikoma tarptautiniam eismui tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos.


(1)  4.7.2 dalis yra rekomendacija

A1 PRIEDAS

ERTMS/ETCS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šiame priede pateiktas ERTMS/ETCS taisyklių projektas. Jis įtrauktas, kad būtų pateiktas šių taisyklių struktūros ir taikymo srities bendrasis planas. Ypač su ETCS antruoju lygiu susijusios taisyklės turi būti sujungtos po naudojimo bandymų. Visas taisyklių rinkinys taip pat turės būti pritaikytas prie atnaujintos FRS ir SRS atskaitos, esančios CR CCS TSS, kurią ketinama įdiegti 2005 m. pabaigoje.

1.   ĮVADAS

Šis dokumentas yra ERTMS taisyklių, skirtų eksploatuoti geležinkelių linijas, kuriose įrengtos 1 arba 2 lygio linijos be pamatinės sistemos, kompiliacija.

2.   TERMINŲ ŽODYNAS

Nepanaudota

3.   DOKUMENTAI

3.1.   RAŠYTINIAI NURODYMAI IR TEKSTINIAI PRANEŠIMAI

Laikantis taisyklių turi būti naudojami skirtingi rašytiniai nurodymai.

Šiuose rašytiniuose nurodymuose pateikta informacija yra privaloma, pateikimas – informacinis.

3.1.1.   ERTMS RAŠYTINIS NURODYMAS 01

Image

3.1.2.   ERTMS RAŠYTINIS NURODYMAS 02

Image

3.1.3.   ERTMS RAŠYTINIS NURODYMAS 03

Image

3.1.4.   ERTMS RAŠYTINIS NURODYMAS 04

Image

3.1.5.   ERTMS RAŠYTINIS NURODYMAS 05

Image

3.1.6.   ERTMS RAŠYTINIS NURODYMAS 06

Image

3.1.7.   ERTMS TEKSTINIAI PRANEŠIMAI

Rodomas pastovus pranešimas

Mirksintis pranešimas

Nuorodos

Ack UN (patvirtinti UN)

x

SRS: 4.6.3, 4.7.2, 5.4.3.7.3

Ack OS (patvirtinti OS)

x

SRS: 4.6.3, 4.7.2, 5.9.1.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.3.2, 5.9.3.4, 5.9.3.5, 5.9.3.6

Ack SH (patvirtinti SH)

x

SRS: 4.4.8.1.9, 4.6.3, 5.7.1.4, 5.7.2.3, 5.7.2.4, 5.7.3.2, 5.7.3.3, 5.7.3.4, 5.7.3.5

Ack SR (patvirtinti SR)

x

SRS: 4.7.2

Ack RV (patvirtinti RV)

x

SRS: 5.13.1.4

Ack STM … (patvirtinti STM…)

x

SRS: 4.4.16, 4.4.17

Ack train trip (patvirtinti, kad traukinys sustabdytas)

x

SRS: 3.14.1, 4.4.13.1.4, 4.4.14.1.1, 4.6.3, 4.7.2, 5.11.1.1

Ack transition to level ..(patvirtinti perėjimą į … lygį)

x

SRS: 4.7.2, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4

Communication session terminated (ryšio seansas baigtas)

 

SRS: 3.5.5, 5.15.4

No radio connection with RBC (nėra radijo ryšio su RBC)

 

SRS: 3.5.3.7

Route unsuitable (maršrutas netinkamas)

 

SRS 3.12.2.4

SF because of x (SF dėl x)

 

SRS: 4.4.5

SH refused (neleista atlikti SH)

 

SRS 5.6.3, 4.7.2

SH granted not received (SH leidimo negauta)

 

SRS 5.6.4.1.1

Transition to level (perėjimas į lygį)

 

SRS: 4.7.2, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4

Waiting for SH (SH laukimas)

 

SRS: 5.6.3, 4.7.2

Patvirtintinas tekstinis pranešimas:

Rodomas pastovus pranešimas

Mirksintis pranešimas

Nuorodos

Failure of LTM (LTM gedimas)

 

SRS:

Failure of Euroradio (Euroradio gedimas)

 

SRS:

3.2.   SITUACIJOS – TAISYKLĖS

Tyčia palikta tuščia.

4.   ERTMS TRAUKINIŲ KATEGORIJOS

4.1.   TAIKYMO SRITIS IR PASKIRTIS

Šiame dokumente apibrėžiamos ERTMS traukinių kategorijos.

4.2.   APIBRĖŽTIS

ERTMS traukinio kategorija priklauso nuo geležinkelių riedmenų tipo ir aplinkos charakteristikų. Tai nurodoma dviraidžiu simboliu.

Simboliai gali būti tokie:

BT – pagrindinis traukinys

AT – 6–12o pakrypstantis traukinys su aktyvia pakaba,

PT – 3–5o pakrypstantis traukinys su pasyvia pakaba,

CW – šoniniam vėjui jautrus traukinys.

ERTMS traukinys apibrėžiamas:

vienu simboliu, nurodančiu tik geležinkelių riedmenis

arba vieno iš geležinkelių riedmenis nurodančių simbolių ir aplinkos charakteristikų simbolio deriniu.

5.   TRAUKINIO PARENGTIS TANDEMINIAM VAŽIAVIMUI

5.1.   SITUACIJOS

Tyčia palikta tuščia.

5.2   TAISYKLĖS

Tyčia palikta tuščia.

6.   TRAUKINIO AKTYVAVIMAS AKTYVIAME GELEŽINKELIŲ KELYJE

6.1.   SITUACIJOS

Mašinistas pasirengęs pradėti vykdyti užduotį, o traukos riedmuo yra SB.

6.2.   TAISYKLĖS

Jeigu būtina lokomotyvo sistemai, mašinistas turi:

įvesti, pakartotinai įvesti arba iš naujo patvirtinti mašinisto ID ir traukinio numerį,

pagal nacionalines taisykles pasirinkti atitinkamą ERTMS/ETCS lygį.

6.2.1.   TRAUKOS RIEDMUO TURI VAŽIUOTI KAIP TRAUKINYS

Mašinistas turi:

įvesti traukinio duomenis (taisyklė „Duomenų įvedimas“),

pasirinkti „Start“ (pradėti).

6.2.1.1   0. lygyje

Sistemai būtina patvirtinti UN.

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack UN“ (patvirtinti UN).

Mašinistas turi imtis veiksmų pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

6.2.1.2   1. lygyje

Sistemai būtina patvirtinti SR.

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack SR“ (patvirtinti SR).

Mašinistas turi imtis veiksmų pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

6.2.1.3   2. lygyje

Tyčia palikta tuščia.

6.2.1.4.   STM lygyje

Sistema reikalauja patvirtinti STM...

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack STM...“ (patvirtinti STM...).

Mašinistas turi laikytis nacionalinių taisyklių.

6.2.2.   TRAUKOS RIEDMUO TURI JUDĖTI SH

Mašinistas turi pasirengti manevruoti (taisyklė „Manevravimo veiksmų atlikimas SH“).

6.2.3.   TRAUKOS RIEDMUO TURI JUDĖTI NL

Mašinistas turi pasirengti tandeminiam važiavimui (taisyklė „Traukinio parengimas tandeminiam važiavimui“).

7.   TRAUKINIO GALAS PRITAIKYTAS TANDEMINIAM VAŽIAVIMUI

7.1.   SITUACIJOS

Tyčia palikta tuščia.

7.2.   TAISYKLĖS

Tyčia palikta tuščia.

8.   MANEVRAVIMO VEIKSMAI SH

8.1.   SITUACIJOS

Geležinkelių riedmenys turi judėti SH.

8.2.   TAISYKLĖS

8.2.1.   ĮĖJIMAS Į SH NEAUTOMATINIU BŪDU

Prieš leisdamas mašinistui pasirinkti SH, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi:

patikrinti, ar laikomasi visų manevravimo sąlygų pagal nacionalines taisykles,

suteikti mašinistui visą reikalingą informaciją apie privalomus atlikti manevrus.

Mašinistas pasirenka SH tik tada, kai gauna signalizuotojo leidimą.

Mašinistas turi pasirinkti SH tik stovimoje padėtyje.

2 lygyje DMI rodomas pranešimas:

„Waiting for SH“ (laukiama SH).

8.2.1.1.   Duotas leidimas manevruoti.

Lokomotyvo sistema persijungia į SH.

Mašinistas turi imtis veiksmų agal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“) ir laikytis nacionalinių taisyklių.

8.2.1.2.   Neduotas leidimas manevruoti arba negauta atsakymo į prašymą manevruoti 2 lygyje

Kai DMI rodomas šis pranešimas:

 

„SH refused“ (SH atmesta)

arba

 

„SH granted not received“ (SH leidimas negautas)

arba

 

„Communication session terminated“ (ryšio seansas baigtas),

mašinistas turi susisekti su signalizuotoju.

Mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

8.2.2.   AUTOMATINIS ĮĖJIMAS Į SH

Mašinistas turi patvirtinti pranešimą:

„Ack SH“ (patvirtinti SH).

Mašinistas turi elgtis pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“) ir laikytis nacionalinių taisyklių.

8.2.3.   IŠĖJIMAS IŠ SH

Kai manevruojama stovint ir kai visi SH atlikti manevravimo veiksmai yra baigti, mašinistas turi išeiti iš SH ir informuoti signalizuotoją.

9.   DUOMENŲ ĮVEDIMAS

9.1.   SITUACIJOS

Norint parengti traukinį darbui, duomenis įvesti būtina:

kai įjungiama,

kiekvieną kartą, kai turi būti pakeisti traukinio duomenys; šie pakeitimai, pavyzdžiui, galimi dėl:

traukinio pakeitimo pagal transportavimo organizavimo dokumentus,

gedimo, turinčio poveikį geležinkelių riedmenų charakteristikoms,

traukiniui suteikiamos pagalbos.

9.2.   TAISYKLĖS

Prieš pradinį išvykimą traukinį kelionei rengiantis asmuo turi patikrinti traukinio atitiktį savo ERTMS kategorijai, o mašinistas turi patikrinti, ar prieinami traukinio duomenys.

Prieš pradinį išvykimą mašinistas turi patikrinti, ar traukinio duomenys yra prieinami, ir susipažinti su duomenimis. Tas pats taikoma, kai keičiasi mašinistas.

9.2.1.   DUOMENŲ ĮVEDIMAS

A.   Bendrasis atvejis

Kad atliktų uždavinį, traukinį kelionei rengiantis darbuotojas turi įvesti ir (arba) patvirtinti šiuos duomenų rinkinius:

traukinio duomenis,

papildomus duomenis.

Traukinio duomenys nurodo geležinkelių riedmenų charakteristikas ir apima:

traukinio eilės numerį,

didžiausią traukinio greitį,

ERTMS traukinio kategoriją,

traukinio ilgį,

lėtėjimo duomenis,

energijos tiekimą,

krovinio gabaritus,

ašies apkrovą,

traukinyje įtaisytą hermetišką sistemą,

galimų STM sąrašą.

Papildomi duomenys nurodo kitus parametrus, kurių gali reikėti užduočiai atlikti, ir apima:

mašinisto ID,

ERTMS (ETCS) lygį,

RBC identifikavimą (telefono numerį),

sukibimo koeficientą

ir, jei reikalinga kelionei, STM turi būti įjungiamas, įskaitant papildomus STM duomenis.

B.   Tandeminio važiavimo atvejis

(turi būti užbaigta)

9.2.1.1.   Traukinio sąstatas

Traukinio sąstato atveju, prieš patvirtindamas numatytuosius duomenis, traukinį rengiantis darbuotojas turi išsiaiškinti, ar geležinkelių riedmenų techninės sąlygos tinkamos, kad būtų galima naudoti išsaugotus duomenis.

Jei tai yra traukinio sąstatas, traukinį rengiantis darbuotojas turi patikrinti geležinkelių riedmenų įrangos, galinčios turėti įtakos traukinio duomenims, būklę:

po traukinio parengimo išvykimo stotyje,

po kiekvieno karto, kai pakeičiama traukinio formavimas (stotyje arba kitur),

po techninio gedimo, dėl kurio reikia keisti duomenis.

Jei nėra specialių apribojimų, traukinį rengiantis asmuo turi pagrįsti visus DMI rodomus duomenis.

Jei yra specialių apribojimų, traukinį rengiantis asmuo turi:

pagal techninį dokumentą nustatyti naujus duomenis,

pataisyti šiuos duomenis,

patvirtinti naujus duomenis.

9.2.1.2.   Kiti traukiniai

Traukinio duomenims įvesti traukinį rengiantis asmuo turi naudoti traukinio duomenų formą.

9.2.2.   DUOMENŲ PAKEITIMAI

Jei kelionės metu reikia pakeisti duomenis, mašinistas turi atsižvelgti į naujus duomenis.

Jei turi būti pakeistas sukibimo koeficientas, laikomasi nacionalinių taisyklių.

9.2.2.1.   Traukinio sąstatas

Mašinistas turi:

pagal techninį dokumentą nustatyti naujus duomenis,

patikrinti traukinio atitiktį jo ERTMS kategorijai,

pataisyti šiuos duomenis,

patvirtinti naujus duomenis.

Tą patį jis turi atlikti su visais keistinais duomenimis, jei būtina.

9.2.2.2.   Kiti traukiniai

Traukinį rengiantis asmuo turi pakeisti traukinio duomenų formą arba sudaryti naują formą kiekvieną kartą, kai keičiamos traukinio charakteristikos. Jei nėra traukinį rengiančio darbuotojo, traukinio duomenų formą turi atnaujinti mašinistas.

Kad įvestų naujus traukinio duomenis, mašinistas turi:

naudoti naują traukinio duomenų formą,

pataisyti duomenis,

patvirtinti naujus duomenis.

10.   TRAUKINIO IŠVYKIMAS

10.1.   SITUACIJOS

Traukinys parengtas pradėti važiuoti iš pradinės stoties arba po numatyto sustojimo.

