Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005, dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; panaikino 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

30.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1236/2005

2005 m. birželio 27 d.

dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra vienas iš valstybėms narėms bendrų principų. Atsižvelgdama į tai, 1995 m. Bendrija pasiryžo pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms padaryti esminiu savo santykių su trečiosiomis šalimis elementu. Buvo nuspręsta į kiekvieną naują su trečiosiomis šalimis sudaromą bendro pobūdžio prekybos, bendradarbiavimo ir asociacijos susitarimą įtraukti tam tikslui skirtą sąlygą.

(2)

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 straipsnyje, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnyje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnyje nustatomas besąlygiškas, visa apimantis kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo uždraudimas. Kitos nuostatos, visų pirma Jungtinių Tautų Deklaracija prieš kankinimą (1) ir 1984 m. Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, įpareigoja valstybes užkirsti kelią kankinimui.

(3)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2) 2 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad niekam negali būti paskirta ar įvykdyta mirties bausmė. 1998 m. birželio 29 d. Taryba patvirtino „ES mirties bausmės politikos, susijusios su trečiosiomis šalimis, gaires“ ir nusprendė, kad Europos Sąjunga turėtų dirbti, kad būtų visuotinai panaikinta mirties bausmė.

(4)

Minėtos chartijos 4 straipsnyje teigiama, kad niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas. 2001 m. balandžio 9 d. Taryba patvirtino „ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gaires“. Šiose gairėse daroma nuoroda į ES elgesio kodekso ginklų eksporto srityje priėmimą 1998 m. ir tebevykstantį darbą siekiant ES mastu įdiegti sukarintos įrangos eksporto kontrolę, kaip pavyzdžius priemonių, kuriomis siekiama veiksmingai užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką. Šiose gairėse taip pat numatoma, kad trečiosios šalys turi būti skatinamos užkirsti kelią įrangos, sukurtos kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, naudojimui, jos gamybai ir prekybai ja. Jose taip pat nurodoma, kad žiauraus, nežmoniško ar žeminančio baudimo uždraudimu nustatomos aiškios mirties bausmės taikymo ribos. Todėl remiantis šiomis gairėmis, mirties bausmė jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma teisėta bausme.

(5)

2001 m. balandžio 25 d. rezoliucijoje dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo, kurią parėmė ES valstybės narės, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija paragino Jungtinių Tautų nares imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant teisines priemones, kad būtų užkirstas kelias inter alia įrangos, specialiai sukurtos kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, eksportui bei jis būtų uždraustas. Tokia nuostata buvo patvirtinta 2002 m. balandžio 16 d., 2003 m. balandžio 23 d., 2004 m. balandžio 19 d. ir 2005 m. balandžio 19 d. rezoliucijose.

(6)

2001 m. spalio 3 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją (3) dėl Tarybos antrojo metinio pranešimo pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje 8 operatyvinę nuostatą, raginančią Komisiją skubiai parengti atitinkamą Bendrijos dokumentą, uždraudžiantį policijos ir saugumo įrangos, kurios naudojimas savaime yra žiaurus, nežmoniškas arba žeminantis, reklamavimą, prekybą ja bei jos eksportą, ir užtikrinti, kad tas Bendrijos dokumentas sustabdytų policijos ir saugumo įrangos, kurios medicininis poveikis nėra gerai žinomas, ir tokios įrangos, kurios praktinis naudojimas atskleidė didelį piktnaudžiavimo arba nepateisinamo sužalojimo pavojų, perdavimą.

(7)

Todėl reikėtų nustatyti Bendrijos prekybos su trečiosiomis šalimis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, taisykles. Šiomis taisyklėmis prisidedama prie pagarbos žmogaus gyvybei ir pagrindinėms žmogaus teisėms skatinimo, bei padedama saugoti visuomenės moralės normas. Tokios taisyklės turėtų užtikrinti, kad Bendrijos ūkio subjektai negautų jokios naudos iš prekybos, skatinančios arba kitaip palengvinančios politikos nuostatų dėl mirties bausmės arba kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo, kurios yra nesuderinamos su atitinkamomis ES gairėmis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir tarptautinėmis konvencijomis bei sutartimis, įgyvendinimą.

(8)

Manoma, kad šiame reglamente tikslinga taikyti kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo sąvokų apibrėžimus, nustatytus 1984 m. Jungtinių Tautų Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Rezoliucijoje 3452 (XXX). Šie sąvokų apibrėžimai turėtų būti aiškinami atsižvelgiant į teisminę praktiką aiškinant atitinkamas sąvokas Europos žmogaus teisių konvencijoje ir atitinkamuose ES arba jos valstybių narių priimtuose tekstuose.

