EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0030

2005 m. balandžio 22 d. Komisijos direktyva 2005/30/EB, derindama su technikos pažanga, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/24/EB ir 2002/24/EB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimoTekstas svarbus EEE

OJ L 106, 27.4.2005, p. 17–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 325–339 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 93 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; panaikino 32013R0168 . Latest consolidated version: 28/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/30/oj

27.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/17


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/30/EB

2005 m. balandžio 22 d.

derindama su technikos pažanga, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/24/EB ir 2002/24/EB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudedamųjų dalių ir charakteristikų (1), ypač jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (2), ypač jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 97/24/EB yra viena iš Direktyvoje 2002/24/EB nustatytos EB tipo patvirtinimo procedūros atskirųjų direktyvų.

(2)

Tam, kad būtų užtikrinamas nustatytas išmetamųjų teršalų kiekis, turėtų būti nustatytos techninės priemonės, jog atsarginių katalizinių konverterių tipą būtų galima patvirtinti kaip atskirųjų techninių mazgų. Valstybėse narėse turėtų būti numatomos įgyvendinimą lengvinančios priemonės, kurias taikant būtų ženklinami atsarginiai kataliziniai konverteriai ir jų pakuotė.

(3)

Maltai ir Kiprui Direktyvos 2002/24/EB V priede skirtas valstybės narės tipo patvirtinimo kodas turėtų būti atnaujintas.

(4)

Direktyvos 97/24/EB ir 2002/24/EB turėtų būti iš dalies pakeistos.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Prie Direktyvos 97/24/EB pridėtas tekstas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 2002/24/EB II ir V priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės nuo 2006 m. gegužės 18 d. naujiems atsarginiams kataliziniams konverteriams, skirtiems įmontuoti transporto priemonėse, kurių tipas buvo patvirtintas remiantis Direktyvos 97/24/EB nuostatomis, negali:

a)

atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą pagal Direktyvos 2002/24/EB 4 straipsnio 1 dalį;

b)

taikyti draudimo parduoti arba montuoti transporto priemonėje.

2.   Valstybės narės nuo 2006 m. gegužės 18 d., atsižvelgdamos į priemones, kurių turi būti imamasi dėl oro taršos, leistino garso lygio arba nuo klastojimo apsaugančių priemonių, pagal Direktyvos 2002/24/EB 4 straipsnio 1 dalį nebesuteikia EB tipo patvirtinimo naujam atsarginiam kataliziniam konverteriui, jeigu jis neatitinka Direktyvos 97/24/EB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuostatų.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės vėliausiai iki 2006 m. gegužės 17 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikimo lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Jos taiko minėtas nuostatas nuo 2006 m. gegužės 18 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 226, 1997 8 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/77/EB (OL L 211, 2003 8 21, p. 24).

(2)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


I PRIEDAS

DIREKTYVOS 97/24/EB DALINIAI PAKEITIMAI

1)   Prie Direktyvos 97/24/EB pridėto 5 skyriaus nuostatos iš dalies keičiamos taip:

a)

„PRIEDŲ SĄRAŠE“ pridedamos tokios naujos nuorodos:

„VII PRIEDAS

Dviratėms arba triratėms variklinėms transporto priemonėms skirto atsarginio katalizinio konverterio – atskirojo techninio mazgo – tipo patvirtinimas …

1 priedėlis

Tam tikro tipo dviratėms arba triratėms variklinėms transporto priemonėms skirto atsarginio katalizinio konverterio – atskirojo techninio mazgo – informacinis dokumentas …

2 priedėlis

Tam tikro tipo dviratėms arba triratėms variklinėms transporto priemonėms skirto atsarginio katalizinio konverterio – atskirojo techninio mazgo – tipo patvirtinimo sertifikatas …

3 priedėlis

Tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai …“;

b)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

Papildomas tokiais 1.4, 1.5 ir 1.6 skirsniais:

„1.4.

„originaliosios įrangos katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, kuriam taikomas transporto priemonei išduotas tipo patvirtinimas;

1.5.

„atsarginis katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, skirtas originaliosios įrangos katalizinį konverterį, kurio Direktyvos 2002/24/EB 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžtą tipą galima patvirtinti kaip atskirojo techninio mazgo, pakeisti transporto priemonėje, kurios tipas buvo patvirtintas pagal šį skyrių;

1.6.

„originalus atsarginis katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, kurio tipai yra nurodomi šios direktyvos VI priedo 5 skirsnyje, tačiau kuriuos transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas siūlo rinkoje kaip atskiruosius techninius mazgus.“;

ii)

Papildomas tokiu 2.3 skirsniu:

„2.3.   Schema ir ženklai

2.3.1.

Prie V priede nurodyto dokumento turi būti pridedama originaliosios įrangos katalizinio (-ių) konverterio (-ių) schema ir matmenis nurodantis skersinis pjūvis (jeigu toks yra).

