EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0899

2006/899/EB: 2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis koncentraciją suderinamą su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (bylos COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech) (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2676) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 19–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/899/oj

13.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 13 d.

skelbiantis koncentraciją suderinamą su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu

(bylos Nr.: COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2676)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/899/EB)

2005 m. liepos 13 d. Komisija, vadovaudamasi 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės, visų pirma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalimi, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto nekonfidencialus variantas autentiška bylos kalba ir Komisijos darbo kalbomis pateikiami Konkurencijos generalinio direktorato tinklalapyje adresu: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   GLAUSTA SANTRAUKA

(1)

Ši byla susijusi su Siemens ketinimu įsigyti Austrijos technologijų koncerną VA Tech.

(2)

Siemens yra įvairių technologijų įmonių grupė, kurios pagrindinė veikla apima: informaciją ir komunikaciją, automatizavimo ir valdymo sistemas, energetiką, transportą, gatvių apšvietimą ir medicinos įrangą.

(3)

VA Tech, kurios būstinė yra Lince, yra didžiausia Austrijos pramonės grupė, kurioje dirba 17 000 darbuotojų, o metinė apyvarta siekia 4,3 mlrd. eurų. Keturios pagrindinės grupės veiklos sritys – elektros energijos gamyba, perdavimas ir skirstymas, metalurgija, elektrinių įrenginių statyba ir infrastruktūra.

(4)

2004 m. gruodžio 10 d.Siemens pateikė oficialų prašymą dalyvauti VA Tech įsigijimo konkurse, ketindama padidinti šiuo metu turimą akcijų paketą nuo 16,45 % balso teisių iki mažiausiai 50 % plius viena akcija. […] (1). Kad ši paraiška būtų patenkinta, tereikia gauti Komisijos pritarimą.

(5)

Numatomas įsigijimas, kurio metu Siemens įgytų kontrolinį VA Tech akcijų paketą, pagal EB Susijungimo reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punktą reiškia koncentraciją.

(6)

Susijusių įmonių bendra pasaulinė apyvarta sudaro per 5 mlrd. eurų (Siemens apyvarta per finansinius metus nuo 2002 10 1 iki 2003 9 30 – 74 mlrd. eurų, VA Tech per 2003 m. – 3,9 mlrd. eurų). Tiek Siemens, tiek VA Tech apyvarta Bendrijoje viršija 250 mln. eurų […] (1), tačiau nė vienos įmonės apyvarta vienoje ir toje pačioje Bendrijos valstybėje nesiekia dviejų trečdalių įmonės apyvartos visoje Bendrijoje. Todėl koncentracija, apie kurią buvo pranešta, yra Bendrijos masto.

(7)

Komisijos atliktas rinkos tyrimas parodė, kad dėl šio sandorio veikla labai dubliuotųsi horizontaliu ir vertikaliu lygiu šiose srityse: elektros energijos gamyba (žr. A skyrių), elektros energijos perdavimas ir skirstymas (B skyrius), geležinkelių technika (C skyrius), dažnio keitikliai (D skyrius), metalurgija ir elektrinių įranga (E skyrius), žemos įtampos perjungimo įrenginiai (F skyrius), statybos technika (G skyrius), infrastruktūra ir kabamieji lynų keliai (H skyrius), kitos IT paslaugos (I skyrius).

(8)

Komisija savo sprendime padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į šalių pasiūlytus įsipareigojimus i) hidroelektrinių įrangos ir ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityse, planuojama koncentracija nė vienoje iš šių bendrų rinkų arba kurių nors atskirų jų dalių labai nesutrukdys veiksmingai konkuruoti.

II.   IŠSAMI SANTRAUKA

A.   ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA

A1.   HIDROELEKTRINIŲ ĮRANGA

Susijusios rinkos

(9)

Hidroelektrinių įranga apima daugybę atskirų komponentų, įskaitant vandens turbinas, generatorius ir įvairius kitus mechaninius ir elektrinius komponentus (žinomus kaip „jėgainės mechaninis (elektros) balansas“). Dažnai pirkėjai šiems komponentams skelbia atskirus viešųjų pirkimų konkursus, ypač Europoje, kur didžioji paklausos dalis susijusi su veikiančių hidroelektrinių įrangos pakeitimu arba modernizacija. Paklausos atžvilgiu įvairūs komponentai negali būti pakeičiami kitais. Tačiau po keleto hidroelektrinių mechaninės ir elektros įrangos gamintojų susijungimų Siemens/VA Tech ir jų pagrindiniai konkurentai gali tiekti visą komponentų asortimentą. Todėl, atsižvelgdama į pasiūlos veiksnius, Komisija linkusi sutikti su Siemens, kad faktiškai tėra viena susijusi hidroelektrinių įrangos produktų rinka, nors produktai šioje rinkoje yra labai skirtingi.

(10)

Kalbant apie susijusią geografinę rinką, sprendime aiškinama, kad skirtinguose pasaulio regionuose konkuruoja skirtingos konkurentų grupės, nors pirmaujančios Europos tiekėjos – Siemens, VA Tech, Alstom ir GE Hydro – dirba visame pasaulyje. Ypač Kinijoje ir kitose Azijos šalyse veikia daug Kinijos, Indijos ir Japonijos įmonių, kurių Europos pirkėjai nelaiko patikimomis tiekėjomis. EEE pirkėjai arba nežino šių gamintojų, arba vertina jas gerokai prasčiau nei Europos tiekėjas. Iki šiol jie nėra gavę užsakymų EEE arba net nėra pateikę pasiūlymų (nors Siemens nurodė du sėkmingus kinų tiekėjų projektus Albanijoje septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje).

(11)

[…] (1) Baigiant sprendime daroma išvada, kad pasiūlos ir paklausos sąlygos EEE ir kituose pasaulio regionuose pastebimai skiriasi, ir kad EEE turi būti laikoma susijusia geografine rinka.

Konkurencingumo įvertinimas

(12)

Siemens nurodė, kad 2000–2004 m. laikotarpiu bendra Siemens ir VA Tech rinkos dalis EEE sudarė [40–50] (1) % (Voith Siemens – [20–30] (1) % (2), VA Tech [20–30] (1)). VA Tech nurodė [40–50] (1) %, o Alstom bendrą Siemens/VA Tech rinkos dalį vertina 61 %. Pagal klientų apskaičiavimus, rinkos dalis yra maždaug tokia pati, nors viena mažesnė konkurentė įmonė (Andino) mano, kad Siemens/VA Tech užima 70 % EEE rinkos. Remiantis pagrindinių konkurentų pateiktais duomenimis apie apyvartą tuo pačiu penkerių metų laikotarpiu, apskaičiuojamos tokios rinkos dalys (įskaitant Siemens pateiktus duomenis apie „kitų produktų“ apyvartą):

EEE 2000–2004

Mln. EUR

Rinkos dalis, %

Siemens

318

[10–20] (1) %

VA Tech

 

[30–40] (1) %

Kartu

 

50 %

Alstom

 

[20–30] (1) %

GE Hydro

 

[0–10] (1) %

Ansaldo

 

[<1] (1) %

Andritz

 

[<1] (1) %

Kitos įmonės

473

[20–30] (1) %

Iš viso

 

100 %

Šaltinis: Komisijos rinkos tyrimas

(13)

Nors Siemens tvirtina, kad įmonės rinkos dalis šioje konkursų rinkoje kasmet pastebimai skyrėsi […] (1), tačiau dėl kelių veiksnių galima spręsti, kad iš užimamų rinkos dalių galima nustatyti svarbią informaciją apie rinkos pasidalijimą. Be to, konkursai dėl specialios paskirties ir labai diferencijuotų produktų yra skelbiami dažnai, o sutarčių sumos paprastai yra mažos (tik […] (1) iš […] (1) pasiūlymų, kuriuos teikė Siemens, buvo didesni nei […] (1) EUR). Be to, didesnių užsakymų atveju konkurso laimėtojas iš pradžių nežino, kokia yra projekto reali vertė (t. y. pelningumas). Mažėjant patikimų konkurso dalyvių skaičiui, didėja mažiausia pasiūlymo kaina. Todėl dėl didelės Siemens ir VA Tech bendros rinkos dalies, santykinai mažo likusių konkurentų skaičiaus ir vieno svarbaus konkurso dalyvio eliminavimo didėja tikimybė, kad įvykus šiai koncentracijai bus sukurta dominuojanti rinkos padėtis.

(14)

Remiantis rinkos tyrimo atsakymais […] (1) susidaro keturių pagrindinių konkurenčių (Siemens, VA Tech, Alstom ir GE Hydro) grupė. Šias įmones pirkėjai pripažįsta patikimomis didelės hidroelektrinių įrangos konkursų dalyvėmis. Visi kiti konkurentai yra vertinami gerokai prasčiau arba negamina lygiavertės įrangos, net jei atitinka mažesnių konkursų sąlygas. Šiai išvadai pagrįsti sprendime pateikiamas kiekybinis apibendrinimas, kaip klientai vertina skirtingus įrenginių gamintojus. […] (1).

(15)

Siemens […] (1) pateiktų konkursų dalyvių sąrašų taip pat aiškėja, kad Siemens konkursuose dažniau susiduria su VA Tech ([…] (1) % konkursų, kurių vertė didesnė už […] (1) EUR) […] (1) negu su Alstom [..] (1) arba GE […] (1). […] (1) konkursuose Siemens ir VA Tech buvo vienintelės iš didžiųjų keturių įmonių, pateikusios pasiūlymus. Dažną šių dviejų įmonių susidūrimą galima iš dalies paaiškinti tuo, kad GE Hydro retai dalyvauja konkursuose už Skandinavijos ir Jungtinės Karalystės ribų (GE Hydro įmonė buvo įsteigta GE įsigijus Kvaerner vandens energijos sritį). Alstom dažniau dalyvauja konkursuose įvairiuose Europos regionuose, tačiau šiek tiek dažniau negu kituose regionuose veiklą vykdė Pirėnų pusiasalyje. Be to, ši įmonė dažniau dalyvauja didesnių, o ne mažesnių projektų konkursuose.

(16)

Daug klientų ir konkurentų savo pastabose pagal 11 straipsnį pareiškė, kad įsigijus įmonę padidėtų kainos, nes jau prisotintoje rinkoje susijungia du tiesioginiai konkurentai.

(17)

Siemens akivaizdžiai sutinka su Komisijos išvadomis, kad Siemens, VA Tech ir Alstom šiuo metu yra pagrindinės konkurentės EEE hidroelektrinių įrangos rinkoje. Todėl, teisindama savo veiklą, ši įmonė pateikia daugiausia argumentus, susijusius su rinkos pokyčiais.