10.2.   TAISYKLĖS

Mašinistui leidžiama išvykti po to, kai:

jis yra gavęs leidimą traukiniui pradėti judėti,

traukinio naudojimo sąlygos atitinka nacionalines taisykles.

Mašinistas turi elgtis pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

Mašinistas turi informuoti signalizuotoją, jei išvykimo metu traukinys nėra gavęs leidimo judėti.

11.   VEIKIMAS PAGAL DMI ARBA SIGNALIZACIJOS SISTEMOS NURODYMAI

11.1.   DMI PRISTATYMAS

Kiekvienoje 2 dalies pastraipoje pateikiamos skirtingos situacijos, priklausomai nuo DMI rodomos informacijos.

11.1.1.   VAIZDO SIGNALAI

Image

(Tai vaizdo signalų pavyzdys).

11.1.2.   GARSO SIGNALAI

Garsinė informacija laikoma papildoma informacija.

Garsinė informacija pateikiama, kad būtų atkreiptas mašinisto dėmesys į naują regimąją DMI pateikiamą informaciją.

Pradiniai garsai:

Trumpas žemas

o

Ilgas aukštas

#

11.2   TAISYKLĖS

11.2.1.   DMI RODMENŲ PIRMENYBĖ (RAŠYTINIAI NURODYMAI)

Mašinistas turi vykdyti DMI pateikiamus nurodymus. Šie nurodymai yra svarbesni už visus susijusius geležinkelio kelio ženklus, išskyrus visus su pavojumi susijusius nurodymus, kaip nustatyta nacionalinėse taisyklėse.

Rašytiniai nurodymai turi pirmenybę prieš visus DMI pateikiamus nurodymus, išskyrus atvejus, kai rodomas mažesnis leidžiamas greitis arba mažesnis paleidimo greitis.

11.2.2.   DMI RODMENYS

Kai rodomas pateiktas simbolis (tekstinis pranešimas)

Pavadinimas

Sustiprinama garsu

Situacija

Mašinistas turi:

Image

0 lygis

Image

 

taikyti nacionalines taisykles.

Image

1 lygis

Image

 

taikyti 1 lygio taisykles.

Image

2 lygis

Image

 

taikyti 2 lygio taisykles.

Transition to level … … … (perėjimas į … … … lygį)

 

Image

 

pradėti taikyti … … … lygio taisykles perėjimo taške.

Ack transition to level … … … (patvirtinti perėjimą į … … … lygį)

(mirksi)

 

Image

 

patvirtinti tekstinį pranešimą,

0 lygyje ir STM lygyje taikyti nacionalines taisykles.

Ack STM (patvirtinti STM)

(mirksi)

 

Image

 

patvirtinti tekstinį pranešimą,

taikyti nacionalines taisykles.

Ack UN (patvirtinti UN)

(mirksi)

 

Image

 

patvirtinti tekstinį pranešimą.

Image

UN

Image

 

taikyti nacionalines taisykles.

Image

(pilka spalva)

FS

 

 

neviršyti nurodyto leidžiamo greičio,

atsižvelgti į nurodytą privalomąjį greitį numatytame atstume.

Ack OS (patvirtinti OS)

(mirksi)

 

Image

 

patvirtinti tekstinį pranešimą

ir pradėti arba tęsti judėjimą minimaliu greičiu.

Image

(pilka spalva)

OS

Image

 

pradėti arba tęsti judėjimą minimaliu greičiu tol, kol rodomas OS simbolis,

neviršyti didžiausio OS greičio,

1 lygyje patikrinti geležinkelio kelio signalo parodymą, važiuoti iki signalo ir tęsti judėjimą minimaliu greičiu.

Ack SR (patvirtinti SR)

(mirksi)

 

Image

 

pirmiausia:

1 lygyje gauti leidimą traukiniui judėti,

2 lygyje gauti leidimą iš signalizuotojo:

leidimas pradėti SR arba nepaisyti EOA, gavus ERTMS rašytinį nurodymą 01 arba

leidimas tęsti po traukinio sustabdymo, gavus ERTMS rašytinį nurodymą 02,

patikrinti mažiausio greičio ribą:

tvarkaraščio (maršruto vadovo),

rašytinio nurodymo,

didžiausio SR greičio,

tada patvirtinti tekstinį pranešimą

ir pasirengti išvykti (taisyklė „Traukinio išvykimas“).

Image

(pilka spalva)

SR

 

 

važiuoti minimaliu greičiu, išskyrus atvejus, kai rašytiniame nurodyme sakoma, kad taip važiuoti nereikia,

neviršyti mažiausio greičio, nurodyto:

tvarkaraštyje (maršruto vadove),

rašytiniame nurodyme,

didžiausio SR greičio,

1 lygyje patikrinti geležinkelio kelio signalo parodymą:

a)

sustabdyti traukinį prieš stop signalą,

b)

važiuoti iki signalo, kuriuo leidžiama tęsti ir toliau važiuoti minimaliu greičiu,

2 lygyje sustoti prie kito atpažinimo ženklo, susisiekti su signalizuotoju ir laikytis jo nurodymų, jei traukinys pasiekia šį tašką SR.

Ack SH (patvirtinti SH)

(mirksi)

 

Image

 

pirmiausia įsitikinti, ar turima žinių apie atliksimą judėjimą,

tada patvirtinamas kitas pranešimas.

Image

(pilka spalva)

SH

 

 

laikytis nacionalinių manevravimo taisyklių.

Ack train trip (patvirtinti, kad traukinys sustabdytas)

(mirksi)

 

Image

 

imtis priemonių kaip reakcijos į traukinio sustabdymą (taisyklė „Priemonių taikymas reaguojant į traukinio sustabdymą“).

Ack RV (patvirtinti RV)

 

Image

 

patvirtinti tekstinį pranešimą.

Image

RV

 

 

pradėti avarinį judėjimą,

neviršyti didžiausio RV greičio,

atsižvelgti į atstumą iki ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greičiu.

Image

(oranžinė)

Nuleisti pantografus

Image

 

nuleisti pantografus.

Image

(geltona)

Pakelti pantografus

Image

 

pastebėti, kad leista pakelti pantografus.

Image

(geltona) + Srovės sistemos rodymas tekstiniu pranešimu, pvz., „1 500 V =“

Pakelti pantografus esant įtampos rodmeniui

Image

 

pastebėti, kad leista pakelti pantografus po to, kai pasirenkama paskelbta srovės sistema.

Image

(pilka)

Neutralus ruožas

Image

 

išjungti pagrindinį galios jungiklį.

Image

(geltona)

Neutralus ruožas

Image

 

laikyti pagrindinį galios jungiklį išjungtą.

Image

(geltona)

Nesustojimo kontrolė

Image

 

vengti sustojimo.

11.2.3.   STABDŽIŲ ĮSIJUNGIMAS, VIRŠIJUS LEIDŽIAMĄ GREITĮ

11.2.3.1.   Situacija

ETCS stabdo, nes traukinys viršijo leidžiamą greitį.

Jei įjungimas gali būti atšauktas, simbolis pradės mirksėti tuo metu, kai įjungimas galės būti saugiai atšauktas.

11.2.3.2.   Taisyklės

Kai rodomas pateiktas paveikslėlis

Sustiprinama garsu

Mašinistui leidžiama:

1.

Traukinys viršija leidžiamą greitį

Image

šiame pavyzdyje:

esamas greitis: 140 km/h,

leidžiamas greitis: 110 km/h,

Buvo įjungti darbiniai stabdžiai.

Image

(nutrūkstantis)

 

2.

Esamas greitis lygus leidžiamam greičiui arba mažesnis

Image

šiame pavyzdyje:

esamas greitis: 104 km/h,

leidžiamas greitis: 105 km/h,

Pradeda mirksėti darbinių stabdžių simbolis.

 

atleisti stabdžius, kai esamas traukinio greitis tampa mažesnis už leidžiamą greitį.

11.2.4.   PALEIDIMO GREITIS

11.2.4.1.   Situacija

Traukinys artėja prie EOA, o DMI rodomas paleidimo greitis.

11.2.4.2.   Taisyklės

Kai rodomas pateiktas paveikslėlis

Sustiprinama garsu

Mašinistas:

Image

šiame pavyzdyje:

realus greitis: 20 km/h;

leidžiamas greitis: 50 km/h;

paleidimo greitis: 26 km/h.

Image

neturi viršyti nurodyto leidžiamo greičio,

turi sumažinti greitį, atsižvelgdamas į DMI rodmenį,

1 lygyje turi patikrinti geležinkelio kelio signalą:

a)

sustabdyti traukinį prieš stop signalą,

b)

važiuoti toliau neviršijant nurodyto paleidimo greičio iki signalo, kuriuo leidžiama tęsti,

2 lygyje leidžiama nepaisyti EOA, sustoti prieš atpažinimo ženklą arba buferio atsparą.

Image

šiame pavyzdyje:

realus greitis: 19 km/h;

leidžiamas greitis: 26 km/h;

stabdymo kreivė iki tikslinės padėties: 9 km/h;

paleidimo greitis: 26 km/h.

 

12.   BENDRIEJI 1 LYGIO PRINCIPAI

12.1.   TAIKYMO SRITIS IR PASKIRTIS

Šiuo dokumentu nurodomi bendrieji principai ir taisyklės, taikytini visose 1 lygio situacijose ir specialiai reikalingi tam lygiui (ne kartu su kitais lygiais).

12.2.   PRINCIPAI

Mašinistas turi žinoti:

stebėtinus geležinkelio kelio signalus,

geležinkelio kelio signalų parodymus, kuriais nurodoma sustoti,

geležinkelio kelio signalų parodymus, kuriais leidžiama važiuoti. Signalų, kuriais leidžiama važiuoti, sąrašas turi išskirti signalus, kuriuos galima pravažiuoti be signalais rodomų apribojimų, pro kuriuos pravažiuojama laikantis specialių apribojimų pagal nacionalines taisykles.

13.   VAŽIAVIMAS MINIMALIU GREIČIU

13.1.   SITUACIJOS

Mašinistas turi važiuoti minimaliu greičiu, nepriklausomai nuo techninio režimo.

13.2.   TAISYKLĖS

Kai mašinistas turi važiuoti minimaliu greičiu, jis įpareigotas:

važiuoti atsargiai, valdyti traukinio greitį, atsižvelgti į priekyje matomą geležinkelio liniją, kad būtų įmanoma greitai sustoti pamačius bet kokį traukinį, EOA, stop signalą arba kliūtį,

važiuoti tokiu greičiu, kad būtų galima sustoti pamačius kliūtį, neviršyti didžiausio leidžiamo greičio.

14.   LOKOMOTYVO SISTEMOS GEDIMŲ VALDYMAS

14.1.   SITUACIJOS

Nustatytas gedimas, darantis poveikį lokomotyvo sistemai.

14.2.   TAISYKLĖS

14.2.1.   GEDIMAS, DARANTIS POVEIKĮ ABONENTINIO PERDAVIMO MODULIUI (LTM)

Mašinistas pamato DMI rodomą tekstinį pranešimą:

„failure of LTM“ (LTM gedimas).

Jis turi susisiekti su signalizuotoju; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

14.2.2.   GEDIMAS, DARANTIS POVEIKĮ SIŲSTUVO (BALISĖS) PERDAVIMO MODULIUI (BTM)

Mašinistas turi izoliuoti lokomotyvo sistemą ir informuoti signalizuotoją; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

14.2.3.   GEDIMAS, DARANTIS POVEIKĮ „EURORADIO“

Mašinistas pamato DMI rodomą tekstinį pranešimą:

„failure of LTM“ („Euroradio“ gedimas).

a)

Traukos geležinkelių riedmenų parengimo metu

2 lygyje mašinistas turi paprašyti pakeisti traukos geležinkelių riedmenį.

Jei traukos riedmuo turi būti pajudintas, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi leisti mašinistui nepaisyti EOA (taisyklė „Leidimas nepaisyti EOA“).

Jei traukos riedmuo neturi būti pajudintas, mašinistas turi išjungti lokomotyvo sistemą.

Visuose kituose lygiuose mašinistas turi informuoti signalizuotoją; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

b)

Važiuojant

1 lygyje su duomenų rekonstravimo funkcija mašinistas radijo ryšiu turi informuoti signalizuotoją. Mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

2 lygyje, nesant radijo ryšio, mašinistas turi imtis priemonių (taisyklė „Elgesys nesant radijo ryšio“).

14.2.4.   GEDIMAS, DARANTIS POVEIKĮ DMI

a)

Traukos geležinkelių riedmenų parengimo metu

Mašinistas turi paprašyti pakeisti traukos geležinkelių riedmenį.

Jei traukos riedmuo turi būti pajudintas, mašinistas turi informuoti signalizuotoją; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

Jei traukos riedmuo neturi būti pajudintas, mašinistas turi išjungti lokomotyvo sistemą.

b)

Važiuojant

Kai DMI duomenys negali būti parodyti, mašinistas turi sustabdyti traukinį ir informuoti signalizuotoją; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

14.2.5.   KITI GEDIMAI

Mašinistas pamato DMI rodomą tekstinį pranešimą:

„SF because of x“ (SF dėl x).

a)

Traukos geležinkelių riedmenų parengimo metu

Mašinistas turi paprašyti pakeisti traukos geležinkelių riedmenį.

Jei traukos riedmuo turi būti pajudintas, mašinistas turi atjungti lokomotyvo sistemą ir informuoti signalizuotoją; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

Jei traukos riedmuo neturi būti pajudintas, mašinistas turi išjungti lokomotyvo sistemą.

b)

Važiuojant

Sustojus, mašinistas turi atjungti lokomotyvo sistemą ir informuoti signalizuotoją; mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

15.   TRAUKINIO SUAKTYVINIMAS NEAKTYVIAME GELEŽINKELIŲ KELYJE

15.1.   SITUACIJOS

Mašinistas turi suaktyvinti traukinį, o traukos riedmuo yra SB.

