EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0673

2006/673/EB: 2006 m. spalio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2003/43/EB, nustatantį tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases, susijusias su gipso kartono plokštėmis (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4360) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 276, 7.10.2006, p. 77–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 227–229 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 136 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/673/oj

7.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/77


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 5 d.

iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2003/43/EB, nustatantį tam tikrų statybos produktų degumo charakteristikų klases, susijusias su gipso kartono plokštėmis

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4360)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/673/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimas 2003/43/EB (2) nustato tam tikrų statybos produktų, t. y. medienos skydų, degumo charakteristikų klases.

(2)

Sprendimas 2003/43/EB bus suderintas su technine gipso kartono plokščių gamybos pažanga.

(3)

Dėl šios priežasties reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/43/EB.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/43/EB priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 5 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/190/EB (OL L 66, 2006 3 8, p. 47).

(2)  OL L 13, 2003 1 18, p. 35. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/593/EB (OL L 201, 2003 8 8, p. 25).


PRIEDAS

Sprendimo 2003/43/EB priedo 2 lentelė ir pastaba pakeičiamos taip:

„2   LENTELĖ

Gipso kartono plokščių degumo charakteristikų klasės

Gipso kartono plokštė

Nominalus plokštės storis (mm)

Minimalūs reikalavimai gipsui (medžiagai)

Popieriaus gramatūra (1)

(g/m2)

Pagrindas

Degumo klasė (2) (išskyrus grindų dangas)

Tankis (kg/m3)

Degumo klasė

Atitinkančios EN 520 (išskyrus perforuotąją plokštę)

≥ 6,5 < 9,5

≥ 800

A1

≤ 220

Bet koks medienos produktas, kurio tankis ≥ 400 kg/m3 arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

≥ 9,5

≥ 600

≤ 220

Bet koks medienos produktas, kurio tankis ≥ 400 kg/m3 arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0 arba izoliacinis produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip E-d2, sumontuotas, pagal 1 metodą

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

Pastaba:   Montavimas ir tvirtinimas

Gipso kartono plokštės (toliau – gipso plokštės) montuojamos ir tvirtinamos vienu iš šių trijų metodų:

 

1 metodas – mechaniškai tvirtinamos prie pagrindo

Gipso plokštės arba (daugiasluoksnių sistemų atveju) bent kraštinis plokščių sluoksnis mechaniškai tvirtinamas prie metalinio pagrindo (pagaminto iš komponentų pagal EN 14195) arba medinio pagrindo (pagal EN 336 ir EN 1995-1-1).

Jeigu pagrindo elementai yra montuojami viena kryptimi, atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 50 montuojamų gipso plokščių storių.

Jeigu pagrindo elementai yra montuojami ir vertikaliai, ir horizontaliai, tai atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 100 montuojamų gipso plokščių storių.

Mechaniniam plokščių tvirtinimui naudojami varžtai, įkabės arba vinys, kurie per gipso plokštę tvirtinami pagrindo centruose kas 300 mm pagrindo elemento ilgio.

Už gipso plokščių gali būti oro tarpas arba izoliacinis produktas. Pagrindas gali būti:

a)

bet koks medienos produktas, kurio tankis didesnis arba lygus 400 kg/m3 arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0, jei gipso plokščių nominalus storis didesnis arba lygus 6,5 mm ir mažesnis kaip 9,5 mm, o pagrindo tankis – didesnis arba lygus 800 kg/m3, arba

b)

b) bet koks medienos produktas, kurio tankis didesnis arba lygus 400 kg/m3 arba kitas produktas, kurio klasė ne mažesnė kaip A2-s1, d0, jei gipso plokščių nominalus storis didesnis arba lygus 9,5 mm, o pagrindo tankis – didesnis arba lygus 600 kg/m3, arba

c)

bet kokia izoliacinė medžiaga, kurios klasė ne mažesnė kaip E-d2, jei gipso plokščių nominalus storis didesnis arba lygus 9,5 mm, o pagrindo tankis – didesnis arba lygus 600 kg/m3.

Bet kurioje gipso plokščių jungties vietoje turi likti tarpas, mažesnis arba lygus 4 mm. Ši nuostata taikoma bet kuriai jungčiai, nesvarbu, ar jungtį tiesiogiai palaiko ar nepalaiko pagrindo elementas, ir nesvarbu, ar jungtis yra, ar nėra užpildyta medžiaga plokštėms sujungti.

a) ir b) atvejais kiekviena jungtis tarp gipso plokščių, kurios tiesiogiai nepalaiko pagrindo elementas ir kurios tarpas yra didesnis kaip 1 mm, visiškai užpildoma medžiaga plokštėms sujungti, kaip apibrėžta EN 13963 (kitos jungtys gali likti neužpildytos).

c) atveju visos jungtys tarp gipso plokščių visiškai užpildomos medžiaga plokštėms sujungti, kaip apibrėžta EN 13963.

 

2 metodas – mechaniškai tvirtinamos prie medienos konstrukcijos pagrindo

Gipso plokštės mechaniškai tvirtinamos prie medienos konstrukcijos pagrindo, kurio tankis didesnis arba lygus 400 kg/m3.

Tarp gipso plokščių ir pagrindo negali būti jokio tarpo.

Mechaniniam plokščių tvirtinimui naudojami varžtai, įkabės arba vinys. Atstumas tarp mechaninio tvirtinimo vietų turi atitikti 1 metode nurodytas taisykles.

Bet kurioje gipso plokščių jungtyje turi likti tarpas, mažesnis arba lygus 4 mm ir jis gali likti neužpildytas.

 

3 metodas – mechaniškai tvirtinamos arba klijuojamos prie statinio konstrukcijų (sauso tvirtinimo sistema)

Gipso plokštės tiesiogiai tvirtinamos prie ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų.

Gipso plokštės gali būti tvirtinamos prie statinio konstrukcijų per gipso plokštę varžtais ar vinimis arba tam tikruose „taškuose“ klijuojamos klijais gipso pagrindu, kaip apibrėžta EN 14496.

Bet kuriuo atveju, tvirtinimai varžtais ar vinimis, arba klijų „taškai“ išdėstomi ne daugiau kaip kas 600 mm vertikaliai bei horizontaliai nuo plokštės centrų.

Bet kurioje gipso plokščių jungtyje gali likti neužpildytas tarpas.“


(1)  Nustatyta pagal EN ISO 536, su ne daugiau kaip 5 % organinių medžiagų priemaišų.

(2)  Klasės, kaip nurodyta Komisijos sprendimo 2000/147/EB priedo 1 lentelėje.


Top