EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0040

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/40/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 146–148 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 165 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 165 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 56 - 58

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; netiesiogiai panaikino 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/40/oj

30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/146


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/40/EB

2005 m. rugsėjo 7 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tyrimai parodė, kad saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų naudojimas gali padėti iš esmės sumažinti mirties atvejų skaičių ir sužalojimo sunkumą įvykus avarijai, net ir apsivertus transporto priemonei. Jų įrengimas visų kategorijų transporto priemonėse bus tikrai svarbus žingsnis į priekį didinant kelių eismo saugumą ir taip išsaugant gyvybes.

(2)

Saugos diržų įrengimas visose transporto priemonėse gali būti labai naudingas visuomenei.

(3)

1986 m. vasario 18 d. rezoliucijoje dėl bendrų priemonių sumažinti kelių eismo įvykių skaičių, priimtoje vykdant Bendrijos kelių eismo saugumo programą (3), Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia nustatyti reikalavimą, kad segėti saugos diržus privalo visi keleiviai, įskaitant vaikus, išskyrus visuomeninėse transporto priemonėse. Todėl privalomai įrengiant saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas turi būti atsižvelgiama į skirtumą tarp visuomeninių autobusų ir kitų transporto priemonių.

(4)

Laikantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (4), Bendrijos tipo patvirtinimo sistema buvo įgyvendinta tik visoms naujoms M1 kategorijos transporto priemonėms nuo 1998 m. sausio 1 d. Todėl tik šiose transporto priemonėse turi būti įrengti saugos diržai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos, atitinkančios Direktyvos 77/541/EEB (5) nuostatas.

(5)

Kol Bendrijos tipo patvirtinimo sistema bus pradėta taikyti visų kategorijų transporto priemonėms, kelių eismo saugumui užtikrinti kitose nei M1 kategorijos transporto priemonėse turėtų būti reikalaujama įrengti saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas.

(6)

Direktyvoje 77/541/EEB jau numatytos visos techninės ir administracinės nuostatos, leidžiančios kitų nei M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą. Todėl valstybėms narėms nereikia įvesti papildomų nuostatų.

(7)

Nuo 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvos 96/36/EB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 77/541/EEB dėl motorinių transporto priemonių saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų (6), įsigaliojimo kelios valstybės narės jau nustatė, kad joje išdėstytos nuostatos yra privalomos ir tam tikroms kitoms nei M1 kategorijos transporto priemonėms. Todėl gamintojai ir jų tiekėjai sukūrė atitinkamas technologijas.

(8)

2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes (7), numatyta sudaryti sąlygas sunkiai judantiems asmenims, tokiems kaip neįgalūs asmenys, lengviau įlipti į transporto priemones, naudojamas keleiviams vežti ir turinčias daugiau kaip aštuonias sėdynes. Reikia sudaryti galimybes valstybėms narėms leisti įrengti saugos diržus ir (arba) keleivio apsaugos sistemas, kurie neatitinka Direktyvos 77/541/EEB techninių specifikacijų, tačiau tokiose transporto priemonėse yra specialiai suprojektuoti tų asmenų saugumo tikslais.

(9)

Direktyva 77/541/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(10)

Kadangi siūlomos direktyvos tikslo, t. y. gerinti kelių eismo saugumą įvedant reikalavimą privalomai įrengti saugos diržus tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir todėl to tikslo dėl veiksmų masto geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 77/541/EEB pakeitimai

Direktyva 77/541/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

Įterpiamas 2a straipsnis:

„2a straipsnis

1.   Pagal nacionalinę teisę valstybės narės gali leisti įrengti kitus nei numatyta šioje direktyvoje saugos diržus ar keleivio apsaugos sistemas, jeigu jie yra skirti neįgaliems asmenims.

2.   Valstybės narės taip pat gali netaikyti šios direktyvos nuostatų keleivio apsaugos sistemoms, suprojektuotoms taip, kad jos atitiktų 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes (8), VII priedo nuostatas.

3.   Šios direktyvos I priedo 3.2.1. punkto reikalavimai netaikomi saugos diržams ir keleivio apsaugos sistemoms, kurioms taikomos 1 ir 2 dalys.

2)

9 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės yra skirstomos į klases kaip apibrėžta Direktyvos 2001/85/EB I priedo 2 skirsnyje.“;

3)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1. punkto išnaša išbraukiama;

b)

3.1.1. punktas pakeičiamas taip:

3.1.1.

„Išskyrus sėdynes, kurios skirtos naudoti išimtinai tuo metu, kai transporto priemonė stovi, M1, M2 (III arba B klasės), M3 (III arba B klasės) ir N kategorijoms priklausančių transporto priemonių sėdynėms įrengiami šios direktyvos reikalavimus atitinkantys saugos diržai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos.

I, II arba A klasės transporto priemonėse, kurios priklauso M2 arba M3 kategorijoms, gali būti įrengti saugos diržai ir (arba) keleivio apsaugos sistemos, jei jie atitinka šios direktyvos reikalavimus“.

2 straipsnis

Neįgaliems asmenims numatytos priemonės

Ne vėliau kaip 2008 m. balandžio 20 d. Komisija, remdamasi esamais tarptautiniais standartais ir nacionalinės teisės reikalavimais, išnagrinėja konkrečias reikalavimų saugos diržams, skirtiems neįgaliems asmenims, suderinimo procedūras, kad būtų užtikrintas saugos lygis, kuris atitiktų šia direktyva nustatytą lygį. Prireikus Komisija pateikia priemonių projektą. Šios direktyvos pakeitimai priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnį.

3 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Jei saugos diržų ir (arba) keleivio apsaugos sistemų įrengimas atitinka Direktyvoje 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytus reikalavimus, nuo 2006 m. balandžio 20 d. valstybės narės:

a)

neatsisako tam tikram transporto priemonių tipui suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinio tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujų transporto priemonių.

2.   Jei saugos diržų ir (arba) keleivio apsaugos sistemų įrengimas neatitinka Direktyvoje 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, nuo 2006 m. spalio 20 mėn. valstybės narės naujo tipo transporto priemonėms:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Jei saugos diržų ir (arba) keleivio apsaugos sistemų įrengimas neatitinka Direktyvoje 77/541/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, išdėstytų reikalavimų, nuo 2007 m. spalio 20 d. valstybės narės:

a)

Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalies atžvilgiu naujų transporto priemonių atitikties liudijimus laiko nebegaliojančiais;

b)

atsisako duoti sutikimą registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, išskyrus atvejus, kai taikomos Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies nuostatos.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui, iki 2006 m. balandžio 20 d. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2.   Jos taiko šias nuostatas nuo 2006 m. balandžio 21 d.

3.   Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 10.

(2)  2003 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 91 E, 2004 4 15, p. 491), 2005 m sausio 24 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 111 E, 2005 5 11, p. 28), 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 68, 1986 3 24, p. 35.

(4)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103).

(5)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  OL L 178, 1996 7 17, p. 15.

(7)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.

(8)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1“;


Top