15.2.   TAISYKLĖS

Kai lokomotyvo sistema prašo, mašinistas turi:

įvesti, pakartotinai įvesti arba iš naujo patvirtinti mašinisto ID ir traukinio eilės numerį,

pagal nacionalines taisykles pasirinkti atitinkamą ERTMS/ETCS lygį,

įvesti, pakartotinai įvesti arba iš naujo patvirtinti RBC-ID ir (arba) telefono numerį pagal nacionalines taisykles.

15.2.1.   TRAUKOS RIEDMUO TURI JUDĖTI KAIP TRAUKINYS

Mašinistas turi:

įvesti traukinio duomenis (taisyklė „Duomenų įvedimas“),

pasirinkti „Start“ (pradėti).

15.2.1.1.   0 lygyje

Sistema prašo patvirtinti UN.

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack UN“ (patvirtinti UN).

Mašinistas turi elgtis pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

15.2.1.2.   1 lygyje

Sistema reikalauja SR patvirtinimo.

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack SR“ (patvirtinti SR).

Mašinistas turi elgtis pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

15.2.1.3.   2 lygyje

Kai DMI rodomas šis pranešimas:

„No radio connection with the RBC“ (nėra radijo ryšio su RBC),

mašinistas turi patikrinti RBC ID ir telefono numerį; jei būtina, pataisyti.

a)   Nustatytas radijo ryšys

a1)   Sistema duoda leidimą judėti:

Mašinistas turi elgtis pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

a2)   Sistema reikalauja SR patvirtinimo:

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack SR“ (patvirtinti SR).

Prieš patvirtindamas pranešimą, mašinistas turi:

iš signalizuotojo ERTMS rašytiniu nurodymu 01 gauti leidimą pradėti SR,

patikrinti, ar rašytiniame nurodyme nurodomas jo traukinys ir dabartinė jo vieta.

Prieš leisdamas mašinistui pradėti SR, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys bėgių kelio daliai nuo leidžiamo pravažiuoti atpažinimo ženklo iki kito ženklo turi:

patikrinti, ar laikomasi visų maršruto sąlygų pagal nacionalines taisykles,

patikrinti, ar yra greičio apribojimų, mažesnių kaip didžiausias SR greitis, ir įtraukti juos į ERTMS rašytinį nurodymą 01,

patikrinti, ar reikalingi kiti apribojimai ir (arba) nurodymai, ir įtraukti juos į ERTMS rašytinį nurodymą 01,

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi duoti ERTMS rašytinį nurodymą 01.

Mašinistas turi elgtis pagal DMI nurodymą (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

Kai traukinys yra toliau nuo pirmo atpažinimo ženklo, kurį turės pasiekti, mašinistas turi sustoti prieš šį ženklą, kad įsitikintų, jog rašytiniame nurodyme nurodomas šis ženklas.

b)   Nenustatytas radijo ryšys.

Jei neįmanoma atkurti ryšio su RBC, o traukinys turi judėti, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi leisti mašinistui nepaisyti EOA (taisyklė „Leidimas nepaisyti EOA“). Šiuo konkrečiu atveju signalizuotojui neleidžiama atleisti mašinistą nuo važiavimo minimaliu greičiu SR.

15.2.1.4.   STM lygyje

Sistema reikalauja patvirtinti STM...

DMI rodomas šis pranešimas:

„Ack STM...“ (patvirtinti STM...).

Mašinistas turi laikytis nacionalinių taisyklių.

15.2.2.   TRAUKOS RIEDMUO TURI JUDĖTI SH

Mašinistas turi pasirengti manevruoti (taisyklė „Manevravimo veiksmai SH“).

15.2.3.   TRAUKOS RIEDMUO TURI JUDĖTI NL

Mašinistas turi pasirengti tandeminiam važiavimui (taisyklė „Traukinio parengimas tandeminiam važiavimui“).

16.   TRAUKINIO PARENGIMAS TANDEMINIAM VAŽIAVIMUI

16.1.   SITUACIJOS

Galinis traukos riedmuo ir traukinys jau sukabinti, o galinio lokomotyvo ERTMS-ETCS įranga parengta įjungti į SB.

16.2.   TAISYKLĖS

Tyčia palikta tuščia.

17.   TRAUKINIO PABAIGA, SUTEIKUS PAGALBĄ

17.1.   SITUACIJOS

Pagalbinis traukos riedmuo turi būti atskirtas nuo traukinio.

17.2.   TAISYKLĖS

Tyčia palikta tuščia.

18.   PERĖJIMO TAŠKO PRAVAŽIAVIMAS PABLOGĖJUSIOMIS SĄLYGOMIS IŠ 1 LYGIO Į 2 LYGĮ IR IŠ 2 LYGIO Į 1 LYGĮ

18.1.   SITUACIJOS

Kai įeinama į 2 lygio plotą, negali būti nustatytas radijo ryšys.

Perėjimas nevyksta, kai pravažiuojamas perėjimo taškas.

18.2.   TAISYKLĖS

18.2.1.   RADIJO RYŠYS NEGALI BŪTI NUSTATYTAS

Kai DMI rodomas šis pranešimas:

„No radio connection with the RBC“ (nėra radijo ryšio su RBC),

mašinistas turi patikrinti RBC ID ir telefono numerį; jei būtina, pataisyti.

Jei neįmanoma atkurti ryšio su RBC, o traukinys turi judėti, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi leisti mašinistui nepaisyti EOA (taisyklė „Leidimas nepaisyti EOA“).

18.2.2.   PERĖJIMAS NEVYKSTA, KAI PRAVAŽIUOJAMAS PERĖJIMO TAŠKAS

18.2.2.1.   Jei traukinys sustabdytas

Mašinistas ir stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi imtis priemonių reaguodami į traukinio sustabdymą (taisyklė „Priemonių taikymas reaguojant į traukinio sustabdymą“).

Traukiniui stovint, mašinistas turi:

patikrinti, kad būtų pasirinktas teisingas lygis,

pakeisti lygį,

pradėti važiuoti pagal DMI nurodymus (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

18.2.2.2.   Jei yra SR

Mašinistas turi:

sustabdyti traukinį,

taikyti 2.2.3 punktą.

18.2.2.3.   Visais kitais atvejais

Mašinistas turi:

informuoti stoties budėtoją, geležinkelių transporto eismo tvarkdarį,

traukiniui stovint patikrinti, kad būtų pasirinktas teisingas lygis,

pakeisti lygį,

pradėti važiuoti pagal DMI nurodymus (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

19.   DARBAS, ESANT NEPLANUOTIEMS LAIKINIEMS GREIČIO APRIBOJIMAMS

19.1.   SITUACIJOS

Turi būti paisoma neplanuoto laikino greičio apribojimo.

19.2.   TAISYKLĖS

Kai stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys gauna informaciją, kad būtinas nenumatytas laikinas greičio apribojimas, jis turi:

sustabdyti tam tikrame ruože esančius traukinius,

neleisti kitiems traukiniams įvažiuoti į tą ruožą.

Prieš nustatydamas traukinio važiavimo maršrutą tam tikrame ruože, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi mašinistą informuoti apie nenumatytą laikiną greičio apribojimą:

sustabdytų traukinių atžvilgiu stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ir mašinistas turi taikyti atitinkamas priemones (taisyklė „Priemonių taikymas reaguojant į traukinio sustabdymą“);

kitų traukinių mašinistus stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ERTMS rašytiniu nurodymu 05 turi įpareigoti važiuoti laikantis apribojimų.

Mašinistas turi atsižvelgti į laikiną greičio apribojimą tol, kol traukinio galas pravažiuos greičio apribojimo pabaigą.

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi taikyti šias priemones tol, kol laikiną greičio apribojimą pradės valdyti ERTMS.

20.   LEIDIMAS NEPAISYTI EOA

20.1.   SITUACIJOS

Būtina leisti mašinistui nepaisyti EOA.

20.2.   TAISYKLĖS

Jei mašinistas laiku negavo leidimo judėti ir neturi informacijos apie priežastį, turi susisiekti su stoties budėtoju, geležinkelių transporto eismo tvarkdariu.

Kol nėra gavęs stoties budėtojo, geležinkelių transporto eismo tvarkdario leidimo, mašinistas neturi naudoti viršesnės funkcijos.

Prieš ERTMS rašytiniu nurodymu 01 duodamas leidimą mašinistui nepaisyti EOA, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi:

patikrinti, ar pagal nacionalines taisykles laikomasi visų maršruto sąlygų,

kai stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys, laikydamasis nacionalinių taisyklių, gali nustatyti, kad bėgių kelias yra laisvas, atleisti mašinistą nuo važiavimo minimaliu greičiu, o į dalį „Papildomi nurodymai“ įrašyti tokius žodžius: „atleistas nuo važiavimo minimaliu greičiu“ SR,

patikrinti, ar yra greičio apribojimų, mažesnių kaip didžiausias SR greitis, ir įtraukti juos į ERTMS rašytinį nurodymą 01,

patikrinti, ar reikalingi kiti apribojimai ir (arba) nurodymai, ir įtraukti juos į ERTMS rašytinį nurodymą 01,

Kad pravažiuotų EOA, mašinistas turi:

iš stoties budėtojo gauti ERTMS rašytinį nurodymą 01,

patikrinti, ar rašytiniame nurodyme nurodomas jo traukinys ir dabartinė jo vieta,

patikrinti mažiausio greičio ribą:

tvarkaraštyje (maršruto vadove),

laikinų greičio apribojimų sąraše,

rašytiniame nurodyme,

didžiausias greitis SR,

naudoti viršesnę funkciją ir laikytis ERTMS rašytiniame nurodyme 01 pateiktų nurodymų,

pradėti važiuoti pagal DMI nurodymus (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

21.   DARBAS, NESANT RADIJO RYŠIO

21.1.   SITUACIJOS

Radijo ryšys prarastas vietoje, kuri nėra nustatyta kaip radijo duobė.

21.2.   TAISYKLĖS

Kai DMI rodomas šis simbolis:

(raudona)

mašinistas turi pranešti stoties budėtojui geležinkelių transporto eismo tvarkdariui.

Jei traukinys turi būti pajudėti, stoties budėtojas geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi leisti mašinistui nepaisyti EOA (taisyklė „Leidimas nepaisyti EOA“).

22.   AVARINĖJE SITUACIJOJE TAIKOMOS PRIEMONĖS

22.1.   SITUACIJOS

Įvyksta avarinė situacija.

22.2.   TAISYKLĖS

22.2.1.   APSAUGOTI TRAUKINIUS

Kai mašinistas pastebi avarinę situaciją, turi atlikti visus veiksmus, reikalingus, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis arba jo būtų išvengta, ir kuo greičiau informuoti signalizuotoją.

Mašinistas turi laikytis nacionalinių taisyklių.

Kai stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys informuojamas apie avarinę situaciją, turi nedelsdamas stengtis apsaugoti pavojuje esančius traukinius:

1 lygyje – laikydamasis nacionalinių taisyklių,

2 lygyje – perduodamas avarinio sustojimo nurodymą; šis nurodymas neturi būti atšauktas tol, kol traukiniai nėra parengti pradėti važiuoti.

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys prieš pavojaus zoną turi sustabdyti kitus traukinius ir apie pavojų įspėti mašinistus.

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi kuo greičiau informuoti visus mašinistus, kuriems tai gali būti svarbu.

22.2.2.   PRADĖTI VAŽIUOTI

Pagal nacionalines taisykles stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi nuspręsti:

kada galima duoti leidimą traukiniui judėti,

jei reikalingi nurodymai ir (arba) apribojimai, susiję su traukinio judėjimu.

Kad sustabdyti traukiniai pradėtų važiuoti, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ir mašinistas turi imtis priemonių, kaip reakcijos į traukinio sustabdymą (taisyklė „Priemonių taikymas reaguojant į traukinio sustabdymą“). Traukiniams 2 lygyje avarinio sustojimo nurodymas turi būti atšauktas.

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys pagal nacionalines taisykles turi įtraukti reikalingus nurodymus ir (arba) apribojimus, susijusius su traukinių judėjimu:

sustabdytiems traukiniams – ERTMS rašytiniame nurodyme 02,

kitiems traukiniams – ERTMS rašytiniame nurodyme 05,

Ypač svarbu, kad jis paprašytų mašinistą patikrinti geležinkelio linijos dalį.

Mašinistas turi vykdyti rašytinį nurodymą ir, jei reikalaujama, pranešti savo išvadas po to, kai pravažiuoja paveiktą vietą.

22.2.3.   APSAUGOTI IR IŠ NAUJO PRADĖTI MANEVRAVIMĄ

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ir mašinistas turi laikytis nacionalinių taisyklių.

23.   LEIDIMO TRAUKINIUI JUDĖTI ATŠAUKIMAS

23.1.   SITUACIJOS

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys nusprendžia taikyti naujas su geležinkelių transporto eismu susijusias priemones.

23.2.   TAISYKLĖS

23.2.1   1. LYGYJE

Atšaukdamas leidimą traukiniui judėti, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

Kai nacionalinėse taisyklėse keliama sąlyga, kad, prieš taikant su geležinkelių transporto eismu susijusias priemones, traukinys turi stovėti, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ERTMS rašytiniu nurodymu 03 turi nurodyti mašinistui likti stovėti.

Mašinistui leidimą judėti stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys pateikia ERTMS rašytiniu nurodymu 04.

Mašinistas turi važiuoti minimaliu greičiu iki kito geležinkelio kelio signalo.

23.2.2   2. LYGYJE

Jei galima, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi atšaukti MA ir sutrumpinti judėjimo kelią.

Visais kitais atvejais stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi laikytis nacionalinių taisyklių.