2.3.2.

Visi originaliosios įrangos kataliziniai konverteriai turi turėti „e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą suteikusi šalis. Ši nuoroda turi būti įskaitoma, nenutrinama ir taip pat matoma (jeigu įmanoma) tokioje padėtyje, kurioje katalizatorius turi būti pritvirtintas.“;

iii)

Papildomas tokiu 5 skirsniu:

„5.   ATSARGINIAI KATALIZINIAI KONVERTERIAI IR ORIGINALŪS ATSARGINIAI KATALIZINIAI KONVERTERIAI

5.1.   Atsarginiai kataliziniai konverteriai, skirti įmontuoti transporto priemonėse, kurių tipas buvo patvirtintas pagal šį skyrių, turi būti išbandyti pagal VII priedą.

5.2.   Originalūs atsarginiai kataliziniai konverteriai, kurių tipui taikomas VI priedo 5 skirsnis ir kurie skirti montuoti transporto priemonėje, nurodomoje atitinkamame tipo patvirtinimo dokumente, neturi atitikti VII priedo, jeigu jie atitinka šio priedo 5.2.1 ir 5.2.2 skirsnių reikalavimus.

5.2.1.   Ženklinimas

Originalūs atsarginiai kataliziniai konverteriai turi turėti bent šiuos žymenis:

5.2.1.1.

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą;

5.2.1.2.

gamyklinę markę ir sudedamosios dalies atpažinimo numerį.

5.2.2.   Dokumentai

Su originaliais atsarginiais kataliziniais konverteriais pateikiama tokia informacija:

5.2.2.1.

transporto priemonės gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;

5.2.2.2.

gamyklinė markė ir sudedamosios dalies atpažinimo numeris;

5.2.2.3.

transporto priemonės, kurioms originalus atsarginis katalizinis konverteris yra tokio tipo, kuriam taikomas VI priedo 5 skirsnis;

5.2.2.4.

montavimo nurodymai, jeigu būtina;

5.2.2.5.

tokia informacija nurodoma kartu su originaliu atsarginiu kataliziniu konverteriu pateikiamame informaciniame lape, ant pakuotės, kurioje parduodamas originalus atsarginis katalizinis konverteris arba kitomis taikomomis priemonėmis.“;

c)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

Papildomas tokiais 1.7, 1.8 ir 1.9 skirsniais:

„1.7.

„originaliosios įrangos katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, kuriam taikomas transporto priemonei išduotas tipo patvirtinimas;

1.8.

„atsarginis katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, skirtas originaliosios įrangos katalizinį konverterį, kurio Direktyvos 2002/24/EB 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžtą tipą galima patvirtinti kaip atskirojo techninio mazgo, pakeisti transporto priemonėje, kurios tipas buvo patvirtintas pagal šį skyrių;

1.9.

„originalus atsarginis katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, kurio tipai yra nurodomi VI priedo 5 skirsnyje, tačiau kuriuos transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas siūlo rinkoje kaip atskiruosius techninius mazgus.“;

ii)

Papildomas tokiu 2.4 skirsniu:

„2.4.   Schema ir ženklai

2.4.1.

Prie V priede nurodyto dokumento turi būti pridedama originaliosios įrangos katalizinio (-ių) konverterio (-ių) schema ir matmenis nurodantis skersinis pjūvis (jeigu toks yra).

2.4.2.

Visi originaliosios įrangos kataliziniai konverteriai turi turėti „e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą suteikusi šalis. Ši nuoroda turi būti įskaitoma, nenutrinama ir taip pat matoma (jeigu įmanoma) tokioje padėtyje, kurioje filtras katalizatorius turi būti pritvirtintas.“;

iii)

Papildomas tokiu 5 skirsniu:

„5.   ATSARGINIAI KATALIZINIAI KONVERTERIAI IR ORIGINALŪS ATSARGINIAI KATALIZINIAI KONVERTERIAI

5.1.   Atsarginiai kataliziniai konverteriai, skirti įmontuoti transporto priemonėse, kurių tipas buvo patvirtintas pagal šį skyrių, turi būti išbandyti pagal VII priedą.

5.2.   Originalūs atsarginiai kataliziniai konverteriai, kurių tipui taikomas VI priedo 5 skirsnis ir kurie skirti montuoti transporto priemonėje, nurodomoje atitinkamame tipo patvirtinimo dokumente, neturi atitikti VII priedo, jeigu jie atitinka šio priedo 5.2.1 ir 5.2.2 skirsnių reikalavimus.

5.2.1.   Ženklinimas

Originalūs atsarginiai kataliziniai konverteriai turi turėti bent šiuos žymenis:

5.2.1.1.

