EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0790

2005 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2406/96, nustatantį bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams

OJ L 132, 26.5.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 83 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 42 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/790/oj

26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 790/2005

2005 m. gegužės 25 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2406/96, nustatantį bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad bendras pardavimo normas galima nustatyti to reglamento 1 straipsnyje išvardytiems produktams arba jų grupėms.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 IV priede išvardytos tam tikros rūšys, kurioms taikomi intervencijos mechanizmai. 2003 m. Stojimo akte numatoma, kad bretlingiai turi būti įtraukti į tą priedą.

(3)

Visoje Bendrijoje suderintų bendrų pardavimo normų nustatymas yra ypač svarbus tinkamam Reglamente (EB) Nr. 104/2000 nustatytų intervencijos mechanizmų veikimui.

(4)

1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 24096/96, nustatančiame bendras tam tikrų žuvininkystės produktų pardavimo normas (2), nebuvo nustatytos bretlingiams taikomos normos. Šis reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jis būtų pradėtas taikyti bretlingiams.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2406/96 iš dalies pakeičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies a punkte įterpiama ši įtrauka:

„—

Bretlingis (Sprattus sprattus)“;

2)

I ir II priedai iš dalis pakeičiami taip:

a)

I priedo B punkte (Mėlynosios žuvys) pridedamas žodis „bretlingiai“.

b)

II priede pridedamas šio reglamento priede nustatytas įrašas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 334, 1996 12 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


PRIEDAS

Svorių mastelis

Mažiausi dydžiai, kurių privalu laikytis 7 straipsnyje nurodytais reglamentais nustatytomis sąlygomis

Rūšys

Dydis

žuvies/kg

Žuvų skaičius/kilograme

Regionas

Geografinis rajonas

Mažiausias dydis

Bretlingiai

„Bretlingis (Sprattus sprattus)“

1

0,004 ir daugiau

250 arba mažiau

 

 

 


Top