Kai nacionalinėse taisyklėse keliama sąlyga, kad, prieš taikant su geležinkelių transporto eismu susijusias priemones, traukinys turi stovėti, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ERTMS rašytiniu nurodymu 03 turi nurodyti mašinistui likti stovėti.

Mašinistui leidimą judėti stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys pateikia ERTMS rašytiniu nurodymu 04.

24.   PRIEMONIŲ TAIKYMAS REAGUOJANT Į TRAUKINIO SUSTABDYMĄ

24.1.   SITUACIJOS

Traukinys arba manevravimo veiksmas sustabdytas.

24.2.   TAISYKLĖS

Mašinistas turi suvokti, kad sustabdžius traukinį, sukuriama pavojinga situacija ir turi atlikti visus veiksmus, kurių reikia pavojui išvengti arba sumažinti. Pagal nacionalines taisykles gali reikėti traukinį patraukti atgal.

Prieš patraukdamas traukinį atgal, mašinistas turi patvirtinti tekstinį pranešimą „ACK TRAIN TRIP“ (patvirtinti, kad traukinys sustabdytas) ir atleisti staigiojo stabdymo stabdžius.

Kai vos sustabdytas traukinys patraukiamas atgal, mašinistas turi susisiekti su stoties budėtoju, geležinkelių transporto eismo tvarkdariu ir informuoti apie esamą situaciją.

Visais kitais atvejais, kai traukinys stovi, mašinistas DMI mato tekstinį pranešimą:

„Ack train trip“ (patvirtinti, kad traukinys sustabdytas),

jis turi patvirtinti, kad traukinys sustabdytas ir susisiekti su signalizuotoju.

Sustabdęs traukinį, mašinistas neturi pradėti važiuoti, kol nėra gavęs stoties budėtojo, geležinkelių transporto eismo tvarkdario leidimo.

Prieš ERTMS rašytiniu nurodymu 02 duodamas leidimą mašinistui važiuoti po sustabdymo, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys turi:

patikrinti, ar laikomasi visų maršruto sąlygų pagal nacionalines taisykles,

kai stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys, laikydamasis nacionalinių taisyklių, gali nustatyti, kad bėgių kelias yra laisvas, atleisti mašinistą nuo važiavimo minimaliu greičiu, o į dalį „Papildomi nurodymai“ įrašyti tokius žodžius: „atleistas nuo važiavimo minimaliu greičiu“ SR,

patikrinti, ar yra greičio apribojimų, mažesnių kaip didžiausias SR greitis, ir įtraukti juos į ERTMS rašytinį nurodymą 02,

patikrinti, ar reikalingi kiti apribojimai ir (arba) nurodymai, ir įtraukti juos į ERTMS rašytinį nurodymą 02.

Norėdamas važiuoti toliau, mašinistas turi:

iš signalizuotojo gauti ERTMS rašytinį nurodymą 02 su papildomais nurodymais,

patikrinti, ar rašytiniame nurodyme nurodomas jo traukinys (manevravimo veiksmas) ir dabartinė jo vieta,

priklausomai nuo užduoties pasirinkti „start“ (pradėti) arba SH ir laikytis ERTMS rašytiniame nurodyme 02 pateiktų nurodymų,

pradėti važiuoti pagal DMI nurodymus (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“).

25.   DARBAS, KAI YRA NETINKAMAS MARŠRUTAS

25.1.   SITUACIJOS

Nustatyta neatitiktis tarp geležinkelių riedmenų ir geležinkelio linijos charakteristikų.

25.2.   TAISYKLĖS

Kai mašinistas pamato DMI rodomą tekstinį pranešimą:

„Route unsuitable“ (netinkamas maršrutas),

jis turi:

sustabdyti traukinį ir informuoti stoties budėtoją, geležinkelių transporto eismo tvarkdarį apie rodmenį dėl maršruto netinkamumo,

patikrinti, ar vertės atitinka traukinio charakteristikas, ir, jei būtina, jas pataisyti.

Kol nėra gavęs stoties budėtojo, geležinkelių transporto eismo tvarkdario leidimo, mašinistas neturi ignoruoti maršruto netinkamumo.

25.2.1.   NETINKAMUMO PRIEŽASTIS GALI BŪTI PAŠALINTA

Jei nacionalinės taisyklės leidžia, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ERTMS rašytiniu nurodymu 06 ir pateikdamas reikalingus papildomus nurodymus turi leisti mašinistui nepaisyti, kad maršrutas yra netinkamas.

Mašinistas turi nepaisyti, kad maršrutas yra netinkamas, iš signalizuotojo gavęs ERTMS rašytinį nurodymą 06.

25.2.2.   NETINKAMUMO PRIEŽASTIS NEGALI BŪTI PAŠALINTA

Stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys ir mašinistas turi laikytis nacionalinių taisyklių.

26.   ĮVAŽIAVIMAS Į STOTYJE ESANTĮ UŽIMTĄ KELIO RUOŽĄ

26.1.   SITUACIJOS

Būtina įvažiuoti į užimtą stoties kelio ruožą, kuris užimtas šiais tikslais:

(perono) platformos pasidalijimas,

traukinių sujungimas.

26.2.   TAISYKLĖS

Kai traukinys turi įvažiuoti į užimtą kelią, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys privalo:

užtikrinti, kad pirmasis traukinys stovi, o 2 lygyje – kad leidimas judėti pirmajam traukiniui yra atšauktas (taisyklė „Leidimo traukiniui judėti atšaukimas“),

nustatyti maršrutą į užimtą kelią turinčiam įvažiuoti traukiniui.

Į užimtą kelią turinčio įvažiuoti traukinio mašinistas turi veikti pagal DMI nurodymus (taisyklė „Veikimas pagal DMI/signalizacijos sistemos nurodymus“) ir laikytis nacionalinių taisyklių.

Nenumatyto pajudėjimo atveju, prieš nustatant maršrutą, stoties budėtojas, geležinkelių transporto eismo tvarkdarys pagal nacionalines taisykles turi informuoti abiejų traukinių mašinistus apie esamas aplinkybes.

27.   AVARINIS STŪMIMAS

27.1.   SITUACIJOS

Avarinė situacija reikalauja, kad traukinys būtų stumiamas (traukiamas) priešinga kryptimi į avarinio stūmimo vietą.

27.2.   TAISYKLĖS

Kai traukinys turi būti stumiamas avariniu būdu pagal nacionalines taisykles, mašinistas privalo:

patvirtinti šį tekstinį pranešimą:

„Ack RV“ (patvirtinti RV),

stumti traukinį avariniu atveju.

Kai avarinis stūmimas baigiamas ir traukinys sustoja, mašinistas iš karto turi pranešti stoties budėtojui, geležinkelių transporto eismo tvarkdariui.

A2 PRIEDAS

ERTMS/GSM-R NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šiomis taisyklėmis bus paaiškinti principai, kaip techniniai darbuotojai naudos įrangą, susijusią su GSM-R.

Šis aspektas iki galo dar neišnagrinėtas ir bus nustatytas būsimoje šios TSS versijoje.

B PRIEDAS

KITOS TAISYKLĖS, LEIDŽIANČIOS NUOSEKLIAI VEIKTI NAUJIEMS STRUKTŪRINIAMS POSISTEMIAMS

(žr. 4.4 dalį)

Šis priedas bus kuriamas tam tikrą laikotarpį ir bus reguliariai persvarstomas bei atnaujinamas.

Šio priedo turinį sudarys taisyklės ir procedūros, kurios vienodai turi būti taikomos visame TEN, ypač paprastųjų geležinkelių tinkle, ir nėra aptariamos šios TSS 4 skyriuje. Taip pat tikėtina, kad į šį priedą bus įtraukti kai kurie 4 skyriaus elementai ir susiję priedai.

A.   Bendroji informacija

Rezervuota

B.   Darbuotojų sauga darbe ir saugumas

Rezervuota

C.   Eksploatacinė sąsaja su signalizacijos, valdymo ir kontrolės įranga

C1   Smėlio barstymas

Smėlio naudojimas yra efektyvus būdas ratų sukibimui su bėgiais pagerinti, sustiprinti stabdymą ir pajudėjimą iš vietos, ypač šalto oro sąlygomis.

Tačiau smėlio kaupimasis geležinkelio stotyje gali sukelti daug rūpesčių, ypač geležinkelio grandinių suaktyvinimo ir iešmų bei pervažų efektyvaus veikimo atžvilgiu.

Mašinistas visada turi būti pasirengęs barstyti smėlį, tačiau, kai įmanoma, to turi vengti:

ties iešmais ir pervažomis

stabdant, kai greitis mažesnis kaip 20 km/h.

Tačiau šių apribojimų nepaisoma, jei yra SPAD (pravažiuotas draudžiamasis signalas) rizika arba kitas rimtas riktas, o smėlio panaudojimas padidintų sukibimą.

stovint. Išimtis taikoma, norint pajudėti iš vietos ir kai būtina patikrinti geležinkelių traukos geležinkelių riedmenų smėlio barstymo įrangą (Bandymas paprastai turėtų būti atliekamas infrastruktūros registre specialiai nurodytose vietose).

C2   Riedmenų automatinės kontrolės prietaisų įjungimas

Rezervuota

D.   Traukinio pajudėjimas

D1

Normalios sąlygos

D2

Pablogėjusios sąlygos

Rezervuota

E.   Anomalijos, riktai ir avarijos

Rezervuota

C PRIEDAS.

SAUGOS PRANEŠIMŲ METODOLOGIJA

Įvadas

Šio dokumento paskirtis – nustatyti bendravimo eismo saugos klausimais, kuris palaikomas tarp pagrindinio valdymo posto ir traukinio, naudojamo perduoti informaciją arba pasikeisti ja susijusiame tinkle eismo saugos požiūriu svarbiose situacijose, taisykles; ypač:

nustatyti saugos pranešimų pobūdį ir struktūrą;

nustatyti šių pranešimų žodinio perdavimo metodiką.

Šis priedas yra pagrindas:

leidžiantis infrastruktūros valdytojui parengti pranešimus ir blankų rinkinius. Šie elementai turi būti perduoti geležinkelio įmonei tuo pačiu metu, kai taisyklės ir nuostatai tampa prieinami;

infrastruktūros valdytojui ir geležinkelio įmonei parengti dokumentus, skirtus savo darbuotojams (blankų rinkiniai), nurodymus darbuotojams, suteikiantiems leidimą traukiniams važiuoti, ir „Mašinisto taisyklių knygos“ 1 priedėlį „Ryšio procedūrų vadovas“.

Blankų naudojimo mastas ir jų struktūra gali skirtis. Dėl kai kurios rizikos blankų naudojimas yra tinkamas, o dėl kai kurios – netinkamas.

Tam tikros rizikos sąlygomis infrastruktūros valdytojas turi, veikdamas pagal 2004/49/EB 9 straipsnio 3 dalį, nuspręsti, ar blanko naudojimas yra tinkamas. Blankas turėtų būti naudojamas, jeigu jo suteikiama sauga ir charakteristikos užtikrina naudą.

Infrastruktūros valdytojai savo ryšių protokolą turi sunorminti pagal šias 3 kategorijas:

skubūs (avariniai) žodiniai pranešimai;

rašytiniai nurodymai;

papildomi darbo pranešimai;

Paremti metodinį požiūrį į šių pranešimų perdavimą naudojantis išplėtota ryšių metodologija.

1.   RYŠIŲ METODOLOGIJA

1.1.   METODOLOGIJOS ELEMENTAI IR PRINCIPAI

1.1.1.   PROCEDŪROSE VARTOTINA STANDARTINĖ TERMINIJA

1.1.1.1.   Žodinio perdavimo procedūra

Terminas, kuriuo kitai šaliai pranešama apie kalbėjimo galimybę:

baigta

1.1.1.2.   Pranešimo gavimo procedūra

gaunant tiesioginį pranešimą

Terminas, kuriuo patvirtinama, kad gautas išsiųstas pranešimas:

gauta

Terminas, vartojamas norint, kad pranešimas būtų pakartotas, kai yra blogas priėmimas arba kai pranešimas nesuprantamas

pakartokite (+ kalbėkite lėtai)

gaunant pranešimo pakartojimą

Terminai, vartojami nustatyti, ar pakartotas pranešimas tiksliai atitinka išsiųstą pranešimą:

teisingai

arba ne:

klaida (+ pakartosiu dar kartą)

1.1.1.3.   Ryšio nutraukimas

jei pranešimas baigėsi:

baigta

jei pertrūkis laikinas ir ryšys nenutrūksta

Terminas, vartojamas norint, kad kita šalis palauktų:

palaukite

jei pertrūkis laikinas, tačiau ryšys nutrūko

Terminas, vartojamas kitai šaliai pranešti, kad ryšį ketinama nutraukti, bet vėliau jis bus atnaujintas:

paskambinsiu dar kartą

1.1.1.4.   Rašytinio nurodymo atšaukimas

Terminas, vartojamas atšaukti perduodamą rašytinio nurodymo procedūrą:

atšaukti procedūrą …

Jei pranešimas vėliau bus atnaujinamas, procedūra turės būti kartojama iš pradžių.

1.1.2.   PRINCIPAI, TAIKYTINI, ĮVYKUS KLAIDAI ARBA KAI PRANEŠIMAS NESUPRANTAMAS

Kad per ryšio seansą būtų leista ištaisyti galimas klaidas, turi būti taikomos šios taisyklės:

1.1.2.1.   Klaidos

klaida perdavimo metu

Kai perdavimo klaidą aptinka pats siuntėjas, jis turi prašyti anuliavimo ir išsiųsti šį pranešimą:

klaida (+ parengti naują formą …)

arba:

klaida + pakartosiu dar kartą

tada siųsti pradinį pranešimą dar kartą.

klaida kartojant gautą pranešimą

Kai siuntėjas aptinka klaidą, kol pranešimas tvirtinamas, jis turi išsiųsti šį pranešimą:

klaida + pakartosiu dar kartą

ir dar kartą išsiųsti pradinį pranešimą.