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą;

5.2.1.2.

gamyklinę markę ir sudedamosios dalies atpažinimo numerį.

5.2.2.   Dokumentai

Su originaliais atsarginiais kataliziniais konverteriais turi būti pateikiama toliau nustatyta informacija:

5.2.2.1.

transporto priemonės gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;

5.2.2.2.

gamyklinė markė ir sudedamosios dalies atpažinimo numeris;

5.2.2.3.

transporto priemonės, kurioms originalus atsarginis katalizinis konverteris yra tokio tipo, kuriam taikomas VI priedo 5 skirsnis;

5.2.2.4.

montavimo nurodymai, jeigu būtina;

5.2.2.5.

tokia informacija nurodoma kartu su originaliu atsarginiu kataliziniu konverteriu pateikiamame informaciniame lape, ant pakuotės, kurioje parduodamas originalus atsarginis katalizinis konverteris arba kitomis taikomomis priemonėmis.“;

d)

VI priede įterpiamas toks 4a skirsnis:

„4a.   Kataliziniai konverteriai

4a.1.

Originalaus atsarginio katalizinio konverterio gamyklinė markė ir tipas yra nurodytas V priedo 3.2.12.2.1 punkte (informacinis dokumentas).

4a.2.

Originalaus atsarginio katalizinio konverterio gamyklinės markės ir tipai yra nurodyti V priedo 3.2.12.2.1 punkte (informacinis dokumentas).“;

e)

Papildomas tokiu VII priedu:

VII PRIEDAS

DVIRAČIŲ ARBA TRIRAČIŲ VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATSARGINIO KATALIZINIO KONVERTERIO – ATSKIROJO TECHNINIO MAZGO – TIPO PATVIRTINIMAS

Šis priedas taikomas suteikiant tipo patvirtinimą kataliziniams konverteriams – atskiriesiems techniniams mazgams, apibrėžtiems Direktyvos 2002/24/EB 2 straipsnio 5 dalyje – kurie kaip atsarginės dalys turi būti montuojami vieno arba daugiau tipų dviratėse arba triratėse variklinėse transporto priemonėse.

1.   SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Šiame priede naudojami šie sąvokų apibrėžimai:

1.1.   „originaliosios įrangos katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, kuriam taikomas transporto priemonei išduotas tipo patvirtinimas;

1.2.   „atsarginis katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, skirtas pakeisti originaliosios įrangos katalizinius konverterius, kurių Direktyvos 2002/24/EB 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžtą tipą galima patvirtinti kaip atskirojo techninio mazgo, transporto priemonėje, kurios tipas buvo patvirtintas pagal šį skyrių;

1.3.   „originalus atsarginis katalizinis konverteris“ – tai katalizinis konverteris arba katalizinių konverterių agregatas, kurio tipai yra nurodomi VI priedo 5 skirsnyje, tačiau kuriuos transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas siūlo rinkoje kaip atskiruosius techninius mazgus;

1.4.   „katalizinio konverterio tipas“ – tai kataliziniai konverteriai, kurie nesiskiria šiais esminiais aspektais:

1.4.1.

danga padengtų užpildų skaičiumi, struktūra ir medžiaga;

1.4.2.

katalizinio poveikio tipu (oksidavimas, trijų procesų poveikis ir t. t.);

1.4.3.

tūriu, priekinės dalies ploto ir užpildo ilgio santykiu;

1.4.4.

aktyviųjų elementų sudėtimi;

1.4.5.

aktyviųjų elementų santykiu;

1.4.6.

narvelių kiekiu porėtos struktūros katalizinio užpildo skerspjūvio centimetre;

1.4.7.

matmenimis ir forma;

1.4.8.

šilumine apsauga;

1.5.   „transporto priemonės tipas atsižvelgiant į iš variklio išmetamus dujinius teršalus“ – tai toliau nurodomais esminiais aspektais nesiskiriančios dviratės arba triratės variklinės transporto priemonės:

1.5.1.

inercijos ekvivalentu, nustatytu atsižvelgiant į etaloninę masę kaip nurodyta I arba II priedų 1 priedėlio 5.2 skirsnyje (priklausomai nuo transporto priemonės tipo);

1.5.2.

V priede apibrėžtos dviratės arba triratės variklinės transporto priemonės variklio charakteristikomis;

1.6.   „dujiniai teršalai“ – tai anglies monoksidas, angliavandeniliai ir azoto oksidai, išreikšti azoto dioksido (NO2) ekvivalentiniu kiekiui.