(18)

Jos nuomone, jei Siemens/VA Tech bandytų po koncentracijos pakelti kainas, Kinijos ir mažesnės Europos įmonės galėtų iš karto tiekti konkurencingą įrangą. Ilgainiui nusistovėję ryšiai su tiekėjais iki šiol trukdė naujiems konkurentams patekti į rinką, o klientams – susirasti naujus tiekėjus. Tačiau Siemens negalėjo pateikti jokios informacijos apie konkursų dalyvių, kurie dar neužsiima veikla Europoje, planus dalyvauti EEE konkursuose. Be Kinijos gamintojų Siemens išvardijo grupę nedidelių ne pagrindinės hidroelektrinių įrangos gamintojų ir mažos galios komponentų tiekėjų iš Europos, kurių produktus galima naudoti ir hidroelektrinėms. Tačiau šių įmonių rinkos dalis sudaro mažiau kaip 1 % ir jos tiekia produktus, nelygiaverčius Siemens ir VA Tech produktams.

(19)

Sprendime daroma išvada, kad Siemens argumentai yra spekuliacijos, kurios grindžiamos bendro pobūdžio teiginiu, kad bet koks monopolis ilgainiui pritraukia naujus konkurentus. Atsižvelgdama į didelę rinkos dalį, kurią kartu užima Siemens/VA Tech, patikimų konkurso dalyvių skaičiaus sumažėjimą nuo 4 iki 3, konkurso dalyvių informaciją, kuria remiantis Siemens/VA Tech tiekia labai panašius produktus ir didelį klientų skundų skaičių Komisija daro išvadą, kad dėl koncentracijos hidroelektrinių įrangos rinkoje bus sukurta dominuojanti padėtis ir bus akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti.

A2.   HIDROELEKTRINIŲ ĮRANGA, NAUDOJANTI IŠKASTINĘ ENERGIJĄ

(20)

Kalbant apie hidroelektrinių įrangą, naudojančią iškastinę energiją, VA Tech tiekia kombinuotojo ciklo dujų ir garo turbinų jėgaines kaip sistemos integratorių, kuriam daugiausia naudojami trečiųjų asmenų tiekiami komponentai, ypač GE pagamintos dujų turbinos kartu su savo gamyklose pagamintais turbogeneratoriais. Visiškai parengtų užsakymų rinkoje po koncentracijos liks keli konkurentai, ypač turbinų gamintojos Siemens, GE, Alstom ir Mitsubishi, bet liks ir generaliniai rangovai, pavyzdžiui, Bechtel ir katilinių gamintoja Foster&Wheeler. VA Tech dalis visiškai parengtų užsakymų EEE rinkoje sudaro mažiau kaip 15 % […] (1). Įsigijus šią įmonę nebereikės turbinų realizavimo kanalo ir generatorių tiekėjo šios įmonės turbinoms. Atsižvelgiant į strateginę dujų turbinų reikšmę kombinuotojo ciklo jėgainėms ir į faktą, kad GE yra šios srities rinkos lyderė, sprendime daroma išvada, kad GE galės vietoje VA Tech rasti kitą realizavimo kanalą savo turbinoms. GE turi pajėgumų gaminti generatorius. Dėl įsigijimo ši įmonė nepateikė jokių pastabų. Todėl sprendime nebuvo pareikšta abejonių dėl konkurencijos.

B.   ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMAS IR SKIRSTYMAS (EEPS)

(21)

EEPS rinką sudaro elektros energijos gamybos įranga ir platus įvairių komponentų asortimentas, tiekiamas klientams (dažniausia nacionaliniams tinklo operatoriams ir vietos (regiono) elektros skirstytojams) pagal tam tikrą sistemą. Atsižvelgdama į horizontalų Siemens ir VA Tech veiklos dubliavimąsi, Siemens siūlo atitinkamas rinkas apibrėžti pagal produktų grupes, nurodytas punktuose nuo a iki e.

a.

AUKŠTOS ĮTAMPOS PRODUKTAI (PERDAVIMO TINKLAMS SU ĮTAMPA NUO 52 IKI 800 KV)

(i)

perjungimo įrenginys su oro izoliacija

(ii)

perjungimo įrenginys su dujų izoliacija

(iii)

išjungiklis

(iv)

skyriklis

(v)

matavimo transformatorius

(vi)

ritės

b.

TRANSFORMATORIAI

(i)

galios transformatoriai

(ii)

paskirstymo transformatoriai

c.

ENERGIJOS AUTOMATIZAVIMO IR INFORMACIJOS SISTEMOS

(i)

tinklo valdymo įranga

(ii)

apsauginės relės

d.

VISIŠKAI PARENGTI PROJEKTAI

(i)

aukštos įtampos projektai

(ii)

vidutinės įtampos projektai

e.

EEPS PASLAUGOS

(i)

įrenginių priežiūra

(ii)

tinklo planavimas

(22)

Ištyrus rinką paaiškėjo, kad produktų rinkose, priešingai Siemens nuomonei, bent keli I, II, … punktuose kiekviename skyriuje išvardyti komponentai galėtų sudaryti susijusias atskiras geografines rinkas. Tačiau šiam sprendimui nebūtina tiksliai apibrėžti produktų rinką, nes joks galimas rinkos apibrėžimas nesukeltų abejonių dėl konkurencijos.

(23)

Apibrėžiant susijusią geografinę rinką sprendime daroma išvada, kad EEPS aprėpia EEE rinkas. Tinklo sistemos operatoriams techniniai standartai nebėra kliūtis perkant produktus užsienyje, ypač aukštos įtampos rinkoje, kurioje produktai dažniausia pritaikomi klientui. Didžiausi tiekėjai sėkmingai dalyvauja konkursuose dėl EEPS visoje EEE.

(24)

Siemens pranešime nurodytos toliau minimos rinkos dalys ir konkurentų kiekvienoje rinkoje pavadinimai buvo iš esmės patvirtinti rinkos tyrimu. Išimtį sudaro visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinka, kurioje joks kitas rinkos dalyvis nenurodė, kad Siemens užima didelę rinkos dalį [50–60] (1) %. Tačiau visiškai parengtų projektų rinka apima daug produktų ir komponentų, todėl visiškai parengtų paslaugų apyvartą rinkos tyrimo dalyviai galėjo nurodyti kitaip negu nurodydami atskirus komponentus.

Produktas

Siemens

VA Tech

Kartu

Pagrindiniai konkurentai

a.

Aukštos įtampos produktai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 18, ABB 15

(i)

perjungimo įrenginiai su oro izoliacija

[0-10] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 12; ABB 9, Cegelec 6, EFACEC 6

(ii)

perjungimo įrenginiai su dujų izoliacija

[30-40] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

ABB 33, Areva 23

(iii)

išjungikliai

[30-40] (3)

[0-10] (3)

[40-50] (3)

Areva 30, ABB 28

(iv)

skyrikliai

[30-40] (3)

[20-30] (3)

[30-40] (3)

Areva 21, HAPAM 14

(v)

matavimo transformatoriai

10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 20–25, ABB 10–15, Ritz 10–15, Arteche 10–15, Pfiffner 3–8

(vi)

ritės

[20-30] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

Areva 22–27, ABB 17–22, Trafomec 5–10

b.

Transformatoriai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

ABB 18–23, Areva 13–18, RWE Solutions 8–13, Schneider 4–7, Pauwels 4–7, kiti

(i)

galios transformatoriai

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 20–25, Areva 15–20,RWE Solutions 7–14, Pauwels 2–5, EFACEC 2–5, kiti

(ii)

paskirstymo transformatoriai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 12–17, Schneider 10–15, RWE Solutions 8–13, Areva 7–12, Pauwels 5–10, kiti

c.

Energijos automatizavimo ir informacijos sistemos

 

 

 

 

(i)

tinklo valdymo įranga

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 8–12, Areva 6–10, kiti (taip pat įvairūs programinės įrangos gamintojai)

(ii)

apsauginės relės

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 23–27, ABB 13–17, Schneider 4–8

d.

Visiškai parengti projektai

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[30-40] (3)

ABB 18, Areva 14, Cegelec 9

(i)

aukštos įtampos projektai

[50-60] (3)

[10-20] (3)

[70-80] (3)

ABB 21, Areva 9

(ii)

vidutinės įtampos projektai

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 17, Areva 16, Cegelec 12

e.

EEPS paslaugos

Nėra susijusių EEE arba nacionalinių rinkų

(25)

Siemens, VA Tech, Areva ir ABB tiekia platų EEPS asortimentą, o mažesnės konkurentės, pavyzdžiui, Cegelec, EFACEC, Ansaldo, HAPAM arba Pauwels užima tik mažesnius produktų segmentus.

(26)

Įsigijus įmonę rinkos dalys kai kuriose potencialiose EEPS rinkose padidėja iki [30–40] (1) % – būtent perjungimo įrenginių su dujų izoliacija, išjungiklių ir visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinkose. Be to, šiose produktų rinkose patikimų konkurentų skaičius sumažėtų nuo 4 iki 3 (Siemens/VA Tech, Areva ir ABB). Šios trys rinkos yra vertikaliai susijusios viena su kita, nes didžiojoje dalyje visiškai parengtų aukštos įtampos projektų kaip pagrindiniai komponentai naudojami perjungimo įrenginiai su dujų izoliacija. Išjungikliai savo ruožtu naudojami kaip dujų įrenginių su dujų izoliacija komponentai. Siemens, VA Tech, Areva ir ABB vykdo veiklą šiuose trijuose vertikaliuose lygmenyse.

(27)

Kitose EEPS rinkose Siemens ir VA Tech bendra rinkos dalis yra mažesnė, be to, yra papildomų konkurentų. Šiose rinkose nekyla abejonių dėl konkurencijos.

(28)

Apskritai, klientų ir konkurentų atsakymai į Komisijos rinkos tyrimą buvo ne tokie neigiami kaip tyrime dėl hidroelektrinių įrangos. Neigiamos pastabos buvo daugiau bendro pobūdžio ir buvo susijusios su faktu, kad iš jau prisotintos rinkos iškris vienas konkurentas. Todėl Komisija tyrimus sutelkė į galimo patikimų konkurso dalyvių skaičiaus sumažėjimo nuo keturių iki trijų poveikio keliose galimose rinkose analizę.

(29)

Aukštos įtampos projektų rinkoje Siemens ir VA Tech dažniausia susiduria visiškai parengtų perjungimo įrenginių su dujų izoliacija sektoriuje. Todėl įtaka visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinkoje yra susijusi su pagrindinių komponentų su dujų izoliacija tiekėjų padėtimi rinkoje. Visiškai parengtų produktų rinka dažniausia remiasi projektais ir pasižymi dideliais užimamų rinkos dalių pokyčiais. Per penkerių metų laikotarpį nuo 1999 m. iki 2003 m. Siemens rinkos dalis svyravo nuo [5–10] (1) % 2000 m. iki [50–60] (1) % 2003 m., o VA Tech dalis svyravo nuo [0–5] (1) 1999 m. iki [15–20] (1) % 2002 m. Likusius projektus tais metais vykdė ABB ir Areva. Net vienas didelis projektas gali padaryti didelę įtaką tiekėjo rinkos daliai per vienerius metus. Pavyzdžiui, 2003 m. buvo užimta stipri padėtis rinkoje [50–60] (1) %. Sprendime daroma išvada, kad visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinka yra konkursų rinka, kurioje vyksta konkurencija „dėl rinkos“, o ne „rinkoje“ ir kurioje užimama rinkos dalis nėra tiesiogiai susijusi su konkurento galimybėmis ateityje gauti užsakymus.