1.1.2.2.   Nesuprantamas pranešimas

Jei viena iš šalių nesupranta pranešimo, ji nurodytu tekstu turi paprašyti, kad kita šalis pranešimą pakartotų:

(pakartokite dar kartą (+ kalbėkite lėtai)

1.1.3.   ŽODŽIŲ, SKAIČIŲ, LAIKO, ATSTUMO, GREIČIO IR DATOS PARAIDINIO TARIMO KODAS

Kad būtų kuo aiškiausiai suprantamas ir išreiškiamas skirtingomis situacijomis, kiekvienas terminas turi būti tariamas lėtai ir tiksliai, paraidžiui ištariant visus žodžius, vardus ir skaičius, kurie gali būti nesuprasti. Pavyzdžiai bus signalų arba vietų identifikavimo kodai.

Turi būti laikomasi pateiktų paraidinio tarimo taisyklių:

1.1.3.1.   Žodžių ir raidžių grupių paraidinis tarimas

Turi būti vartojama tarptautinė fonetinė abėcėlė.

A Alpha

B Bravo

C Charlie

D Delta

E Echo

F Foxtrot

G Golf

H Hotel

I India

J Juliet

K Kilo

L Lima

M Mike

N November

O Oscar

P Papa

Q Quebec

R Romeo

S Sierra

T Tango

U Uniform

V Victor

W Whisky

X X-ray

Y Yankee

Z Zulu

Pavyzdys:

A B taškai = alpha-bravo taškai.

Signalo numeris KX 835 = signalas Kilo X-Ray aštuoni trys penki.

Infrastruktūros valdytojas gali pridėti daugiau raidžių, kartu su kiekvienos pridėtos raidės fonetiniu tarimu, jei reikia naudojant infrastruktūros valdytojo vartojamos(-ų) kalbos(-ų) abėcėlę.

Geležinkelio įmonė gali pridėti daugiau su tarimu susijusių nuorodų, jei mano, kad tai reikalinga.

1.1.3.2.   Skaičių reiškimas

Skaičiai turi būti pasakyti tariant skaitmenį po skaitmens.

0

1

2

3

4

Nulis

Vienas

Du

Trys

Keturi

5

6

7

8

9

Penki

Šeši

Septyni

Aštuoni

Devyni

Pavyzdys: traukinys 2 183 = traukinys du-vienas-aštuoni-trys.

Dešimtainės trupmenos turi būti pasakomos pavartojant žodį „kablelis“.

Pavyzdys: 12,50 = vienas-du-kablelis-penki-nulis

1.1.3.3.   Laiko pasakymas

Turi būti nurodomas vietinis laikas, kalbama aiškiai.

Pavyzdys: 10:52 val. = dešimt penkiasdešimt dvi.

Nepaisant šio principo, esant būtinybei priimtina, kad laikas būtų pasakomas tariant skaitmenį po skaitmens (vienas nulis penki du valandos).

1.1.3.4.   Atstumo ir greičio pasakymas

Atstumas turi būti išreikštas kilometrais, o greitis – kilometrais per valandą.

Atstumas gali būti išreiškiamas ir myliomis, jei šis matavimo vienetas įprastas tam tikroje infrastruktūroje.

1.1.3.5.   Datos pasakymas

Data pasakoma įprastu būdu.

Pavyzdys: Gruodžio 10

1.2.   RYŠIŲ STRUKTŪRA

Saugos pranešimų žodinį perdavimą iš esmės turi sudaryti 2 pateikti etapai:

identifikavimas ir nurodymų prašymas;

paties pranešimo perdavimas ir perdavimo užbaigimas.

Pirmasis etapas gali būti sutrumpintas arba visai praleistas, kai perduodami didžiausios svarbos saugos pranešimai.

1.2.1.   IDENTIFIKAVIMO IR NURODYMŲ PRAŠYMO TAISYKLĖS

Kad šalys galėtų viena kitą identifikuoti, apibūdinti naudojimo padėtį ir perduoti metodinius nurodymus, turi būti taikomos tokios taisyklės:

1.2.1.1.   Identifikavimas

Labai svarbu, kad prieš kiekvieną ryšio seansą, išskyrus atvejus, kai norima perduoti labai skubius didelės svarbos pranešimus, ryšį ketinantys palaikyti asmenys vienas kitą identifikuotų. Tai nėra tik mandagumo ženklas, daug svarbiau, kad leidimą traukiniams judėti duodantis asmuo įsitikintų, jog palaiko ryšį su reikiamo traukinio mašinistu, o mašinistas žinotų, kad kalbasi su reikiamu signalizacijos arba valdymo centru. Tai ypač svarbu, kai ryšys palaikomas vietovėse, kur iš dalies sutampa ryšio zonos.

Šis principas turi būti taikomas net po perdavimo pertrūkio.

Šiuo tikslu skirtingos šalys turi naudoti pateiktus pranešimus.

traukiniams važiuoti leidimą suteikiantys darbuotojai:

(numeris) … Signalai (pavadinimas)

mašinistas:

… Signalai ((pavadinimas) tai traukinys(numeris)

Svarbu pastebėti, kad kartu su identifikavimo informacija gali būti perduodamas papildomas informacinis pranešimas, kuriuo traukiniams važiuoti leidimus suteikiantiems darbuotojams pateikiama pakankamai informacijos apie situaciją, kad tiksliai būtų galima nustatyti procedūrą, kurią mašinistas vėliau turės vykdyti.

1.2.1.2.   Nurodymų prašymas

Prieš taikant kiekvieną procedūrą, atliekamą remiantis rašytiniu nurodymu, turi būti paprašoma nurodymų.

Prašant nurodymų, turi būti vartojami šie terminai:

parengti procedūrą …

1.2.2.   RAŠYTINIŲ NURODYMŲ IR ŽODINIŲ PRANEŠIMŲ PERDAVIMO TAISYKLĖS

1.2.2.1.   Didžiausios svarbos saugos pranešimai

Dėl skubumo ir įsakmumo šie pranešimai:

gali būti išsiųsti arba gauti važiuojant;

gali būti praleista identifikavimo dalis;

turi būti pakartojami;

kuo greičiau po jų turi būti pateikiama tolesnė informacija.

1.2.2.2.   Rašytiniai nurodymai

Kad blankų rinkinyje esantys metodiniai pranešimai būtų patikimai išsiunčiami arba gaunami (traukiniui stovint), turi būti laikomasi šių taisyklių:

1.2.2.2.1.   Pranešimo siuntimas

Blankas gali būti užpildytas prieš perduodant pranešimą; tai naudinga, nes visą pranešimo tekstą galima perduoti vienu kartu.

1.2.2.2.2.   Pranešimo gavimas

Pranešimo gavėjas, remdamasis siuntėjo pateikta informacija, turi užpildyti blankų rinkinyje esantį blanką.

1.2.2.2.3.   Gauto pranešimo pakartojimas

Turi būti prašoma patvirtinti visus blankų rinkinyje iš anksto nustatytus geležinkelyje naudojamus pranešimus. Į pakartojimą turi būti įtrauktas pranešimas, blankuose parodytas pilkame laukelyje, „gauto pranešimo pakartojimo“ skyrius ir visa papildoma informacija.

1.2.2.2.4.   Patvirtinimas, kad gauto pranešimo pakartojimas teisingas

Po kiekvieno gauto pranešimo pakartojimo turi būti pateikiamas atitikties patvirtinimas arba pranešimo siuntėjo pateikiama informacija apie neatitikimą.

teisinga

arba

klaida + pakartosiu dar kartą

po tokio pranešimo pakartotinai siunčiamas pradinis pranešimas

1.2.2.2.5.   Patvirtinimas

Kiekvienas gautas pranešimas turi gauti teigiamą arba neigiamą patvirtinimą:

gauta

arba

neigiama, pakartokite dar kartą (+ kalbėkite lėtai)

1.2.2.2.6.   Patikrinimas ir galimybė atsekti

Visi iš valdymo centro siunčiami pranešimai turi turėti unikalų identifikavimo arba leidimo numerį:

jei pranešimas susijęs su veiksmu, kuriam atlikti mašinistas turi gauti specialų leidimą (pvz., draudžiamo signalo pravažiavimas,…):

leidimas … (numeris)

visais kitais atvejais (pvz., važiuoti atsargiai,...):

pranešimas … numeris

1.2.2.2.7.   Gauto pranešimo pakartojimas

Po kiekvieno pranešimo su nurodymu „pakartoti“ turi būti perduodama „ataskaita“.

1.2.2.3.   Papildomi pranešimai

Papildomi pranešimai:

prieš juos turi būti atliekama identifikavimo procedūra;

turi būti trumpi ir tikslūs (kur tik įmanoma, turi būti apriboti perduodama informacija ir kai tai yra taikoma);

turi būti pakartojami ir po jų turi būti perduodamas teisingo arba neteisingo pakartojimo patvirtinimas;

po jų gali būti prašoma nurodymų arba tolesnės informacijos.

1.2.2.4.   Įvairaus iš anksto nenustatyto turinio pranešimai

Įvairaus turinio informaciniai pranešimai gali būti:

perduodami po identifikavimo;

parengiami prieš siunčiant;

gauti pranešimai pakartojami ir paskui patvirtinama, kad pakartojimas teisingas ar ne.

2.   METODINIAI PRANEŠIMAI

2.1.   PRANEŠIMŲ POBŪDIS

Metodiniai pranešimai naudojami naudojimo nurodymams, susijusiems su tam tikromis „Mašinisto taisyklių knygoje“ pateiktomis situacijomis, siųsti.

Jie sudaryti iš situaciją atitinkančio pranešimo teksto ir pranešimo identifikacinio numerio.

Jei šiems pranešimams reikalingas gavėjo patvirtinimas, taip pat pateikiamas patvirtinimo tekstas.

Šiuose pranešimuose vartojamos iš anksto infrastruktūros valdytojo vartojama kalba parengtos formuluotės; jos pateikiamos iš anksto parengta forma kaip dokumentas arba kompiuterio laikmenos pavidalu.

2.2.   BLANKAI

Blankai yra sunorminta priemonė metodiniams pranešimams perduoti. Šie pranešimai paprastai yra susiję su pablogėjusiomis darbo sąlygomis. Tipiški pavyzdžiai yra leidimas mašinistui pravažiuoti signalą arba „leidimo važiuoti pabaigą“, reikalavimas tam tikroje vietoje važiuoti sumažintu greičiu arba patikrinti geležinkelio liniją. Gali būti ir kitų aplinkybių, kai gali reikėti naudoti tokius pranešimus.

Jų paskirtis:

pateikti bendrą darbo dokumentą, kurį realiu laiku naudoja traukiniams važiuoti leidimus suteikiantys darbuotojai ir mašinistai;

mašinistui pateikti (ypač kai dirbama nepažįstamoje arba retai pasitaikančioje aplinkoje) procedūros, kurią jis turės atlikti, atmintinę

padaryti, kad pranešimus būtų įmanoma atsekti.

Kad blankus būtų galima identifikuoti, turi būti sudaromas su procedūra susijęs unikalus kodinis žodis arba numeris. Tai galėtų būti pagrįsta potencialiu blanko naudojimo dažnumu. Jei tikėtina, kad iš visų sudarytų blankų dažniausiai bus naudojamas blankas, susijęs su pavojaus signalo arba EOA pravažiavimu, tai jo numeris turėtų būti 001 ir t. t.

2.3.   BLANKŲ RINKINYS

Identifikavus visus naudotinus blankus, visas rinkinys turi būti pateiktas kaip dokumentas arba kompiuterio laikmenoje, vadinamoje blankų rinkiniu.

Tai jungtinis dokumentas, kurį naudos mašinistas ir traukiniams važiuoti leidimus išduodantys darbuotojai, kai bendraus tarpusavyje. Todėl svarbu, kad mašinisto ir traukiniams važiuoti leidimus suteikiančių darbuotojų naudojami blankų rinkiniai būtų sudaryti ir sunumeruoti vienodai.

Infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už tai, kad blankų rinkinys ir patys blankai būtų parengti jo vartojama kalba.

Geležinkelio įmonė gali pridėti blankų vertimus ir susijusią blankų rinkinyje esančią informaciją, jei mano, kad tai padėtų mašinistams tiek mokantis, tiek tikrų situacijų metu.

Perduodant pranešimus, visada turi būti vartojama infrastruktūros valdytojo vartojama kalba.

Blankų rinkinys turi būti sudarytas iš dviejų dalių.

Pirmojoje dalyje yra šie elementai:

blankų rinkinio naudojimo atmintinė;

valdymo centro procedūrų blankų rodyklė;

tam tikrais atvejais – mašinisto procedūrų blankų rodyklė;

situacijų, iš dalies nurodančių, kuris procedūros blankas turi būti naudojamas, sąrašas;

terminų žodynas, kuriame pateikiamos situacijos, kurioms naudojamas kiekvienas procedūros blankas;

pranešimų tarimo paraidžiui kodas (fonetinė abėcėlė ir kt.).

Antrojoje dalyje yra patys procedūrų blankai.

Į blankų rinkinį turėtų būti įtraukta keletas kiekvieno blanko pavyzdžių ir siūloma skyrius aiškiai vieną nuo kito atskirti.

Geležinkelio įmonė į mašinisto blankų rinkinį gali įtraukti aiškinamąjį tekstą, susijusį su kiekvienu blanku ir atitinkamomis situacijomis.

3.   PAPILDOMI PRANEŠIMAI

Papildomi pranešimai yra informaciniai pranešimai, kuriuos naudoja:

mašinistas, norėdamas informuoti traukiniams važiuoti leidimus suteikiančius darbuotojus, arba

traukiniams važiuoti leidimus suteikiantys darbuotojai, norėdami informuoti mašinistą

apie retai pasitaikančias situacijas, kurioms iš anksto nustatytas blankas nereikalingas, ir apie situacijas, susijusias su traukinio naudojimo arba techninėmis traukinio ar infrastruktūros sąlygomis.

