EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1564

2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005 nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 257, 1.10.2005, p. 1–126 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 367–490 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 3 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 3 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2011; panaikino 32011R0842 . Latest consolidated version: 01/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1564/oj

1.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1564/2005

2005 m. rugsėjo 7 d.

nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius pranešimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB, dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 44 straipsnio 1 dalį ir 63 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2), ypač į jos 36 straipsnio 1 dalį, 58 straipsnio 2 dalį, 64 straipsnio 2 dalį ir 70 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Viešųjų sutarčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2004/17/EB reikalaujama, kad apie sutartis, priklausančias jos taikymo sričiai, turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuose skelbimuose turėtų būti pateikta minėtoje direktyvoje, ypač jos XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII ir XIX prieduose, nurodyta informacija.

(2)

Direktyvoje 2004/18/EB reikalaujama, kad apie sutartis, priklausančias jos taikymo sričiai, turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuose skelbimuose turėtų būti pateikta minėtoje direktyvoje, ypač jos VII priede, nurodyta informacija.

(3)

Skelbiamų pranešimų standartinės formos yra patvirtintos 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvoje 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3), 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/36/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (4), 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (5) ir 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (6), iš dalies pakeistose Komisijos direktyva 2001/78/EB (7).

(4)

Kadangi Direktyvos 92/50/EEB, 93/36/EEB ir 93/37/EEB yra pakeistos Direktyva 2004/18/EB, o Direktyva 93/38/EEB – Direktyva 2004/17/EB, reikėtų sudaryti vieną atnaujintų standartinių formų, kuriose būtų atsižvelgiama į šiose direktyvose reikalaujamą informaciją, ir kurias būtų galima pildyti elektroniniu būdu, rinkinį.

(5)

Valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę Direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d. Tačiau kai kurios valstybės narės gali perkelti šių direktyvų nuostatas šiam terminui nepasibaigus. Todėl reikėtų, kad valstybėse narėse, kuriose nacionalinės direktyvų nuostatas perkeliančios priemonės įsigalios iki Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nurodyto laikotarpio pabaigos, perkantieji subjektai nurodyti Direktyvoje 2004/17/EB ir perkančiosios organizacijos nurodytos Direktyvoje 2004/18/EB taikytų šiuo reglamentu nustatytas standartines formas nuo tų nacionalinių priemonių įsigaliojimo pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo atitinkamų nacionalinių priemonių, perkeliančių Direktyvos 2004/17/EB nuostatas, įsigaliojimo datos ir ne vėliau kaip nuo 2006 m. sausio 1 d. perkantieji subjektai, skelbdami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje minėtos direktyvos 41–44 straipsniuose bei 63 straipsnyje nurodytus skelbimus, naudoja šio reglamento IV–IX, XII ir XIII prieduose pateiktas standartines formas.

2 straipsnis

Nuo atitinkamų nacionalinių priemonių, perkeliančių Direktyvos 2004/18/EB nuostatas, įsigaliojimo datos ir ne vėliau kaip nuo 2006 m. sausio 1 d. perkančiosios organizacijos, skelbdamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje minėtos direktyvos 35, 36, 58, 64, 69 ir 70 straipsniuose nurodytus skelbimus, naudoja šio reglamento I, II, III ir VIII–XIII prieduose pateiktas standartines formas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, 2004 10 29, p. 17).

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1874/2004.

(3)  OL L 209, 1992 7 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(4)  OL L 199, 1993 8 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 199, 1993 8 9, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  OL L 199, 1993 8 9, p. 84. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 285, 2001 10 29, p. 1.


Priedų sąrašas

I priedas: 1 standartinė forma:

„Išankstinis informacinis pranešimas“

II priedas: 2 standartinė forma:

„Skelbimas apie pirkimą“

III priedas: 3 standartinė forma:

„Skelbimas apie sutarties sudarymą“

IV priedas: 4 standartinė forma:

„Reguliarus orientacinis skelbimas – komunalinės paslaugos“

V priedas: 5 standartinė forma:

„Skelbimas apie pirkimą – komunalinės paslaugos“

VI priedas: 6 standartinė forma:

„Skelbimas apie sutarties sudarymą – komunalinės paslaugos“

VII priedas: 7 standartinė forma:

„Kvalifikacinė sistema – komunalinės paslaugos“

VIII priedas: 8 standartinė forma:

„Skelbimas apie pirkėjo profilį“

IX priedas: 9 standartinė forma:

„Supaprastintas skelbimas apie pirkimą, naudojamas taikant dinaminių pirkimų sistemą“

X priedas: 10 standartinė forma:

„Viešųjų darbų koncesija“

XI priedas: 11 standartinė forma:

„Skelbimas apie pirkimą – kai sutartis sudaro koncesininkas, kuris nėra perkančioji organizacija (institucija)“

XII priedas: 12 standartinė forma:

„Skelbimas apie projekto konkursą“

XIII priedas: 13 standartinė forma:

„Projekto konkurso rezultatai“

I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

IV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

V PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VI PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VIII PRIEDAS

Image

Image

IX PRIEDAS

Image

Image

Image

X PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XI PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

XII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XIII PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


Top