(30)

Produktų su dujų izoliacija sektoriuje EEE veikia tie patys konkurentai kaip ir visiškai parengtų aukštos įtampos projektų sektoriuje, būtent Siemens, VA Tech, ABB ir Areva. Siemens teigimu, jos ir VA Tech bendra rinkos dalis 2003 m. siekė [40–50] (1) % (Siemens [30–40] (1) %, VA Tech [10–15] (1) %). Bendra rinkos dalis nuo 1999 m. iki 2003 m. svyravo nuo [40–50] (1) % iki [60–70] (1) %. Tačiau atskiros rinkos dalys svyravo labiau (Siemens [10–15] (1) %–[40–50] (1) %, o VA Tech ([10–15] (1) %–[40–50] (1)). Kaip ir visiškai parengtų projektų rinkoje, kitas EEE rinkos dalis užėmė ABB ir Areva.

(31)

Dėl aukštos įtampos produktams keliamų saugos reikalavimų ribojamas galimų Europos elektros energijos tiekėjų skaičius, nors tarp keturių rinkos lyderių konkrečiam konkursui pristatytos įrangos akivaizdžiai tėra nedidelis skirtumas. Atsižvelgiant į šiuos faktus (konkursų rinka, nedidelis skirtumas tarp rinkos lyderių produktų) produktų su dujų izoliacija arba visiškai parengtų aukštos įtampos projektų rinkose konkurencija gali vykti ir tik su trimis patikimais tiekėjais.

(32)

Rinkos tyrime buvo tiriami konkursų visiškai parengtiems aukštos įtampos projektams, įrenginiams su dujų izoliacija ir išjungikliams dalyvių sąrašai nuo 1999 m., kuriuos pateikė Siemens ir konkurentai. Iš tyrimo aiškėja, kad konkursuose ABB buvo dažniausia Siemens konkurentė, o po jos dažniausia konkurentė buvo Areva. VA Tech rečiau dalyvavo konkursuose įrenginiams su dujų izoliacija ir juose beveik nekonkuravo su Siemens. Reti Siemens ir VA Tech susidūrimai gali būti paaiškinami tuo, kad VA Tech veikla Europos įrenginių su dujų izoliacija srityje yra sietina su Schneider įmonės Grenoblyje aukštos įtampos veiklos srities įsigijimu. Todėl VA Tech įrengta bazė yra skirta veiklai Prancūzijoje, o Siemens tradiciškai dažniausiai vykdo veiklą kitose Europos šalyse.

(33)

Vengrijai tapus ES nare, Ganz-Transelektro pateikė daug pasiūlymų EEE konkursuose. Šiai įmonei kartu su Corus neseniai Nyderlanduose buvo pateiktas užsakymas tiekti perjungimo įrenginius su dujų izoliacija. Toshiba-Mitsubishi (toliau – TM) ir JAEPS, perjungimo įrenginių su dujų izoliacija gamintojai iš Japonijos, savo veiklą EEE vykdė tik Islandijos ir Kipro salose-valstybėse.

(34)

Komisija vieną su kitu palygino pasiūlymus […] (1) konkursams, kuriuose dalyvavo visos keturios įmonės, siekdama patikrinti, ar dažnai viena iš šių įmonių siūlydavo mažiausią arba antrą mažiausią kainą. Šis spėjimas nepasitvirtino.

(35)

Kaip nurodoma sprendime, perjungimo įrenginių su dujų izoliacija rinkoje būtų galima konkuruoti ir tik su trimis patikimais tiekėjais, jei nesusijungia mažiausią arba antrą mažiausią kainą siūlantys konkurso dalyviai arba konkurentai, kurie pagal kitą kriterijų dažniausia gali vienas kitą pakeisti. Remiantis pateikta informacija apie konkurso dalyvius negalima daryti tokios išvados.

(36)

Be to, sprendime tiriama galimybė, ar projektas yra susijęs su koordinuojamu poveikiu. Perjungimo įrenginių su dujų izoliacija, visiškai paruoštų aukštos įtampos ir išjungiklių rinkų (trys vienodo pajėgumo konkurentai, nevienalyčiai produktai, stambūs klientai) struktūra ir nustatytas dalyvavimo konkurse modelis (visi konkurentai sėkmingai dalyvauja konkursuose visoje Europoje) leidžia daryti išvadą, kad veiksmingas poveikio mechanizmas perjungimo įrenginių su dujų izoliacija rinkoje turėtų būti labai sudėtingas ir jį būtų sunku įgyvendinti.

(37)

Sprendime daroma išvada, kad jokiu galimo produktų rinkos apibrėžimo atveju EEPS rinkoje nebūtų trukdoma veiksmingai konkuruoti.

C.   GELEŽINKELIŲ TECHNIKA

C1.   GELEŽINKELIO TRANSPORTO PRIEMONĖS

(38)

Įsigijus VA Tech eliminuojama VA Tech Elin EBG Traction (toliau – ETR) įmonė kaip nepriklausoma tramvajų, metro traukinių ir regioninių traukinių elektrinės traukos įrangos tiekėja. Be to, ETR tiekia gaminius integruotiems geležinkelio transporto priemonių gamintojams, sudarantiems konsorciumus su Bombardier ir Siemens specialių tramvajų ir traukinių tipų gamybai.

(39)

Remiantis ankstesniais sprendimais, šiame sprendime tiriamas projekto poveikis atsižvelgiant į EEE elektrinės traukos įrangos rinką ir nacionalines geležinkelio transporto priemonių rinkas atskirai įvairiems transporto priemonių tipams, pvz., tramvajams, metro traukiniams, regioniniams traukiniams ir lokomotyvams. Persidengimai elektros pavarų rinkoje yra nežymūs ir nesukelia abejonių dėl konkurencijos vertinimo. Tačiau dėl ETR ir Siemens padėties kai kuriose valstybėse narėse rinkoms daromas vertikalus poveikis.

(40)

Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad su projektu susijusiuose rinkose, t. y. tramvajų rinkoje Ispanijoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Čekijoje, metro traukinių rinkoje Belgijoje ir regioninių traukinių rinkoje Vokietijoje bei Austrijoje įgyvendinus projektą vis dar bus pakankama konkurencija. Siekiant nutraukti ETR ir Bombardier įmonių ryšius pagal 2001 m. balandžio 3 d. Komisijos sprendimą COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz, siūloma tuo pačiu metu priimti sprendimą pagal 8 straipsnio 2 dalį, kuriuo būtų panaikinamas vienas iš Bombardier prisiimtų įsipareigojimų tuo atveju, jei Siemens imtų visiškai kontroliuoti VA Tech. Jis Bombardier įpareigoja siūlyti gaminamą „Linz“ tipo City-Runner tramvajų tik su ETR traukos įranga.

(41)

Neintegruotos įmonės neišskiriamos dėl šių priežasčių: Pirma, ir toliau elektrinę traukos įrangą tramvajams (Kiepe) bei metro traukiniams (Mitsubishi) tieks nepriklausomas tiekėjas. Antra, egzistuoja galimybė neintegruotiems gamintojams per dvejus arba trejus metus susijungti, kaip atsitiko su Stadler įmone tramvajų ir regioninių traukinių srityje. Vis dar egzistuoja ir trečia galimybė, kad integruoti ir neintegruoti tiekėjai susijungs kaip praeityje. Galiausiai ir ateityje geležinkelio transporto priemonių rinkoje išliks pakankama konkurencija, net jei neintegruoti tiekėjai būtų išstumti iš geležinkelio transporto priemonių su elektrine traukos įranga rinkos. Sprendime daroma išvada, kad projektas akivaizdžiai netrukdys veiksmingai konkuruoti elektrinės traukos įrangos rinkoje ir tramvajų, metro traukinių, regioninių traukinių bei lokomotyvų rinkoje.

C2.   KONTAKTINIAI TINKLAI

(42)

Sprendime daroma išvada, kad klausimo, ar egzistuoja bendra visų tipų kontaktinių tinklų rinka, arba ar egzistuoja mažesnės produktų rinkos, pvz., tolimojo susisiekimo kontaktinių tinklų rinka, nagrinėti nebūtina. Koncentracija padarys poveikį tik nacionalinei rinkai. Vokietijoje Siemens ir VA Tech užimtų bendrą apie [30–40] (1) % visos rinkos dalį, jų artimiausia konkurentė būtų Balfour Beatty įmonė su panašia užimamos rinkos dalimi ir penki mažesni konkurentai. Po rinkos tyrimo Komisija daro išvadą, kad po koncentracijos nekils juntamų kliūčių veiksmingai konkuruoti. Ta pati išvada taikoma mažesnei galimai tolimojo susisiekimo kontaktinių tinklų produktų rinkai, kurioje dubliuojamam produktui yra tik vienas klientas, būtent Deutsche Bahn ir mažiausia keturi patikimi konkurentai. Be to, paaiškėjo, kad Siemens ir VA Tech tik retai konkuruodavo tarpusavyje. Be to, nelaikomas tikėtinu tylus susitarimas tarp susijungusių įmonių ir Balfour Beatty, nes rinka kiekvienais metais mažėja, o VA Tech nelaikoma tokia savarankiška įmone, kurią reikėtų įsigyti ir tuomet būtų lengviau koordinuoti rinką. Sprendime daroma išvada, kad kontaktinių tinklų rinkoje nekils juntamų kliūčių veiksmingai konkuruoti.

C3.   ELEKTROS SROVĖS GELEŽINKELIUI TIEKIMAS

(43)

Elektros srovės geležinkeliui tiekimas – tai elektros srovės tiekimas į operatoriaus kontaktinį tinklą per pastotes (maitinimo blokus). Sprendime buvo išskirtos dvi produktų rinkos: bendra pastočių rinka ir komponentų rinka. Vokietijos geležinkelio elektros energijos jėgainių techninės priežiūros rinkoje matomas dubliavimasis. Koncentracija yra susijusi su dviem nacionalinėmis elektros srovės geležinkeliui tiekimo rinkomis. Austrijoje Siemens ir VA Tech užimtų bendrą [40–50] (1) % visos rinkos dalį. Be Siemens/VA Tech yra keturi visame pasaulyje veikiantys patikimi tiekėjai, būtent ABB, Areva, Balfour Beatty ir SAG (RWE), kurių rinkos dalis sudaro nuo 5 iki 25 %, ir keli mažesni tiekėjai. Paklausa yra labai koncentruota, šioje sąlyginai mažoje rinkoje, kurioje skelbiami konkursai, daugiau kaip 90 % konkursų skelbia įmonės Österreichische Bundesbahnen ir Wiener Linien. Todėl šioje konkursų rinkoje vyksta dideli pokyčiai.

