Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0302

2006/302/EB: 2006 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, dėl metabenztiazurono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, leidimų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1653) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 112, 26.4.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 637–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

26.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 25 d.

dėl metabenztiazurono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, leidimų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1653)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/302/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/20/EB (2), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad valstybė narė gali per 12 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą įregistruoti ir pateikti į vidaus rinką augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į tos direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo dienos jau yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1490/2002 (3) yra nustatytos išsamios darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, antrojo ir trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės. Veikliosioms medžiagoms, dėl kurių pranešėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal tuos reglamentus, yra neatliekamas išsamumo patikrinimas arba dokumentų rinkinio vertinimas. Per nustatytą laiką nebuvo pateiktas išsamus metabenztiazurono dokumentų rinkinys. Todėl šios veikliosios medžiagos nereikėtų įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, ir valstybės narės turėtų panaikinti visus augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, leidimus.

(3)

Kai yra nustatytas trumpas išankstinio pranešimo apie kai kurias veikliąsias medžiagas laikotarpis, prieš pašalinant augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, yra tikslinga numatyti ne ilgesnį kaip dvylikos mėnesių lengvatinį laikotarpį turimoms atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti, kad turimos atsargos būtų naudojamos ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną. Tais atvejais, kai yra nustatytas ilgesnis išankstinio pranešimo laikotarpis, toks laikotarpis gali būti sutrumpintas iki auginimo sezono pabaigos.

(4)

Iš informacijos apie metabenztiazuroną, kuri buvo pateikta ir Komisijos įvertinta kartu su valstybių narių ekspertais, paaiškėjo, kad reikia toliau naudoti aptariamą medžiagą. Tokiais atvejais reikėtų numatyti laikinąsias priemones alternatyvioms medžiagoms sukurti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Metabenztiazuronas neįtraukiamas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metabenztiazurono, leidimai būtų panaikinti iki 2006 m. spalio 25. d.;

b)

nuo 2006 m. balandžio 26 d. augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metabenztiazurono, leidimai būtų neišduodami arba neatnaujinami remiantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta leidžiančia nukrypti nuostata.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, priedo B stulpelyje išvardyta valstybė narė gali vėliausiai iki 2009 m. birželio 30 d. leisti naudoti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra A stulpelyje išvardytų medžiagų, skirtų C stulpelyje nurodytam naudojimui, leidimus.

Valstybė narė, besinaudojanti pirmoje pastraipoje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, užtikrina, kad būtų laikomasi šių sąlygų:

a)

toliau naudoti šiuos produktus galima tik tuomet, kai jie nesukelia žalingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai ir nedaro nepageidaujamos įtakos aplinkai;

b)

tokie augalų apsaugos produktai, liekantys rinkoje po 2006 m. spalio 25 d., yra perženklinami tam, kad atitiktų riboto naudojimo sąlygas;

c)

yra taikomos visos tinkamos priemonės, skirtos sumažinti bet kokią galimą riziką;

d)

yra aktyviai ieškoma alternatyvių medžiagų.

2.   Atitinkama valstybė narė iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. praneša Komisijai apie priemones, kurių ji imasi taikydama 1 dalies nuostatas, visų pirma apie veiksmus, kurių ji imasi pagal a–d punktus.

4 straipsnis

Bet koks valstybių narių pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį suteikiamas lengvatinis laikotarpis yra kiek įmanoma trumpesnis.

Kai pagal 2 straipsnį leidimai yra panaikinami ne vėliau kaip nuo 2006 m. spalio 25 d., laikotarpis baigiasi ne vėliau kaip 2007 m. spalio 25 d.

Kai pagal 3 straipsnio 1 dalies nuostatas leidimai yra panaikinami ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., laikotarpis baigiasi ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 70, 2004 3 9, p. 32.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentu (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).


PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimų sąrašas

A stulpelis

B stulpelis

C stulpelis

Veiklioji medžiaga

Valstybė narė

Naudojimas

Metabenztiazuronas

Belgija

Porai, žirniai

Prancūzija

Svogūniniai (Allium) augalai

Pašarinės žolės

Ankštiniai augalai


Top