EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1055

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1055/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 183–186 (MT)
OJ L 174, 7.7.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 152 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 152 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 79 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1055/oj

7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1055/2005

2005 m. birželio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę (1),

laikydamasi Sutarties 252 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Iš pradžių Stabilumo ir augimo paktą sudarė 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (3), 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (4) ir 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl Stabilumo ir augimo pakto (5). Buvo įrodytas Stabilumo ir augimo pakto naudingumas įtvirtinant fiskalinę drausmę ir tokiu būdu padedant užtikrinti didelį makroekonominį stabilumą, esant žemai infliacijai ir mažoms palūkanų normoms, o tai būtina siekiant tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo.

(2)

2005 m. kovo 20 d. Taryba priėmė pranešimą „Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo gerinimas“, kuriuo siekiama valdymo ir nacionalinės atsakomybės už fiskalinę sistemą gerinimo, sustiprinant ekonominius pagrindus ir prevencinių bei koreguojančių Pakto funkcijų veiksmingumą, valstybės finansų ilgalaikio tvarumo užtikrinimo, augimo skatinimo ir vengimo užkrauti pernelyg didelę naštą būsimoms kartoms. Europos Vadovų Taryba savo 2005 m. kovo 23 d. išvadose (6) patvirtino pranešimą. Jose buvo nurodyta, kad pranešimas atnaujina ir papildo Stabilumo ir augimo paktą, ir dabar yra neatsiejama jo dalis.

(3)

Pagal 2005 m. kovo 20 d. Ekonomikos ir finansų tarybos (Ecofin) pranešimą, kurį patvirtino 2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, valstybės narės, Taryba ir Komisija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą veiksmingai ir laiku įgyvendinti Sutartį bei Stabilumo ir augimo paktą esant tarpusavio paramai ir tarpusavio spaudimui, ir glaudžiai bei konstruktyviai bendradarbiauti atliekant ekonominę ir fiskalinę priežiūrą, siekiant užtikrinti Pakto taisyklių tikrumą bei veiksmingumą.

(4)

Siekiant visapusiškai pagerinti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1466/97.

(5)

Stabilumo ir augimo pakte nustatyta valstybių narių prievolė laikytis vidutinės trukmės tikslo – siekti artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto būklės. Atsižvelgiant į Sąjungos ekonomikos ir biudžeto nevienalytiškumą, vidutinės trukmės biudžeto tikslas atskirose valstybėse narėse turėtų būti diferencijuojamas, kad būtų atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto būklės ir raidos bei fiskalinės rizikos valstybės finansų tvarumui skirtumus, ir būsimus demografinius pokyčius. Vidutinės trukmės biudžeto tikslas gali nukrypti nuo artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto atskirose valstybėse narėse. Todėl euro zonos ir VKM2 valstybėms narėms – pagal kiekvieną šalį – būtų nustatyta vidutinės trukmės biudžeto tikslų skalė, pritaikius juos kiekvienam ciklui bei atėmus vienkartines ir laikinas priemones.

(6)

Ciklo metu, ekonomikos pakilimo laikotarpiais stiprinant biudžetinę drausmę, turėtų būti pasiektas labiau simetriškas požiūris į fiskalinę politiką, siekiant išvengti prociklinės politikos ir laipsniškai pasiekti vidutinės trukmės biudžeto tikslą. Vidutinės trukmės biudžeto tikslo laikymasis turėtų leisti valstybėms narėms įveikti įprastus cikliškus svyravimus išlaikant mažesnį nei 3 % pamatinės BVP vertės valstybės biudžeto deficitą ir užtikrinti sparčią pažangą siekiant fiskalinio tvarumo. Atsižvelgiant į tai, šitai turėtų suteikti galimybių biudžeto pokyčiams, pirmiausia valstybės investicijų srityje.

(7)

Valstybės narės, kurios dar nepasiekė savo vidutinės trukmės biudžeto tikslo, turėtų imtis priemonių, kad per ciklą pasiektų šį tikslą. Euro zonos arba VKM2 valstybės narės, siekdamos savo vidutinės trukmės biudžeto tikslo, kasmet turėtų atlikti minimalų pertvarkymą, pritaikius jį kiekvienam ciklui bei atėmus vienkartines ir kitas laikinas priemones.

(8)

Siekiant sustiprinti augimą skatinančią Pakto esmę, apibrėžiant planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo šalims, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir leidžiant laikinai nukrypti nuo šio tikslo šalims, kurios jau jį pasiekė, reikėtų atsižvelgti į pagrindines struktūrines reformas, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ir tuo būdu turės įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui. Siekiant netrukdyti struktūrinėms reformoms, kurios akivaizdžiai pagerina valstybės finansų ilgalaikį tvarumą, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pensijų reformoms, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą, kadangi šių reformų įgyvendinimo laikotarpiu trumpam pablogėja valstybės finansai.

(9)

Terminai, nustatyti Tarybos atliekamam stabilumo ir konvergencijos programų nagrinėjimui, turėtų būti pratęsti, kad tas programas galima būtų nuosekliai įvertinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiama ši antraštė ir straipsnis:

„1A DALIS

VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO TIKSLAI

2a straipsnis

Kiekvienoje valstybėje narėje biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslas yra diferencijuotas. Šie kiekvienos šalies vidutinės trukmės biudžeto tikslai gali nukrypti nuo reikalaujamos artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto būklės. Juose numatoma saugumo riba laikantis 3 % BVP valstybės biudžeto deficito santykio; šie tikslai užtikrina sparčią pažangą siekiant tvarumo ir dėl to suteikia galimybių biudžeto pokyčiams, pirmiausia atsižvelgiant į valstybės investicijų poreikius.