2.   PARAIŠKA SUTEIKTI TIPO PATVIRTINIMĄ

2.1.   Paraišką atsarginiam kataliziniam konverteriui – atskirajam techniniam mazgui – suteikti tipo patvirtinimą įteikia sistemos gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

2.2.   Informacinio dokumento pavyzdys pateikiamas 1 priedėlyje.

2.3.   Su kiekvieno tipo katalizinio konverterio, kuriam prašoma suteikti tipo patvirtinimą, paraiška turi būti įteikiama po tris toliau nurodomų dokumentų egzempliorius ir ši nustatyta informacija:

2.3.1.

transporto priemonės, kuriai skirtas prietaisas, tipo (-ų) aprašymas atsižvelgiant į I arba II priedų 1.1 skirsnyje nurodomas charakteristikas (priklausomai nuo transporto priemonės tipo);

2.3.2.

variklio tipui ir transporto priemonei būdingi skaičiai ir (arba) simboliai;

2.3.3.

atsarginio katalizinio konverterio aprašymas, kuriame nurodoma atitinkama visų katalizinių konverterių sudedamųjų dalių padėtis ir montavimo reikalavimai;

2.3.4.

visų sudedamųjų dalių brėžiniai, kad būtų lengviau nustatyti naudotų medžiagų vietą, jas identifikuoti ir ataskaita apie naudotas medžiagas. Šiuose brėžiniuose taip pat turi būti nurodoma privalomam pateikti tipo patvirtinimo numeriui numatyta vieta.

2.4.   Už tipo patvirtinimo bandymą atsakingai techninei tarnybai turi būti pristatyta:

2.4.1.

transporto priemonė (-s), kurios (-ių) tipas patvirtintas pagal šį skyrių ir kurioje įmontuotas naujas originaliosios įrangos katalizinis konverteris. Šią (-ias) transporto priemonę (-es), gavęs techninės tarnybos sutikimą, pasirenka pareiškėjas. Transporto priemonė (-s) turi atitikti I, II arba III priedo 1 priedėlio 3 skirsnio reikalavimus (atsižvelgiant į transporto priemonės tipą).

Bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) išmetamųjų dujinių teršalų kontrolės sistema turi būti be gedimų; visos pernelyg nusidėvėjusios arba sugedusios su išmetimu susijusios originalios dalys turi būti suremontuojamos arba pakeičiamos. Prieš pradedant išmetamųjų dujinių teršalų kiekio nustatymo bandymą bandomoji (-sios) transporto priemonė (-s) turi būti tinkamai sureguliuota (-os) ir nustatyta (-os) pagal gamintojo specifikaciją;

2.4.2.

vieną atsarginio katalizinio konverterio tipo pavyzdį. Šis pavyzdys turi būti aiškiai ir nenutrinamai paženklintas pareiškėjo prekės ženklu arba ženklu ir jo komerciniu žymeniu.

3.   TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

3.1.

Užbaigus šiame priede nustatytus bandymus, kompetentinga institucija pagal 2 priedėlyje nustatytą pavyzdį išduoda sertifikatą.

3.2.

Patvirtinimo numeris pagal Direktyvos 2002/24/EB V priedą suteikiamas kiekvienam patvirtintam atsarginio katalizinio konverterio tipui. Ta pati valstybė narė to paties numerio nesuteikia kitam atsarginio katalizinio konverterio tipui. Tą patį tipo patvirtinimo numerį galima suteikti tam tikram atsarginio katalizinio konverterio tipui, kuris naudojamas su skirtingais transporto priemonės tipais.

4.   ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

4.1.   Kiekvienas atsarginis katalizinis konverteris – atskirasis techninis mazgas, tačiau ne montavimo detalės ir vamzdžiai, – atitinkantis pagal šią direktyvą patvirtintą tipą, turi turėti pagal Direktyvos 2002/24/EB 8 straipsnio reikalavimus sudarytą tipo patvirtinimo ženklą, papildytą kita šio priedo 4.2 skirsnyje nurodyta informacija. Tipo patvirtinimo ženklas turi būti tvirtinamas taip, kad tvirtinimo vietoje būtų įskaitomas, nenutrinamas ir taip pat (jeigu įmanoma) matomas.

„a“ matmenys turi būti ≥ 3 mm.

4.2.   Kita tipo patvirtinimo ženkle nurodoma informacija

4.2.1.   Kiekvienas atsarginis katalizinis konverteris, tačiau ne montavimo detalės ir vamzdžiai, turi turėti tipo patvirtinimo ženklą, skyriaus (-ių), pagal kurį (-iuos) buvo suteiktas tipo patvirtinimas, numerį.

4.2.1.1.   Vienos dalies, sudarytos iš katalizinio konverterio ir dujų išmetimo sistemos duslintuvo, atsarginis katalizinis konverteris.

Po 4.1 skirsnyje nurodyto tipo patvirtinimo ženklo turi būti skaičius 5 ir 9 supantys du apskritimai.

4.2.1.2.   Nuo dujų išmetimo sistemos duslintuvo atskirtas atsarginis katalizinis konverteris.

Po 4.1 skirsnyje nurodyto tipo patvirtinimo ženklo, kuris tvirtinamas prie atsarginio katalizinio konverterio, turi būti skaičių 5 supantis apskritimas.