(9)

Manoma, kad būtina uždrausti įrangos, kuri praktiškai naudojama tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, eksportą ir importą.

(10)

Taip pat būtina įdiegti tam tikrų prekių, kurios galėtų būti naudojamos ne tik kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, bet ir teisėtiems tikslams, eksporto kontrolę. Turėtų būti kontroliuojamos prekės, kurios iš esmės yra naudojamos teisėsaugos tikslais, ir, nebent tokia kontrolė būtų neproporcinga – kita įranga ir produktai, kuriais galėtų būti piktnaudžiaujama kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo tikslais, atsižvelgiant į jų konstrukciją ir technines savybes.

(11)

Teisėsaugai naudojamos įrangos atveju, reikėtų pažymėti, kad Teisėsaugos pareigūnų elgesio kodekso (4) 3 straipsnyje numatyta, kad teisėsaugos pareigūnai gali naudoti jėgą tik esant būtinybei ir tiek, kiek reikia jų pareigoms vykdyti. Pagrindiniai teisėsaugos pareigūnams taikomi jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principai, priimti 1990 m. Aštuntajame Jungtinių Tautų Kongrese nusikaltimų prevencijos ir elgesio su nusikaltėliais klausimais, numato, kad teisėsaugos pareigūnai, vykdydami savo pareigas, prieš naudodami jėgą ir šaunamuosius ginklus turėtų kiek įmanoma taikyti neprievartines priemones.

(12)

Atsižvelgiant į tai, minėtais pagrindiniais principais propaguojamas nemirtinų neutralizuojančių ginklų, skirtų naudoti atitinkamose situacijose, kūrimas pripažįstant, kad tokių ginklų naudojimas turėtų būti atidžiai kontroliuojamas. Todėl tam tikra įranga, kurią policija tradiciškai naudoja savigynai ir riaušėms malšinti, buvo pritaikyta taip, kad ji galėtų būti naudojama elektrošokui sukelti ir cheminėms medžiagoms išskirti siekiant neutralizuoti asmenis. Yra požymių, kad keliose šalyse tokie ginklai yra neleistinai naudojami kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

(13)

Minėtuose pagrindiniuose principuose pabrėžiama, kad teisėsaugos pareigūnai turėtų būti aprūpinti savigynai skirta įranga. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas prekybai tradicine savigynai skirta įranga, pavyzdžiui, skydais.

(14)

Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas prekybai kai kuriomis specifinėmis cheminėmis medžiagomis, naudojamomis asmenims neutralizuoti.

(15)

Grandinių kojoms, grandinių žmonių grupei surakinti, pančių ir antrankių atveju reikėtų pažymėti, kad Jungtinių Tautų standartinių minimalių elgesio su kaliniais taisyklių (5) 33 straipsnyje nustatyta, kad surakinimo įrankiai niekada neturi būti naudojami baudimui. Be to, grandinės neturi būti naudojamos surakinimui. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Jungtinių Tautų standartinėse minimaliose elgesio su kaliniais taisyklėse numatyta, kad kiti surakinimo įrankiai naudojami tik kaip atsargumo priemonė, kad pervežamas asmuo nepabėgtų, dėl medicininių priežasčių gydytojo pareigas einančio pareigūno nurodymu arba, jei kiti suvaldymo būdai nepadeda, kad būtų užkirstas kelias kaliniui susižeisti ar sužeisti kitus arba padaryti žalą turtui.

(16)

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės jau uždraudė tokių prekių eksportą ir importą, valstybėms narėms reikėtų suteikti teisę uždrausti grandinių kojoms, grandinių žmonių grupei surakinti ir nešiojamų elektrošoko įtaisų, išskyrus elektrošoko diržus, eksportą ir importą. Valstybių narių pageidavimu joms taip pat turėtų būti leista taikyti antrankių, kurių užrakintų bendras ilgis, įskaitant grandinę, yra didesnis nei 240 mm, eksporto kontrolę.

(17)

Šis reglamentas aiškinamas nepažeidžiant esamų taisyklių dėl ašarinių dujų ir riaušių malšinimo medžiagų (6), šaunamųjų ginklų, cheminių ginklų ir toksiškų medžiagų eksporto.

(18)

Reikėtų numatyti konkrečias eksporto kontrolės išimtis, kad nebūtų sudaromos kliūtys valstybių narių policijos pajėgų veikimui ir taikos palaikymo ar krizių valdymo operacijoms, ir kad, atsižvelgus į vėlesniu etapu atliktą peržiūrą, būtų sudarytos sąlygos užsienio prekių tranzitui.