(44)

Vokietijoje Siemens ir VA Tech užimtų panašaus dydžio rinkos dalį kaip ir Austrijoje. Jų konkurentės yra ABB, Balfour Beatty, Elpro ir Spitzke įmonės. VA Tech dirba beveik tik tolimojo susisiekimo segmente, o jų vienintelis klientas yra įmonė Deutsche Bahn. Kadangi kalbama apie konkursų rinką su vienu dideliu klientu dubliuojamame segmente, nekyla abejonių dėl konkurencijos visų elektros srovės geležinkeliui tiekimo pastočių srityje. Kalbant apie pastočių komponentus, Komisijos dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad susijungusios įmonės tam tikrų komponentų segmente užimtų monopolinę padėtį, kuri prisidėtų prie konkurentų eliminavimo. Tačiau atlikus rinkos tyrimą paaiškėjo, kad Siemens nesiūlo nė vieno iš trijų aptariamų komponentų, dviejų iš šių komponentų atveju yra konkurentai ir kad vieną komponentą, kurį tiekia tik VA Tech, Deutsche Bahn aktyviai stengėsi ištirti reguliavimo institucijoje bei gauti jos leidimą. Sprendime daroma išvada, kad elektros srovės geležinkeliui tiekimo rinkoje nėra juntamų kliūčių veiksmingai konkuruoti. Ta pati išvada taikoma geležinkelio jėgainių techninei priežiūrai: šioje srityje VA Tech pristatė tik vieną iš apie 20 jėgainių, kurias galima prižiūrėti savarankiškai, o Siemens bei VA Tech įmonėms yra kelios patikimos alternatyvos.

C4.   VIENALYGĖS GELEŽINKELIO PERVAŽOS

(45)

Tiek Siemens, tiek VA Tech tiekia geležinkelio pervažas. VA Tech veikia tik Austrijoje, o Siemens gali būti laikoma potencialia pretendente į Austrijos rinką. Vienas klientas iškėlė klausimą, ar Siemens po koncentracijos išimtų iš apyvartos VA Tech produktą ir pakeistų jį savo tiekiamu produktu. Tačiau rinkos tyrimas parodė, kad VA Tech produktas priklauso Vokietijos įmonei, kuri yra teisiškai įgaliota platinimo teises perleisti kitai įmonei. Todėl tiekėjų skaičius Austrijos rinkoje nepasikeis.

D.   DAŽNIO KEITIKLIAI

(46)

Tiek Siemens, tiek VA Tech tiekia dažnio keitiklius. Rinkos tyrimas patvirtino Siemens nuomonę, kad svarbi geografinė dažnio keitiklių rinka yra EEE. Remiantis ankstesniais sprendimais, atitinkama produktų rinka turi būti skirstoma pagal 100 kW skiriamąją ribą. Nebūtina aiškintis, ar galingesni kaip 100 kW galios dažnio keitikliai dar turi būti skirstomi į vandeniu aušinamus ir keturių kvadrantų dažnio keitiklius, nes konkurencijos vertinimui tai nedarytų jokios įtakos.

(47)

Bendra Siemens ir VA Tech dažnio keitiklių iki 100 kW galios rinkos dalis sudaro mažiau kaip [15–20] (1) %. Kadangi 2004 m. VA Tech įsteigė bendrą įmonę su Schneider ir Toshiba (toliau – STI), reikia dar pridėti STI rinkos dalį. Tačiau net ir tuo atveju bendra rinkos dalis sudaro mažiau kaip [30–40] (1) %. Svarbios konkurentės yra ABB ir Danfoss, kurių rinkos dalis sudaro 10–20 %, Lenze, SEW Eurodrive, Vacon ir Yaskawa/Omron su atitinkamai užimamomis 5–10 % rinkos dalimis. Vietos lygiu yra daug mažesnių, bet pajėgių įmonių. Bendra dažnio keitiklių su didesne kaip 100 kW galia rinkos dalis (įskaitant bendrą įmonę STI) siekia mažiau kaip [20–30] (1) %. Bendra vandeniu aušinamų ir keturių kvadrantų dažnio keitiklių rinkos dalis sudaro mažiau kaip [20–30] (1) %. Todėl Komisija daro išvadą, kad jokiu galimu produktų rinkos apibrėžimo atveju nekiltų abejonės dėl konkurencijos.

E.   METALURGIJOS ĮRENGINIŲ IR KITŲ PRAMONĖS ĮRENGINIŲ STATYBA

1.   SUSIJUSIOS PRODUKTŲ RINKOS

a.   Esminiai skirtumai

(48)

Pramonės įrenginių statybą galima skirstyti pagal pramonės šakas (pvz., metalurgijos, chemijos, popieriaus, cemento ir pan.). Ši byla yra labiausia susijusi su metalurgijos įrenginių statyba. Šiuo atveju galima skirti mechaninių ir elektrinių įrenginių statybą bei įrenginių techninę priežiūrą ir aptarnavimą.

(49)

Mechaninių pramonės įrenginių statyboje planuojamas atitinkamo gamybos proceso mašinų naudojimas, tos mašinos įsigyjamos ir integruojamos į gamybos įmonę. Šioje srityje VA Tech veikia kaip tiekėjas per savo dukterinę bendrovę VAI. Siemens šioje srityje tiekimu neužsiima, tačiau ši įmonė metalurgijos sektoriuje […] (1) yra įsigijusi SMS Demag akcijų dalį, o pastaroji įmonė yra viena iš dviejų pagrindinių VA Tech konkurentų.

(50)

Elektrinių pramonės įrenginių statyba apima bendrą įrenginio elektrifikaciją, variklių konfigūraciją ir montavimą bei pirminį automatizavimą, kurį iš esmės sudaro elektrinės kontrolės ir valdymo sistemos bei procesų automatizavimas. Tiek Siemens, tiek VA Tech yra tiekėjos šioje srityje, VA Tech veikia per dukterines bendroves VAI (metalurgijos sektorius) ir Elin EBG (įvairūs sektoriai).

(51)

Įrenginių techninei priežiūrai ir aptarnavimui priskiriama nuolatinė techninė priežiūra ir aptarnavimas, tačiau įrenginio dalys nėra iš naujo projektuojamos. Siemens ir VA Tech užsiima metalurgijos srities įrenginių technine priežiūra ir aptarnavimu.

b.   Mechaninių metalurgijos įrenginių statyba

(52)

Siemens priskiria pramoninių įrenginių mechaninę dalį atskirai pramonės šakai, todėl atskiria mechaninių metalurgijos įrenginių statybos produktų rinką. Tačiau Siemens nesilaiko skirstymo pagal proceso etapus, kurį naudojo Komisija Sprendime SMS/Mannesman Demag  (4), o mano, kad šiuo atveju kalbama apie didesnės mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkos segmentus.

(53)

Remdamasi rinkos tyrimo rezultatais Komisija daro išvadą, kad skirstymas pagal proceso etapus, kurį ji naudojo SMS/Mannesmann Demag byloje mechaninių pramonės įrenginių statybai geležies ir plieno sektoriuje, gali būti taikomas ir šiame sprendime. Tam reikia atskirti produktų rinkas, skirtas ketaus, plieno gamybai, ištisinio liejimo įrenginiams, karšto valcavimo staklėms, šalto valcavimo staklėms, metalo profilių valcavimo staklėms, juostinio metalo staklėms ir presavimui bei kalybai. Be to, reikia atskirti geležies ir plieno metalurgijos įrenginių statybą nuo spalvotųjų metalų, ypač aliuminio ir vario, metalurgijos įrenginių statybos.

(54)

Tačiau nėra būtina tiksliai apibrėžti mechaninių metalurgijos įrenginių statybos produktų rinkos.

c.   Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba

(55)

Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba apima nulinio lygio automatizavimą (elektros energijos tiekimas ir elektros varikliai), pirminį automatizavimą (1 ir 2 lygiai) ir naujesnį IT sprendimų įrenginių logistikai/MES sritį (3 pakopa).

Nėra vieningos rinkos

(56)

Siemens nuomone, metalurgijos srities elektrinių pramonės įrenginių statyba nepriklauso nuo kitų pramonės šakų ir nesudaro savarankiškos rinkos.

(57)

Vis dėlto atliekant rinkos tyrimą dauguma rinkos dalyvių pareiškė, kad elektrinių metalurgijos sektoriaus įrenginių statybai būtina speciali praktinė patirtis. Savo teiginiuose konkurentai ypač pabrėžė inžinierių specializaciją. Rekomendacijų sąrašams teikiama reikšmė atsakymuose, gautuose atliekant rinkos tyrimą, leidžia daryti išvadą, kad dauguma klientų metalurgijos srityje iš savo tiekėjų reikalauja specializuotos patirties. […] (1). Kitas didėjančios su atitinkama pramonės šaka susijusios specializacijos požymis yra Danieli, SMS Demag ir VAI, buvusių mechaninių metalurgijos įrenginių statybos specialistų, skverbimasis į elektrinių metalurgijos įrenginių statybos sritį.

(58)

Jei nulinio lygmens produktai (elektros sistema, varikliai) tik nedidele dalimi yra skirti specializuotai metalurgijos sričiai, 1 ir 2 lygmens (pirminis automatizavimas) produktai jau yra specializuoti. Tai galima paaiškinti tuo, kad reikalaujama su atitinkama pramonės šaka susijusių sprendimų (programinės įrangos modulių), kurie taikomi šiuose lygmenyse. Siemens ir jos konkurentai kuria tokius sprendimus su atitinkama pramonės šaka susijusioms produktų grupėms elektrinių pramonės įrenginių statybos srityje.

(59)

Dėl minėtų priežasčių, nustatant produktų rinką bent metalurgijos sektoriuje reikėtų laikyti, kad egzistuoja atskira elektrinių įrenginių statybos rinka. Tokią rinką galima apibrėžti arba kaip visą elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinką, įskaitant galimas dalines rinkas, arba, siauresne prasme, kaip galimą visą elektrinių metalurgijos 0–2 automatizavimo lygių įrenginių geležies ir plieno srityse statybos rinką.

Galimos dalinės atskirų proceso sričių arba etapų rinkos

(60)

Kai kurie rinkos dalyviai mano, kad elektrinių įrenginių statybos rinką galima dar suskirstyti pagal atitinkamus metalurgijos gamybos proceso etapus. Atlikus rinkos tyrimą buvo surinkti tą patvirtinantys įrodymai, tačiau nebūtina aiškintis, ar elektrinių metalurgijos įrenginių statyboje egzistuoja atskiros elektros produktų rinkos trims pagrindiniams proceso etapams (skystoji, karštoji ir šaltoji fazė) ir specialiai ilgų gaminių valcavimo sričiai. Šiame sprendime galima nesigilinti ir į klausimą, ar reikia dar išsamesnio skirstymo pagal proceso etapus.