Tipo patvirtinimo ženklų pavyzdžiai nurodomi 3 priedėlyje.

5.   REIKALAVIMAI

5.1.   Bendri reikalavimai

Atsarginio katalizinio konverterio projektas, konstrukcija ir tvirtinimas turi būti toks, kad:

5.1.1.

įprastomis eksploatavimo sąlygomis transporto priemonė atitiktų priedo reikalavimus, ypač nepaisant bet kokios transporto priemonę galinčios veikti vibracijos;

5.1.2.

atsarginis katalizinis konverteris, atsižvelgiant į įprastas transporto priemonės eksploatavimo sąlygas, būtų pakankamai atsparus jį veikiančiai korozijai;

5.1.3.

nesumažėtų po originaliosios įrangos kataliziniu konverteriu esanti prošvaisa ir kampas, kuriuo gali pasvirti transporto priemonė;

5.1.4.

paviršius pernelyg neįkaistų;

5.1.5.

kontūras būtų be iškyšų arba aštrių briaunų;

5.1.6.

būtų pakankama amortizatorių ir pakabos prošvaisa;

5.1.7.

vamzdžiams būtų numatoma pakankama apsauginė prošvaisa;

5.1.8.

atsparumo smūgiui atžvilgiu būtų suderinama su aiškiai apibrėžtais techninės priežiūros ir montavimo reikalavimais;

5.1.9.

jeigu originaliosios įrangos katalizinis konverteris turi šiluminę apsaugą, lygiavertę šiluminę apsaugą taip pat turi turėti atsarginis katalizinis konverteris;

5.1.10.

jeigu išmetamųjų dujų vamzdyne iš pradžių buvo įmontuotas (-i) deguonies zondas (-ai) ir kiti jutikliai, atsarginis katalizinis konverteris turi būti įmontuojamas toje pačioje vietoje, kurioje buvo įmontuotas originaliosios įrangos katalizinis konverteris ir negalima pakeisti deguonies zondo (-ų) ir kitų jutiklių padėties išmetamųjų dujų vamzdyne.

5.2.   Išmetamųjų dujinių teršalų reikalavimai

5.2.1.   Su 2.4.1 skirsnyje nurodyta transporto priemone, turinčia atsarginį katalizinį konverterį katalizatorių, kurio tipą prašoma patvirtinti, atliekami I, II arba III priedo 1 ir 2 priedėliuose nustatyti bandymai (pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą) (1).

5.2.1.1.   Atsarginį katalizinį konverterį turinčios transporto priemonės dujinių teršalų išmetimo įvertinimas.

Tariama, kad išmetamųjų dujinių teršalų emisijos reikalavimų yra laikomasi, jeigu atsarginį katalizinį konverterį turinti bandomoji transporto priemonė neviršija I, II ar III prieduose numatytų ribinių verčių (pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą) (2).

Jeigu tipo patvirtinimas taikomas skirtingiems to paties gamintojo transporto priemonės tipams ir jeigu tuose skirtinguose transporto priemonės tipuose yra įmontuotas tas pats originaliosios įrangos katalizinis konverteris, I tipo bandymą galima atlikti tik su dviem transporto priemonėmis, kurios buvo pasirinktos susitarus su už patvirtinimą atsakinga technine tarnyba.

5.2.2.   Leistinojo garso lygio reikalavimai

2.4.1 skirsnyje nurodyta transporto priemonė, kurioje įrengtas tipo, dėl kurio yra prašoma tipo patvirtinimo, atsarginis katalizinis konverteris, atitinka 9 skyriaus II, III arba IV priedų 3 skirsnio reikalavimus (pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą). Važiuojančios ir stovinčios transporto priemonės bandymų rezultatai yra nurodomi bandymo ataskaitoje.

5.3.   Eksploatacinių transporto priemonės charakteristikų nustatymas

5.3.1.

Atsarginis katalizinis konverteris turi būti toks, kad eksploatacinės transporto priemonės charakteristikos atitiktų tas charakteristikas, kurios būtų užtikrinamos tada, jeigu būtų naudojamas originalus sudedamųjų dalių katalizinis konverteris.

5.3.2.

Atsarginis katalizinis konverteris turi būti lyginamas taip pat su nauju originaliosios įrangos kataliziniu konverteriu, paeiliui įmontuojamu 2.4.1 skirsnyje nurodytoje transporto priemonėje.

5.3.3.

Šis bandymas atliekamas nustatant variklio galios kreivę. Su atsarginiu kataliziniu konverteriu išmatuota didžiausia naudingoji galia ir didžiausias greitis nuo tomis pačiomis sąlygomis su originaliosios įrangos kataliziniu konverteriu išmatuotos didžiausios naudingosios galios ir didžiausio greičio neturi skirtis daugiau nei ± 5 %.