(19)

ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gairėse inter alia numatoma, kad atstovybių trečiosiose šalyse vadovai į savo periodines ataskaitas turėtų įtraukti kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo atvejų savo akreditacijos valstybėje analizę ir nurodytų priemones, kurių buvo imtas kovai su šiais reiškiniais. Kompetentingos institucijos, priimdamos sprendimus dėl paraiškų leidimams gauti, turėtų atsižvelgti į šias ir panašias atitinkamų tarptautinių ir pilietinės visuomenės organizacijų ataskaitas. Tokiose ataskaitose taip pat turėtų būti aprašoma įranga, trečiosiose šalyse naudojama mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

(20)

Siekiant prisidėti prie mirties bausmės panaikinimo trečiosiose šalyse ir užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, reikėtų uždrausti techninės pagalbos, susijusios su prekėmis, kurios praktiškai naudojamos tik mirties bausmei vykdyti ar kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, teikimą trečiosioms šalims.

(21)

Šio reglamento priemonės yra skirtos užkirsti kelią mirties bausmei ir kankinimui bei kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui trečiosiose šalyse. Priemonėmis apribojama prekyba su trečiosiomis šalimis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Nemanoma, jog reikėtų įdiegti panašią sandorių Bendrijoje kontrolę, kadangi valstybėse narėse mirties bausmė nevykdoma ir jos bus patvirtinusios atitinkamas priemones įstatymais uždrausti ir užkardyti kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą.

(22)

Pirmiau minėtose gairėse teigiama, kad siekiant imtis veiksmingų priemonių prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, turėtų būti imamasi priemonių užkirsti kelią įrangos, sukurtos kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, naudojimui, gamybai ir prekybai. Valstybės narės turi pačios nustatyti ir vykdyti būtinus tokios įrangos naudojimo ir gamybos apribojimus.

(23)

Siekiant atsižvelgti į naujus duomenis ir technologijų raidą, prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašas turėtų būti nuolat peržiūrimas ir reikėtų numatyti konkrečią šių sąrašų keitimo tvarką.

(24)

Komisija ir valstybės narės turėtų informuoti viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai perduoti kitą turimą svarbią informaciją, susijusią su šiuo reglamentu.

(25)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7).

(26)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų vykdomos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(27)

Jokia šio reglamento nuostata nevaržo galių, suteiktų pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (8), ir jo įgyvendinimo nuostatas, nustatytas Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (9).

(28)

Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų apibrėžimai

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šis reglamentas nustato Bendrijos taisykles, reglamentuojančias prekybą su trečiosiomis šalimis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, bei susijusią techninę pagalbą.

2.   Šis reglamentas netaikomas susijusios techninės pagalbos teikimui, jei tas teikimas yra susijęs su fizinių asmenų judėjimu kertant valstybių sienas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

a)

„kankinimas“ – veiksmas, kuriuo asmeniui tyčia sukeliamas labai didelis fizinio ar psichinio pobūdžio skausmas ar kančia siekiant iš to asmens arba trečiojo asmens išgauti informaciją ar prisipažinimą, nubausti tą asmenį už veiksmą, kurią tas asmuo arba trečiasis asmuo yra padaręs ar yra įtariamas padaręs, ar siekiant tą asmenį arba trečiąjį asmenį įbauginti ar daryti jam spaudimą, arba dėl bet kurios kitos priežasties, grindžiamos bet kokio pobūdžio diskriminacija, kai tokį skausmą ar kančią sukelia valstybės pareigūnas arba jam pakursčius, sutikus ar tyliai pritarus – kitas oficialias pareigas einantis asmuo. Tačiau ši sąvoka neapima tik dėl teisėtų bausmių patiriamo, joms būdingo ar su jomis susijusio skausmo ar kančios;

b)

„kitoks žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys ir baudimas“ – veiksmas, kuriuo asmeniui sukeliamas didelis fizinio ar psichinio pobūdžio skausmas ar kančia, kai tokį skausmą ar kančią sukelia valstybės pareigūnas arba jam pakursčius, sutikus ar tyliai pritarus – kitas oficialias pareigas einantis asmuo. Tačiau ši sąvoka neapima tik dėl teisėtų bausmių patiriamo, joms būdingo ar su jomis susijusio skausmo ar kančios;

c)

„teisėsaugos institucija“ – valdžios institucija trečiojoje šalyje, atsakinga už nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą, kovą su jais ir baudimą už juos, įskaitant policiją, prokuratūrą, teismines institucijas, viešąsias ar privačias įkalinimo įstaigas ir atitinkamais atvejais valstybės saugumo pajėgas ir karines institucijas, bet jomis neapsiribojant;

d)