Atskiros dalinės 1 ir 2 automatizavimo lygio rinkos?

(61)

Be to, šiame sprendime galima nespręsti klausimo, ar atskiros produktų rinkos 1 ir 2 lygiams traktuojamos kartu, ar kaip jų dalinės rinkos.

Atskiros geležies/plieno sektoriaus ir aliuminio sektoriaus, ypač karšto ir šalto aliuminio valcavimo, rinkos

(62)

Klausimo, ar reikia atskirti geležies ir plieno produktų rinkas nuo valcuoto aliuminio produktų rinkos, taip pat nebūtina nagrinėti.

Galima IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui rinka

(63)

Atlikdama rinkos tyrimą Komisija surinko įrodymų, kad egzistuoja atskira besivystanti, su metalurgija susijusi IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui produktų rinka. Tačiau klausimo, ar tai atskira pramonės šaka ir ar ją reikėtų įtraukti į elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinką arba iš jos išbraukti, taip pat nebūtina nagrinėti.

d.   Techninė priežiūra ir aptarnavimas

(64)

Siemens nuomone, metalurgijos įrenginių aptarnavimas sudaro atskirą rinką. Komisijos tyrimas patvirtina, kad ši nuomonė yra tendencinga. Tačiau šioje srityje nebūtina tiksliai apibrėžti rinkos.

e.   Elektrinių pramonės įrenginių statyba ne metalurgijos pramonės šakose

(65)

Šiame sprendime nebūtina apibrėžti su atitinkama pramonės šaka susijusios ne metalurgijos srities elektrinių pramonės įrenginių statybos rinkos, nes numatyta koncentracija, neatsižvelgiant į produktų rinkos apibrėžimą (apima kelias pramonės šakas arba egzistuoja atskiros kiekvienos pramonės šakos rinkos), nesukelia abejonių dėl konkurencijos.

f.   Išvada apie produktų rinkos apibrėžimą metalurgijos įrenginių statyboje ir pramonės įrenginių statyboje kitose pramonės šakose

(66)

Šiame sprendime mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje išskiriamos šios produktų rinkos:

visa mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinka: arba apsiribojanti geležimi, arba apimanti geležį ir spalvotuosius metalus;

galimos dalinės rinkos įvairiems mechaninių metalurgijos įrenginių statybos proceso etapams.

(67)

Šiame sprendime elektrinių metalurgijos įrenginių statybos srityje išskiriamos šios produktų rinkos:

visa elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinka, įtraukiant visas toliau išvardytas galimas dalines rinkas;

galima (siauriau apibrėžiama) elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinka su 0–2 automatizavimo lygiais geležies (plieno) srityje;

galimos dalinės elektrinių metalurgijos skystosios, karštosios, šaltosios fazės įrenginių statybos ir ilgų gaminių valcavimo rinkos (proceso srities rinkos) geležies (plieno) srityje bei galimos proceso etapų rinkos (arba tolesnis skirstymas pagal automatizavimo lygius) ir galimos 1 ir 2 lygio dalinės rinkos;

karšto ir šalto aliuminio valcavimo rinkos bei

galima IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui rinka.

(68)

Be to, šiame sprendime laikoma, kad egzistuoja bent viena atskira metalurgijos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo produktų rinka.

(69)

Nebūtina apibrėžti elektrinių pramonės įrenginių statybos produktų rinkos kitose srityse.

2.   SUSIJUSIOS GEOGRAFINĖS RINKOS

a.   Mechaninių metalurgijos įrenginių statyba

(70)

Siemens manymu, mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinka – tai pasaulinė rinka arba bent visą EEE apimanti rinka, kurioje ryškios tendencijos tapti globalia rinka.

(71)

Tačiau šiame sprendime nebūtina nustatyti atitinkamą geografinę rinką, nes koncentracija, neatsižvelgiant į geografinės rinkos apibrėžimą (EEE rinka arba didesnė rinka), sukelia abejones dėl konkurencijos mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje.

b.   Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba

(72)

Siemens teigimu, ir elektrinių metalurgijos įrenginių statybos srityje egzistuoja globali rinka.

(73)

Remiantis rinkos tyrimo rezultatais, atitinkama geografinė rinka, kaip apibrėžta šiame sprendime, apima bent EEE, tačiau taip pat turėtų būti apsvarstyta tikimybė, ar ji apima didesnę rinką.

(74)

Ši išvada taikoma visoms galimoms dalinėms rinkoms ir elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkoms, įskaitant galimą IT sprendimų įrenginių logistikai/MES/3 lygiui rinką.

(75)

Siemens pritaria apibrėžimui, kurį Komisija taiko geografinei elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkai, tik tokiu atveju, jei Komisija yra pasiruošusi apsvarstyti tikimybę, kad ši rinka apima didesnę nei EEE rinką, tačiau nepritaria nuomonei, kad tam tikri Azijos regionai negalėtų būti įtraukiami į atitinkamą rinką. Siemens nuomone, atitinkamose dalinėse rinkose gali be apribojimų veikti užsienio tiekėjai.

(76)

Tačiau Komisija ir toliau laikosi nuomonės, kad tam tikrose pasaulio dalyse egzistuoja skirtingos konkurencijos sąlygos, kurios sietinos ne tik su istoriniais veiksniais. Tačiau nebūtina aiškintis, ar šiuo atveju turima omenyje EEE apimanti, ar didesnė, galbūt net visą pasaulį apimanti rinka.

c.   Techninė priežiūra ir aptarnavimas

(77)

Siemens nuomone, ši rinka turėtų būti laikoma apimančia visą EEE. Tačiau dauguma rinkos dalyvių laiko šią rinką siauresne, nes šioje srityje ypač didelė reikšmė teikiama nedideliam atstumui iki tiekėjų ir, tam tikru mastu, komunikacijai ta pačia kalba. Daug klientų nesirinktų tiekėjo iš kitos valstybės narės (kurioje nėra jų gamyklos), net jei jų dabartinio tiekėjo kainos už aptarnavimą pakiltų nuo 5 iki 10 %. Ši nuomonė vyrauja tiek mechaninių, tiek elektrinių įrenginių srityje.

(78)

Tačiau šiame sprendime nebūtina tiksliai apibrėžti rinką. Bet kuriuo atveju atitinkama geografinė rinka yra ne mažesnė už nacionalinę rinką ir ne didesnė už EEE rinką.

d.   Elektrinių pramonės įrenginių statyba kitose srityse

(79)

VA Tech ir metalo įrenginių statybos bendrovės VAI sudaryta korporacija, veikianti visame pasaulyje, bei Elin EBG, už elektrinių įrenginių statybą atsakingas įmonės padalinys, daugiausia dirbantis Austrijoje, be to, Vidurio Europoje statantis pramonės įrenginius, leidžia manyti, kad kitų elektrinių pramonės įrenginių statybos rinka arba rinkos geografiniu požiūriu turėtų būti siauresnės už specializuotų elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkas. Šį požiūrį patvirtino rinkos tyrimas, kurio metu daug pramonės įmonių savo atsakymuose daugiau minėjo nacionalines rinkas arba regionines atitinkamas geografines rinkas. Atskiroms specializuoto proceso pramonėms, pavyzdžiui, popieriaus ir chemijos, galėtų būti priskirta dar didesnė geografinė rinka. Tačiau atliekant rinkos tyrimą nebuvo jokios nuorodos į geografinę rinką, kuri apimtų daugiau ploto negu EEE.

(80)

Šiame sprendime nebūtina apibrėžti tikslių atitinkamos geografinės rinkos ribų. Susijusi rinka arba atitinkamos rinkos bet kuriuo atveju nėra mažesnės už nacionalines rinkas ir nėra didesnės už EEE rinką.

3.   KONKURENCIJOS VERTINIMAS

a.   Mechaninių metalurgijos įrenginių statyba

(81)

Koncentracija žymiai susilpnins konkurenciją tarp Siemens/VAI ir jos pagrindinės konkurentės SMS mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje, apimančioje EEE arba visą pasaulį, arba dalinėse mechaninių įrenginių plieno gamybai ir ištisiniam liejimui statybos rinkose. Siemens/VAI rinkoje užims dominuojančią padėtį, todėl minėtose dalinėse rinkose bus akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti.

(1)   Rinkos sąlygos

(82)

Priešingai nei VA Tech, Siemens šioje srityje jokios veiklos nevykdo. Siemens nurodo, kad VA Tech rinkos dalis visose galimose dalinėse rinkose sudaro mažiau kaip [10–15] (1) %.

(83)

Tačiau rinkos dalyviai nurodė žymiai didesnes VA Tech rinkos dalis galimose mechaninių įrenginių statybos produktų rinkose. Metalurgijos įrenginių statybos srityje VA Tech rinkos dalys tiek pasaulinėje, tiek EEE rinkoje buvo įvertintos kaip esančios maždaug tokio paties dydžio kaip ankstesnės vienintelės rinkos lyderės SMS-Demag (toliau – SMS) įmonės, mažesnę rinkos dalį užėmė Danieli įmonė, trečioji ir vienintelė kita EEE veikianti visiškai parengtos įrangos tiekėja. Atskirose galimose mechaninių įrenginių dalinėse rinkose VA Tech laikoma aiškia rinkos lydere.

(84)

Iš rinkos dalyvių pareiškimų aiškėja, kad mechaninių metalurgijos įrenginių rinka arba rinkos laikoma labai koncentruota rinka arba koncentruotomis rinkomis.

(85)

SMS traktuoja VAI kaip savo pagrindinę konkurentę daugumoje verslo sričių. SMS įvertina savo ir VAI mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkos dalis atitinkamai 24 % arba 20 %. Atskirose proceso etapų rinkose abiejų didžiausių įmonių bendra rinkos dalis yra žymiai didesnė. Atskirų plieno gamybos proceso etapų rinkoje VAI užima tokią pat dalį kaip ir SMS (atitinkamai 33 %), o atskirų ištisinio liejimo proceso etapų rinkoje VAI yra toli aplenkusi SMS (SMS: 23 %, VAI: 62 %). Oficialiuose pareiškimuose VAI patvirtino savo dominuojančią padėtį ištisinio liejimo rinkoje ir didelę užimamą rinkos dalį.