6.   PRODUKCIJOS ATITIKTIS

Tikrinant produkcijos atitiktį taikomos Direktyvos 2002/24/EB VI priedo nuostatos

Kad atitiktis būtų patikrinta pagal pirmiau minėtus reikalavimus, pavyzdinis patvirtinto tipo atsarginis katalizinis konverteris turi būti paimamas iš gamybos linijos atsižvelgiant į šio priedo nuostatas.

Laikoma, kad produkcija atitinka šio priedo nuostatas, jeigu laikomasi 5.2 skirsnio (išmetamųjų dujinių teršalų reikalavimai) ir 5.3 skirsnio (eksploatacinių transporto priemonės charakteristikų nustatymas) reikalavimų.

7.   DOKUMENTAI

7.1.   Su kiekvienu atsarginiu kataliziniu konverteriu pateikiama ši informacija:

7.1.1.

katalizatoriaus gamintojo pavadinimas ir prekės ženklas;

7.1.2.

transporto priemonės (įskaitant gamybos metus), su kuriomis leidžiama naudoti atsarginį katalizinį konverterį, įskaitant jeigu būtina;

7.1.3.

montavimo nurodymus, jeigu būtina;

7.2.   Tokia informacija nurodoma kartu su originaliu atsarginiu kataliziniu konverteriu pateikiamame informaciniame lape, ant pakuotės, kurioje parduodamas originalus atsarginis katalizinis konverteris arba kitomis taikomomis priemonėmis.

1 priedėlis

Tam tikro tipo dviratei arba triratei transporto priemonei skirto atsarginio katalizinio konverterio – atskirojo techninio mazgo – informacinis dokumentas

Užsakymo Nr. (nurodo pareiškėjas) ...

Paraiškoje atsarginiam kataliziniam konverteriui, skirtam dviratei arba triratei transporto priemonei, suteikti tipo patvirtinimą turi būti nurodoma ši informacija:

1)

Prietaiso gamyklinė markė: ...

2)

Prietaiso tipas: ...

3)

Prietaiso gamintojo pavadinimas ir adresas: ...

...

4)

Jeigu būtina, prietaiso gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: ...

...

5)

Transporto priemonės, kuriai skirtas prietaisas (3 4), gamyklinė (-s) markė (-s) ir tipas (-ai): ...

6)

Atsarginio katalizinio konverterio brėžiniai, kuriuose pirmiausia identifikuojamos Direktyvos 97/24/EB VII priedo 1.4 skirsnyje nurodomos charakteristikos: ...

...

7)

Atsarginio katalizinio konverterio aprašymas ir brėžiniai, kuriuose nurodoma katalizatoriaus padėtis atsižvelgiant į variklio išleidimo kolektorių (-ius) ir deguonies jutiklį (jeigu toks yra): ...

8)

Visi naudojimo apribojimai ir montavimo nurodymai: ...

9)

Direktyvos 2002/24/EB II priedo 1 dalies (A) toliau nurodomuose skirsniuose išvardyta informacija:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4–4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

2 priedėlis

Tam tikro tipo dviratei arba triratei transporto priemonei skirto atsarginio katalizinio konverterio tipo patvirtinimo sertifikatas

Administracijos pavadinimas

Ataskaitos Nr. ... techninė tarnyba: ... Data: ...

Tipo patvirtinimo Nr.: ... Galiojimo pratęsimo Nr.: ...

1)

Gamyklinis prietaiso ženklas: ...

2)

Prietaiso tipas: ...

3)

Prietaiso gamintojo pavadinimas ir adresas: ...

...

4)

Jeigu būtina, prietaiso gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: ...

...

5)

Transporto priemonės (-ių), kuriai (-ioms) skirtas prietaisas, gamyklinė (-ės) markė (-ės) ir tipas (-ai) bei visi variantai: ...

...

6)

Prietaiso bandymams atlikti pateikimo data: ...

7)

Tipo patvirtinimas suteiktas/jį suteikti atsisakyta (3 4):

8)

Vieta: ...

9)

Data: ...

10)

Parašas: ...

3 priedėlis

Tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

Image

Pirmiau nurodomą tipo patvirtinimo ženklą vienos dalies atsarginiam kataliziniam konverteriui, sudarytam iš katalizinio konverterio ir dujų išmetimo sistemos (duslintuvo), išdavė Vokietija [e1] ir tam ženklui suteikė numerį 1230.

Image

Pirmiau nurodomą tipo patvirtinimo ženklą su dujų išmetimo sistema (duslintuvu) neintegruotam atsarginiam kataliziniam konverteriui (katalizinis konverteris ir duslintuvas neintegruoti į vieną elementą) išdavė Vokietija [e1] ir tam ženklui suteikė numerį 1230.