Kad būtų lengviau aprašyti situacijas ir sudaryti informacinius pranešimus, pranešimų rekomendacijas ir geležinkelių terminų žodyną, gali būti naudinga naudojamų geležinkelių riedmenų vaizduojamoji schema ir infrastruktūros įrangos (bėgių kelio, traukos energijos tiekimo ir kt.) aprašymas.

3.1.   PRANEŠIMŲ REKOMENDACINĖ STRUKTŪRA

Šie pranešimai gali būti sudaromi taip:

Pranešimo perdavimo etapas

Pranešimo sudedamoji dalis

Informacijos perdavimo priežastis

informuojama

kad būtų imtasi veiksmų

Pastebėjimas

Yra

Mačiau

Turėjau

Atsitrenkiau

Vieta

geležinkelių linijoje

(stoties pavadinimas)

(būdinga vieta)

prie mylias žyminčio ženklo/kilometro ženklo …

(skaičius)

mano traukinio atžvilgiu

lokomotyvas … (serija, numeris)

prikabinamas vagonas … (numeris)

Pobūdis

objektas

asmuo

(žr. terminų žodyną)

Būklė

nejudama

stovi (kur)

guli (kur)

nukrito (kur)

eina

judama

bėga

kur link

Vieta, atsižvelgiant į geležinkelių kelius

 

Po šių pranešimų gali būti perduodamas prašymas pateikti nurodymus.

Šių pranešimų sudedamosios dalys pateikiamos ir geležinkelio įmonės, ir tam tikrų infrastruktūros valdytojų vartojama(-omis) kalba(-omis).

3.2.   GELEŽINKELIŲ TERMINŲ ŽODYNAS

Geležinkelio įmonė turi parengti kiekvieno tinklo, kuriame eksploatuojami jos traukiniai, geležinkelių terminų žodyną. Jame geležinkelio įmonės pasirinkta kalba ir infrastruktūros valdytojo(-ų), kurio(-ų) infrastruktūra yra naudojamasi, vartojama kalba turi būti pateikti reguliariai vartojami terminai.

Terminų žodynas turi būti sudarytas iš dviejų dalių:

pagal temas sudaryto terminų sąrašo;

abėcėlės tvarka pateikto terminų sąrašo.

3.3.   GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ VAIZDUOJAMOJI SCHEMA

Jei, geležinkelio įmonės nuomone, geležinkelių riedmenų vaizduojamoji schema būtų naudinga dirbant, ji turi būti parengta. Joje turėtų būti išvardyti įvairių sudedamųjų dalių pavadinimai, kurie gali būti reikalingi palaikant ryšį su skirtingais infrastruktūrų valdytojais. Schemoje geležinkelio įmonės pasirinkta kalba ir infrastruktūros valdytojo(-ų), kurio(-ų) infrastruktūra yra naudojamasi, vartojama kalba turi būti pateikti dažnai vartojami terminai.

3.4.   INFRASTRUKTŪROS ĮRANGOS (KELIO, TRAUKOS ENERGIJOS TIEKIMO IR KT.) CHARAKTERISTIKAS APIBŪDINANTIS APRAŠAS

Jei, geležinkelio įmonės nuomone, infrastruktūros įrangos (kelio, traukos energijos tiekimo ir kt.) charakteristikų aprašas būtų naudingas dirbant, jis turi būti parengtas. Jame turi būti pateikti įvairių sudedamųjų dalių pavadinimai, kurie gali būti reikalingi palaikant ryšį su skirtingais infrastruktūrų valdytojais. Apraše geležinkelio įmonės pasirinkta kalba ir infrastruktūros valdytojo(-ų), kurio(-ų) infrastruktūra yra naudojamasi, vartojama kalba turi būti pateikti dažnai vartojami terminai.

4.   ŽODINIŲ PRANEŠIMŲ TIPAS IR STRUKTŪRA

4.1.   AVARINIAI PRANEŠIMAI

Avariniais pranešimais duodami skubūs naudojimo nurodymai, tiesiogiai susiję su geležinkelio sauga.

Kad būtų išvengta pavojaus, jog pranešimo galima nesuprasti, pranešimai visada vieną kartą pakartojami.

Toliau nurodyti pagal reikalingumą suklasifikuoti galintys būti siunčiami pagrindiniai pranešimai.

Infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į savo veiklos poreikius, papildomai gali nustatyti kitus avarinius pranešimus.

Po avarinių pranešimų gali būti pateikiamas rašytinis nurodymas (žr. 2 poskirsnį).

Avarinius pranešimus sudarančio teksto tipas turi būti įtrauktas į „Mašinisto taisyklių knygos“ 1 priedėlį „Ryšio procedūrų vadovas“ ir į dokumentus, kurie pateikiami darbuotojams, suteikiantiems leidimą traukiniams važiuoti.

4.2.   IŠ VALDYMO CENTRO ARBA MAŠINISTO PERDUODAMI PRANEŠIMAI

Įsakymas sustabdyti visus traukinius:

Įsakymas sustabdyti visus traukinius turi būti perduodamas garsiniu signalu; jei tai neįmanoma, turi būti vartojama tokia frazė:

Skubus visų traukinių sustabdymas

Jei būtina, pranešime nurodoma informacija apie vietą arba teritoriją.

Be to, šis pranešimas turi būti nedelsiant papildytas, jeigu įmanoma, nurodant pavojaus vietą ir identifikuojant traukinį:

Kliūtis

arba gaisras

arba …

(kita priežastis)

geležinkelio linijoje … (vieta) …

(pavadinimas)

(km)

Traukinio mašinistas …

(numeris)

Būtinybė sustabdyti tam tikrą traukinį:

Traukinys … (geležinkelio linijoje/bėgių kelyje)

(numeris)

(pavadinimas/numeris)

Avarinis sustojimas

Tokiomis aplinkybėmis pranešimas turi būti papildytas geležinkelio linijos arba kelio, kuriuo traukinys važiuoja, pavadinimu arba numeriu.

4.3.   MAŠINISTO PERDUODAMI PRANEŠIMAI

Būtinybė nutraukti traukos elektros energijos tiekimą:

Avarinis elektros srovės išjungimas

Šis pranešimas turi būti nedelsiant papildytas, jeigu įmanoma, nurodant pavojaus vietą ir identifikuojant traukinį:

Vieta …

(km)

… geležinkelio linijoje/bėgių kelyje

(pavadinimas/numeris)

tarp … ir …

(stotis)

(stotis)

Priežastis …

Traukinio mašinistas…

(numeris)

Tokiomis aplinkybėmis pranešimas turi būti papildytas geležinkelio linijos arba bėgių kelio, kuriuo traukinys važiuoja, pavadinimu arba numeriu.

D PRIEDAS

SU MARŠRUTU(-AIS), KURĮ KETINAMA EKSPLOATUOTI, SUSIJUSI INFORMACIJA, PRIE KURIOS GELEŽINKELIO ĮMONĖ TURI TURĖTI PRIEIGĄ

1 DALIS.

BENDROJI INFORMACIJA, SUSIJUSI SU INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJU

1.1.

Infrastruktūros valdytojo(-ų) pavadinimas(-ai) (tapatybė)

1.2.

Šalis (arba šalys)

1.3.

Trumpas aprašas

1.4.

Bendrųjų naudojimo taisyklių ir nuostatų sąrašas (ir nurodymas, kaip juos gauti)

2 DALIS.

ŽEMĖLAPIAI IR SCHEMOS

2.1.

Geografinis žemėlapis

2.1.1.

Maršrutai

2.1.2.

Pagrindinės vietos (stotys, parkai, geležinkelio mazgai, krovinių terminalai)

2.2

Geležinkelio linijos schema

Jei būtina, schemose pateikta informacija papildoma tekstu. Kai yra pateikta atskira stoties/kelyno/depo schema, geležinkelio linijos schemoje gali būti pateikiama supaprastinta informacija

2.2.1.

Atstumo nurodymas

2.2.2.

Besandūrių kelių, apvažiuojamųjų kelių, šalutinių atšakinių kelių ir apsauginių iešmų bei aklatelio blokavimo įrenginių identifikavimas

2.2.3.

Bėgių kelių sąsajos

2.2.4.

Pagrindinės vietos (stotys, kelynai, geležinkelio mazgai, krovinių terminalai)

2.2.5.

Visų nejudamų signalų vieta ir reikšmės

2.3.

Stoties/kelyno/depo schemos (Įsidėmėtina. Taikoma tik vietoms, kurios prieinamos sąveikiam geležinkelių transporto eismui)

Jei būtina, specialių vietovių schemose pateikta informacija papildoma tekstu

2.3.1.

Vietos pavadinimas

2.3.2.

Vietos identifikavimo kodas

2.3.3.

Vietos tipas (galinis keleivių punktas, krovinių terminalas, kelynas, depas)

2.3.4.

Visų nejudamų signalų vieta ir reikšmės

2.3.5.

Kelių identifikavimas ir planas, įskaitant apsauginius iešmus bei bėgių kelio blokavimo įrenginius

2.3.6.

Peronų identifikavimas

2.3.7.

Peronų ilgis

2.3.8.

Peronų aukštis

2.3.9.

Atšakinių bėgių kelių identifikavimas

2.3.10.

Atšakinių bėgių kelių ilgis

2.3.11.

Elektros energijos tiekimo galimybė

2.3.12.

Atstumas nuo perono krašto iki bėgių kelio vidurio, lygiagrečiai su važiavimo paviršiumi

2.3.13.

(Keleivių stotims) Neįgaliųjų asmenų priėjimo galimybė

3 DALIS.

SPECIALI GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽO INFORMACIJA

3.1.

Bendrosios charakteristikos

3.1.1.

Šalis

3.1.2.

Geležinkelio linijos ruožo identifikavimo kodas: nacionalinis kodas

3.1.3.

Geležinkelio linijos ruožo pabaiga 1

3.1.4.

Geležinkelio linijos ruožo pabaiga 2

3.1.5.

Laikas, kai linijoje leidžiamas eismas (laikas, dienos, specialus laikas švenčių dienomis)

3.1.6.

Geležinkelio kelyje išdėstytos atstumo nuorodos (dažnumas, išvaizda ir išdėstymas)

3.1.7.

Geležinkelių transporto eismo tipas (mišrus, keleivinių, prekinių, ...)

3.1.8.

Didžiausias leidžiamas greitis

3.1.9.

Visa kita informacija, būtina saugos požiūriu

3.1.10.

Specialūs vietiniai naudojimo reikalavimai (įskaitant specialias darbuotojų kvalifikacijas)

3.1.11.

Specialūs pavojingiems kroviniams taikomi apribojimai

3.1.12.

Specialūs krovimui taikomi apribojimai

3.1.13.

Pranešimo apie laikinus darbus modelis (ir jo gavimo būdas)

3.1.14.

Nurodymas, kad geležinkelio linijos ruožas yra perkrautas (2001/14/EB 22 straipsnis)

3.2.

Specialios techninės charakteristikos

3.2.1.

Infrastruktūros TSS „EB“ patikra

3.2.2.

Sąveikios geležinkelio linijos naudojimo pradžia

3.2.3.

Galimų specifinių atvejų sąrašas

3.2.4.

Galimų specialių nukrypti leidžiančių nuostatų sąrašas

3.2.5.

Vėžės plotis

3.2.6.

Konstrukcijos gabaritas

3.2.7.

Didžiausia ašies apkrova

3.2.8.

Didžiausia apkrova, tenkanti vienam linijiniam metrui

3.2.9.

Skersinės jėgos, kuriomis geležinkelių riedmenys veikia bėgių kelią

3.2.10.

Išilginės jėgos, kuriomis geležinkelių riedmenys veikia bėgių kelią

3.2.11.

Mažiausias išlinkio spindulys

3.2.12.

Nuolydžio procentinis dydis

3.2.13.

Nuolydžio vieta

3.2.14.

Stabdžių sistemos, kurioje nenaudojamas ratų ir bėgių sukibimas, priimtinas stabdymo stiprumas

3.2.15.

Tiltai

3.2.16.

Viadukai

3.2.17.

Tuneliai

3.2.18.

Pastabos

3.3.

Energijos posistemis

3.3.1.

Energijos TSS „EB“ patikra

3.3.2.

Sąveikios geležinkelio linijos naudojimo pradžia

3.3.3.

Galimų specifinių atvejų sąrašas

3.3.4.

Galimų specifinių nukrypti leidžiančių nuostatų sąrašas

3.3.5.

Elektros energijos tiekimo sistemos tipas (pvz., nėra, esantis viršuje, 3-ias bėgis)

3.3.6.

Elektros energijos tiekimo sistemos dažnis (pvz., kintamoji srovė, nuolatinė srovė)

3.3.7.

Mažiausia įtampa

3.3.8.

Didžiausia įtampa

3.3.9.

Apribojimai, susiję su specialių elektrovežių energijos suvartojimu

3.3.10.

Apribojimas, susijęs su sudėtinių traukos geležinkelių riedmenų padėtimi, suderinta su kontaktinės linijos atskyrimu (pantografo padėtis)

3.3.11.

Kaip atsijungti nuo elektros tiekimo šaltinio

3.3.12.

Kontaktinio laido aukštis

3.3.13.

Leidžiamas kontaktinio laido nuolydis bėgių kelio atžvilgiu ir nuolydžio įvaldymas

3.3.14.

Patvirtintų pantografų tipas

3.3.15.

Mažiausia statinė jėga

3.3.16.

Didžiausia statinė jėga

3.3.17.

Neutralių ruožų vieta

3.3.18.

Informacija apie naudojimą

3.3.19.

Pantografų nuleidimas

3.3.20.

Sąlygos, taikomos rekuperacinio stabdymo atžvilgiu

3.3.21.