(2)   Visa mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinka geležies ir plieno srityse arba visa rinka, įtraukiant spalvotuosius metalus: didelės kliūtys veiksmingai konkurencijai

(86)

Atsižvelgiant į Siemens valdomą SMS mažumos akcijų paketą, iš rinkos tyrimo aiškėja, kad koncentracija labai susilpnins dabartinę konkurenciją tarp VAI ir SMS. Atsižvelgiant į didelę VAI galią šioje labai koncentruotoje rinkoje, didelę VAI ir Siemens konkurenciją bei faktą, kad kiti konkurentai neįstengia pakankamai apriboti Siemens/VAI laisvės konkuruoti, galima teigti – jei konkurencinis spaudimas, kurį Siemens/VAI įmonei taiko SMS, sumažės, dėl nekoordinuojamos veiklos ir galbūt dėl Siemens/VAI dominuojančios padėties įtvirtinimo koncentracija bet kuriuo atveju bus didelė kliūtis veiksmingai konkuruoti.

(87)

VAI ir SMS yra didžiausios konkurentės aptariamoje rinkoje. Jei vykdydamas tam tikrą su metalurgija susijusį projektą klientas nepasirinktų VA Tech, labai tikėtina, kad dėl šios didelės konkurencijos jis laikytų SMS pirma alternatyva. Tai aiškėja iš vertinimo, kurį atliko rinkos tyrime apklausti konkurentai ir klientai.

(88)

Danieli įmonė yra bendrai pripažįstama kaip trečia pagal dydį konkurentė, tačiau dažniausia ji laikoma daug silpnesne už SMS ir VAI. Ši įmonė yra daugiausia pasiekusi pirmiausia ilgų gaminių valcavimo srityje – šioje srityje ji yra rinkos lyderė. Atsižvelgiant į jos padėtį rinkoje ir klientų vertinimą Danieli sunkiai įstengtų apskritai sustabdyti konkurencijos mažėjimą mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje arba iškovoti dominuojančią padėtį, kurią VAI pasiektų remdamasi Siemens/VAI turima informacija. Be to, klientams būtini mažiausia trys pasiūlymai, kad būtų galima sėkmingai vesti derybas metalurgijos įrenginių statybos srityje.

(89)

Kiti konkurentai nedaro jokio didesnio spaudimo. Siemens be trijų rinkos lyderių minėti didesni tiekėjai beveik nevykdo arba visiškai nevykdo veiklos Europoje, todėl jie nesudaro jokios tinkamos alternatyvos Europos klientams. Neįtikima, kad maži tiekėjai galėtų sėkmingai teikti pasiūlymus dėl didelių užsakymų. Be minėtų trijų rinkos lyderių likę konkurentai yra susiskaldę, todėl jie negalėtų pasipriešinti trijų didžiausių tiekėjų turimai galiai rinkoje.

(90)

Didelis tiekėjas mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje turi daug klientų, kurie teikia jam didžiąją dalį užsakymų, todėl jis nelabai priklauso nuo atskirų klientų.

(91)

Koncentracija žymiai susilpnintų konkurencijos spaudimą, kurį SMS daro Siemens/VAI įmonei. Dėl koncentracijos Siemens be savo turimos 28 % SMS akcijų dalies papildomai įgytų VA Tech kontrolę. Nors atsižvelgiant į ypatingas bylos aplinkybes (žr. pastraipą žemiau: ankstesnio pasirinkimo parduoti sandoris; paprastai akcijų vertė nustatoma pagal 2004 12 31 datą), negalima pakankamai pagrįstai teigti, kad Siemens valdoma 28 % SMS akcijų dalis (ir finansinis dalyvavimas SMS verslo sėkmės atveju, kuris paprastai ir lemia sėkmę) Siemens/VA Tech privers nusileisti konkuruojant su SMS. […] (1)

(92)

Siemens įvykdė pasirinkimo parduoti sandorį ir pardavė savo SMS akcijų dalį daugumos akcijų paketo valdytojui. Tačiau yra ginčijama Siemens valdomos akcijų dalies vertė ir Vokietijos teismuose sprendžiamas tikriausiai ilgai truksiantis teisminis ginčas. Kol jis nėra išspręstas ir nėra parduota 28 % Siemens valdoma akcijų dalis[…] (1).

(93)

[…] (1).

(94)

[…] (1).

(95)

[…] (1). Kadangi Siemens vis dar turės 28 % SMS akcijų dalį, koncentracija labai susilpnintų konkurenciją tarp Siemens/VAI ir SMS. Klausimo, ar Siemens/VAI, sukaupusi daugiau informacijos už stipriausią konkurentę SMS ir turinti daugiau galios rinkoje už Danieli, užims dominuojančią padėtį rinkoje, nagrinėti nebūtina. Bet kuriuo atveju dėl nekoordinuojamos įmonių veiklos koncentracija padarytų ypač didelę žalą konkurencijai. Todėl akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti visoje mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje.

(3)   Dalinės mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkos: dominuojančios padėties sukūrimas

(96)

Šios išvados dar labiau tinka galimoms atskirų proceso etapų dalinėms rinkoms mechaninių įrenginių statybai plieno gamybos ir ištisinio liejimo srityse. Tačiau kitų mechaninių metalurgijos įrenginių statybos dalinių rinkų atveju negalima užtikrintai teigti, kad koncentracija akivaizdžiai sutrukdys veiksmingai konkuruoti.

(97)

Komisijos atliktame rinkos tyrime konkurentai ir klientai galimoje mechaninių įrenginių statybos rinkoje plieno gamybai apskritai geriausiai įvertino VAI įmonę. Tuoj po jos antroje vietoje liko SMS įmonė. VAI ir SMS užima didelę šios koncentruotos rinkos dalį EEE ir pasaulyje. Atitinkamos jų užimamos pasaulinės rinkos dalys sudaro nuo 30 iki 40 %; pagrįstai spėjama, kad jų užimamos EEE rinkos dalys yra dar didesnės. Atsižvelgiant į šias dideles rinkos dalis galima daryti išvadą, kad ši rinka yra labai koncentruota, todėl tampa akivaizdus didelis neigiamas poveikis klientams. Ši išvada ypač pasitvirtina atsižvelgiant į didelę konkurenciją tarp dviejų didžiausių tiekėjų, kuri po koncentracijos sumažėtų rinkos lyderio naudai. VAI ir SMS yra didžiausios konkurentės. Danieli yra labai atsilikusi nuo jų, ji užima trečiąją vietą ir nėra lygiavertė konkurentė. Kiti konkurentai yra susiskaldę. Mažesni tiekėjai negali konkuruoti dėl didelių projektų su stambiais tiekėjais arba jie yra priversti kooperuotis su stambiais tiekėjais, arba specializuojasi atskirose rinkos nišose.

(98)

Galimoje mechaninių metalurgijos įrenginių ištisiniam liejimui statybos rinkoje klientai ir konkurentai laiko VAI aiškia rinkos lydere tiek EEE rinkoje, tiek pasaulinėje rinkoje. Pagrįstai spėjama, kad VAI užimamos EEE ir pasaulinės rinkos dalys sudaro daugiau kaip 50 %. SMS užima antrą vietą ir yra didžiausia VAI konkurentė. Danieli yra akivaizdžiai atsilikusi ir užima trečiąją vietą. Kiti konkurentai yra susiskaldę ir neįstengia apriboti VAI galios rinkoje.

(99)

Susiklosčius tokioms aplinkybėms […] (1) Siemens užimtų dominuojančią padėtį galimose mechaninių įrenginių plieno gamybai statybos ir mechaninių įrenginių ištisiniam liejimui statybos rinkose bei akivaizdžiai trukdytų veiksmingai konkuruoti.

b.   Elektrinių metalurgijos įrenginių statyba

Elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinka (0–2 lygiai, geležis arba plienas), galimos atskirų proceso sričių ir proceso etapų dalinės rinkos

Rinkos struktūra ir rinkos dalys

(100)

Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad daug rinkos dalyvių laiko Siemens svarbiausia tiekėja elektrinių metalurgijos įrenginių geležies (plieno) sektoriui statybos srityje EEE ir pasaulinėje rinkoje. Tai taikoma visai galimai rinkai ir daugumai dalinių rinkų, išskyrus galimą dalinę ilgų gaminių valcavimo rinką, kurioje rinkos lydere laikoma Danieli. Šiose srityse VAI kaip stipri konkurentė dažniausia užima antrąją vietą, o ištisinio liejimo srityje ši įmonė netgi laikoma lygiaverte Siemens įmonei. Tačiau reikia pažymėti, kad kitos keturios konkurentės yra laikomos stipriomis ir patikimomis tiekėjomis. Turima omenyje pirmiausia ABB, Alstom, SMS ir Danieli, o kai kuriose srityse, ypač pasaulinėje rinkoje – Toshiba (arba TMEIC-GE) ir Sundwig-Andritz, Ingelectric bei ASI Robicon.

Rinkos dalys

(101)

Sunku apskaičiuoti rinkos dalis šioje vienalytėje ir diferencijuotoje produktų bei paslaugų srityje. Siemens Komisijai pateikė kelis apskaičiavimus, kurie buvo atlikti iš dalies tyrimui ir iš dalies aiškiai prieš tyrimo pradžią. Buvo pateikti ir apskaičiavimai, kuriuos atliko VA Tech prieš tyrimo pradžią ir apskaičiavimai, atlikti Komisijos prašymu tyrimo metu. Be to, Komisijai buvo pateikti SMS apskaičiavimai tyrimo reikmėms. Remiantis visais apskaičiavimais tarp nurodytų rinkos dalių nustatyti dideli skirtumai. Siemens apskaičiavimuose nurodoma mažesnė kaip 20 % užimama bendra rinkos dalis, o VAI nurodė, kad ši dalis yra žymiai didesnė – 40–50 %. Didžiausi skaičiai kai kuriose atskirų proceso etapų rinkose pateikiami SMS apskaičiavimuose.

(102)

Komisijos (ir kai kurių minėtų konkurentų) nuomone nė vienas iš šių apskaičiavimų negali būti laikomas ypač patikimu.

(103)

Komisija išanalizavo svarbiausių konkurentų turimą galią pagrindinėje minėtos rinkos dalyje, t. y. ištyrė 2002–2004 m. gautus didesnius kaip 1 mln. eurų vertės užsakymus. Komisija apklausė konkurentus dėl visų užsakymų, kuriuos jie gavo per minėtą laikotarpį ir atitinkamus skaičius sudėjo. Apklausos rezultatai atspindi santykinę apklaustų įmonių galią. Vėlesnėje tyrimo stadijoje Siemens pateikė papildomus atskirus duomenis apie kitus konkurentus skystosios fazės etape. Komisija patikrino šiuos duomenis ir atsižvelgė į juos, kai juos patvirtino klientai ir (arba) konkurentai. Komisijos nuomone, šis apskaičiavimas yra naudingas nustatant faktines rinkos dalis. Tačiau nurodytos rinkos dalys turi būti laikomos viršutine riba, o faktinės rinkos dalys greičiausiai turėtų būti nustatomos mažesnės.