Image

Pirmiau nurodomą tipo patvirtinimo ženklą ne originaliam su kataliziniu konverteriu neintegruotam duslintuvui (katalizinis konverteris ir duslintuvas neintegruoti į vieną elementą arba transporto priemonėje neįmontuotas katalizinis konverteris) išdavė Vokietija [e1] ir tam ženklui suteikė numerį 1230 (žr. 9 skyrių).

“.

2)   Prie Direktyvos 97/24/EB pridėtas 7 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

1.10 skirsnis keičiamas taip:

„1.10.

„dujų išmetimo sistema“ – tai išmetimo vamzdžio, rezonatoriaus, išmetamųjų dujų triukšmo slopintuvo ir katalizinio konverterio (jeigu jis naudojamas) derinys.“.

b)

Įterpiamas toks 3.10.1.3.7a skirsnis:

„3.10.1.3.7a.

katalizinis (-iai) konverteris (-iai) (tik tada, jeigu nėra integruotas (-i) su duslintuvu)“.

3)   Prie Direktyvos 97/24/EB pridėtas 9 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

„PRIEDŲ SĄRAŠE“ tarp „VI priedo“ ir „VII priedo“ įterpiama ši nuoroda apie priedėlį:

„Priedėlis

Tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai …“.

b)

II priedo 3 skirsnis papildomas tokiu 3.5.5 skirsniu:

„3.5.5.   Keičiamojo duslintuvo sistemą turinčios transporto priemonės dujinių teršalų išmetimo įvertinimas

Su 3.2.3.3 punkte nurodyta transporto priemone, kurioje įrengtas tipo, kurį prašoma patvirtinti, duslintuvas, yra atliekamas I tipo ir II tipo bandymas laikantis atitinkamame šios direktyvos 5 skyriaus priede aprašytų sąlygų pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Laikoma, kad reikalavimai dėl emisijos yra patenkinti, jei rezultatai atitinka ribines vertes pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.“.

c)

III priedo 3 skirsnis papildomas tokiu 3.5.5 skirsniu:

„3.5.5.   Keičiamojo duslintuvo sistemą turinčios transporto priemonės dujinių teršalų išmetimo įvertinimas

Su 3.2.3.3 punkte nurodyta transporto priemone, kurioje įrengtas tipo, kurį prašoma patvirtinti, duslintuvas, yra atliekamas I tipo ir II tipo bandymas laikantis atitinkamame šios direktyvos 5 skyriaus priede aprašytų sąlygų pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Laikoma, kad reikalavimai dėl emisijos yra patenkinti, jei rezultatai atitinka ribines vertes pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.“.

d)

VI priedo 3 skirsnis papildomas tokiu 3.5.5 skirsniu:

„3.5.5.   Keičiamojo duslintuvo sistemą turinčios transporto priemonės dujinių teršalų išmetimo įvertinimas

Su 3.2.3.3 punkte nurodyta transporto priemone, kurioje įrengtas tipo, kurį prašoma patvirtinti, duslintuvas, yra atliekamas I tipo ir II tipo bandymas laikantis atitinkamame šios direktyvos 5 skyriaus priede aprašytų sąlygų pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Laikoma, kad reikalavimai dėl emisijos yra patenkinti, jei rezultatai atitinka ribines vertes pagal transporto priemonės tipo patvirtinimą.“.

e)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

1.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.3.

pagal Direktyvos 2002/24/EB 8 straipsnio reikalavimus sudarytas ir pritvirtintas tipo patvirtinimo ženklas, papildytas kita šio priedo 6 skirsnyje nurodyta informacija. „a“ matmenys turi būti ≥ 3 mm.“.

ii)

Papildomas tokiu 6 skirsniu:

„6.   KITA TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLE PATEIKIAMA INFORMACIJA

6.1.   Ne originaliosios dujų išmetimo sistemos arba jos sudedamosios dalies, tačiau ne montavimo detalės ir vamzdžių, tipo patvirtinimo ženkle turi būti nurodomas skyriaus (-ių), pagal kurį (-iuos) buvo suteiktas tipo patvirtinimas, numeris, išskyrus kaip nurodyta 6.1.3. skirsnyje.

6.1.1.   Vientisoji ne originalioji dujų išmetimo sistema, kurioje duslintuvas integruojamas su kataliziniu konverteriu

Po 1.3 skirsnyje nurodyto tipo patvirtinimo ženklo turi būti pateikiami skaičius „5“ ir „9“ supantys du apskritimai.

6.1.2.   Nuo katalizinio konverterio atskirta ne originalioji dujų išmetimo sistema

Po 1.3 skirsnyje nurodyto tipo patvirtinimo ženklo, pritvirtinto prie duslintuvo, turi būti pateikiamas skaičių „9“ supantis apskritimas.