„eksportas“ – prekių išvežimas iš Bendrijos muitų teritorijos, įskaitant prekių, kurioms būtina užpildyti muitinės deklaraciją, ir prekių, kurios buvo saugomos laisvojoje zonoje, kurioje taikoma I rūšies kontrolė, arba laisvajame sandėlyje, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92, išvežimą;

e)

„importas“ – prekių įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją, įskaitant laikinąjį saugojimą, įvežimą į laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį, sąlyginio neapmokestinimo procedūros įforminimą ir išleidimą į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92;

f)

„techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;

g)

„muziejus“ – pelno nesiekianti nuolatinė visuomenei atvira įstaiga, skirta visuomenei ir jos raidai, kuri įsigyja, saugo, tiria, populiarina ir eksponuoja materialinius žmonių ir jų aplinkos įrodymus tyrimų, švietimo ir pomėgių tikslais;

h)

„kompetentinga institucija“ – vienos iš valstybių narių institucija, nurodyta I priede, kuri pagal 8 straipsnio 1 dalį turi teisę priimti sprendimą dėl paraiškos leidimui gauti;

i)

„pareiškėjas“

1)

3 arba 5 straipsnyje nurodyto eksporto atveju – fizinis ar juridinis asmuo, pasirašęs sutartį su gavėju šalyje, į kurią prekės bus eksportuojamos, ir turintis įgaliojimą spręsti dėl prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, išsiuntimo iš Bendrijos muitų teritorijos, kai priimama muitinės deklaracija. Jei eksporto sutartis nebuvo sudaryta arba jei sutartį pasirašęs asmuo veikia ne savo vardu – įgaliojimas spręsti dėl prekės išsiuntimo iš Bendrijos muitų teritorijos yra lemiamas faktorius;

2)

jei tokio eksporto atveju teise parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, naudojasi ne Bendrijoje įsisteigęs asmuo – Bendrijoje įsisteigusi susitariančioji šalis;

3)

3 straipsnyje nurodytos techninės pagalbos teikimo atveju – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teiks tą paslaugą; ir

4)

4 straipsnyje nurodyto importo ir techninės pagalbos teikimo atveju – muziejus, kuris eksponuos tas prekes.

II SKYRIUS

Prekės, kurios praktiškai gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

3 straipsnis

Eksporto draudimas

1.   II priede išvardytų prekių, kurios praktiškai gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, eksportas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokios įrangos kilmę.

Draudžiama iš Bendrijos muitų teritorijos bet kuriam trečiosios šalies asmeniui, subjektui ar organui už atlygį ar nemokamai teikti techninę pagalbą, susijusią su II priede išvardytomis prekėmis.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti II priede išvardytų prekių eksporto leidimą ir susijusios techninės pagalbos teikimo leidimą, jei įrodoma, kad šalyje, į kurią tos prekės bus eksportuojamos, jos bus naudojamos tik viešai ekspozicijai muziejuje, atsižvelgiant į jų istorinę reikšmę.

4 straipsnis

Importo draudimas

1.   II priede išvardytų prekių importas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

Asmenims, subjektams ar organams Bendrijos muitų teritorijoje draudžiama priimti trečiosios šalies už atlygį ar nemokamai teikiamą techninę pagalbą, susijusią su II priede išvardytomis prekėmis.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti II priede išvardytų prekių importo leidimą ir susijusios techninės pagalbos teikimo leidimą, jei įrodoma, kad paskirties valstybėje narėje tokios prekės bus naudojamos tik viešai ekspozicijai muziejuje, atsižvelgiant į jų istorinę reikšmę.

III SKYRIUS

Prekės, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

5 straipsnis

Reikalavimas turėti eksporto leidimą

1.   III priede išvardytų prekių, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, eksportui reikalingas leidimas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę. Tačiau leidimo nereikalaujama prekėms, kurios yra tik vežamos per Bendrijos muitų teritoriją, t.y. kurioms neįforminami muitinės sankcionuoti veiksmai, išskyrus išorinio tranzito procedūrą, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 91 straipsnyje, įskaitant ne Bendrijos kilmės prekių saugojimą laisvojoje zonoje, kurioje taikoma I rūšies kontrolė, arba laisvajame sandėlyje.

2.   1 dalis netaikoma eksportui į tas valstybių narių teritorijas, kurios yra išvardytos IV priede ir nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai, jei prekes naudoja paskirties šalies ar teritorijos bei tos valstybės narės, kuriai ta teritorija priklauso, metropolijos teisėsaugos institucija. Muitinės ir kitos atitinkamos institucijos turi teisę tikrinti, ar ši sąlyga yra įvykdyta, ir nuspręsti, kad, kol toks patikrinimas nėra atliktas, prekės nebūtų eksportuojamos.