(104)

Iš šių skaičių aiškėja, kad labai tikėtina, kad susijungus įmonėms jų rinkos dalis nesieks didesnės kaip 35–40 % rinkos dalies. Bet kurioje proceso srityje ir kiekviename proceso etape rinkoje liks bent keturi stiprūs tiekėjai, todėl galima spėti, kad jie darys pakankamą konkurencinį spaudimą susijungusioms įmonėms.

Konkursų analizė

(105)

Susijusi rinka arba susijusios rinkos yra konkursų rinkos, kuriose rinkos dalys yra tik orientaciniai dydžiai. Svarbiausia yra konkurencinio spaudimo galia, kurį teikdamos pasiūlymus įmonės daro viena kitai, o ilgą laiką išlaikomos rinkos dalys yra svarbus šios galios rodiklis.

(106)

Atlikus Siemens ir VAI konkursui pateiktos informacijos analizę paaiškėjo, kad geriausiu atveju Siemens ir VAI gali būti laikomos didelėmis konkurentėmis kai kuriose galimose dalinėse rinkose (ištisinio liejimo, skystosios fazės), bet net ir tose dalinėse rinkose šios įmonės nėra didžiausios konkurentės.

„Siemens“, kaip SMS akcininkės, poveikis

(107)

Įsipareigojimai dėl […] (1) Siemens valdomos SMS akcijų dalies, kuriuos privalėjo prisiimti Siemens, kad būtų pašalintos abejonės dėl konkurencijos mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje, panaikina didelę kliūtį konkuruoti, kuri susidaro bent elektrinių metalurgijos įrenginių statybos srityje vien dėl šios valdomos akcijų dalies […] (1) (tai taikoma ir visoms kitoms elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkoms).

Galimos 1 ir 2 lygio automatizavimo rinkos

(108)

Rinkos tyrimas patvirtino, kad 1 ir 2 lygio programinės įrangos sprendimus konkurentai laiko reikšmingais rinkoje turimos galios rodikliais.

(109)

[…] (1). Tačiau ir šiose rinkose lieka pakankamas stiprių konkurentų skaičius, pavyzdžiui, SMS, Danieli, ABB, Alstom ir TMEIC-GE. Be to, yra daug kitų konkurentų, pirmiausia veikiančių 1 lygyje, kuriame apribojimai yra mažesni negu 2 lygyje, arba konkuruoja su Siemens/VA Tech siūlydami sprendimus tam tikroms nišoms. Tai patvirtinta 1 ir 2 lygio programinės įrangos modulių galios rinkoje analizė kai kuriuose proceso etapuose. Atskirų pagrindinių konkurentų duomenys nebuvo pateikti, tačiau buvo įmanoma atlikti „blogiausio atvejo“ analizę, kuria buvo patvirtinta, kad galimose rinkose vis dar išlieka stiprūs konkurentai.

Elektrinių metalurgijos įrenginių karštam ir šaltam aliuminio valcavimui statyba

(110)

Galimos aliuminio valcavimo staklyno statybos rinkos yra labai mažos palyginti su plieno valcavimo staklyno statybos rinkomis. Vien dėl šios priežasties būsima plieno valcavimo rinkų analizė iš esmės nepasikeis, jei plieno ir aliuminio valcavimo rinkos bus analizuojamos kartu.

(111)

Didžioji dauguma klientų mano, kad koncentracijos poveikis nesukels problemų elektrinių karšto ir šalto aliuminio valcavimo staklynų įrenginių statybai. Iš tiesų, Siemens ir VA Tech dažnai laikomos pagrindinėmis konkursų dalyvėmis. Tačiau ir kitos įmonės, pavyzdžiui, ABB, TMEIC, Alstom, ASI Robicon ir IAS laikomos sėkmingomis konkurso dalyvėmis.

(112)

Aliuminio perdirbimo srityje žymiai mažiau apribojimų taikoma naujiems mechaninių aliuminio valcavimo staklynų tiekėjams ir įmonėms, kurios jau siūlo 1 ir 2 lygio automatizavimo sprendimus plieno perdirbimo srityje. Tam tikrą galią formuojant paklausą galima užtikrintai priskirti labai koncentruotai klientų grupei, todėl į rinką skatinami ateiti nauji minėtų sričių tiekėjai. Šiame kontekste pirmiausia minima SMS įmonė.

IT sprendimai įrenginių logistikai/MES/3 lygiui

(113)

Šioje palyginti naujoje ir sparčiai augančioje rinkoje koncentracijos projektas nekelia abejonių dėl konkurencijos. Todėl nėra esminio skirtumo, ar ši nedidelė sritis įtraukiama į galimos visos elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkos nagrinėjimą.

Išvados dėl galimos visos elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkos įtraukiant visas esamas ir galimas dalines rinkas.

(114)

Problemų dėl konkurencijos nekyla jokioje visos elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkos dalinėje rinkoje, vadinasi, jų nekyla ir galimoje visoje rinkoje. Jokioje galimoje elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkoje nekyla klausimas, ar bus užimta arba sustiprinta dominuojanti padėtis, arba ar vėliau kitaip bus trukdoma veiksmingai konkuruoti. Be to, papildomai ištyrus galimą ne horizontalų poveikį nebuvo nustatytas antikonkurencinis poveikis elektrinių metalurgijos įrenginių statybai.

c.   Metalurgijos įrenginių techninė priežiūra ir aptarnavimas

(115)

Šioje rinkoje dubliuojasi Siemens ir VA Tech veikla. Tačiau atlikus rinkos tyrimą metalurgijos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo rinkoje nebuvo nustatyti jokie konkurencijos pažeidimų požymiai. Apribojimai naujų dalyvių veiklai šioje rinkoje yra žymiai mažesni už apribojimus elektrinių ir mechaninių įrenginių statybos rinkose. Šioje srityje taip pat veikia pakankamai daug vietos konkurentų. Be to, metalurgijos įrenginių statytojų klientai gali patys atlikti šiuos darbus.

(116)

Todėl koncentracija šioje rinkoje nesudarys arba nesustiprins dominuojančios padėties arba kitaip akivaizdžiai netrukdys veiksmingai konkuruoti.

d.   Elektrinių pramonės įrenginių statyba kitose pramonės šakose

(117)

Planuojama koncentracija, neatsižvelgiant į produktų rinkos apibrėžimą, elektrinių ne metalurgijos pramonės įrenginių statybos srityje nekelia abejonių dėl konkurencijos.

e.   Išvados dėl elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkų ir elektrinių pramonės įrenginių ne metalurgijos pramonės šakoms statybos rinkų arba rinkos

(118)

Dėl nurodytų priežasčių projektas, apie kurį buvo pranešta, susijusiose elektrinių metalurgijos įrenginių statybos rinkose arba pramonės įrenginių ne metalurgijos šakoms statybos rinkoje arba rinkose neprisidės prie dominuojančios padėties susidarymo arba sustiprinimo, arba kitaip akivaizdžiai netrukdys veiksmingai konkuruoti.

F.   ŽEMOS ĮTAMPOS PERJUNGIMO ĮRENGINIAI

(119)

Susijusią žemos įtampos perjungimo įrenginių produktų rinką pagal įmontuotą išjungiklį galima suskirstyti į tris dalines rinkas: ACB, MCB ir MCCB. Be to, egzistuoja atskira kito komponento, šynlaidžių perjungimo įrenginio, rinka. Dar kiti komponentai yra programuojami valdikliai (toliau – PV) ir kontaktoriai. Komponentų ir sumontuotų perjungimo įrenginių rinkos tiriamos atsižvelgiant į ankstesnius sprendimus atskiroms valstybėms narėms, tačiau kadangi pasiūlyta koncentracija nekelia abejonių dėl konkurencijos ir EEE lygiu, šio klausimo nagrinėti nebūtina.

(120)

Tokiu būdu žemos įtampos perjungimo įrenginių ir kai kurių komponentų rinkoms Austrijoje bei kitų komponentų rinkoms EEE ir kai kuriose valstybėse narėse koncentracijos projektas padarytų horizontalų ir (arba) vertikalų poveikį. VA Tech yra spausdintinių montažo plokščių gamintoja ir perka žemos įtampos perjungimo skydų montavimui būtinus komponentus iš trečiųjų šalių. Siemens gamina tiek spausdintines montažo plokštes, tiek visus joms būtinus komponentus. Nepriklausomai nuo pasirinkto rinkos apibrėžimo, bendra užimama rinkos dalis bet kurioje rinkoje, kuriai daroma horizontalus poveikis, neviršija [30–40] (1) %, be to, visose atitinkamose rinkose yra stiprūs konkurentai, kurie arba gamina savo komponentus, arba turi savo nepriklausomą komponentų tiekėją, todėl Siemens negali neatsižvelgti į šiuos konkurentus. Todėl Komisija daro išvadą, kad nekils jokių abejonių dėl konkurencijos.

G.   STATYBŲ TECHNOLOGIJA IR ĮRENGINIŲ VALDYMAS

1.   SUSIJUSIOS PRODUKTŲ RINKOS

G1.   Statybų technologija

(121)

Siemens ir VA Tech vykdo veiklą statybų technologijos srityje, kurią, Siemens nuomone, galima skirstyti į komponentų, sistemų ir įrenginių lygius. Siemens teigimu, nors egzistuoja statinių valdymo rinkos (žr. G.2), kitas statinių aptarnavimas taip pat turėtų būti priskirtas atitinkamai pagrindinei rinkai. Komponentų ir sistemų lygiai turėtų būti suskirstyti pagal taikymo sritis. Komponentų lygyje pirmiausia išskiriamos elektros įrangos, saugos technologijos, valdymo technologijos ir ŠOVS (šildymas, oro kondicionavimas, vėdinimas, sanitariniai įrenginiai), o sistemų lygyje – saugos ir valdymo technologijos. Galiausiai įrenginių lygyje turėtų būti viena nuo kitos atskiriama elektrinių ir mechaninių įrenginių statyba. Remiantis rinkos tyrimo rezultatais, saugos technologija dar turėtų būti skirstoma bent į šias sritis: (i) apsauga nuo gaisro ir (ii) patekimo (įsilaužimo) kontrolė. Šiame sprendime išsamiau skirstyti nebūtina.

(122)

Įrenginių lygyje galima vieną nuo kito atskirti elektrinius ir mechaninius statybos įrenginius. Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad galėtų egzistuoti atskira, šias sritis apimanti statinių elektrinių ir mechaninių įrenginių statybos rinka (5), o už visą šią veiklą būtų atsakingas generalinis rangovas. Tačiau išsamiai apibrėžti nebūtina.

G2.   Statinių valdymas

(123)

Iš rinkos tyrimo paaiškėjo, kad šią rinką galima suskirstyti į techninį, komercinį ir bendrąjį statinių valdymą. Tačiau produktų rinkos tiksliai apibrėžti nebūtina.

