EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2083

2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai (Tekstas svarbus EEE)

OL L 333, 2005 12 20, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 321M, 2006 11 21, p. 381–382 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; panaikino 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2083/oj

20.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2083/2005

2005 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose koordinavimo (1), ypač į jos 69 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo (2), ypač į jos 78 straipsnį,

pasitarusi su Valstybės viešųjų sutarčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 22 d. Sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (3) Taryba patvirtino Susitarimą dėl viešųjų pirkimų (toliau – susitarimas), pateikiamą minėto sprendimo 4 priede. Pagal šį susitarimą jame numatytų taisyklių turi būti laikomasi tuomet, kai atitinkamų viešųjų pirkimų sumos pasiekia arba viršija tam tikras susitarime nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos).

(2)

Direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB vienas iš tikslų – užtikrinti, kad rangovai ir perkančiosios organizacijos, taikančios minėtas direktyvas, tuo pat metu galėtų laikytis ir susitarimo nuostatų. Todėl Komisija turi patikrinti šiose direktyvose numatytas ribas, susijusias su susitarimu, ir prireikus peržiūrėti sumažindama jas arba padidindama taip, kad jos atitiktų susitarime nustatytų ribų ekvivalentišką vertę eurais, suapvalintą iki artimiausio tūkstančio. Direktyvose nurodytų ribų sumos nėra tolygios susitarime numatytų ribų, perskaičiuotų laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., vertėms. Dėl to jas reikėtų peržiūrėti.

(3)

Be to, siekiant sumažinti privalomų ribų skaičių, Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuo susitarimo nepriklausančios ribos buvo suderintos su jame numatytomis ribomis. Todėl jas taip pat reikėtų patikslinti.

(4)

Tuo atveju, kai ribos yra žemesnės negu direktyvose nurodytos ribos, šie pakeitimai neturi poveikio nacionalinės teisės aktų nuostatoms, įgyvendinančioms Direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB.

(5)

Todėl Direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB reikia atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB iš dalies keičiama taip:

1)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte „473 000 EUR“ suma pakeičiama „422 000 EUR“;

b)

b punkte „5 923 000 EUR“ suma pakeičiama „5 278 000 EUR“;

2)

61 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje „473 000 EUR“ suma pakeičiama „422 000 EUR“;

b)

2 dalyje „473 000 EUR“ suma pakeičiama „422 000 EUR“.

2 straipsnis

Direktyva 2004/18/EB iš dalies keičiama taip:

1)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte „154 000 EUR“ suma pakeičiama „137 000 EUR“;

b)

b punkte „236 000 EUR“ suma pakeičiama „211 000 EUR“;

c)

c punkte „5 923 000 EUR“ suma pakeičiama „5 278 000 EUR“;

2)

8 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte „5 923 000 EUR“ suma pakeičiama „5 278 000 EUR“;

b)

b punkte „154 000 EUR“ suma pakeičiama „211 000 EUR“;

3)

56 straipsnyje „5 923 000 EUR“ suma pakeičiama „5 278 000 EUR“;

4)

63 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje „5 923 000 EUR“ suma pakeičiama „5 278 000 EUR“;

5)

67 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte „154 000 EUR“ suma pakeičiama „137 000 EUR“;

b)

b punkte „236 000 EUR“ suma pakeičiama „211 000 EUR“;

c)

c punkte „236 000 EUR“ suma pakeičiama „211 000 EUR“.

3 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1874/2004 (4) panaikinamas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1, su pataisymais OL L 358, 2004 12 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/51/EB (OL L 257, 2005 10 1, p. 127).

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114, su pataisymais OL L 351, 2004 11 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/75/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 55).

(3)  OL L 336, 1994 12 23, p. 1.

(4)  OL L 326, 2004 10 29, p. 17.


Top