3.   1 dalis netaikoma eksportui į trečiąsias šalis, jei prekes naudoja valstybės narės karinis ar civilinis personalas, jei tas personalas dalyvauja ES ar JT taikos palaikymo ar krizių valdymo operacijoje atitinkamoje trečiojoje šalyje arba operacijoje, grindžiamoje valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimais gynybos srityje. Muitinės ir kitos atitinkamos institucijos turi teisę tikrinti, ar ši sąlyga yra įvykdyta. Kol toks patikrinimas nėra atliktas, prekės neeksportuojamos.

6 straipsnis

Eksporto leidimo išdavimo kriterijai

1.   Sprendimus dėl paraiškų III priede išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentinga institucija, atsižvelgdama į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksportui leidimui gauti.

2.   Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos institucija arba fizinis ar juridinis asmuo III priede išvardytas prekes galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo skirtos mirties bausmės vykdymą.

Kompetentinga institucija atsižvelgia į:

turimus tarptautinio teismo sprendimus,

JT, Europos Tarybos ir ES kompetentingų organų išvadas ir Europos Tarybos Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei JT Specialiojo pranešėjo apie kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą ataskaitas.

Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią informaciją, įskaitant turimus nacionalinių teismų sprendimus, ataskaitas ir kitą pilietinės visuomenės organizacijų parengtą informaciją bei informaciją apie paskirties šalies taikytus II ir III prieduose išvardytų prekių eksporto apribojimus.

7 straipsnis

Nacionalinės priemonės

1.   Nepaisydama 5 ir 6 straipsnių nuostatų, valstybė narė gali nustatyti ar toliau taikyti grandinių kojoms, grandinių žmonių grupei surakinti ir nešiojamų elektrošoko įtaisų eksporto draudimą.

2.   Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą turėti leidimą antrankių, kurių užrakintų bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo išorinio vieno antrankio krašto iki išorinio kito antrankio krašto, yra didesnis nei 240 mm, eksportui. Atitinkama valstybė narė tokiems antrankiams taiko III ir IV skyrių nuostatas.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie pagal 1 ir 2 dalis patvirtintas priemones. Apie esamas priemones pranešama iki 2006 m. liepos 30 d. Apie vėlesnes priemones pranešama prieš joms įsigaliojant.

IV SKYRIUS

Leidimų išdavimo tvarka

8 straipsnis

Paraiškos leidimams gauti

1.   Eksporto ir importo bei techninės pagalbos teikimo leidimą išduoda tik valstybės narės, kurioje pareiškėjas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, nurodyta I priede.

2.   Pareiškėjai kompetentingai institucijai pateikia visą reikalingą informaciją apie veiklą, kuriai yra reikalingas leidimas.

9 straipsnis

Leidimai

1.   Eksporto ir importo leidimai išduodami naudojant V priede pateiktą pavyzdį atitinkančią formą ir galioja visoje Bendrijoje. Leidimo galiojimo trukmė yra nuo trijų iki dvylikos mėnesių, esant galimybei pratęsti iki 12 mėnesių.

2.   Leidimas gali būti išduotas naudojant elektronines priemones. Konkreti tvarka nustatoma nacionaliniu pagrindu. Šia galimybe pasinaudojusios valstybės narės apie tai praneša Komisijai.

3.   Eksporto ir importo leidimams taikomi visi reikalavimai bei sąlygos, kuriuos kompetentinga institucija laiko tinkamais.

4.   Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi šiuo reglamentu, gali atsisakyti išduoti eksporto leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį jos jau yra išdavusios.

10 straipsnis

Muitinės formalumai

1.   Atlikdamas muitinės formalumus, eksportuotojas arba importuotojas pateikia tinkamai užpildytą V priede nustatyto pavyzdžio dokumentą, kaip įrodymą, kad yra gautas reikalingas eksporto ar importo leidimas. Jei dokumentas yra užpildytas ne valstybės narės, kurioje yra atliekami muitinės formalumai, oficialia kalba, gali būti reikalaujama, kad eksportuotojas arba importuotojas pateiktų vertimą šios valstybės narės oficialia kalba.

2.   Jei muitinės deklaracija yra parengiama II arba III prieduose išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikomus nacionalinės teisės aktus.