2.   SUSIJUSIOS GEOGRAFINĖS RINKOS

G1.   Statybų technologija

(124)

Siemens nuomone, visos G dalyje išvardytos rinkos (išskyrus statybų technologijos komponentų rinką) aprėpia bent EEE teritoriją. Atliekant rinkos tyrimą nustatyta daug nuorodų, kad šios rinkos apsiriboja atskiromis valstybėmis. Tačiau geografinės rinkos apibrėžimo nagrinėti nebūtina.

G2.   Statinių valdymas

(125)

Ta pati išvada tinka ir statinių valdymo rinkai arba rinkoms.

3.   KONKURENCINGUMO ĮVERTINIMAS

G1.   Statybų technologija

(126)

Komponentų lygyje gali būti tik rinkos, kurioms daromas vertikalus poveikis, nes VA Tech nevykdo veiklos šiose rinkose.

(127)

Atlikus rinkos tyrimą nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad Siemens dėl koncentracijos komponentų lygiu galėtų savo konkurentus išstumti iš komponentų rinkų Austrijoje. Kitose pavaldžiose sistemų ir įrenginių rinkose yra pakankama konkurencija. Be to, tiesiogiai pavaldžiame sistemų lygyje po koncentracijos susumuotos užimamos rinkos dalys nebus didelės. Pirminėse komponentų rinkose su Siemens konkuruoja didelės visame pasaulyje veikiančios įmonės (pvz., ABB ir Möller arba Honeywell, Johnson Controls ir Sauter).

(128)

VA Tech teigia, kad sistemų lygyje ji neužsiima jokia veikla. Šioje srityje susidarančią apyvartą ji priskiria įrenginių statybos sričiai. Koncentracijos daromas horizontalus poveikis atskiriems darbams už Austrijos ribų nėra reikšmingas. Ir pačioje Austrijoje nėra susijusių rinkų, kuriose užimamos rinkos dalys išaugtų daugiau kaip 10 %. Yra pakankamai daug alternatyvių sistemų tiekėjų ir integruotojų. Net atsižvelgiant į vertikalų poveikį koncentracija akivaizdžiai nesutrukdytų veiksmingai konkuruoti.

(129)

Įrenginių lygyje VA Tech ir Siemens tik Austrijoje kiek labiau konkuruoja. Labiausiai išplėtota yra tiesioginė Siemens ir VA Tech konkurencija ir atitinkama galia galimoje dalinėje techninių projektų generalinių rangovų rinkoje. Nors šiuo atveju dėl koncentracijos Austrijoje sumažėtų galimų tiekėjų skaičius, tačiau šioje šalyje išliktų didesni techninių generalinio rangovo paslaugų tiekėjai, pavyzdžiui, RWE Solutions, MCE, Nyderlandų Imtech grupė (per savo dukterinę bendrovę Vokietijoje) ir M+W Zander (Vokietija). Vidutinio dydžio elektrinių įrenginių statytojai, pavyzdžiui, Klenk & Meder, Landsteiner ir Bostelmann šioje rinkoje sudaro konsorciumus. Jei atskirais atvejais, pavyzdžiui, vykdant didelį projektą, kliento nuomone nebūtų pakankamai daug tiekėjų, klientai, kaip jie patys pripažino, nedvejodami suskirstytų konkursą į mažesnes dalis (į atskirų sistemų arba darbų konkursus vietoje bendro techninio užsakymo). Tokiu atveju klientai arba patys atliktų planavimo ir integracijos darbus, arba kreiptųsi į inžinerinių konsultacijų biurą. Todėl nebūtų akivaizdžiai trukdoma konkuruoti. Ta pati išvada taikoma elektrinių ir mechaninių įrenginių statybos sričiai.

G2.   Statinių valdymas

(130)

Atliekant rinkos tyrimą dauguma Siemens ir VA Tech klientų nurodė, kad atitinkamai kita šalis nebuvo perspektyviausias konkurentas dalyvaujant konkursuose ir derybose dėl užsakymo. Austrijoje, vienintelėje galimoje susijusioje rinkoje, yra nemažai kitų didesnių tiekėjų, kurių paslaugos techninio statinių valdymo srityje klientų nuomone iš esmės atitinka VA Tech ir Siemens paslaugas. Net mažos įmonės, ypač regionuose, daro konkurencinį spaudimą minėtiems didesniems konkurentams. Todėl koncentracijos projektas šioje srityje akivaizdžiai neapribotų veiksmingos konkurencijos.

H.   INFRASTRUKTŪRA IR KABAMŲJŲ LYNŲ TECHNOLOGIJA

H1.   TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGINIAI

(131)

Kalbant apie transporto infrastruktūros įrenginius, tik Austrijoje Siemens ir VA Tech veikla nežymiai dubliuotųsi šiose srityse: gatvių apšvietimas, šviesoforai, stovėjimo vietų priežiūra ir eismo priežiūros įrenginiai. Šiose srityse nebūtina nagrinėti klausimo dėl susijusių produktų ir geografinių rinkų. Klientai turi pakankamą pasirinkimą. Koncentracija akivaizdžiai nesutrukdys veiksmingai konkuruoti.

H2.   VANDENS VALYMO STOTYS

(132)

Tos pačios išvados taikomos ir vandens valymo stotims.

H3.   KABAMŲJŲ LYNŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROS ĮRANGA

(133)

Tos pačios išvados taikomos ir kabamųjų lynų įrenginių elektros įrangai.

I.   KITOS IT PASLAUGOS

(134)

Tos pačios išvados taikomos ir IT paslaugų elektros įrangai.

IŠVADA

(135)

Todėl sprendimo projekte daroma išvada, kad koncentracijos planas, apie kurį buvo pranešta, akivaizdžiai sutrukdys veiksmingai konkuruoti, ypač užėmus dominuojančią padėtį šiose rinkose: (i) hidroelektrinių įrangos ir (ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos.

J.   ĮSIPAREIGOJIMAI

(136)

Siekdamos pašalinti abejones dėl konkurencijos (i) hidroelektrinių įrangos ir (ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos rinkose, šalys prisiėmė toliau pateikiamus įsipareigojimus.

(137)

Hidroelektrinių įrangos srityje parduoti VA Tech HydroVA Tech dukterinę bendrovę, kurioje yra sukoncentruota įmonės veikla, susijusi su hidroelektrinių įrangos ir kombinuotojo ciklo jėgainių įrangos sritimi. Pastarojoje srityje nekilo abejonių dėl konkurencijos, tačiau jos didžioji dalis yra tiek fiziškai, tiek finansiškai labai integruota į hidroelektrinių verslą. Atlikus bandymą rinkoje buvo patvirtinta, kad pardavus VA Tech Hydro (tada bus visiškai pašalintas dubliavimasis hidroelektrinių srityje) šioje rinkoje bus panaikintos konkurencijos problemos.

(138)

Mechaninių metalurgijos įrenginių srityje parduoti 28 % Siemens valdomų SMS Demag, svarbiausios VA Tech konkurentės, akcijų, kad nebūtų akivaizdžiai trukdoma veiksmingai konkuruoti. Siemens jau sudarė pasirinkimo parduoti sandorį, kuris įsigaliojo 2004 m. gruodžio 31 d., siekdama savo akcijų dalį parduoti kontrolinį SMS Demag akcijų paketą valdančiam akcininkui. Tačiau pardavimas neapibrėžtam laikui nukeliamas dėl teisinio ginčo su SMS dėl akcijų įvertinimo. Todėl Siemens įsipareigojo pašalinti bet kokį neigiamą poveikį konkurencijai, kurį kelia jos tolesnis SMS akcijų paketo valdymas […] (1). Šis neigiamas poveikis yra susijęs su SMS ir ekonomine nauda iš būsimo konkurento. Todėl Siemens atstovus SMS akcininkų susirinkime ir stebėtojų taryboje pakeis patikėtinis. Siemens nebebus teikiama jokia svarbi strateginė informacija, susijusi su būsima SMS komercine veikla. Patikėtinis teiks Siemens tik būtiną informaciją, kad Siemens galėtų gintis teismo posėdžiuose ir sudaryti metinį balansą. Pirmoji informacija teikiama tik apie laikotarpį iki 2004 12 31, o antroji informacija gaunama ne remiantis akcininkų susitarimu, o įprastomis mažumos akcijų paketo valdymo teisėmis. Be to, atsisakant išpirkimo teisės ir išaiškinant, kad Siemens valdomos akcijų dalies vertė nustatoma pagal 2004 m. gruodžio 31 d. vertę bei faktu, kad Siemens negali tikėtis dividendų, pašalinamos abejonės, kad Siemens galėtų tikėtis ir toliau dalyvauti paskirstant būsimą SMS Demag pelną. Todėl šis įsipareigojimas daugeliu požymių atitinka visišką SMS Demag akcijų dalies pardavimą iki teisinio ginčo pabaigos. Atlikus mechaninių metalurgijos įrenginių srities įsipareigojimų bandymą rinkoje padaryta teigiama išvada.

(139)

Sprendime Komisija padarė išvadą, kad atsižvelgiant į šalių prisiimtus įsipareigojimus, dėl koncentracijos, apie kurią buvo pranešta, šalys neužims dominuojančios padėties (i) hidroelektrinių įrangos ir (ii) mechaninių metalurgijos įrenginių statybos srityje.

K.   IŠVADA

(140)

Sprendime daroma išvada, kad jei bus visiškai laikomasi šalių prisiimtų įsipareigojimų, numatoma koncentracija netrukdys veiksmingai konkuruoti bendrojoje rinkoje arba didelėje jos dalyje. Todėl Komisija nusprendė patvirtinti, kad koncentracija pagal EB Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio  2 dalį bei Europos ekonominės erdvės sutarties 57 straipsnį yra suderinama su bendrąja rinka ir Europos ekonominės erdvės sutartimi.

III.   PATARIAMASIS KOMITETAS

(141)

2005 m. birželio 29 d. Patariamasis komitetas dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 133-ame posėdyje vienbalsiai patvirtino Komisijos sprendimo projektą pritarti koncentracijai atsižvelgiant į šalių įsipareigojimų sąlygas ir įpareigojimus.

(142)

Pagal EB Susijungimų reglamento 19 straipsnio 7 dalį Komisija kartu su sprendimu paskelbia Patariamojo komiteto nuomonę atsižvelgdama į įmonių teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Šioje byloje pateiktoje Patariamojo komiteto nuomonėje verslo paslapčių nėra.


(1)  Šio teksto dalys praleistos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų paviešinta jokia slapta informacija; šios dalys pažymėtos laužtiniais skliaustais ir žvaigždute.

(2)  Voith Siemens yra bendra įmonė, kuri kartu su Siemens dirba hidroelektrinių srityje.

(3)  Netikrintina dalis – 40 %; 2004 m. 60 % parduota Southern States LLC (JAV).

(4)  IV/M.1450 – SMS/Mannesmann Demag.

(5)  Šalių veikla šioje srityje yra dažniausiai susijusi su butų, biurų, koncertų salių, muziejų, ligoninių ir tunelių statyba.


Top