Didžiausia leidžiama traukinio srovė

3.4.

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemis

3.4.1.

CCS TSS „EB“ patikra

3.4.2.

Sąveikios geležinkelio linijos naudojimo pradžia

3.4.3.

Galimų specifinių atvejų sąrašas

3.4.4.

Galimų specialių nukrypti leidžiančių nuostatų sąrašas

ERTMS/ETCS

3.4.5.

Taikymo lygis

3.4.6.

Geležinkelio kelyje įdiegtos neprivalomos funkcijos

3.4.7.

Lokomotyve reikalingos neprivalomos funkcijos

3.4.8.

Programinės įrangos versijos numeris

3.4.9.

Šios versijos naudojimo pradžios data

ERTMS/GSM-R radijas

3.4.10.

Neprivalomos funkcijos, kaip nustatyta FRS

3.4.11.

Versijos numeris

3.4.12.

Šios versijos naudojimo pradžios data

ERTM/ETCS 1 lygiui su duomenų rekonstravimo funkcija

3.4.13.

Geležinkelių riedmenų techninis diegimas

B klasės traukinių apsaugos, valdymo ir įspėjamoji sistema(-os)

3.4.14.

B klasės sistemų naudojimo nacionalinės taisyklės (+ jų įsigijimo būdas)

Geležinkelio linijos sistema

3.4.15.

Atsakinga valstybė narė

3.4.16.

Sistemos pavadinimas

3.4.17.

Programinės įrangos versijos numeris

3.4.18.

Šios versijos naudojimo pradžios data

3.4.19.

Galiojimo laiko pabaiga

3.4.20.

Poreikis, kad vienu metu veiktų daugiau kaip viena sistema

3.4.21.

Lokomotyve sumontuota sistema

B klasės radijo sistema

3.4.22.

Atsakinga valstybė narė

3.4.23.

Sistemos pavadinimas

3.4.24.

Versijos numeris

3.4.25.

Šios versijos naudojimo pradžios data

3.4.26.

Galiojimo laiko pabaiga

3.4.27.

Perjungimo tarp skirtingų B klasės traukinių apsaugos, valdymo ir įspėjimo sistemų specialios sąlygos

3.4.28.

Perjungimo tarp ERTMS/ETCS ir B klasės sistemų specialios techninės sąlygos

3.4.29.

Perjungimo tarp skirtingų radijo sistemų specialios sąlygos

Techninis nevisavertis veikimo režimas:

3.4.30.

ERTMS/ETCS

3.4.31.

B klasės traukinių apsaugos, valdymo ir įspėjimo sistemos

3.4.32.

ERTMS/GSM-R

3.4.33.

B klasės radijo sistemos

3.4.34.

Geležinkelio kelio signalizacijos

Su stabdymo savybėmis susiję greičio apribojimai

3.4.35.

ERTMS/ETCS

3.4.36.

B klasės traukinių apsaugos, valdymo ir įspėjimo sistemos

B klasės sistemos veikimo nacionalinės taisyklės

3.4.37.

Su stabdymo savybėmis susijusios nacionalinės taisyklės

3.4.38.

Kitos nacionalinės taisyklės, pvz., duomenys, atitinkantys UIC 512 informacinį pranešimą (1.1.79 kodekso 8-asis leidimas ir 2 pakeitimai)

Infrastruktūros kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangos jautris vidinio elektromagnetinio suderinamumo (EMC) požiūriu

3.4.39.

Reikalavimas turi būti nustatytas pagal Europos standartus

3.4.40.

Leidimas naudoti sūkurinių srovių stabdžius

3.4.41.

Leidimas naudoti magnetinius stabdžius

3.4.42.

Su įgyvendintomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis susijusiems techniniams sprendimams keliami reikalavimai

3.5.

Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemis

3.5.1.

OPE TSS „EB“ patikra

3.5.2.

Sąveikios geležinkelio linijos naudojimo pradžia

3.5.3.

Galimų specifinių atvejų sąrašas

3.5.4.

Galimų specialių nukrypti leidžiančių nuostatų sąrašas

3.5.5.

Eismo saugos požiūriu svarbiam ryšiui su infrastruktūros valdytojo darbuotojais vartojama kalba

3.5.6.

Specialios klimato sąlygos ir susijusios priemonės

E PRIEDAS

KALBOS IR KOMUNIKACIJOS LYGIS

Kalbėjimo įgūdžius galima skirstyti į penkis lygius:

Lygis

Aprašas

5

gali prisitaikyti kalbėti su bet kuriuo pašnekovu

gali išdėstyti nuomonę

gali derėtis

gali įtikinti

gali patarti

4

gali susidoroti su visiškai nenumatytomis situacijomis

gali daryti prielaidas

gali argumentuotai išreikšti savo nuomonę

3

gali susidoroti su praktinėmis situacijomis, turinčiomis nenumatytų elementų

gali apibūdinti

gali palaikyti nesudėtingą pokalbį

2

gali susidoroti su paprastomis praktinėmis situacijomis

gali užduoti klausimus

gali atsakyti į klausimus

1

gali kalbėti išmoktais sakiniais

Šis priedas yra laikinas. Rengiama išsamesnė medžiaga, kuri bus pateikta būsimoje atnaujintoje šios TSS versijoje.

Taip pat yra planų įtraukti asmens kompetencijos lygio įvertinimo priemonę. Tai bus būsimoje šios TSS versijoje.

F PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO IR VALDYMO POSISTEMIO ĮVERTINIMO REKOMENDACIJOS

(Žodžių junginys „valstybė narė“ atsižvelgiant į šio modulio kontekstą reiškia valstybę narę arba kitą jos paskirtą instituciją, kuri atlieka įvertinimą).

1.

Šiame priede nustatomos rekomendacijos turi palengvinti valstybių narių atliekamą įvertinimą ir patvirtinti, kad pasiūlytas(-i) naudojimo procesas(-ai):

atitinka šią TSS ir įrodo, kad laikomasi Direktyvos 2001/16/EB esminių reikalavimų (1) (ir visų į Direktyvą 2004/50/EB įtrauktų pakeitimų)

atitinka kitas taisykles, tarp jų ir Direktyvą 2004/49/EB

ir gali būti pradėtas taikyti

2.

Tam tikras infrastruktūros valdytojas arba geležinkelio įmonė turi valstybei narei pateikti reikiamus dokumentus (kaip toliau aprašyta 3 punkte), kuriuose aprašomi nauji arba pakeisti naudojimo procesai.

Pateikiami dokumentai apie naujų arba pakeistų naudojimo procesų sampratą ir raidą turi būti pakankamai išsamūs, kad valstybė narė galėtų suprasti pasiūlymo pagrindą. Be to, kai posistemiai patobulinami arba atnaujinami, turi būti įtrauktas ir grįžtamasis ryšys, susijęs su naudojimo patirtimi.

Dokumentai gali būti pateikti spausdinta arba elektronine forma (arba jų deriniu). Jei reikalinga įvertinimui atlikti, valstybė narė gali prašyti daugiau kopijų.

3.

Informacija apie įvertinimą

3.1.

Dokumentus, kuriuose aprašomi tam tikri naudojimo procesai, turi sudaryti bent šios sudedamosios dalys:

infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės veiklos organizacijos [valdymo (kontrolės) ir funkcionalumo apžvalga] bendras aprašas kartu su informacija apie sąlygas ir nuostatas, pagal kurias turi būti naudojami ir eksploatuojami vertinsimi veiklos procesai;

informacija apie visus svarbius naudojimo procesus, kuriuos reikalaujama atlikti (įprastinės procedūros, nurodymai, kompiuterio programos ir kt.);

tam tikrų veiklos procesų įgyvendinimo, naudojimo ir valdymo, įskaitant visos specialios naudojamos įrangos analizę, aprašas;

informacija apie žmones, kuriems naudojimo procesai turės įtaką, būsimą mokymą ir (arba) instruktavimą bei apie galimą poveikio asmeniui riziką;

tvarka, pagal kurią bus atliekami vėlesni veiklos procesų pakeitimai ir rekonstravimai (PASTABA. Neįtraukiami jokie būsimi dideli pakeitimai arba nauji procesai – tokiu atveju pagal šias rekomendacijas būtų priimtinas naujas pateikimas);

schema, kurioje parodoma, kaip bus gaunama ir išsiunčiama reikalinga grįžtamojo ryšio informacija (ir visa kita su naudojimu susijusi informacija) apie infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės veiklos organizavimą, reikalinga palaikyti svarbius naudojimo procesus;

aprašai, paaiškinimai ir visi dokumentai, reikalingi norint suprasti tam tikrų naujų arba pakeistų naudojimo procesų koncepciją ir raidą [PASTABA. Saugos požiūriu svarbių procesų atžvilgiu turės būti įtrauktas rizikos, susijusios su naujų (pakeistų) procesų įgyvendinimu, įvertinimas];

įrodymas, kad naudojimo procesai atitinka šios TSS reikalavimus;

Kai tinka, taip pat turėtų būti pateikti šie elementai:

specifikacijų arba Europos standartų, pagal kuriuos bus tvirtinami svarbūs posistemio naudojimo procesai ir įrodoma atitiktis, sąrašas;

atitikties kitoms taisyklėms, išvestoms iš sutarties (įskaitant pažymėjimus), įrodymas;

specialios svarbių naudojimo procesų sąlygos arba apribojimai

3.2.

Valstybė narė turi:

nustatyti svarbias TSS nuostatas, kurias turi atitikti tam tikri naudojimo procesai;

patikrinti, ar pateikti visi dokumentai, ar atitinka 3.1 punktą;

patikrinti pateiktus dokumentus ir įvertinti, ar:

tam tikri naudojimo procesai atitinka svarbius TSS reikalavimus;

naujų arba atnaujintų naudojimo procesų (įskaitant rizikos įvertinimą) koncepcija ir raida yra užtikrinama ir tinkamai valdoma;

įgyvendinimo priemonės ir vėlesnis naudojimo procesų naudojimas (valdymas) užtikrins tolesnį svarbių TSS reikalavimų laikymąsi

dokumentuoti (įvertinimo ataskaitoje, žr. toliau esantį 4 punktą) savo išvadas atsižvelgiant į tai, kaip naudojimo procesai atitinka TSS nuostatas.

4.

Įvertinimo ataskaitoje turi būti pateikta bent ši informacija:

informacija apie konkretų infrastruktūros valdytoją (geležinkelio įmonę);

įvertintų naudojimo procesų aprašas, įskaitant informaciją apie visas specialiąsias procedūras, nurodymus ir kompiuterio programas;

su tam tikrų naudojimo procesų valdymu ir naudojimu susijusių elementų aprašas, įskaitant stebėjimą, grįžtamąjį ryšį ir pritaikymą;

visi papildomi patikrinimai ir audito ataskaitos, sudarytos atliekant įvertinimą;

patvirtinimas, kad tam tikri naudojimo procesai ir jų įgyvendinimo sąlygos; užtikrins atitinkamų, susijusiuose TSS skyriuose išdėstytų reikalavimų laikymąsi, įskaitant visas išlygas, likusias įvertinimo pabaigoje;

pareiškimas apie visas sąlygas ir ribas (įskaitant visus atitinkamus apribojimus, skirtus bet kokioms išlygoms), susijusias su svarbių naudojimo procesų įgyvendinimu;

įvertinime dalyvaujančios valstybės narės pavadinimas ir adresas, ataskaitos užbaigimo data.

Jei infrastruktūros valdytojas (geležinkelio įmonė) negauna leidimo (sertifikato) įgyvendinti svarbius naudojimo procesus, remiantis įvertinimo ataskaita, valstybė narė pagal Direktyvą 2004/49/EB turi nurodyti išsamias tokio neišdavimo priežastis.


(1)  Esminius reikalavimus parodo techniniai parametrai, sąsajos ir techninių savybių reikalavimai, nustatyti TSS 4 skyriuje.

G PRIEDAS

INFORMACINIS, NEPRIVALOMAS PARAMETRŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOS TURI BŪTI PATIKRINTOS, SĄRAŠAS

Šis priedas yra dar tik pradėtas rengti; jis įtrauktas kaip darbinis projektas.

Kartu su Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 11 straipsniuose aprašytu sertifikavimu ir leidimų išdavimu šiame priede nustatoma ir papildoma informacija:

A – organizacinio arba principinio pobūdžio elementai, kurie turėtų būti įtraukti į eismo saugos valdymo sistemą

B – elementas, kuris yra išsami procedūra arba naudojimo procesas, palaikantis SMS organizacinius principus ir taikytinas tik valstybėje narėje

Vertintini parametrai

Kiekvieno parametro tikrintinos sudedamosios dalys

TSS nuoroda

Taikytina

A/B

IV

Mašinistams skirti dokumentai

„Mašinisto taisyklių knygos“ sudarymas [įskaitant vertimą (tam tikrais atvejais) ir patvirtinimą]

4.2.1.2.1

X

 

A

Informacijos, kuria IV aprūpina GĮ, pateikimas

4.2.1.2.1

 

X

A

„Mašinisto taisyklių knygoje“ yra mažiausi šios TSS reikalavimai ir specialios procedūros, reikalingos IV

4.2.1.2.1

X

 

B

„Mašinisto maršruto vadovo“ sudarymas (ir patvirtinimas)

4.2.1.2.2.1

X

 

A

„Mašinisto maršruto vadove“ yra mažiausi šios TSS reikalavimai

4.2.1.2.2.1

X

 

B

Procesas, kai IV praneša GĮ apie naudojimo taisyklių (informacijos) pakeitimus

4.2.1.2.2.2

 

X

A

Pakeitimų grupavimas specialiame dokumente

4.2.1.2.2.2

X

 

A

Mašinistų informavimas apie pakeitimus realiu laiku

4.2.1.2.2.3

 

X

A

Informacijos apie geležinkelių transporto eismo tvarkaraščius pateikimas mašinistams

4.2.1.2.3

X

 

A

Informacijos apie geležinkelių riedmenis pateikimas mašinistams

4.2.1.2.4

X

 

A

Vietinių-specifinių valdymo centro darbuotojų taisyklių ir procedūrų sudarymas (įskaitant ir patvirtinimą)

4.2.1.3

X

 

B

Dokumentai, skirti IV darbuotojams, suteikiantiems leidimą traukiniams važiuoti

Saugos ryšys tarp IV ir GĮ darbuotojų

4.2.1.4

 

X

A

Saugos ryšys tarp GĮ ir IV darbuotojų

Užtikrinimas, kad darbuotojai taiko operatyvinio ryšio metodologiją, kaip nustatyta šios TSS C priede

4.2.1.5, 4.6.1.3.1

X

 

A

 

X

A

Traukinio matomumas

Užtikrinimas, kad traukinių priekinės dalies apšvietimas atitinka šios TSS reikalavimus

4.2.2.1.2, 4.3.3.4.1

X

 

A

Užtikrinimas, kad traukinių galinės dalies apšvietimas atitinka šios TSS reikalavimus

4.2.2.1.3

X

 

 

Traukinio girdimumas

Užtikrinimas, kad traukinių girdimumas atitinka šios TSS reikalavimus

4.2.2.2,

4.3.3.5

X

 

A

Geležinkelių riedmenų identifikavimas

Parodymas, kad laikomasi šios TSS P priedo

4.2.2.3

X

 

A

Prekinio vagono pakrovimas

Krovimo taisyklių, kurių turi laikytis GĮ darbuotojai, sudarymas.