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, eurą įvedusioms ir VKM2 valstybėms narėms – pagal kiekvieną šalį – nustatoma vidutinės trukmės biudžeto tikslų skalė, pritaikius juos kiekvienam ciklui bei atėmus vienkartines ir laikinas priemones, kuri svyruotų nuo – 1 % BVP iki subalansuoto arba perviršinio biudžeto.

Valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto tikslas gali būti peržiūrimas įgyvendinant svarbią struktūrinę reformą ir bet kokiu atveju kas ketverius metus.“.

2)

3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir šiam tikslui pasiekti reikalingi pertvarkymai valdžios sektoriaus biudžeto perviršio/deficito srityje bei planuojamas valdžios sektoriaus skolos santykis;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

biudžetinių bei kitų ekonominės politikos priemonių, kurios taikomos ir (arba) siūlomos programos tikslų įgyvendinimui, išsamus ir kiekybinis įvertinimas, apimantis išsamią pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ekonominės naudos analizę;“;

c)

pridedamas šis punktas:

„e)

jei taikytina, priežastys, dėl kurių nukrypstama nuo reikiamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo.“.

3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama šiomis pastraipomis:

„1.   Remdamasi Komisijos ir Sutarties 114 straipsniu įsteigto Komiteto pateiktais įvertinimais, Taryba, laikydamasi Sutarties 99 straipsnyje nustatytos daugiašalės priežiūros sistemos, išnagrinėja atitinkamos valstybės narės pateiktą vidutinės trukmės biudžeto tikslą, įvertina, ar ekonominės prielaidos, kuriomis grindžiama programa, yra realios, ar planuojami pertvarkymai siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra tinkami ir ar taikomos ir (arba) siūlomos priemonės planuojamų pertvarkymų įgyvendinimui yra pakankamos siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ciklo metu.

Taryba, vertindama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, išnagrinėja, ar atitinkama valstybė narė kasmet gerina, etalonu nustatant 0,5 % BVP, kiekvienam ciklui pritaikytą balansą, atėmus vienkartines ir laikinas priemones, kaip yra būtina norint pasiekti tos valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto tikslą. Taryba atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais jų pertvarkymo pastangos sustiprėja, kadangi nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau ribotos.

Apibrėždama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir leidžiant laikinai nukrypti nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba ir, kad programos įgyvendinimo laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba atsižvelgia į pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ir tuo būdu turės įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui, įgyvendinimą.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų reformoms, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas įgyvendinančioms valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo planuojamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ar nuo paties tikslo, tokiu nukrypimu atspindint reformos grynąsias sąnaudas, kurios patiriamos įgyvendinant valstybės socialinio draudimo pensijų pakopą, su sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba.“;

b)

2 dalyje žodžiai „du mėnesius“ pakeičiami žodžiais „tris mėnesius“.

4)

7 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir šiam tikslui pasiekti reikalingi pertvarkymai valdžios sektoriaus biudžeto perviršio/deficito srityje bei planuojamas valdžios sektoriaus skolos santykis; vidutinės trukmės pinigų politikos tikslai; šių tikslų ryšys su kainų bei valiutų kursų stabilumu;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

biudžetinių bei kitų ekonominės politikos priemonių, kurios taikomos ir (arba) siūlomos programos tikslų įgyvendinimui, išsamus ir kiekybinis įvertinimas, apimantis išsamią pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ekonominės naudos analizę;“;

c)

pridedamas šis punktas:

„e)

jei taikytina, priežastys, dėl kurių nukrypstama nuo reikiamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo.“.

5)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Remdamasi Komisijos ir Sutarties 114 straipsniu įsteigto Komiteto pateiktais įvertinimais, Taryba, laikydamasi Sutarties 99 straipsnyje nustatytos daugiašalės priežiūros sistemos, išnagrinėja atitinkamos valstybės narės pateiktą vidutinės trukmės biudžeto tikslą, įvertina, ar ekonominės prielaidos, kuriomis grindžiama programa, yra realios, ar planuojami pertvarkymai siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra tinkami ir ar taikomos ir (arba) siūlomos priemonės yra pakankamos planuojamų pertvarkymų įgyvendinimui siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ciklo metu.

Taryba, vertindama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais pertvarkymo pastangos sustiprėja, kadangi nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau ribotos. VKM2 valstybių narių atžvilgiu Taryba išnagrinėja, ar atitinkama valstybė narė kasmet gerina, etalonu nustatant 0,5 % BVP, kiekvienam ciklui pritaikytą balansą, atėmus vienkartines ir laikinas priemones, kaip yra būtina norint pasiekti tos valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto tikslą.

Apibrėždama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir leidžiant laikinai nukrypti nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba ir, kad programos įgyvendinimo laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba atsižvelgia į pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ir tuo būdu turės įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui, įgyvendinimą.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pensijų reformoms, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas įgyvendinančioms valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo planuojamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ar nuo paties tikslo, tokiu nukrypimu atspindint reformos grynąsias sąnaudas, kurios patiriamos įgyvendinant valstybės socialinio draudimo pensijų pakopą, su sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba.“;

b)

2 dalyje žodžiai „du mėnesius“ pakeičiami žodžiais „tris mėnesius“.

6)

Visame reglamente nuorodos į Sutarties 103 ir 109c straipsnius pakeičiamos nuorodomis atitinkamai į 99 ir 114 straipsnius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL L 144, 2005 6 14, p. 17.

(2)  2005 m. birželio 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2005 m. birželio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. birželio 23 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

(4)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(5)  OL C 236, 1997 8 2, p. 1.

(6)  Žr. 2005 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 2 priedą.


Top