Help Print this page 

Document 32005L0051

Title and reference
7 d. Komisijos direktyva 2005/51/EB iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB XX priedą ir Direktyvos 2004/18/EB VIII priedą dėl viešųjų pirkimų (Tekstas svarbus EEE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; panaikino 32014L0025
OJ L 257, 1.10.2005, p. 127–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 491–492 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 131 - 132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/51/oj
Multilingual display
Text

1.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/127


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/51/EB

2005 m. rugsėjo 7 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB XX priedą ir Direktyvos 2004/18/EB VIII priedą dėl viešųjų pirkimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 70 straipsnio b punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2), ypač į jos 79 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2004/17/EB XX priede nustatyta, kad perkantieji subjektai minėtos direktyvos 41, 42, 43 ir 63 straipsniuose nurodytus skelbimus Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui turėtų siųsti tokiu formatu, kurio reikalaujama 2001 m. rugsėjo 13 d. Komisijos direktyvoje 2001/78/EB, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvos 93/36/EEB IV priedą, Tarybos direktyvos 93/37/EEB IV, V ir VI priedus, Tarybos direktyvos 92/50/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/52/EB, III ir IV priedus ir Tarybos direktyvos 93/38/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB, XII–XV, XVII ir XVIII priedus (direktyva dėl standartinių formų naudojimo skelbiant pranešimus apie viešojo pirkimo sutartis) (3). Direktyvos 2004/18/EB VIII priede taip pat nustatyta, kad perkančiosios organizacijos minėtos direktyvos 35, 58, 64 ir 69 straipsniuose nurodytus skelbimus Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui turėtų siųsti Direktyvoje 2001/78/EB reikalaujamu formatu.

(2)

Direktyvoje 2001/78/EB pateiktose standartinėse formose nevisiškai atsižvelgiama į Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB reikalaujamą informaciją, todėl įgyvendinimo priemonėse bus nustatytos naujos formos. Dėl to Direktyvos 2004/17/EB XX priede ir Direktyvos 2004/18/EB VIII priede esanti nuoroda į Direktyvą 2001/78/EB nebegalioja.

(3)

Todėl Direktyvos 2004/17/EB ir 2004/18/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Viešųjų pirkimų patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2004/17/EB XX priedo 1 punkto a papunkčio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Perkantieji subjektai privalo siųsti Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui 41, 42, 43 ir 63 straipsniuose nurodytus skelbimus tokiu formatu, koks nustatytas pagal 68 straipsnio 2 dalį Komisijos priimtinose įgyvendinimo priemonėse.“

2 straipsnis

Direktyvos 2004/18/EB VIII priedo 1 punkto a papunkčio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Perkančiosios organizacijos privalo siųsti Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui 35, 58, 64 ir 69 straipsniuose nurodytus skelbimus tokiu formatu, koks nustatytas pagal 77 straipsnio 2 dalį Komisijos priimtinose įgyvendinimo priemonėse.“

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, 2004 10 29, p. 17).

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1874/2004.

(3)  OL L 285, 2001 10 29, p. 1.


Top