4.2.2.4

X

 

A

Traukinio formavimas

Traukinio formavimo taisyklių sudarymas (įskaitant patvirtinimą)

4.2.2.5

X

 

A

Traukinio formavimo taisyklės apima šioje TSS nustatytus minimalius reikalavimus

4.2.2.5

X

 

B

Stabdymo reikalavimai

Su maršrutu susijusios informacijos, reikalingos stabdžių naudojimo savybėms apskaičiuoti arba realių reikalingų naudojimo savybių pateikimo užtikrinimas

4.2.2.6.2

 

X

A

Reikalingų stabdžių naudojimo savybių apskaičiavimas arba pateikimas („Stabdymo taisyklės“)

4.2.2.6.2, 4.3.2.1

X

 

B

Įsipareigojimas užtikrinti, kad traukinys yra parengtas eksploatuoti

Traukinio saugos įrangos, reikalingos užtikrinti, kad traukinys gali važiuoti saugiai, nustatyti

4.2.2.7.1

X

 

B

Užtikrinimas, kad visų traukinio charakteristikų pakeitimas, turintis įtakos jo naudojimo savybėms, yra nustatytas, ir kad ta informacija yra pateikta IV

4.2.2.7.1

X

 

A

Užtikrinimas, kad traukinio naudojimo informacija prieš išvykimą prieinama IV

4.2.2.7.2

X

 

A

Traukinio planavimas

Užtikrinimas, kad, kai prašoma kelio, GĮ pateikia IV reikalingus duomenis

4.2.3.1

 

X

A

Traukinių identifikavimas

Unikalių ir vienodų traukinių identifikavimo numerių paskyrimas

4.2.3.2

 

X

A

Išvykimo procedūros

Prieš išvykimą atliekamų patikrinimų ir bandymų nustatyti

4.2.3.3.1

X

 

B

Pranešimas apie veiksnius, kurie gali daryti įtaką traukinio naudojimui

4.2.3.3.2

X

 

A

Geležinkelių transporto eismo valdymas

Realaus laiko informacijos registravimo priemonių parūpinimas, įskaitant minimalius duomenis, kurių reikalaujama šioje TSS

4.2.3.4.1

 

X

B

Geležinkelių transporto eismo organizavimo kontrolės ir priežiūros procedūrų nustatyti

4.2.3.4.2.1

 

X

B

Geležinkelio linijos sąlygų ir traukinio charakteristikų pakeitimų valdymo užtikrinimas

4.2.3.4.2

 

X

B

Apytikrio laiko, per kurį traukinys bus perduotas iš vieno IV kitam IV, parodymas

4.2.3.4.2.2

 

X

B

Pavojingi kroviniai

Pavojingų krovinių priežiūros, įskaitant minimalius šios TSS reikalavimus, užtikrinimas

4.2.3.4.3

X

 

A

Naudojimo kokybė

Visų susijusių tarnybų efektyvaus darbo stebėjimas ir ryšys su visais susijusiais IV ir GĮ

4.2.3.4.4

X

 

B

 

X

B

Duomenų registracija

Ne traukinyje registruotinų duomenų sąrašas apima minimalų šioje TSS reikalaujamų elementų sąrašą

4.2.3.5.1

 

X

A

Traukinyje registruotinų duomenų sąrašas apima minimalų šioje TSS reikalaujamų elementų sąrašą

4.2.3.5.2, 4.3.2.3

X

 

A

Naudojimas pablogėjusiomis sąlygomis

Kitų naudotojų informavimo apie sutrikimus, dėl kurių gali nutrūkti paslaugų teikimas, informavimas

4.2.3.6.2

 

X

A

X

 

A

Nurodymų, kuriuos IV pateikia traukinių mašinistams, kai nutrūksta paslaugų teikimas, nustatyti

4.2.3.6.3

 

X

B

Tam tikrų priemonių, numatytų nustatytiems paslaugų teikimo sutrikimo scenarijams, įskaitant minimalius šioje TSS pateiktus reikalavimus, nustatyti

4.2.3.6.4

 

X

B

Avarinės situacijos valdymas

Nepaprastųjų priemonių, skirtų avarinėms tarnyboms, apibrėžimas ir paskelbimas

4.2.3.7

 

X

A

Elgesys avariniu atveju ir saugos nurodymų pateikimas keleiviams

4.2.3.7

X

 

A

Pagalba traukinio brigadai reikšmingo rikto atveju

Pagalba traukinio brigadai pablogėjusiomis sąlygomis, siekiant išvengti vėlavimo

4.2.3.8

X

 

A

Profesinė ir kalbinė kompetencija

Profesinių žinių įvertinimas pagal minimalius šios TSS reikalavimus

4.6.1.1

X

 

A

 

X

A

Kvalifikacijos valdymo sistemos, skirtos užtikrinti darbuotojų gebėjimą praktiškai pritaikyti žinias pagal minimalius šios TSS reikalavimus, nustatyti

4.6.1.2

X

 

A

 

X

A

Kalbinių gebėjimų atitikties minimaliems šios TSS reikalavimams įvertinimas

4.6.2

X

 

A

 

X

A

Traukinio brigados įvertinimo aprašas, įskaitant:

pagrindines kvalifikacijas, procedūras ir kalbas,

žinias apie maršrutą,

žinias apie geležinkelių riedmenis,

specialią kvalifikaciją (pvz., ilgi tuneliai)

4.6.3.1, 4.6.3.2.3

X

 

A

 

X

A

Darbuotojų mokymo ir kompetencijos poreikių eismo saugos požiūriu svarbių užduočių analizė nustatyti, atsižvelgiant į minimalius šios TSS reikalavimus

4.6.3.2

X

 

A

 

X

A

Sveikatos ir darbų saugos sąlygos

Darbuotojų tinkamumo sveikatos požiūriu Užtikrinimas, įskaitant narkotikų ir alkoholio poveikio naudojimo charakteristikoms valdymą

4.7.1

X

 

A

 

X

A

Kriterijų nustatymas:

Profesinės sveikatos specialistų ir medicinos organizacijų patvirtinimas

Psichologų patvirtinimas

Medicininis ir psichologinis patikrinimas

4.7.2, 4.7.3,

4.7.4

X

 

A

 

X

A

Medicininių reikalavimų nustatymas, įskaitant

bendrą sveikatos būklę

regą

klausą

nėštumą (mašinisčių)

4.7.5

X

 

A

 

X

A

Specialūs mašinistams keliami reikalavimai:

regos

klausos (kalbėjimo)

antropometriniai

4.7.6

X

 

A

H PRIEDAS

MINIMALŪS ELEMENTAI, SVARBŪS PROFESINEI TRAUKINIO VALDYMO KVALIFIKACIJAI

1.   Bendrieji reikalavimai

Šis priedas, skaitomas kartu su 4.6 ir 4.7 poskirsniais, yra elementų, kurie laikomi svarbūs traukinio valdymui TEN, sąrašas.

Turėtų būti pabrėžta, kad nors šis dokumentas yra užbaigtas kartu taikomo sąrašo atžvilgiu, bus papildomų vietinio (nacionalinio) pobūdžio punktų, į kuriuos taip pat turės būti atsižvelgiama.

Sąvoka „profesinė kvalifikacija“ šioje TSS nurodo elementus, kurie svarbūs užtikrinant, kad aptarnaujantys darbuotojai yra išmokyti ir sugeba suprasti ir atlikti užduočių sudedamąsias dalis.

Atliekamai užduočiai ir ją atliekančiam asmeniui taikomos taisyklės ir procedūros. Šias užduotis gali atlikti bet kuris įgaliotas kvalifikuotas asmuo, nepriklausomai nuo vardo, pareigų ar rango, naudojamų taisyklėse, procedūrose arba tam tikroje įmonėje.

Bet kuris įgaliotas asmuo turi laikytis visų taisyklių ir vykdyti procedūras, susijusias su atliekama užduotimi.

2.   Profesinės žinios

Norint gauti bet kokį leidimą, reikia sėkmingai įveikti pradinį patikrinimą ir atitikti toliau vykstančio įvertinimo ir mokymo sąlygas, kaip aprašyta 4.6 poskirsnyje.

2.1.   Bendrosios profesinės žinios

Bendrieji saugos valdymo geležinkelio sistemoje principai, susiję su užduotimi, įskaitant sąsajas su kitais posistemiais

Bendrosios sąlygos, susijusios su keleivių ir (arba) krovinių ir asmenų geležinkelio ruože arba prie jo sauga

Sveikatos ir darbų saugos sąlygos

Bendrieji geležinkelio sistemos saugumo principai

Asmeninė sauga, įskaitant atvejus, kai iš mašinisto kabinos išlipama geležinkelio linijoje

Bendrieji saugaus traukinių krovos principai (krovinių operatoriai)

Traukinio formavimas (kaip reikalauja įmonė)

Elektros principų, svarbių geležinkelių riedmenų ir infrastruktūros požiūriu, išmanymas.

2.2.   Naudojamoje infrastruktūroje taikomų naudojimo procedūrų ir saugos sistemų išmanymas

Naudojimo procedūros ir saugos taisyklės

Kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistema, įskaitant kabinos signalizacijos rodmenis

Traukinio valdymo normaliomis, pablogėjusiomis ir avarinėmis sąlygomis taisyklės

Ryšio principai ir sunormintas pranešimų siuntimas, įskaitant ryšių įrangos naudojimą

Į operacinį procesą įtrauktų asmenų skirtingi vaidmenys ir atsakomybė

Su darbu susiję dokumentai ir kita informacija, įskaitant papildomą informaciją apie esamas sąlygas, pvz., dėl greičio apribojimų arba laikino signalizavimo prieš išvykimą

2.3.   Žinios apie geležinkelių riedmenis

Valdymui svarbi traukos geležinkelių riedmens įranga:

sudedamosios dalys ir jų paskirtis;

ryšių ir avarinė įranga;

mašinisto žinioje esantys valdymo įtaisai ir indikatoriai, susiję su traukos, stabdymo ir geležinkelių transporto eismo saugos elementais.

Valdymui svarbi geležinkelių riedmenų įranga:

sudedamosios dalys ir jų paskirtis;

mašinisto žinioje esantys valdymo įtaisai ir indikatoriai, susiję su stabdymo ir eismo saugos elementais;

geležinkelių riedmenų viduje ir išorėje esančio ženklinimo reikšmė ir simboliai, naudojami gabenant pavojingus krovinius.

3.   Žinios apie maršrutą

Žinias apie maršrutą sudaro specialios žinios ir (arba) tam tikrų maršruto charakteristikų išmanymas, reikalingas mašinistui, kad gautų leidimą vairuoti traukinį ir galėtų būti už tai atsakingas. Tai sudaro žinios, reikalingos kartu su informacija, kuri pateikiama signalais ir dokumentuose, pvz., tvarkaraščiuose ir kituose traukinio dokumentuose kartu su žiniomis apie naudojimą ir saugos taisykles, kurios taikomos maršrute, kaip nustatyta šio priedo 2.2 punkte.

Žinias apie maršrutą visų pirma sudaro:

naudojimo sąlygos, pvz.: signalizacija, valdymas ir ryšiai;

žinios apie signalų vietą, stačius nuolydžius ir vienodo lygio pervažas;

perėjimo taškai tarp skirtingų naudojimo sistemų arba energijos tiekimo šaltinių

traukos energijos tiekimo tipas konkrečioje linijoje, įskaitant neutralių ruožų išsidėstymą;

vietinės naudojimo ir avarinės priemonės;

stotys ir sustojimo vietos;

vietinė įranga (depai, atšakos,...), kaip reikalauja įmonė.

4.   Gebėjimas žinias pritaikyti praktiškai

Su traukinių valdymu susijusias pareigas atliekantys darbuotojai turi būti pajėgūs atlikti pateiktus uždavinius (priklausomai nuo įmonės veiklos)

4.1.   Pasirengimas atlikti pareigas

Nustatyti turimo atlikti darbo savybes, įskaitant visus susijusius dokumentus

Užtikrinti, kad dokumentai ir reikalinga įranga yra visiškai parengti

Patikrinti visus traukinio dokumentuose nustatytus reikalavimus

4.2.

Prieš išvykstant atlikti reikalingus traukos geležinkelių riedmenų bandymus ir patikrinimus

4.3.   Dalyvauti tikrinant, kaip veikia traukinio stabdžiai