Help Print this page 

Document 32005L0075

Title and reference
2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/75/EB, pataisanti Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo
  • No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; panaikino 32014L0024
OJ L 323, 9.12.2005, p. 55–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 133 - 134

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/75/oj
Multilingual display
Text

9.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/55


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/75/EB

2005 m. lapkričio 16 d.

pataisanti Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų,

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 bei 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Kaip buvo ketinta numatyti priimant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3), tam tikroms daugiau kaip 50 % dotuojamoms paslaugų pirkimo sutartims taikoma vertės riba turėtų būti suvienodinta su vertės riba, taikoma paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė kitos nei centrinės valdžios institucijos perkančiosios organizacijos.

(2)

Šis suvienodinimas turėtų būti išlaikytas atliekant Direktyvos 2004/18/EB 78 straipsnyje numatytą vertės ribų peržiūrėjimą.

(3)

Šiuo metu dėl techninės klaidos Direktyvos 2004/18/EB 78 straipsnis neužtikrina norimo suvienodinimo. Todėl 78 straipsnio 2 dalies b ir c punktus reikėtų pataisyti perkeliant nuorodą į 8 straipsnio pirmos pastraipos b punktą iš 78 straipsnio 2 dalies b punkto į 78 straipsnio 2 dalies c punktą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2004/18/EB 78 straipsnio 2 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

67 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą vertės ribą su pakeista vertės riba, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė IV priede išvardytos perkančiosios organizacijos;

c)

8 straipsnio pirmos pastraipos b punkte ir 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytas vertės ribas su pakeista vertės riba, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė IV priede neišvardytos perkančiosios organizacijos.“

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. sausio 31 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. lapkričio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J.BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

Bach of LUTTERWORTH


(1)  2005 m. rugsėjo 28 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, 2004 10 29, p. 17).


Top