11 straipsnis

Pranešimo ir konsultavimosi reikalavimas

1.   I priede išvardytos valstybių narių institucijos praneša visoms kitoms tame priede išvardytoms valstybių narių institucijoms ir Komisijai, jei jos priima sprendimą atmesti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą ir jei jos panaikina leidimą, kurį buvo išdavusios. Toks pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

2.   Kompetentinga institucija konsultuojasi su institucija ar institucijomis, kurios per ankstesnius trejus metus yra atmetusios paraišką importo ar eksporto leidimui arba techninės pagalbos teikimo leidimui gauti pagal šį reglamentą, jei ji gauna paraišką dėl importo ar eksporto arba techninės pagalbos teikimo, susijusio su tokioje ankstesnėje paraiškoje nurodytu iš esmės tokiu pačiu sandoriu, ir mano, kad leidimas vis dėlto turėtų būti išduotas.

3.   Jei po tokių konsultacijų kompetentinga institucija nusprendžia išduoti leidimą, ji nedelsdama apie savo sprendimą praneša visoms I priede išvardytoms institucijoms ir paaiškina savo sprendimo priežastis, atitinkamai pateikdama visą patvirtinančią informaciją.

4.   Atsisakymas išduoti leidimą, jei jis grindžiamas 7 straipsnio 1 dalyje nurodytu nacionaliniu draudimu, nėra sprendimas atmesti paraišką, kaip apibrėžta 1 dalyje.

V SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

12 straipsnis

Priedų pakeitimas

1.   Komisija įgaliojama iš dalies keisti I priedą. Duomenys apie valstybių narių kompetentingas institucijas iš dalies keičiami remiantis valstybių narių pateikta informacija.

2.   Komisija įgaliojama iš dalies keisti II, III, IV ir V priedus 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

13 straipsnis

Valstybių narių institucijų ir Komisijos keitimasis informacija

1.   Nepažeidžiant 11 straipsnio, Komisija ir valstybės narės, gavusios prašymą, viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus.

2.   Pateikiant atitinkamą informaciją apie išduotus ar atmestus leidimus nurodoma sprendimo rūšis, sprendimo priežastys ar jų apibendrinimas, gavėjo bei galutinio vartotojo (jei jie skirtingi) vardai, pavardės arba pavadinimai bei atitinkamos prekės.

3.   Valstybės narės, jei įmanoma, bendradarbiaudamos su Komisija, parengia viešą metinę veiklos ataskaitą, pateikdamos informaciją apie gautų paraiškų skaičių, su šiomis paraiškomis susijusias prekes bei šalis, ir apie sprendimus, kuriuos jos yra priėmusios dėl tų paraiškų. Šioje ataskaitoje nepateikiama informacija, kurios atskleidimą valstybė narė laiko prieštaraujančiu esminiams savo saugumo interesams.

4.   Šis straipsnis nepažeidžia taikomų nacionalinių taisyklių dėl slaptumo ir profesinės paslapties, išskyrus atvejus, kai 2 dalyje nurodyta informacija teikiama kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai.

5.   Atsisakymas išduoti leidimą, jei jis grindžiamas pagal 7 straipsnio 1 dalį priimtu nacionaliniu draudimu, nėra laikomas atmestu leidimu, kaip apibrėžta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

14 straipsnis

Informacijos naudojimas

Nepažeidžiant 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (10) ir nacionalinės teisės aktų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio jos buvo prašoma.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda produktų eksporto bendrų taisyklių komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2603/69 (11) 4 straipsnio 1 dalį.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Įgyvendinimas

15 straipsnyje nurodytas komitetas nagrinėja visus klausimus, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu, kuriuos savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu pateikia komiteto pirmininkas.

17 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų vykdomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles iki 2006 m. rugpjūčio 29 d., ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

18 straipsnis

Teritorinio taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

Bendrijos muitų teritorijoje, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92,

Ispanijos teritorijose Seutoje ir Melilijoje,

Vokietijos Heligolando teritorijoje.

2.   Taikant šį reglamentą, Seuta, Heligolandas ir Melilija laikomos Bendrijos muitų teritorijos dalimi.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Primininkas

L. LUX


(1)  1975 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 3452 (XXX).

(2)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(3)  OL C 87 E, 2002 4 11, p. 136.

(4)  1979 m. gruodžio 17 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 34/169.

(5)  Patvirtintos Jungtinių Tautų ekonominės ir socialinės tarybos 1957 m. liepos 31 d. rezoliucija 663 C (XXIV) ir 1977 m. gegužės 13 d. rezoliucija 2076 (LXII).

(6)  Žr. Europos Sąjungos bendro karinio sąrašo (OL C 127, 2005 5 25, p. 1) ML 7 c punktą.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(9)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(10)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(11)  OL L 324, 1969 12 27, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3918/91 (OL L 372, 1991 12 31, p. 31).


