EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0016

2005 m. kovo 2 d. Komisijos direktyva 2005/16/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedus

OJ L 57, 3.3.2005, p. 19–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 202–205 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 265 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 265 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 195 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/16/oj

3.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/19


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/16/EB

2005 m. kovo 2 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 14 straipsnio antros pastraipos c ir d punktus,

pasikonsultavusi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis,

kadangi:

(1)

Direktyva 2000/29/EB numato tam tikras priemones prieš organizmų, žalingų augalams ir augalinės kilmės produktams, įvežimą į valstybes nares iš kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių. Ji taip pat numato tam tikras zonas, kurioms suteikiamas apsaugotų zonų statusas.

(2)

Dėl raštvedybos klaidos, atsiradusios 2003 m. Stojimo sutartyje, kai kurios Švedijos provincijos buvo klaidingai pripažįstamos nuo Leptinotarsa decemlineata Say apsaugotomis zonomis ir šią klaidą reikia ištaisyti.

(3)

Remiantis Danijos pateikta informacija, ši valstybė narė neturėtų būti pripažįstama nuo runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso apsaugota zona, nes nustatyta, kad šiuo metu šis žalingas organizmas aptinkamas Danijoje.

(4)

Remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija, nustatyta, kad Dendroctonus micans Kugelan paplitęs kai kuriose Jungtinės Karalystės teritorijos dalyse. Todėl tik Šiaurės Airiją reikėtų pripažinti nuo Dendroctonus micans Kugelan apsaugota zona. Be to, Meno salą ir Džersio salą reikėtų pripažinti nuo šio žalingo organizmo apsaugota zona.

(5)

Remiantis Estijos pateikta informacija, nustatyta, kad šiuo metu vaismedžių bakterinė degligė Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. neaptinkama tos valstybės narės teritorijoje. Todėl Estija gali būti laikinai pripažinta nuo šio organizmo apsaugota zona.

(6)

Remiantis Italijos pateikta informacija ir Maisto ir veterinarijos tarnybos misijos, vykusios Italijoje 2004 m. gegužės mėn., metu gauta papildoma informacija, nustatyta, kad citrusinių tristeza virusas dabar aptinkamas šioje valstybėje narėje. Todėl Italijos daugiau nereikėtų pripažinti nuo citrusinių tristeza viruso apsaugota zona.

(7)

Išnagrinėjus Šveicarijos teisės aktus, reglamentuojančius augalų apsaugą, nustatyta, kad Tičino kantonas daugiau nepripažįstamas nuo vaismedžių bakterinės degligės Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. apsaugota Šveicarijos zona. Importo į Bendriją taisykles reikėtų pataisyti taip, kad būtų panaikintas augalams, kilusiems iš Tičino kantono, taikomas ypatingas režimas.

(8)

Dėl raštvedybos klaidos, atsiradusios rengiant Komisijos direktyvą 2004/31/EB (2), ypatingi reikalavimai, taikomi Vitis augalų importui ir judėjimui Kipre, kaip nustatyta Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B dalies 21.1 punkte, buvo per klaidą ištrinti. Todėl tą priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Siekiant sustiprinti Bendrijoje naudojamų Medicago sativa L. sėklų ir Bendrijoje sertifikuotų Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ir Phaseolus L. sėklų fitosanitarinę apsaugą, tas sėklas pervežant Bendrijoje, išskyrus atvejus, kai jos vežamos valstybės viduje, privalu pateikti augalo pasą.

(10)

Todėl atitinkamus Direktyvos 2000/29/EB priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/29/EB I, II, III, IV ir V priedai iš dalies keičiami, atsižvelgiant į tos direktyvos priedo tekstą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję vėliausiai nuo 2005 m. gegužės 14 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios Direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos pradeda taikyti tas nuostatas nuo 2005 m. gegužės 15 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/102/EB (OL L 309, 2004 10 6, p. 9).

(2)  OL L 85, 2004 3 23, p. 18.


PRIEDAS

Direktyvos 2000/29/EB I, II, III, IV ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 3 papunkčio antrasis stulpelis keičiamas taip:

„E (Ibiza ir Menorka), IRL, CY, M, P (Azorų salos ir Maderos sala), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (Alandų salų, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta administraciniai rajonai)“;

b)

b punkto 1 papunktyje išbraukiama „DK“.

2.

II priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 3 papunkčio trečiasis stulpelis keičiamas taip:

„EL, IRL, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala)“;

b)

b punkto 2 papunkčio trečiame stulpelyje prieš „F (Korsika)“ įrašoma „EE“;

c)

d punkto 1 papunkčio trečiame stulpelyje išbraukiama „I“.

3.

III priedo B dalies 1 ir 2 punktų antrame stulpelyje prieš „F (Korsika)“ įrašoma „EE“.

4.

IV priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punkto trečias stulpelis keičiamas taip:

„EL, IRL, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala)“.

b)

7 punkto trečias stulpelis keičiamas taip:

„EL, IRL, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala)“.

c)

14.1 punkto trečias stulpelis keičiamas taip:

„EL, IRL, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala)“.

d)

20.1 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

e)

20.2 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

f)

21 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

c punkto antrame stulpelyje išbraukiama „Ticino“;

ii)

trečiame stulpelyje prieš „F (Korsika)“ įrašoma „EE“.

g)

Įterpiamas toks 21.1 punktas:

„21.1.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

Nepažeidžiant III priedo A dalyje 15 punkte nustatyto draudimo, taikomo Vitis L., išskyrus vaisių iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją) importui į Bendriją, oficialioje deklaracijoje nurodoma, kad augalai:

a)

kilę iš teritorijos, kuri yra žinoma kaip neapimta Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ar

b)

buvo auginami produkcijos vietoje, kuri oficialių patikrinimų metu buvo įvertinta kaip neapimta Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) per pastaruosius dvejus vegetacijos ciklus;

ar

c)

kurie buvo dezinfekuoti ar kitaip apdoroti prieš Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY“

h)

21.3 punktas iš dalies keičiamas:

i)

b punkto antrame stulpelyje išbraukiama „Ticino“;

ii)

trečiame stulpelyje prieš „F (Korsika)“ įrašoma „EE“.

i)

22 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

j)

23 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

k)

25 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

l)

26 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

m)

27.1 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

n)

27.2 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

o)

30 punkto trečiame stulpelyje išbraukiama „DK“.

p)

31 punktas iš dalies keičiamas taip:

„31.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, kilę iš Ispanijos, Italijos Kipro ir Prancūzijos (išskyrus Korsiką)

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 30.1 punkte išvardytiems vaisiams taikytinų reikalavimų, pakuotėje turėtų būti nurodyta, kad

a)

vaisiai yra be lapų ir žiedynkočių arba

b)

jei vaisiai yra su lapais ir žiedynkočiais, oficialioje deklaracijoje patvirtinama, kad vaisiai sudėti į sandarias, oficialiai užantspauduotas talpyklas, kurios bus užantspauduotos tol, kol šie vaisiai bus vežami apsaugota zona ir kurios paženklintos skiriamuoju ženklu, nurodomu ir pase.

EL, F (Korsika), M, P“

5.

V priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

2.4 punkte esantis tekstas pakeičiamas tokiu tekstu:

„—

Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ir Allium schoenoprasum L., skirtų sodinti, sėklos ir svogūnėliai bei Allium porrum L. augalai, skirti sodinti,

Medicago sativa L. sėklos,

Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ir Phaseolus L. sertifikuotos sėklos.“


Top