EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0203

2006/203/EB: 2005 m. kovo 17 d. Sprendimas Nr. 202 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 ir E 127) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 77, 15.3.2006, p. 1–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/203/oj

15.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/1


SPRENDIMAS Nr. 202

2005 m. kovo 17 d.

dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 ir E 127)

(tekstas svarbus EEE bei ES ir Šveicarijos susitarimui)

(2006/203/EB)

DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA,

atsižvelgdama į 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje 81 straipsnio a punktą, pagal kurį Administracinės komisijos (1) pareiga yra nagrinėti visus administravimo klausimus, kylančius iš Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir paskesnių reglamentų,

atsižvelgdama į 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (2), 2 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Administracinės komisijos pareiga yra parengti dokumentų, reikalingų šiems reglamentams taikyti, pavyzdines formas,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 7 d. Sprendimą Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, reikalingų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 001, E 103–E 127) (3),

atsižvelgdama į 1996 m. lapkričio 27 d. Sprendimą Nr. 164 dėl pavyzdinių formų, reikalingų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 101 ir E 102) (4),

atsižvelgdama į 1997 m. spalio 2 d. Sprendimą Nr. 166, iš dalies keičiantį E106 ir E 109 formas (5),

atsižvelgdama į 1998 m. birželio 11 d. Sprendimą Nr. 168, iš dalies keičiantį E121 ir E 127 formas ir nutraukiantį E 122 formos taikymą (6),

atsižvelgdama į 2000 m. balandžio 18 d. Sprendimą Nr. 179 dėl pavyzdinių formų, reikalingų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 111, E 111 B, E 113–E 118 ir E 125–E 127) (7),

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 27 d. Sprendimą Nr. 185, iš dalies keičiantį 1993 m. spalio 7 d. Sprendimą Nr. 153 (forma E 108) (8),

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 27 d. Sprendimą Nr. 186 dėl pavyzdinių formų, reikalingų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (E 101) (9),

kadangi:

(1)

Dėl 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos plėtros būtina iš dalies pakeisti pavyzdines formas E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 ir E 127.

(2)

1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės sutartimi (EEE sutartis), papildyta 1993 m. kovo 17 d. Protokolo VI priedu, įgyvendinami Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 Europos ekonominėje erdvėje.

(3)

Europos bendrija ir jos valstybės narės bei Šveicarijos Konfederacija sudarė susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo (Šveicarijos susitarimas), kuris įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d. Susitarimo II priedas yra skirtas Reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72.

(4)

Dėl praktinių sumetimų Europos Sąjungoje ir pagal EEE bei Šveicarijos susitarimus naudojamos formos turėtų būti identiškos,

NUSPRENDĖ:

1.

Pavyzdinę formą E 101, nustatytą Sprendimu Nr. 186, keičia pridedama forma.

2.

Pavyzdinę formą E 102, nustatytą Sprendimu Nr. 164, keičia pridedama forma.

3.

Pavyzdinė forma E 105, nustatyta Sprendimu Nr. 153, yra anuliuojama.

Pavyzdines formas E 001, E 103, E 104, E 107, E 112, E 120, E 123 ir E 124, nustatytas Sprendimu Nr. 153, keičia pridedamos pavyzdinės formos.

4.

Pavyzdines formas E 106 ir E 109, nustatytas Sprendimu Nr. 166, keičia pridedamos formos.

5.

Pavyzdinę formą E 108, nustatytą Sprendimu Nr. 185, keičia pridedama forma.

6.

Pavyzdines formas E 115, E 116, E 117, E 118, E 125, E 126 ir E 127, nustatytas Sprendimu Nr. 179, keičia pridedamos formos.

7.

Pavyzdinę formą E 121, nustatytą Sprendimu Nr. 168, keičia pridedama forma.

8.

Formą pildančių institucijų šalių žymėjimo santrumpos yra:

„BE – Belgija; CZ – Čekijos Respublika; DK – Danija; DE – Vokietija; EE – Estija; GR – Graikija; ES – Ispanija; FR – Prancūzija; IE – Airija; IT – Italija; CY – Kipras; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; HU – Vengrija; MT – Malta; NL – Nyderlandai; AT – Austrija; PL – Lenkija; PT – Portugalija; SI – Slovėnija; SK – Slovakija; FI – Suomija; SE – Švedija; UK – Jungtinė Karalystė; IS – Islandija; LI – Lichtenšteinas; NO – Norvegija; CH –Šveicarija.“

9.

Atsakingos valstybių narių institucijos pateikia suinteresuotosioms šalims formas, parengtas pagal pridedamus pavyzdžius. Šios formos turi būti parengtos visomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis ir tokiu būdu, kad formos skirtingomis kalbomis būtų visiškai identiškos ir visi adresatai galėtų išspausdinti šias formas savo gimtąja kalba.

10.

Šis sprendimas, keičiantis sprendimus Nr. 153, 164, 166, 168, 179, 185 ir 186, skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis sprendimas taikomas nuo pirmos kito mėnesio dienos po jo paskelbimo.

Administracinės komisijos pirmininkas

Claude EWEN


(1)  OL L 149, 1971 7 5, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 1).

(2)  OL L 74, 1972 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 647/2005.

(3)  OL L 244, 1994 9 19, p. 22.

(4)  OL L 216, 1997 8 8, p. 85.

(5)  OL L 195, 1998 7 11, p. 25.

(6)  OL L 195, 1998 7 11, p. 37.

(7)  OL L 54, 2002 2 25, p. 1.

(8)  OL L 55, 2003 3 1, p. 74.

(9)  OL L 55, 2003 3 1, p. 80.


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image


Top