I PRIEDAS

8 IR 11 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

A.   Valstybių narių institucijos:

BELGIJA

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

ČEKIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DANIJA

III priedas, 2 ir 3 punktai

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

II priedas ir III priedo 1 punktas

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

VOKIETIJA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ΕΛΛΑΔΑ

GRAIKIJA

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

ISPANIJA

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCŪZIJA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

AIRIJA

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITALIJA

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

KIPRAS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LATVIJA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LIETUVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LIUKSEMBURGAS

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

VENGRIJA

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

NYDERLANDAI (bus nurodyta)

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

LENKIJA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGALIJA

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVĖNIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVAKIJA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

SUOMIJA

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ŠVEDIJA

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Pranešimų Komisijai pateikimo adresas:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Telefonas: (32-2) 296 25 56

Telefaksas: (32-2) 296 75 63

El. paštas: relex-sanctions@cec.eu.int


II PRIEDAS

3 ir 4 straipsniuose nurodytų prekių sąrašas

Pastaba: į šį sąrašą neįtraukiamos medicinos techninės prekės.


KN kodas

Aprašymas

1.   

Prekės, sukurtos žmonėms bausti mirties bausme:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Kartuvės ir giljotinos.

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektros kėdės, skirtos žmonėms bausti mirties bausme.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermetiškos kameros, padarytos, pavyzdžiui, iš plieno ir stiklo, sukurtos žmonėms bausti mirties bausme naudojant mirtinas dujas arba medžiagas.

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automatinės vaistų injekcijos sistemos, sukurtos žmonėms bausti mirties bausme naudojant mirtinas chemines medžiagas.

2.   

Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:

ex 8543 89 95

2.1.

Elektrošoko diržai, sukurti žmonėms surakinti naudojant didesnės nei 10 000 V įtampos elektrošokus.


III PRIEDAS

5 straipsnyje nurodytų prekių sąrašas

KN kodas

Aprašymas

1.   

Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Surakinimo kėdės ir prirakinimo grandinėmis įtaisai.

Pastaba:

Šis punktas netaikomas neįgaliesiems skirtoms surakinimo kėdėms.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei surakinti, pančiai ir individualūs antrankiai arba grandininiai antrankiai.

Pastaba:

Šis punktas netaikomas „paprastiems antrankiams“. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurių užrakintų bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo išorinio vieno antrankio krašto iki išorinio kito antrankio krašto, yra 150–280 mm ir kurie yra nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Priemonės nykščiams surakinti ir žnyplės nykščiams suspausti, įskaitant dantytas priemones nykščiams surakinti.

2.   

Nešiojami įtaisai, sukurti riaušėms malšinti arba savigynai:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šautuvus ir šautuvus su elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais didesnės nei 10 000 V įtampos elektrošokus, ir kiti panašūs įtaisai.

1.

Šis punktas netaikomas elektrošoko diržams, apibūdintiems II priedo 2.1 punkte.

2.

Šis punktas netaikomas individualiems elektrošoko įtaisams, kuriuos jų naudotojas nešiojasi asmeninės savigynos tikslais.

3.   

Medžiagos, naudojamos riaušėms malšinti arba savigynai, ir susijusi nešiojama jų skleidimo įranga:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Nešiojami įtaisai, naudojami riaušėms malšinti arba savigynai išskiriant neutralizuojančias chemines medžiagas.

Pastaba:

Šis punktas netaikomas individualiems nešiojamiems įtaisams, net jei juose yra cheminės medžiagos, kuriuos jų naudotojas nešiojasi asmeninės savigynos tikslais.

ex 2924 29 95

3.2.

Pelargono rūgšties vanililamidas (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3.

Capsicum aliejingoji derva (OC) (CAS 8023-77-6).


IV PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybių narių teritorijų sąrašas

DANIJA:

Grenlandija.

PRANCŪZIJA:

Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos,

Prancūzijos Polinezija,

Prancūzijos Pietinės ir Antarkties teritorijos,

Voliso ir Futūnos salos,

Majotas,

Sen Pjeras ir Mikelonas.

VOKIETIJA:

Biuzingenas.


V PRIEDAS

9 straipsnio 1 dalyje nurodyta eksporto arba importo leidimo forma

Techninė specifikacija:

Toliau pateikiamos formos matmenys – 210 × 297 mm; leistinas nuokrypis – ne daugiau kaip 5 mm mažesnė ir ne daugiau kaip 8 mm didesnė. Langeliai pagrįsti matavimo vienetu, kurio dydis – viena dešimtoji colio horizontaliai ir viena šeštoji colio vertikaliai. Langelių dalys pagrįstos matavimo vienetu, kurio dydis – viena dešimtoji colio horizontaliai.

