Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0754

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 754/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas kiaušinių sektoriui, taikomas nuo 2005 m. gegužės 19 d.

OJ L 126, 19.5.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/754/oj

19.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 754/2005

2005 m. gegužės 18 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas kiaušinių sektoriui, taikomas nuo 2005 m. gegužės 19 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečiąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnio nuostatas, minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje rinkoje ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Šių taisyklių ir kriterijų taikymas dabartinei kiaušinių sektoriaus rinkų situacijai leidžia nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąją išmoką, kuri suteiktų Bendrijai galimybę dalyvauti tarptautinėje prekyboje, ir taip pat atsižvelgtų į šių produktų eksporto pobūdį bei jų dabartinę svarbą.

(3)

Dabartinė rinkos ir konkurencijos situacija kai kuriose trečiosiose šalyse reikalauja nustatyti diferencijuotas eksporto grąžinamąsias išmokas pagal kai kurių kaušinių sektoriaus produktų paskirties šalį.

(4)

1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (2), 21 straipsnyje yra numatoma, kad grąžinamoji išmoka neskiriama už produktus, kurie eksporto deklaracijos priėmimo dieną nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės. Norint užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų taikomos vienodai, reikia pabrėžti, kad tam, kad gautų grąžinamąją išmoką, Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 1 straipsnyje išvardytus kiaušinių produktus būtina paženklinti 1989 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvoje Nr. 89/437/EEB dėl higienos ir sveikatos problemų, turinčių įtakos kiaušinių produktų gamybai ir tiekimui į rinką, nustatytu sveikumo ženklu (3).

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktų, už kurių eksportą mokamos grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnyje, kodai ir grąžinamųjų išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede.

Tačiau tam, kad būtų skiriamos grąžinamosios išmokos, produktai, kuriems taikomos Direktyvos Nr. 89/437/EEB priedo XI skyriaus nuostatos, taip pat privalo tenkinti šioje direktyvoje numatytas sveikumo ženklinimo sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(3)  OL L 212, 1989 7 22, p. 87. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.


PRIEDAS

Nuo 2005 m. gegužės 19 d. kiaušinių sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 vnt.

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 vnt.

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitiniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties šalys nurodomos taip:

E09

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija, Turkija.

E10

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanis, Filipinai.

E16

Visos paskirties šalys, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Bulgariją.

E17

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją, Bulgariją ir E09 bei E10 grupes.

E18

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją ir Bulgariją.


Top