6.1.3.   Transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal 5 skyrių, skirta vientisoji ne originalioji dujų išmetimo sistema (duslintuvas)

Po 1.3 skirsnyje nurodyto tipo patvirtinimo ženklo, pritvirtinto prie duslintuvo, nepateikiama jokia kita informacija.

Tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai nurodomi priedėlyje.“.

iii)

Papildomas tokiu priedėliu:

„Priedėlis

Tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

Image

Pirmiau nurodytą tipo patvirtinimo ženklą ne originaliajai vientisajai dujų išmetimo sistemai, kurioje duslintuvas yra integruojamas su kataliziniu konverteriu, išdavė Prancūzija [e2] ir tam ženklui suteikė numerį 6789.

Image

Pirmiau nurodytą tipo patvirtinimo ženklą su kataliziniu konverteriu neintegruotam ne originaliam duslintuvui (katalizinis konverteris ir duslintuvas neintegruoti į vieną elementą arba transporto priemonėje neįmontuotas katalizinis konverteris) išdavė Prancūzija [e2] ir tam ženklui suteikė numerį 6789.

Image

Pirmiau nurodytą tipo patvirtinimo ženklą su dujų išmetimo sistema neintegruotam atsarginiam kataliziniam konverteriui (katalizinis konverteris ir duslintuvas neintegruoti į vieną elementą) (žr. 5 skyrių) išdavė Prancūzija [e2] ir tam ženklui suteikė numerį 6789.

Image

Pirmiau nurodytą tipo patvirtinimo ženklą ne originaliajai dujų išmetimo sistemai, sudarytai iš vienos dalies (duslintuvo) ir skirtai įmontuoti transporto priemonėse, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal 5 skyrių, išdavė Prancūzija [e2] ir tam ženklui suteikė numerį 6789.“.


(1)  Kaip numatyta toje šios direktyvos versijoje, kuri buvo taikoma sprendžiant dėl minėtos transporto priemonės tipo patvirtinimo.

(2)  Kaip numatyta toje šios direktyvos versijoje, kuri buvo taikoma sprendžiant dėl minėtos transporto priemonės tipo patvirtinimo.

(3)  Nereikalingą išbraukti.

(4)  Nereikalinga išbraukti.


II PRIEDAS

DIREKTYVOS 2002/24/EB DALINIAI PAKEITIMAI

Direktyva 2002/24/EB iš dalies keičiama taip:

a)

II priede 3.2.12 skirsnis keičiamas taip:

„3.2.12.   Priemonės, kurių imamasi prieš oro taršą

3.2.12.1.   Karterio dujų filtras, taikomas tik keturių taktų varikliams (aprašymas ir brėžiniai):

3.2.12.2.   Papildomi taršą mažinantys prietaisai (jeigu kokie nors naudojami ir jeigu jie neįtraukti į kitą antraštę):

3.2.12.2.1.   Katalizinis konverteris: taip/ne (1):

3.2.12.2.1.1.   Katalizinių konverterių ir elementų skaičius:

3.2.12.2.1.2.   Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) matmenys, forma ir tūris:

3.2.12.2.1.3.   Katalizinio poveikio tipas:

3.2.12.2.1.4.   Bendras brangiųjų metalų kiekis:

3.2.12.2.1.5.   Santykinė koncentracija:

3.2.12.2.1.6.   Užpildas (struktūra ir medžiaga):

3.2.12.2.1.7.   Narvelių kiekis porėtos struktūros katalizinio užpildo skerspjūvio centimetre:

3.2.12.2.1.8.   Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) korpuso tipas:

3.2.12.2.1.9.   Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) padėtis (vieta ir etaloninis atstumas išmetamųjų dujų vamzdyne):

3.2.12.2.2.   Deguonies jutiklis: taip/ne (1):

3.2.12.2.2.1.   Tipas:

3.2.12.2.2.2.   Padėtis:

3.2.12.2.2.3.   Valdymo intervalas:

3.2.12.2.3.   Oro įsiurbimas: taip/ne (1):

3.2.12.2.3.1.   Tipas (impulsinis pūtimas, oro siurblys ir t. t.):

3.2.12.2.4.   Išmetamųjų dujų recirkuliacija: taip/ne (1):

3.2.12.2.4.1.   Charakteristikos (srautas ir t. t.):

3.2.12.2.5.   Kitos sistemos (aprašymas ir veikimas):

b)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

A antraštinės dalies 1 punkto 1 skirsnio sąraše: „CY – Kipras“ ir „MT – Malta“ yra pakeičiama: „49 – Kipras“ ir „50 – Malta“.

ii)

B antraštinės dalies 1.1 punkto sąraše: „CY – Kipras“ ir „MT – Malta“ yra pakeičiama: „49 – Kipras“ ir „50 – Malta“.


(1)  Nereikalinga išbraukti.“


Top