Image

Image

Formos paaiškinamosios pastabos

„Leidimas eksportuoti arba importuoti prekes, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui (Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005)“

Ši leidimo forma naudojama išduodant leidimą eksportuoti arba importuoti prekes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Ji neturėtų būti naudojama išduodant leidimą teikti techninę pagalbą.

Išduodanti institucija yra Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio h punkte apibrėžta institucija, nurodyta šio reglamento I priede.

Leidimai išduodami naudojant šią vieno lapo formą; turėtų būti spausdinama ant abiejų lapo pusių. Kompetentinga muitinės įstaiga atima eksportuojamą kiekį iš viso galimo kiekio. Ji turi įsitikinti, kad skirtingos prekės, kurioms reikia leidimo, šiuo tikslu yra aiškiai atskirtos.

Kai pagal valstybių narių nacionalinę tvarką privaloma pateikti papildomus formos egzempliorius (pavyzdžiui, teikiant paraišką), ši leidimo forma gali būti dalis formų rinkinio, kurį sudaro pagal taikomas nacionalines taisykles būtini egzemplioriai. Langelyje, esančiame virš kiekvieno pavyzdžio 3 langelio, ir kairėje paraštėje turėtų būti aiškiai nurodyta, kam yra skirti atitinkami egzemplioriai (pvz. paraiška, pareiškėjo egzempliorius). Tik vienas egzempliorius yra Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 V priede pateikiama leidimo forma.

1 langelis:

Pareiškėjas:

Nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir tikslus adresas.

Taip pat gali būti nurodytas pareiškėjo muitinės numeris (dažniausiai neprivaloma).

Atitinkamame langelyje turėtų būti nurodyta (neprivaloma) pareiškėjo rūšis, skaičiais 1, 2 arba 4 nurodant Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 2 straipsnio i punkte esančio apibrėžimo papunkčius.

3 langelis:

Leidimas Nr.:

Įrašomas numeris ir pažymimas eksporto arba importo langelis. Terminų „importas“ ir „eksportas“ apibrėžimus žr. Reglamento 2 straipsnio d ir e punktuose ir 17 straipsnyje.

4 langelis:

Galioja iki:

Nurodoma diena (du skaitmenys), mėnuo (du skaitmenys) ir metai (keturi skaitmenys).

5 langelis:

Tarpininkas/atstovas:

Nurodomas pareiškėjo vardu veikiančio tinkamai įgalioto atstovo arba (muitinės) tarpininko vardas ir pavardė, jei paraišką teikia ne pats pareiškėjas. Taip pat žr. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 5 straipsnį.

6 langelis:

Šalis, kurioje yra prekės:

Nurodomas atitinkamos šalies pavadinimas ir tos šalies kodas, nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95, OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1779/2002, OL L 296, 2002 10 5, p. 6.

7 langelis:

Paskirties šalis:

Nurodomas atitinkamos šalies pavadinimas ir tos šalies kodas, nustatytas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95, OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1779/2002, OL L 296, 2002 10 5, p. 6.

10 langelis:

Prekės aprašymas:

Pagalvoti apie duomenų apie atitinkamų prekių pakuotes įtraukimą. Reikia atkreipti dėmesį, kad prekių vertė taip pat gali būti nurodyta 10 langelyje.

Jei 10 langelyje nepakanka vietos, tęsiama pridedamame tuščiame lape, nurodant leidimo numerį. Priedų skaičius nurodomas 16 langelyje.

Ši forma skirta naudoti ne daugiau kaip trijų skirtingų rūšių prekėms (žr. reglamento II ir III priedus). Jei būtina išduoti daugiau kaip trijų rūšių prekių eksporto arba importo leidimą, prašoma išduoti du leidimus.

11 langelis:

Prekės Nr.:

Šį langelį reikia pildyti tik antrojoje formos pusėje. Reikia įsitikinti, ar prekės Nr. atitinka pirmojoje formos pusėje 11 langelyje išspausdintą prekės numerį, esantį prie atitinkamos prekės aprašymo.

14 langelis:

Konkretūs reikalavimai ir sąlygos:

Jei 14 langelyje nepakanka vietos, tęsiama pridedamame tuščiame lape, nurodant leidimo numerį. Priedų skaičius nurodomas 16 langelyje.

16 langelis:

Priedų skaičius:

Jei yra priedų, nurodomas jų skaičius (žr. 10 ir 14 langelių paaiškinimus).


Top